Документ z1028-02, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.01.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2002 р.
за N 1028/7316

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення племінного обліку
у свинарстві

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), визначає порядок
ведення форм племінного обліку, що застосовуються у свинарстві з
метою організації точного, систематичного обліку продуктивності,
походження кожної тварини, інших селекційних ознак для успішного
проведення селекційно-племінної роботи.
1.2. Племінний облік - це індивідуальна реєстрація суб'єктами
племінної справи у тваринництві даних про походження,
продуктивність, тип та інші якості тварин з метою одержання
систематизованих відомостей, необхідних для ведення племінної
справи.
1.3. У племінних господарствах ведуть індивідуальний облік
походження і продуктивності тварин усіх статевовікових груп. Форми
племінного обліку тварин ведуть спеціалісти суб'єктів племінної
справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правових форм
і форм власності до вибуття тварини, після чого передаються і
зберігаються в архіві.
1.4. Племінний облік у господарствах ведуть за такими
формами: форма 1-св "Картка племінного кнура"; форма 2-св "Картка племінної свиноматки"; форма 3-св "Картка обліку продуктивності кнура"; форма 4-св "Журнал обліку парування (осіменіння) маточного
поголів'я свиней"; форма 5-св "Журнал обліку опоросів свиноматок та приплоду
поросят"; форма 6-св "Журнал обліку вирощування ремонтного молодняку
свиней"; форма 7-св "Звіт про результати бонітування свиней
відповідної породи"; форма 8-св "Станкова картка підсисної свиноматки"; форма 9-св "Картка оцінки племінних свиней за
відгодівельними і м'ясними якостями"; форма 10-св "Журнал реєстрації молодняку на контрольній
відгодівлі"; форма 11-св "Картка обліку витрачання кормів на контрольній
відгодівлі"; форма 12-св "Журнал обліку м'ясних якостей молодняку на
контрольній відгодівлі"; форма 13-св "Акт відбору молодняку та поставлення його на
контрольну відгодівлю"; форма 14-св "Результати контрольної відгодівлі свиней"; форма 15-св "Станкова картка контрольної відгодівлі свиней"; форма 16-св "Картка обліку продуктивності кнура за кількістю
та якістю спермопродукції". Форми призначені для обліку первинної інформації, яка потім
заноситься в автоматизовану базу даних, де накопичується уся
інформація про тварин, що використовується для ведення
селекційноплемінної роботи.
2. Нумерація і мічення свиней
2.1. Нумерація проводиться шляхом присвоєння молодняку
гніздових та ідентифікаційних номерів.
2.2. Присвоєння номерів проводиться: гніздових - з 1 січня кожного року, починаючи з одиниці; ідентифікаційних - кнурцям - непарний, свинкам - парний,
починаючи з одиниці (двійки) до 99999 (99998) номера, після чого
відлік починається з початку.
2.3. Мічення свиней проводять татуюванням, бирками або
вищипами.
2.4. При міченні татуюванням та бирками номер ставлять: гніздовий - протягом доби після народження на ліве вухо; ідентифікаційний - у віці до 1 місяця на праве вухо.
2.5. При міченні вищипами ідентифікаційний номер ставлять
протягом першої доби після народження за спеціально розробленою
системою (цифровим ключем), що додається. Номер складається із
суми чисел, що відповідає певним вищипам. Вищипи по краях вух
роблять напівкруглими, у середині вуха - круглими.
3. Загальні вимоги до заповнення форм
племінного обліку
3.1. Усі графи у формах заповнюються чітко і розбірливо.
Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекресленням
попередньої інформації. Не допускається зафарбовування та
підтирання записів.
3.2. Примітки при заповненні форм племінного обліку не
допускаються.
3.3. Кожна з ознак, що є у формах, записується певним числом
цифр у залежності від точності зважування або вимірювання.
3.4. При розрахунку середніх величин вищеназваних ознак
точність запису не змінюється. Визначення у балах комплексного
класу пробонітованої тварини проводиться з точністю до однієї
десятої (один знак після коми).
4. Порядок і точність визначення показників
племінного обліку
4.1. Племінні господарства проводять оцінку розвитку і
продуктивності свиней згідно з вимогами Інструкції з бонітування
свиней ( z1027-02 ).
4.2. Багатоплідність - записується цілими числами з точністю
до 1 голови.
4.3. Маса гнізда поросят при відлученні - записується цілими
числами з точністю до 1 кг.
4.4. Жива маса племінного молодняку у віці 4, 6, 9 місяців,
при першому паруванні (осіменінні) та реалізації, кнурів - на дату
народження у віці 12 та 24 місяці, свиноматок - на 5-10-й день
після першого опоросу визначається індивідуальним зважуванням
тварин перед годівлею, записується цілими числами з точністю до
1 кг.
4.5. Довжина тулуба визначається у встановлені вікові періоди
відповідно до Інструкції з бонітування свиней ( z1027-02 ),
записується цілими числами з точністю до 1 см.
4.6. Товщина шпику визначається шпикомірами різної
модифікації відповідно до Інструкції з бонітування свиней
( z1027-02 ). Для об'єктивної оцінки товщину шпику перераховують
на живу масу 100 кг з розрахунку 0,3 мм на 1 кг живої маси тварини
(жива маса повинна бути в межах 95-105 кг).
4.7. Вік досягнення живої маси 100 кг вираховується за даними
зважувань тварини і записується у днях цілими числами. Вік досягнення живої маси 100 кг визначають за формулою, якщо
жива маса тварини становить 85-99 кг:
М - М
о по
Д = [(100 кг - М ) : --------------- ] + Д ; 100 о Д - Д о
о по
якщо жива маса тварини становить 101-115 кг:
М - М
о по
Д = Д - [(М - 100 кг) : ---------------- ], 100 о о Д - Д
о по
де Д - вік досягнення 100 кг;
100
Д - вік при останньому зважуванні; о
Д - вік попереднього зважування; по
М - жива маса при останньому зважуванні; о
М - жива маса при передостанньому зважуванні. по
4.8. Витрати корму на 1 кг приросту живої маси характеризують
ефективність використання кормів, визначається за певний проміжок
часу. Показник вимірюють у кормових одиницях і записують з точністю
до однієї сотої одиниці (два знаки після коми). Витрати корму
вираховують за формулою
К
к
З = ---------, к П
де З - затрати корму на 1 кг приросту живої маси, кормових
к одиниць;
К - кількість корму, згодованого за обліковий період, к кормових одиниць;
П - валовий приріст живої маси, кг.
Облік витрат корму визначають в умовах
контрольно-випробувальних станцій.
