Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2017  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2017 р.
за № 1028/30896

Про затвердження Положення про преміювання працівників органів прокуратури, Національної академії прокуратури України та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Відповідно до статей 9, 81, 85 Закону України «Про прокуратуру», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 28 березня 2011 року № 329 «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України», від 31 травня 2012 року № 505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури», від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», від 04 липня 2017 року № 456 «Про оплату праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про преміювання працівників органів прокуратури, Національної академії прокуратури України та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, що додається.

2. Управлінню планово-фінансової діяльності‚ бухгалтерського обліку‚ звітності‚ внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур, ректора Національної академії прокуратури України, голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів

Голова профспілкового комітету
Первинної профспілкової
організації працівників
генеральної прокуратури УкраїниЮ. Грушевський
А. БарцицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
09.08.2017  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2017 р.
за № 1028/30896

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників органів прокуратури, Національної академії прокуратури України та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає підстави і порядок преміювання прокурорів, слідчих, працівників, що виконують функції з обслуговування, службовців, робітників органів прокуратури, працівників Національної академії прокуратури України (далі - працівники), а також членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі - члени Комісії).

Це Положення не поширюється на державних службовців органів прокуратури.

2. Преміювання працівників Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України та членів Комісії здійснюється щомісяця пропорційно до відпрацьованого часу в межах фонду преміювання, затвердженого в кошторисах, та економії фонду оплати праці.

3. Премії виплачуються працівникам та членам Комісії на підставі наказів Генеральної прокуратури України, керівників регіональних прокуратур, ректора Національної академії прокуратури України, голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

4. Розмір премій визначається відповідно до об’єктивної оцінки роботи працівника, члена Комісії та їх особистого внеску в загальні результати роботи у відсотках до посадового окладу або місячної заробітної плати працівника (крім доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника) і члена Комісії.

5. Преміювання керівників регіональних прокуратур, їх перших заступників та заступників, голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів здійснюється щомісяця в порядку та розмірах, визначених пунктами 3 та 4 цього розділу. Преміювання ректора, першого проректора та проректорів Національної академії прокуратури України здійснюється у порядку та розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року № 329 «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України».

6. У разі несвоєчасного або неякісного виконання завдань, погіршення ефективності роботи і порушення трудової дисципліни премія виплачується в меншому розмірі або не виплачується взагалі.

7. Премія не виплачується працівникам:

за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення;

за час відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться, виходячи з розміру середньої заробітної плати;

на час відсторонення від посади в порядку, передбаченому статтями 154-158 Кримінального процесуального кодексу України;

на час відсторонення від виконання службових повноважень у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»;

при звільненні з роботи в місяці, за який здійснюється преміювання, за винятком виходу на пенсію, звільнення за станом здоров’я, відрядження для роботи у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, Національній академії прокуратури України чи в інших органах у визначених законом випадках, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, скороченням чисельності або штату працівників, у порядку переведення на інше місце роботи, а також у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

8. З метою заохочення працівників за ініціативність у роботі, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди державних, професійних свят і ювілейних дат може виплачуватися одноразова премія, розмір якої визначається Генеральним прокурором, керівниками регіональних прокуратур, ректором Національної академії прокуратури України в кожному конкретному випадку, у межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисах, та економії фонду оплати праці.

9. Виплата премій, передбачених пунктом 8 цього розділу, не проводиться працівникам, притягнутим до дисциплінарної відповідальності, протягом строку дії дисциплінарного стягнення.

10. Загальними критеріями оцінки роботи працівників є:

сумлінне виконання службових обов’язків;

своєчасне та якісне виконання завдань і доручень керівників органів прокуратури, Національної академії прокуратури України, голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

дотримання трудової дисципліни.

ІІ. Порядок преміювання працівників та членів Комісії

1. Бухгалтерські служби обраховують середньовизначений розмір премії у відсотках і не пізніше 17 числа кожного місяця доводять його до відома кадрових підрозділів відповідних органів прокуратури, Національної академії прокуратури України, голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

2. Щомісяця, до 17 числа, перший заступник або заступник Генерального прокурора, перші заступники або заступники керівників регіональних прокуратур, перший проректор чи проректор Національної академії прокуратури України, які згідно з розподілом обов’язків відповідають за організацію бухгалтерських служб, погоджують відповідно з Генеральним прокурором, керівниками регіональних прокуратур, ректором Національної академії прокуратури України середньовизначений розмір виплати, який спрямовується на преміювання працівників.

3. У разі неналежного виконання працівниками, членами Комісії службових обов’язків, що зумовлює невиплату премії або її виплату в меншому розмірі, перший заступник та заступники Генерального прокурора, керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, Національної академії прокуратури України, а також голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, керівники місцевих прокуратур складають рапорти з обґрунтуванням підстав та відсотка, на який пропонується зменшити розмір премії.

Рапорт про невиплату премії або її виплату в меншому розмірі погоджується з відповідними заступниками Генерального прокурора, керівниками регіональних прокуратур, ректором Національної академії прокуратури України і до 18 числа кожного місяця передається до кадрового підрозділу.

Мотивовані пропозиції про невиплату премії або її виплату в меншому розмірі доводяться до відома працівників відповідної прокуратури, Національної академії прокуратури України, членів Комісії.

4. На підставі цих пропозицій кадровими підрозділами, Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів готуються проекти відповідних наказів про виплату середньовизначеного розміру премії із зазначенням працівників, членів Комісії, яким премія виплачується в меншому розмірі чи не виплачується взагалі.

5. Відповідні накази доводяться до відома працівників, членів Комісії, яким премія виплачується в меншому розмірі чи не виплачується взагалі.

6. До 18 числа кожного місяця керівники регіональних прокуратур надають до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України пропозиції щодо преміювання їх перших заступників та заступників, ректор Національної академії прокуратури України - першого проректора та проректорів. У пропозиціях указується, яким працівникам пропонується виплачувати середньовизначений розмір премії, а яким, за наявності підстав, - у меншому розмірі (із зазначенням відсотка зменшення) чи не виплачувати взагалі.

7. Перший заступник, заступники Генерального прокурора вносять пропозиції щодо преміювання керівників регіональних прокуратур, а також ректора Національної академії прокуратури України з урахуванням особистого внеску в загальні результати роботи органів прокуратури.

Начальник управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку,
звітності,
внутрішнього контролю
та аудиту -
головний бухгалтер
Генеральної прокуратури
України

С. Шарманська


Публікації документа