Документ z1028-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.05.2017, підстава - z0552-17

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які не застосовувалися у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я раніше, зберігаються у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, відділеннях, на постах та в кабінетах закладів перший місяць у довільних обсягах, які визначаються керівниками відділень, виходячи з медичної потреби відділення, та затверджуються наказом керівника закладу.

При виникненні певних обставин, таких як різке збільшення кількості пацієнтів в цілому, збільшення частки пацієнтів, що потребують лікування препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо, керівник закладу приймає рішення про збільшення обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перевищує споживання за попередній місяць більше ніж на 25 %, яке оформлює відповідним наказом з обґрунтуванням необхідності збільшення.

3. У хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу.

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу, здійснюється в обсягах, розрахованих на основі даних щодо кількості пацієнтів, які отримують вищезазначені препарати, та кількості препаратів, що їм призначена, з поправкою на збільшення у розмірі 25 %. Протягом місяця цей обсяг може бути переглянутий у випадку збільшення потреби в зазначених препаратах понад розрахований обсяг у зв’язку з поступленням нових пацієнтів або зміною дозування у вже існуючих пацієнтів.

Розрахунок здійснюється за формулою

Км=((К123…+Кn) × Д) × 1,25,

де

Км

-

обсяг зберігання препарату на наступний місяць;


К1, К2, К3, Кn

-

кількість препарату на день, призначена 1-му, 2-му, 3-му та n пацієнту на момент розрахунку обсягів зберігання;


Д

-

кількість днів у місяці.

В.о. директора
Департаменту
медичної допомогиВ. Коломейчук


ЖУРНАЛ
реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк

{Наказ доповнено формою згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 362 від 03.04.2017}

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у  закладах охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» (далі - форма № 129-12/о).

2. Форма № 129-12/о заповнюється особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладі охорони здоров’я або його відокремленому структурному підрозділі.

3. У графі 1 зазначаються дата надходження спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) до закладу охорони здоров’я або його відокремленого структурного підрозділу та дата видачі відповідальною особою бланка(ів) лікарю.

4. У графі 2 зазначаються серія та номер(и) спеціального(их) рецептурного(их) бланка(ів) форми № 3 (ф-3), які надійшли до закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу або видані лікарю. Номери спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), якщо вони йдуть підряд, можуть зазначатись як початковий та через тире кінцевий номери.

5. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка отримала спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3). У разі одночасного отримання однією особою декількох серій чи різних номерів спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у графі 4 може бути застосовано об’єднуючу дужку, після якої особа ставить власний підпис.

6. Графи 5 - 8 заповнюються у разі повернення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3). У графах 5, 6 особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), зазначаються дата повернення, серія та номер бланка.

7. У графі 7 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка повернула зіпсований спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (ф-3).

8. У графі 8 зазначаються дата та номер акта про знищення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3).

9. Форма № 129-12/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника  закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу та печаткою  закладу  охорони здоров’я (відокремленого структурного підрозділу).

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-12/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу.

12. Строк зберігання форми № 129-12/о - 5 років.

{Наказ доповнено Інструкцією згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 362 від 03.04.2017}

В.о. директора
Медичного департаменту


А. ГаврилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства охорони
здоров'я України
07.08.2015  № 494

ЗМІНИ
до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360

1. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Рецепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров'я зобов'язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.»;

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору, розміром 75 х 120 мм, мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я.»;

2) доповнити Правила новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 2-5 вважати відповідно додатками 3-6.

У тексті Правил посилання на додатки 2-5 замінити відповідно посиланнями на додатки 3-6.

2. Унести до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «, аптечних кіосків» виключити;

2) в абзаці другому пункту 14 слова «з аптечних кіосків, а також» виключити;

3) підпункт 15.4 пункту 15 доповнити новим реченням такого змісту: «Вимоги-замовлення на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори зберігаються протягом п’яти років (не враховуючи поточного року).».

3. Унести до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064, такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 після слів «аптечні склади (бази)» доповнити словом «, аптеки»;

2) доповнити Інструкцію новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні) лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний місяць до їх знищення.».

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) та вимог-замовлень на наркотичні (психотропні) лікарські засоби вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу, зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, та вимог-замовлень за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.»;

4) у пункті 12 слова та цифри «у п. 10 цієї Інструкції, вони знищуються шляхом спалювання» замінити словами та цифрами «у пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання,»;

5) доповнити Інструкцію додатками 1, 2, що додаються.

В.о. директора
Департаменту
медичної допомогиВ. Коломейчук


Додаток 2
до Правил виписування рецептів
та вимог-замовлень на лікарські засоби
і вироби медичного призначення

РЕЦЕПТ
на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину


Додаток 1
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків
та вимог-замовлень
(пункт 10)

РЕЄСТР
рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини


Додаток 2
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків
та вимог-замовлень
(пункт 11)

АКТ
знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, та вимог-замовленьвгору