4.9. Довжина півтуші визначається при контрольному забої
свиней, записують цілими числами з точністю до 1 см.
4.10. Товщину шпику півтуші визначають при контрольному забої
свиней, записують цілими числами з точністю до 1 мм. Для одержання даних довжини півтуші та товщини шпику півтуші
в перерахунку використовують поправні коефіцієнти вимірювання
ознак при збільшенні або зменшенні живої маси перед забоєм на 1 кг
(від стандартної маси 100 кг): маса парної туші - 0,7 кг; довжина півтуші - 0,2 см; товщина шпику - 0,3 мм.
4.11. Якість сперми кнурів визначають в умовах підприємств
(об'єднань) з племінної справи у тваринництві та пунктів штучного
осіменіння. Оцінку сперми в балах проводять за об'ємом (мл),
концентрацією (млрд./мл), рухливістю (бал). Сперма не отримує бальної оцінки з рухливості за умови: одиночно-поступального (ОП) руху - у полі зору менше 10%
сперміїв з прямолінійно-поступальними рухами; манежного і коливального рухів; коливального руху - одержує умовне позначення К; відсутності живих сперміїв - одержує умовне позначення Н.
5. Призначення та основні положення заповнення форм
племінного обліку
5.1. Форма N 1-св "Картка племінного кнура" (далі - картка
кнура) - це основний документ індивідуального племінного обліку
від народження до кінця господарського використання тварини.
Призначена для накопичення усіх відомостей, що характеризують
індивідуальні племінні і продуктивні якості кнура, його предків,
лінійну належність, інтенсивність використання. Картка кнура є
основним документом для запису тварини в державні книги племінних
тварин (далі - ДКПТ). До складу форми входять таблиці, що мають
інформацію про походження, продуктивність, тип та інші якості
тварини. 5.1.1. Картка заповнюється індивідуально про всіх
кнурів-плідників. У формі вказують: кличку, ідентифікаційний номер, породу, марку і номер ДКПТ; лінію, що визначається за лінією батька; число, місяць, рік народження кнура; назву господарства або власника тварини; кількість сосків - у вигляді дробу: у чисельнику - правих, у
знаменнику - лівих; дату і причину вибуття тварини. 5.1.2. До таблиці I "Походження" заноситься інформація про
предків до третього покоління включно. У таблиці вказують: кличку,
ідентифікаційний номер, номер у ДКПТ, номер тому ДКПТ, дату і
місце народження, кількість правих і лівих сосків, комплексний
клас предків. 5.1.3. У таблиці II "Показники розвитку і продуктивності
предків кнура" зазначається інформація з форм N 1-св "Картка
племінного кнура", 2-св "Картка племінної свиноматки" про: вік, живу масу, довжину тулуба, товщину шпику; кількість опоросів, багатоплідність, кількість поросят та
масу гнізда при відлученні - у графі "Продуктивність"; вік досягнення живої маси 100 кг, витрати кормів, товщину
шпику, довжину півтуші - у графі "Відгодівельні та м'ясні якості
потомства"; комплексний клас - визначають за середнім балом відповідно до
Інструкції з бонітування свиней ( z1027-02 ), одержаний результат
заносять у графу "Комплексний клас". 5.1.4. У таблиці III "Розвиток та продуктивність кнура"
зазначається інформація про: вік тварини, живу масу та довжину тулуба; вік досягнення живої маси 100 кг; товщину шпику; кількість і продуктивність спарованих свиноматок, що
опоросилися; середню масу гнізда при відлученні - заповнюють на підставі
даних форми N 3-св "Картка обліку продуктивності кнура"; відгодівельні та м'ясні якості потомства кнура - заповнюються
на підставі форм N 9-св "Картка оцінки племінних свиней за
відгодівельними і м'ясними якостями" та N 14-св "Результати
контрольної відгодівлі свиней". 5.1.5. Таблиця IV "Оцінка кнура" заповнюється за результатами
комплексної оцінки кнура, проведеної відповідно до Інструкції з
бонітування свиней ( z1027-02 ).
5.2. Форма N 2-св "Картка племінної свиноматки" (далі -
картка свиноматки) - це основний документ індивідуального
племінного обліку від народження до кінця господарського
використання тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей,
що характеризують індивідуальні племінні і продуктивні якості
свиноматки, її предків, лінійну належність, інтенсивність
використання. Картка свиноматки є основним документом для запису
тварини в ДКПТ. До складу форми входять таблиці, що мають певну
інформацію. 5.2.1. У таблицю I "Походження" і таблицю II "Показники
розвитку та продуктивності предків свиноматки" заноситься
інформація відповідно до пунктів 5.1.2 та 5.1.3 цієї Інструкції. 5.2.2. У таблицю III "Розвиток та продуктивність свиноматки"
записують інформацію про: вік тварини, живу масу, довжину тулуба, товщину шпику - з
форм N 5-св "Журнал обліку опоросів свиноматок та приплоду
поросят" і N 6-св "Журнал обліку вирощування ремонтного молодняку
свиней"; порядковий номер опоросу, дати парування та опоросу - з форми
N 4-св "Журнал обліку парування (осіменіння) маточного поголів'я
свиней"; кількість народжених поросят, у тому числі живих, - з форми
N 5-св "Журнал обліку опоросів свиноматок та приплоду поросят"; кількість поросят, масу гнізда та середню живу масу поросяти
при відлученні - з форми N 5-св "Журнал обліку опоросів свиноматок
та приплоду поросят"; відомості про кнура, від якого одержано потомство, - з форми
N 4-св "Журнал обліку парування (осіменіння) маточного поголів'я
свиней". 5.2.3. У таблицю IV "Оцінка свиноматки" заноситься інформація
відповідно до пункту 5.1.5 цієї Інструкції. 5.2.4. У таблиці V "Середні показники продуктивності
свиноматки" вказують порядкові номери опоросів, за якими на час
бонітування розраховують середні показники продуктивності
свиноматки з даних таблиці III "Розвиток та продуктивність
свиноматки" цієї самої форми.
5.3. Форма N 3-св "Картка обліку продуктивності кнура"
призначена для обліку продуктивності кнура за відтворювальною
здатністю свиноматок. Заповнюється на підставі форм N 4-св "Журнал
обліку парування (осіменіння) маточного поголів'я свиней" та
N 5-св "Журнал обліку опоросів свиноматок та приплоду поросят". У форму заносять інформацію про всіх спарованих (осіменених)
свиноматок: кличка, ідентифікаційний номер; дата парування та опоросу, порядковий номер опоросу; кількість народжених поросят, у тому числі живих; маса гнізда при відлученні.
5.4. Форма N 4-св "Журнал обліку парування (осіменіння)
маточного поголів'я свиней" призначена для накопичення даних про
відтворення стада свиней. У формі вказують: кличку, ідентифікаційний номер свиноматки; порядковий номер опоросу; дату відлучення поросят та очікуваного парування свиноматки; кличку та ідентифікаційний номер закріплених
кнурів-плідників: основного і що заміщує; мету закріплення (записується у відповідності до плану
закріплення кнурів до свиноматок); ідентифікаційний номер кнура та відповідні дати парування; дату очікуваного та фактичного опоросу, номер гнізда.
5.5. Форма N 5-св "Журнал обліку опоросів свиноматок та
приплоду поросят" призначена для накопичення інформації щодо
народження молодняку та його розвитку до відлучення. 5.5.1. У формі вказують: відомості про свиноматку: кличка, ідентифікаційний номер,
кількість сосків (у вигляді дробу): у чисельнику - правих, у
знаменнику - лівих; порядковий номер опоросу, дату парування та опоросу; номер та масу гнізда; кличку та ідентифікаційний номер кнура-плідника, яким була
спарована (осіменена) свиноматка; відомості про приплід: стать (записують спочатку кнурців, а
потім свинок), гніздовий та ідентифікаційний номери, кількість
правих та лівих сосків, маса поросят при відлученні, наявність
дефектів, відмітки про подальше їх використання. 5.5.2. Про кожний опорос зазначаються показники: середня жива маса поросят; загальна кількість народжених поросят, у тому числі живих,
мертвонароджених, муміфікованих, виродків; дата відлучення; жива маса та довжина тулуба свиноматки на 5-10-й день після
першого опоросу. Відомості про поросят, підсаджених у гніздо від інших
свиноматок, записують пропускаючи один рядок після показників про
власних поросят свиноматки. У рядку "Гніздовий номер" указують
номер гнізда, з якого ці поросята підсаджені.
5.6. Форма N 6-св "Журнал обліку вирощування ремонтного
молодняку свиней" призначена для обліку показників розвитку
тварин. Для ведення форми використовуються показники з форми
N 5-св. У формі вказують: гніздовий та ідентифікаційний номери молодняку; клички, ідентифікаційні номери батька та матері; дату народження, кількість правих та лівих сосків; живу масу і клас молодняку за цей показник у віці 2 та 4
місяців; живу масу, довжину тулуба і клас молодняку за ці показники у
віці 6 і 9 місяців; при досягненні живої маси 100 кг - вік та товщину шпику; вік, живу масу, довжину тулуба та класи за ці ознаки при
першому паруванні (осіменінні); дату переведення і в які групи переведено тварин.
5.7. Форма N 7-св "Звіт про результати бонітування свиней
відповідної породи" призначена для зведення результатів
бонітування і складається з 11 аналітичних таблиць та аналізу
результатів бонітування. Форма заповнюється на підставі даних
бонітування тварин з форм N 1-, 2-, 5- і 6-св. 5.7.1. У таблиці 1 "Структура стада" зазначається інформація
про наявність поголів'я свиней (загального, пробонітованого,
записаного до ДКПТ) та його розподіл за статевовіковими групами.
Інформація заноситься відповідно до даних таблиці 2 "Розвиток
кнурів", таблиці 5 "Розвиток свиноматок", таблиці 8 "Розвиток і
класність ремонтного молодняку". Кількість основних свиноматок, зазначена у графі "Наявність
поголів'я на 1.01.__", повинна відповідати кількості в рядках "Уся
група після бонітування" таблиці 5 і "За всіма свиноматками"
таблиці 6 "Продуктивність свиноматок". 5.7.2. У таблиці 2 "Розвиток кнурів" зазначається інформація
про: кількість кнурів у віці 12 та 24 місяців; середню, максимальну та мінімальну живу масу і довжину тулуба
однієї голови. Показники графи "Наявність кнурів" заповнюються відповідно до
показників таблиці 1: поголів'я кнурів віком 12 місяців - відповідає поголів'ю
кнурів-плідників, що перевіряються; поголів'я кнурів віком 24 місяців - відповідає поголів'ю
основних кнурів-плідників. 5.7.3. Таблицю 3 "Оцінка за відгодівельними та м'ясними
якостями потомства" заповнюють на підставі даних форми N 9-св
"Картка оцінки племінних свиней за відгодівельними і м'ясними
якостями". У таблиці зазначається інформація про: кількість кнурів та свиноматок, оцінених за якістю потомства; кількість потомків, їх вік досягнення живої маси 100 кг,
витрати корму, довжину півтуші, товщину шпику півтуші; клички, ідентифікаційні номери кнурів та свиноматок кращих
поєднань. 5.7.4. Таблиця 4 "Оцінка ремонтного молодняку за власною
продуктивністю" записується згідно з даними форми N 6-св. У таблиці зазначається інформація про: стать, кількість оцінених тварин; вік, живу масу, товщину шпику; середній бал при оцінці за власною продуктивністю. 5.7.5. У таблицю 5 "Розвиток свиноматок" включають інформацію
про усіх пробонітованих свиноматок згідно з даними форми N 2-св. У таблиці зазначається інформація про: кількість пробонітованих свиноматок, що мають оцінку за
розвитком і власною продуктивністю - у рядку 1 графи "Усього
свиноматок"; кількість свиноматок, уведених в основне стадо; кількість свиноматок, яких вибракували протягом року із
стада; кількість свиноматок провідної групи; вік першого опоросу, живу масу, довжину тулуба, середній бал. 5.7.6. У таблиці 6 "Продуктивність свиноматок" зазначається
інформація про продуктивні якості всіх пробонітованих свиноматок,
розподілених за кількістю опоросів. Кількість пробонітованих
свиноматок та їх продуктивність визначаються на підставі таблиць
III і V форми N 2-св. У таблицю включають показники про: багатоплідність свиноматок та кількість поросят при
відлученні; масу поросят при відлученні у 45 або 60 днів за позиціями:
загальна маса всіх поросят, середня маса одного гнізда та
поросяти. Сума кількості свиноматок рядків 2 і 3 відповідає їх
кількості таблиць 1 і 5. 5.7.7. Таблицю 7 "Розподіл за класами" заповнюють на підставі
даних форм N 1-св "Картка племінного кнура" та N 2-св "Картка
племінної свиноматки". 5.7.8. Таблицю 8 "Розвиток і класність ремонтного молодняку"
заповнюють на підставі фактичних даних бонітування ремонтного
молодняку за статевовіковими групами. У форму включають показники: кількість голів, жива маса однієї голови, довжина тулуба, вік
досягнення живої маси 100 кг, товщина шпику; розподіл молодняку за комплексним класом (ураховуючи
класність батьків). 5.7.9. Таблицю 9 "Класність реалізованого молодняку за рік"
заповнюють на підставі даних бонітування ремонтного молодняку,
розподіленого на статеві групи. 5.7.10. Таблицю 10 "Розподіл кнурів основного стада за
лініями" заповнюють на підставі лінійного розподілу пробонітованих
кнурів. У таблиці зазначають інформацію про: загальну кількість пробонітованих кнурів; кількість голів згідно з планом племінної роботи. 5.7.11. Таблицю 11 "Розподіл свиноматок основного стада за
родинами" заповнюють на підставі родинного розподілу
пробонітованих свиноматок. У таблиці зазначають інформацію про: загальну кількість пробонітованих свиноматок; кількість голів згідно з планом племінної роботи. 5.7.12. У кінці форми подається аналіз результатів
бонітування в порівнянні з минулим роком з обов'язковим
визначенням напрямів подальшої селекційної роботи в стаді. 5.7.13. Форма N 7-св підписується керівником (власником)
господарства, зоотехніком-селекціонером (експерт-бонітером) і
спеціалістом ветеринарної медицини.
5.8. Форма N 8-св "Станкова картка підсисної свиноматки"
призначена для характеристики основних показників відтворювальної
здатності підсисної свиноматки.
5.9. Форма N 9-св "Картка оцінки племінних свиней за
відгодівельними і м'ясними якостями" призначена для характеристики
результатів оцінки молодняку за відгодівельними і м'ясними
якостями. Заповнюється за даними форм N 10-св та N 12-св.
Використовується на контрольно-випробувальних станціях та в
господарствах, що проводять контрольну відгодівлю свиней. У формі зазначається інформація про: ідентифікаційний номер молодняку; вік при поставленні на відгодівлю та при досягненні живої
маси 100 кг; живу масу при поставленні на оцінку; період від поставлення на оцінку до досягнення живої маси
100 кг за позиціями: приріст живої маси, кількість кормоднів та
витрачених кормових одиниць; середньодобовий приріст, витрати корму на 1 кг приросту; живу масу перед забоєм, масу парної півтуші, довжину півтуші
та товщину шпику півтуші. Форма N 9-св підписується керівником (власником) і
зоотехніком господарства.
5.10. Форма N 10-св "Журнал реєстрації молодняку на
контрольній відгодівлі" відображає всі основні показники, що
характеризують тварину за відгодівельними якостями. Використовують
на контрольно-випробувальних станціях та в господарствах, що
проводять контрольну відгодівлю. У формі зазначаються: дата завезення, ідентифікаційний номер, дата народження,
стать молодняку; клички, ідентифікаційні номери батька та матері; вік та жива маса молодняку при відлученні та доставці на
контрольну відгодівлю; дата, жива маса і вік молодняку на початку облікового періоду
- вік у днях визначають як різницю між датою початку облікового
періоду і датою народження; дата зважування та фактична жива маса - за кожною твариною
окремо; дата, жива маса і вік при закінченні облікового періоду; вік досягнення живої маси 100 кг; валовий приріст живої маси за обліковий період - визначається
як різниця між показниками живої маси при закінченні облікового
періоду та на його початку; кількість кормоднів - визначається як різниця у записах дат
закінчення та початку облікового періоду; середньодобовий приріст - визначається діленням валового
приросту живої маси на кількість кормоднів.
5.11. Форма N 11-св "Картка обліку витрачання кормів на
контрольній відгодівлі" відображає дані про фактичну кількість
спожитого корму та його залишків. Форму використовують на
контрольно-випробувальних станціях та в господарствах, що
проводять контрольну відгодівлю.
5.12. Форма N 12-св "Журнал обліку м'ясних якостей молодняку
на контрольній відгодівлі" передбачає ведення записів показників,
що характеризують м'ясні якості молодняку, який перебував на
контрольній відгодівлі. Форму використовують на
контрольно-випробувальних станціях та в господарствах, що
проводять контрольну відгодівлю. У формі зазначаються: дата забою, назва м'ясопереробного підприємства; ідентифікаційний номер тварини, номер бирки на туші; жива маса перед забоєм, маса парної півтуші; довжина півтуші фактична та в перерахунку; товщина шпику півтуші фактична та в перерахунку; власник, якому належать тварини; походження тварини - записуються згідно з формою N 9-св. Графи 9 і 11 заповнюються відповідно до пункту 4.9 цієї
Інструкції.
5.13. Форма N 13-св "Акт відбору молодняку та поставлення
його на контрольну відгодівлю" є основним документом, у якому
відображена інформація про тварин, що поставленні на контрольну
відгодівлю. Форму заповнюють у племінних
господарствах-постачальниках, крім графи 10 "При поставленні на
відгодівлю". Зазначена графа заповнюється на
контрольно-випробувальній станції при завезенні молодняку. У формі зазначається інформація про: гніздовий та ідентифікаційний номери молодняку, дату
народження, стать, походження; живу масу тварин за позиціями: при відлученні, при
відправленні та при поставленні на відгодівлю. Акт підписують представники господарства-постачальника і
контрольно-випробувальної станції. При оцінці тварин у
господарстві акт підписують керівник та зоотехнік-селекціонер
підприємства.
5.14. Форма N 14-св "Результати контрольної відгодівлі
свиней" відображає результати контрольної відгодівлі свиней за
відгодівельними і м'ясними якостями. Заповнюють на основі даних
форм N 9-,10-,11-,12-св. У формі зазначаються: кількість оцінених кнурів, свиноматок та відгодованих
потомків; середній вік молодняку при поставленні на відгодівлю та при
досягненні живої маси 100 кг, середня жива маса при поставленні на
відгодівлю; результати контрольної відгодівлі за позиціями: валовий
приріст за обліковий період, кількість кормоднів та витрачених
кормових одиниць, витрати корму на 1 кг приросту, середньодобовий
приріст, довжина півтуші, товщина шпику півтуші.
5.15. Форма N 15-св "Станкова картка контрольної відгодівлі
свиней". Використовується на контрольно-випробувальних станціях та
в господарствах, що проводять контрольну відгодівлю. У формі зазначаються: номер станка та назва господарства-постачальника; ідентифікаційний номер тварини, дата народження; дата і жива маса молодняку при поставленні та знятті з
контрольної відгодівлі.
5.16. Форма N 16-св "Картка обліку продуктивності кнура за
кількістю та якістю спермопродукції" призначена для обліку та
контролювання якості сперми кнурів у процесі їх використання на
племпідприємствах та пунктах штучного осіменіння. У формі зазначаються: дата взяття сперми; об'єм еякуляту, концентрація сперміїв, їх
прямолінійно-поступальна рухливість, наявність дефектів сперми
після кожного взяття; середні дані за відповідний проміжок часу (перед
бонітуванням).
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток
До пункту 2.5.
Інструкції з ведення
племінного обліку у
свинарстві

ЦИФРОФИЙ КЛЮЧ
для мічення свиней вищипами

( za028-02 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 1-св

КАРТКА
племінного кнура

Кличка _____________________ Записаний в ДКПТ ________________
Ідентифікаційний N__________ Марка ___________, номер_________
Порода______________________ Кількість сосків: правих/лівих___
Лінія_______________________ Дата і причина вибуття __________
Дата народження_____________ _________________________________
Власник _______________________ _________________________________
(господарство, район, область) _______________________________
I. Походження
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кличка, ідент. номер, марка і | М | Б | | N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | | | дата і місце народження, | | | | кількість сосків правих/лівих, | | | | комплексний клас | | | |--------------------------------+-------------------------------+-------------------------------| | Кличка, ідент. номер, марка і | ММ | БМ | МБ | ББ | | N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | | | | | дата і місце народження, | | | | | | кількість сосків правих/лівих, | | | | | | комплексний клас | | | | | |--------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Кличка, ідент. номер, | МММ | БММ | МБМ | ББМ | ММБ | БМБ | МББ | БББ | | дата і місце народження, | | | | | | | | | | комплексний клас | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Показники розвитку та продуктивності предків кнура
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Предки | Вік, | Розвиток | Продуктивність | | Комплексний | | | місяців |--------------------------+--------------------------------------------| Відгодівельні та м'ясні якості потомства | клас | | | | жива | довжина | товщина | кількість | багато- | при відлученні | | | | | | маса,| тулуба, | шпику, | опоросів | плідність,|--------------------+-------------------------------------------| | | | | кг | см | мм | | голів | кількість | маса | вік | витрати | товщина | довжина | | | | | | | | | | поросят, | гнізда | досягнення | корму, | шпику | півтуші,| | | | | | | | | | голів | в 45 | живої маси | кормових | півтуші,| см | | | | | | | | | | | або 60 | 100 кг, | одиниць | мм | | | | | | | | | | | | днів, | днів | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------| | М | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------| | Б | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------| | ММ | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------| | БМ | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------| | МБ | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+----------+---------+---------+-------------| | ББ | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Розвиток та продуктивність кнура
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Вік, | Жива | Довжина | Вік | Товщина | Спаровано | Опоросилось | Багатоплідність | Середня | Відгодівельні і м'ясні якості потомства | | місяців | маса, | тулуба, | досягнення | шпику, | (осіменено) | спарованих | спарованих | маса |--------------------------------------------| | | кг | см | живої маси | мм | маток, | маток, | маток, голів | гнізда при | вік | витрати | товщина | довжина | | | | | 100 кг, | | голів | голів | | відлученні | досягнення | корму, | шпику | півтуші, | | | | | днів | | | | | у віці 45 | живої маси | корм.од.| півтуші, | см | | | | | | | | | | або 60 | 100 кг, | | мм | | | | | | | | | | | днів, кг | днів | | | | |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| |---------+-------+---------+------------+---------+-------------+-------------+-----------------+------------+------------+---------+----------+----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Оцінка кнура
---------------------------------------------------------------------------------------- | Клас | Комплексний | |------------------------------------------------------------------------| клас | | за | за власну | за | за | за | | | розвиток | продуктивність | продуктивність | відгодівельні | якість | | | | (при | спарованих | та м'ясні | спермопро-| | | | вирощуванні) | свиноматок | якості | дукції* | | | | | | потомства | | | |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| |----------+----------------+----------------+---------------+-----------+-------------| ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Клас за якість спермопродукції присвоюється кнурам, що
належать підприємствам (об'єднанням) з племінної справи у
тваринництві та пунктам штучного осіменіння.
М.П. Власник ______________ Зоотехнік-селекціонер ____________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 2-св

КАРТКА
племінної свиноматки

Кличка _______________________ Записана в ДКПТ ________________
Ідентифікаційний N____________ Марка __________ номер__________
Порода________________________ Кількість сосків: правих/лівих__
Лінія_________________________ Дата і причина вибуття _________
Дата народження_______________ ________________________________
Власник ________________________ ________________________________
(господарство, район, область) ________________________________
I. Походження
------------------------------------------------------------------------------------------ | Кличка, ідент. номер, марка і | М | Б | | N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | | | дата і місце народження, | | | | кількість сосків правих/лівих, | | | | комплексний клас | | | |--------------------------------+---------------------------+---------------------------| | Кличка, ідент. номер, марка і | ММ | БМ | МБ | ББ | | N у ДКПТ, N тому ДКПТ, | | | | | | дата і місце народження, | | | | | | кількість сосків правих/лівих, | | | | | | комплексний клас | | | | | |--------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Кличка, ідент. номер, | МММ | БММ | МБМ | ББМ | ММБ | БМБ | МББ | БББ | | дата і місце народження, | | | | | | | | | | комплексний клас | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
II. Показники розвитку та продуктивності
предків свиноматки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Предки | Вік, | Розвиток | Продуктивність | Відгодівельні та м'ясні | Комплексний | | | місяців |--------------------------+-------------------------------------------| якості потомства | клас | | | | жива | довжина | товщина | кількість | багато- | при відлученні | | | | | | маса,| тулуба, | шпику, | опоросів | плідність, |------------------+-------------------------------------------| | | | | кг | см | мм | | голів | кількість | жива | вік | витрати | товщина | довжина | | | | | | | | | | поросят, | маса | досягнення | корму, | шпику | півтуші,| | | | | | | | | | голів | в 45 | живої маси | кормових | півтуші,| см | | | | | | | | | | | або | 100 кг, | одиниць | мм | | | | | | | | | | | | 60 | днів | | | | | | | | | | | | | | днів,| | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------| | М | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------| | Б | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------| | ММ | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------| | БМ | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------| | МБ | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+------+---------+---------+-----------+------------+-----------+------+------------+----------+---------+---------+-------------| | ББ | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(зворотний бік)
III. Розвиток та продуктивність свиноматки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розвиток | Порядковий | Дата | Дата | Народилося | При відлученні в 45 | Кличка, | |------------------------------------| номер | парування | опоросу | поросят, гол. | або 60 днів | ідент. N | | вік, | жива | довжина | товщина | опоросу | | |-----------------+-------------------------------| кнура, | | місяців | маса,| тулуба, | шпику, | | | | усього | у т. ч.| кількість | маса | середня | від | | | кг | см | мм | | | | | живих | поросят, | гнізда,| маса 1 | якого | | | | | | | | | | | голів | кг | поросяти,| одержано | | | | | | | | | | | | | кг | потомство | |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| |---------+------+---------+---------+------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+--------+----------+-----------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Оцінка свиноматки V. Середні показники продуктивності свиноматки
----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- | Клас | Комплексний | | Порядковий | Багато- | При відлученні в 45 або 60 днів | |-------------------------------------------------------| клас | | номер | плідність,|----------------------------------| | за | за власну | за | за | | | опоросу | голів | кількість | маса | середня | | розвиток | продуктивність | відтворю- | відгодівельні | | | | | поросят, | гнізда, | жива маса | | | (при | вальну | та м'ясні | | | | | голів | кг | однієї | | | вирощуванні) | здатність | якості | | | | | | | голови, кг | | | | | потомства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------| |----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------| |----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------| |----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------| |----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------| |----------+----------------+-----------+---------------+-------------| |------------+-----------+-----------+---------+------------| ----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
М.П. Власник _____________ Зоотехнік-селекціонер ______________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 3-св
КАРТКА
обліку продуктивності кнура
Кличка кнура____________________ Ідентифікаційний номер___________
Марка і номер ДКПТ______________
Господарство ___________________
Порода__________________________ тип, лінія_______________________
Продуктивність кнура
за відтворювальною здатністю запліднених
свиноматок
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Кличка та | Дата | Дата | Порядковий | Народилося | Середня маса | | з/п | ідентифікаційний | парування | опоросу | номер | поросят, гол. | гнізда при | | | номер свиноматки | | | опоросу |----------------| відлученні | | | | | | | усього | у т.ч.| у віці 45 | | | | | | | | живих | або 60 | | | | | | | | | днів, кг | |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| |-----+------------------+-----------+---------+------------+--------+-------+--------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------
Зоотехнік-селекціонер ________________ ____________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код ----------- |---------| Господарство ---------+---------| Форма N 4-св Район ---------+---------| Область --------------------

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
ПАРУВАННЯ (ОСІМЕНІННЯ) МАТОЧНОГО ПОГОЛІВ'Я СВИНЕЙ
за ____ рік

Технік штучного осіменіння ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Кличка | ідентифі-| Порядковий | Дата | Дата | Закріплений кнур-плідник | Дата парування | Дата опоросу | Номер | | з/п | свиноматки | каційний | номер | відлучення | очікуваного |-------------------------------------------+--------------------+--------------------------| гнізда | | | | номер | опоросу | поросят | парування | основний *: ідент. | мета | яким | ідентифікаційний | очікуваного | фактичного | | | | | | | | | кличка, номер | закріп-| спаровано | номер кнура | | | | | | | | | | |----------------------| лення | (кличка, |--------------------| | | | | | | | | | | що заміщує: ідент. | | ідент. N) | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | кличка, номер | | | | | | | | | | |-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------| | | | | | | |----------------------| | | | | | | | | | |-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------| | | | | | | |----------------------| | | | | | | | | | |-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------| | | | | | | |----------------------| | | | | | | | | | |-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------| | | | | | | |----------------------| | | | | | | | | | |-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------| | | | | | | |----------------------| | | | | | | | | | |-----+------------+----------+------------+------------+-------------+----------------------+--------+-----------+---+----+-----+-----+-------------+------------+--------| | | | | | | |----------------------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Запис ведеться у вигляді дробу: у чисельнику - основний
кнур-плідник, у знаменнику - що заміщує.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код --------- |-------| Господарство -----------+-------| Район -----------+-------| Форма N 5-св Область --------------------

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
ОПОРОСІВ СВИНОМАТОК ТА ПРИПЛОДУ ПОРОСЯТ
за ____ рік

Відповідальний: ____________________________
(посада) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Свиноматка___________, кількість сосків правих: Кнур______________
(кличка, ------- (кличка, ідентифікаційний лівих: ідентифікаційний
номер) номер)
Порядковий N опоросу ______________ Дата парування ____________
Дата опоросу ______________________ Дата відлучення ___________
Гніздо N __________________________
Хто обслуговує ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Стать | Номер | Кількість сосків | Велико- | Маса поросят | Наявність | Відмітка про подальше | | з/п | поросяти |-----------------------+------------------| плідність | при відлученні | дефектів | використання приплоду | | | | гніздовий | ідентифі- | правих | лівих | поросят при | в 45 або 60 днів,| | | | | | | каційний | | | народженні | кг | | | |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| |-----+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------+------------------+-----------+-----------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Народилось голів: усього ____________, у т.ч. живих _____________,
мертвонароджених _____, муміфікованих ________, виродків ________.
Маса гнізда при відлученні ________________ кг.
На 5-10-й день після I-го опоросу: жива маса _________________ кг;
довжина тулуба ____________ см.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код --------- |-------| Господарство -----------+-------| Район -----------+-------| Форма N 6-св Область --------------------

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
вирощування ремонтного молодняку свиней
за _____ р.

____________________________________
(порода свиней)
Відповідальний: _____________________________
(посада) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Походження | Дата | Кількість | Розвиток | | з/п |------------------------+-----------------------------| народ-| сосків |----------------------------------------------------------| | | гніздовий | іденти- | кличка, | кличка, | ження | | у 2 міс. | у 4 міс. | у 6 міс. | | | | фікаційний | ідент. номер | ідент. номер | |------------------+-------------+-------------+------------------------------| | | | | батька | матері | | правих | лівих | жива | клас | жива | клас | жива | клас | довжина | клас | | | | | | | | | | маса,| | маса,| | маса,| | тулуба, | | | | | | | | | | | кг | | кг | | кг | | см | | |-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------| |-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------| |-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------| |-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------| |-----+-----------+------------+--------------+--------------+-------+--------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розвиток | При досягненні | При першому паруванні | Переведення в інші групи | |-----------------------------------| живої маси | | | | у 9 місяців | 100 кг | | | |-----------------------------------+----------------+-----------------------------------------+---------------------------| | жива маса,| клас | довжина | клас | вік, | товщина | вік, | жива | клас | довжина | клас | дата | у які групи | | кг | | тулуба, | | днів | шпику, | місяців, | маса,| | тулуба, | | переведення | переведено | | | | см | | | мм | днів | кг | | см | | | | |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| |-----------+------+---------+------+------+---------+----------+------+------+---------+------+-------------+-------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 7-св
--------- | Код | |-------| Господарство -------------+-------| Район -------------+-------| Область ----------------------

ЗВІТ
про результати бонітування свиней
відповідної породи

за період з _______________ 20_____ р. до ______________20_____ р.
Назва породи ________________________________________________
Відповідальні за бонітування:
Керівник
(власник) господарства__________
Зоотехнік-селекціонер __________
Експерт-бонітер ________________

1. СТРУКТУРА СТАДА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва груп | N | Наявність поголів'я | Пробонітовано | Записано в ДКПТ | | | з/п | на 1 січня, усього | за звітній |---------------------| | | | | період | усього | за звітний | | | | | | | рік | |--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------| | Кнури-плідники: основні, | 1 | | | | | |--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------| | що перевіряються | 2 | | | х | х | |--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------| | Свиноматки: основні, | 3 | | | | | | |-----+---------------------+---------------+--------+------------| | що перевіряються | 4 | | | х | Х | |--------------------------------------+-----+---------------------+---------------+--------+------------| | Ремонтний молодняк у віці 4-10 міс.: | | | | | | | кнурці | 5 | | | х | Х | | |-----+---------------------+---------------+--------+------------| | свинки | 6 | | | х | Х | | |-----+---------------------+---------------+--------+------------| | Усього: | 7 | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. РОЗВИТОК КНУРІВ
----------------------------------------------------------------------------------------------- | Наявність кнурів | Жива маса однієї голови, кг | Довжина тулуба однієї голови, см | |-------------------+------------------------------------+------------------------------------| | вік, міс. | голів | середня | максимальна | мінімальна | середня | максимальна | мінімальна | |-----------+-------+---------+-------------+------------+---------+-------------+------------| | 12 | | | | | | | | |-----------+-------+---------+-------------+------------+---------+-------------+------------| | 24 | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. ОЦІНКА ЗА ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ ТА М'ЯСНИМИ
ЯКОСТЯМИ ПОТОМСТВА
------------------------------------------------------------------------------------ | Стать | N | Оцінено | Кількість | Вік | Витрати | Довжина | Товщина | | | рядка | голів | потомків, | досягнення | корму, | півтуші, | шпику | | | | | голів | живої маси | кормових | см | півтуші,| | | | | | 100 кг, | одиниць | | мм | | | | | | днів | | | | |-------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+---------| | Кнури | 1 | | | | | | | |-------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+---------| | Свино-| | | | | | | | | матки | 2 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Кращі поєднання | |----------------------------------------------------------------------------------| | Кличка, ідент. N | Кличка, ідент. N | | | | | | кнура | свиноматки | | | | | |------------------+------------------+------------+----------+----------+---------| |------------------+------------------+------------+----------+----------+---------| ------------------------------------------------------------------------------------

4. ОЦІНКА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ
ЗА ВЛАСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ
---------------------------------------------------------------------------------------------- | Стать | N | Оцінено тварин,| Середній вік,| Середня жива | Середня товщина | Середній | | | рядка | голів | днів | маса, кг | шпику, мм | бал | |--------+-------+----------------+--------------+--------------+-----------------+----------| | Кнурці | 1 | | | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------+-----------------+----------| | Свинки | 2 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
5. РОЗВИТОК СВИНОМАТОК
----------------------------------------------------------------------------------------------- | | N | Усього | Вік першого | Середня жива | Середня | Середній | | | з/п | свиноматок,| опоросу, | маса, кг | довжина тулуба,| бал | | | | голів | місяців | | см | | |-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------| | Уся група після | 1 | | | | | | | бонітування | | | | | | | |-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------| | У т.ч. уведено | 2 | | | | | | | в основне стадо | | | | | | | |-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------| | Вибракувано | 3 | | | | | | | протягом року | | | | | | | |-----------------+-----+------------+-------------+--------------+----------------+----------| | Провідна група | 4 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
6. ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Число | Групи | N | Свино | Кількість | Одержано | Свино | При відлученні | Жива маса при відлученні | | опоросів | свиноматок | з/п | маток | опоросів | поросят, голів | маток | | у 45 або 60 днів, кг | | | | | у | |-----------------| у |-------------------------------+-----------------------------| | | | | групі,| | усього | на 1 | групі,| кількість | поросят | поросят | загальна | середня одного | | | | | голів | | за | опорос | голів | гнізд | у | на 1 | всіх |------------------| | | | | | | групою | | | | групі, | опорос, | поросят |гнізда | поросяти | | | | | | | | | | | голів | голів | | | | |----------+-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------| | | Усього | | | | | | | | | | | | | | | опоросилося | 1 | | | | | | | | | | | | | | протягом | | | | | | | | | | | | | | | року | | | | | | | | | | | | | | 1 |-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------| | | У т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | уведено в | 2 | | | | | | | | | | | | | | основне | | | | | | | | | | | | | | | стадо | | | | | | | | | | | | | |----------+-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------| | | Основне | 3 | | | | | | | | | | | | | | стадо | | | | | | | | | | | | | | 2 і |-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------| | більше | У т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | провідна | 4 | | | | | | | | | | | | | | група | | | | | | | | | | | | | |----------+-------------+-----+-------+-----------+--------+--------+-------+-----------+---------+---------+----------+-------+----------| | | За усіма | | | | | | | | | | | | | | | матками | 5 | | | | | | | | | | | | | | (без вибра- | | | | | | | | | | | | | | | куваних)* | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. РОЗПОДІЛ ЗА КЛАСАМИ
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Основні показники при оцінці | N | Еліта-рекорд | Еліта | I клас | II клас | Усього | | | з/п |--------------+---------+---------+---------| | | | | гол. | % | гол.| % | гол.| % | гол.| % | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Кнури-плідники | |------------------------------------------------------------------------------------------| | При вирощуванні: | | | | | | | | | | | | вік досягнення живої маси | | | | | | | | | | | | 100 кг | 1 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | товщина шпику | 2 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | Дорослих тварин: | | | | | | | | | | | | жива маса | 3 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | довжина тулуба | 4 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | багатоплідність спарованих | | | | | | | | | | | | свиноматок | 5 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | середня маса потомків у віці | | | | | | | | | | | | 45 або 60 днів | 6 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | якість спермопродукції *: | | | | | | | | | | | | об'єм еякуляту | 7 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | концентрація сперміїв | 8 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | прямолінійно-поступальна | | | | | | | | | | | | рухливість | 9 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | За якістю потомків: | | | | | | | | | | | | вік досягнення живої маси | | | | | | | | | | | | 100 кг | 10 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | витрати кормів | 11 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | товщина шпику півтуші | 12 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | довжина півтуші | 13 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | Сумарна оцінка | 14 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | у % | 15 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Свиноматки | |------------------------------------------------------------------------------------------| | При вирощуванні: | | | | | | | | | | | | вік досягнення живої маси | | | | | | | | | | | | 100 кг | 16 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | товщина шпику | 17 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | Дорослих тварин: | | | | | | | | | | | | жива маса | 18 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | довжина тулуба | 19 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | багатоплідність | 20 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | маса гнізда при відлученні у | | | | | | | | | | | | віці 45 або 60 днів | 21 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | За якістю потомків: | | | | | | | | | | | | вік досягнення живої маси | | | | | | | | | | | | 100 кг | 22 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | витрати корму | 23 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | довжина півтуші | 24 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | Сумарна оцінка | 26 | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-------+------+-----+---+-----+---+-----+---+--------| | у % | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Для кнурів-плідників підприємств (об'єднань) з племінної
справи у тваринництві, станцій (пунктів) штучного осіменіння
8. РОЗВИТОК І КЛАСНІСТЬ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вікові групи | N | Кількість | Жива | Довжина | Вік | Товщина | Комплексний клас | | | рядка | голів | маса 1 | тулуба, | досягнення | шпику, | (включаючи класність батьків) | | | | | голови,| см | живої маси | мм |--------------------------------| | | | | кг | | 100 кг, | | еліта | I клас | II клас | | | | | | | днів | |----------+----------+----------| | | | | | | | | гол. | % | гол. | % | гол. | % | |--------------+-------+-----------+--------+---------+------------+---------+------+---+------+---+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кнурці | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 місяці | 1 | | | х | х | х | | | | | | | |--------------+-------+-----------+--------+---------+------------+---------+------+---+------+---+------+---| | 6 місяців | 2 | | | | х | х | | | | | | | |--------------+-------+-----------+--------+---------+------------+---------+------+---+------+---+------+---| | 9 місяців | 3 | | | | | | | | | | | | |--------------+-------+-----------+--------+---------+------------+---------+------+---+------+---+------+---| | при I | | | | | | | | | | | | | | паруванні | 4 | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Свинки | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 місяці | 1 | | | х | х | х | | | | | | | |--------------+-------+-----------+--------+---------+------------+---------+------+---+------+---+------+---| | 6 місяців | 2 | | | | х | х | | | | | | | |--------------+-------+-----------+--------+---------+------------+---------+------+---+------+---+------+---| | 9 місяців | 3 | | | | | | | | | | | | |--------------+-------+-----------+--------+---------+------------+---------+------+---+------+---+------+---| | при I | | | | | | | | | | | | | | паруванні | 4 | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. КЛАСНІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОГО МОЛОДНЯКУ ЗА РІК
------------------------------------------------------------------- | | N | Реалізовано | У тому числі, класу | | | з/п | усього, |-----------------------| | | | голів | еліта | I | | | | |-----------+-----------| | | | | голів | % | голів | % | |---------------------+-----+-------------+-------+---+-------+---| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------+-----+-------------+-------+---+-------+---| | Кнурці | 1 | | | | | | |---------------------+-----+-------------+-------+---+-------+---| | Свинки | 2 | | | | | | |---------------------+-----+-------------+-------+---+-------+---| | Усього | 3 | | | | | | |---------------------+-----+-------------+-------+---+-------+---| | у тому числі від | | | | | | | | основних свиноматок | 4 | | | | | | -------------------------------------------------------------------
10. РОЗПОДІЛ КНУРІВ ОСНОВНОГО СТАДА ЗА ЛІНІЯМИ
------------------------------------------------------------------------------------ | Групи кнурів | Номер | Лінії * | Сума | | | рядка |----------------------------------------| | |--------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------| | Усього пробонітовано | | | | | | | | | | | | | | кнурів, голів | 1 | | | | | | | | | | | | |--------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------| | Кількість голів згідно з | | | | | | | | | | | | | | планом племінної роботи | 2 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
11. РОЗПОДІЛ СВИНОМАТОК ОСНОВНОГО СТАДА ЗА РОДИНАМИ
------------------------------------------------------------------------------------ | Групи свиноматок | Номер | Родини * | Сума | | | рядка |----------------------------------------| | |--------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------| | Усього пробонітовано | | | | | | | | | | | | | | свиноматок, голів | 1 | | | | | | | | | | | | |--------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------| | Кількість голів згідно з | | | | | | | | | | | | | | планом племінної роботи | 2 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється назва родини
Керівник господарства _________________________ ______________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові) М.П.
Головний зоотехнік ____________________________ ______________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
Зоотехнік-селекціонер _________________________ ______________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)

Головний лікар ветеринарної
медицини ______________________________ ______________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
"_____"_________________ 20___ рік
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ БОНІТУВАННЯ
за ______ рік
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Експерт-бонітер __________________________________________________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 8-св

СТАНКОВА КАРТКА
ПІДСИСНОЇ СВИНОМАТКИ

Свиноматка _______________________________________________________
(кличка, ідентифікаційний номер, порода) Кнур _____________________________________________________________
(кличка, ідентифікаційний номер, порода)
Передбачувана дата опоросу __________ Фактична дата опоросу ______
Порядковий номер опоросу ______________ Гніздо N _________________
На 5-10-й день після I опоросу: жива маса _____________ кг,
довжина тулуба _________ см.
Хто обслуговує ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Народилося поросят, голів:
усього ________________,
у т. ч.: живих ___________, з них кнурців _______, свинок _______;
мертвонароджених _______________;
муміфікованих _____________;
виродків _______________.
Відсаджено від свиноматки _____ голів.
Підсаджено до свиноматки N ___________ ______ голів.
Відлучено ____________ ______ голів.
(дата)

Зоотехнік-селекціонер Оператор __________________________ ____________________________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 9-св

КАРТКА
ОЦІНКИ ПЛЕМІННИХ СВИНЕЙ
ЗА ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М'ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ

1. _________________________________ 2. _________________________
(назва підприємства, (дата початку і яке проводить оцінку) закінчення оцінки)
3. Господарство-постачальник ________ Район _______ Область ______
4. Кличка, ідент. номер та порода батька _________________________
5. Кличка, ідент. номер та порода матері _________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифіка-| Вік, днів | Жива | За період досягнення живої маси | Середньо-| Витрати | Перед- | Маса | Довжина | Товщина | | з/п | ційний |--------------------------| маса при | 100 кг від поставлення на оцінку| добовий | корму на | забійна | парної | півтуші, | шпику | | | номер | при | при | поставленні |---------------------------------| приріст, | 1 кг | жива | півтуші,| см | півтуші,| | | тварини | поставленні | досягненні | на оцінку, | приріст | витрати | г | приросту,| маса, кг | кг | | мм | | | | на | живої маси | кг | живої |----------------------| | кормових | | | | | | | | відгодівлю | 100 кг | | маси, кг | кормоднів | кормових | | одиниць | | | | | | | | | | | | | одиниць | | | | | | | |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |-----+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| |------------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| | Усього | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------| | У середньому | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник (власник) господарства___________ Зоотехнік________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код --------- |-------| Господарство -------------+-------| Район -------------+-------| Форма N 10-св Область ----------------------

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ МОЛОДНЯКУ НА КОНТРОЛЬНІЙ ВІДГОДІВЛІ
за _____ рік

Відповідальний: (___________) _____________________________
(посада) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Ідентифі-| Дата | Стать | Кличка, | При відлученні | При доставці на | | станків | завезення | каційний | народ-| | ідентифікаційний номер | | контрольну відгодівлю | | | | номер | ження | |------------------------+-----------------+------------------------| | | | | | | батька | матері | жива | вік, | жива маса, | вік, днів | | | | | | | | | маса, кг | днів | кг | | |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| |---------+-----------+----------+-------+-------+------------+-----------+----------+------+------------+-----------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Завезено з ____________________________________
(назва господарства-постачальника)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Початок облікового | Жива маса при зважуванні, кг | Закінчення облікового | Вік | За обліковий період | | періоду | | періоду | досягнення |---------------------------------| |--------------------+-----------------------------------------+-----------------------| маси | валовий | кількість | середньо-| | дата | жива | вік, | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | жива | вік, | 100 кг, | приріст | кормоднів | добовий | | | маса,| днів | | | | | | | | маса, | днів | днів | живої | | приріст, | | | кг | | | | | | | | | кг | | | маси, кг | | г | |------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------| |------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------| |------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------| |------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------| |------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код --------- |-------| Господарство -------------+-------| Район -------------+-------| Форма N 11-св Область ----------------------

КАРТКА
ОБЛІКУ ВИТРАЧАННЯ КОРМІВ НА КОНТРОЛЬНІЙ ВІДГОДІВЛІ

Назва підприємства _______________________________________________
Номер станка _____________________________________________________
Початок обліку ___________________________________________________
(число, місяць, рік)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | ідент. N | Кількість комбікорму, кг | Згодовано | Дата | ідент. N | Кількість комбікорму, кг | Згодовано | | | тварин |------------------------------| відвійок | | тварин |------------------------------| відвійок | | | | задано | залишок | згодовано | | | | задано | залишок | згодовано | | |------+----------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------+----------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| |------+----------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| |------+----------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| |------+----------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| |------+----------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| |-----------------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| | Усього | | | | | | | | | | | |-----------------+--------+---------+-----------+-----------+------+----------+--------+---------+-----------+-----------| | У середньому | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зоотехнік ______________________ Обліковець _________________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код --------- |-------| Господарство -------------+-------| Район -------------+-------| Форма N 12-св Область ----------------------

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ М'ЯСНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДНЯКУ
НА КОНТРОЛЬНІЙ ВІДГОДІВЛІ
за ____ рік

Відповідальний: (___________) _____________________________
(посада) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Назва | Ідентифі-| Номер | Перед- | Маса | Довжина півтуші, см | Товщина шпику півтуші, мм| З якого плем-| Кличка та ідент.| | з/п | забою | м'ясопереробного | каційний | бирки | забійна | парної |------------------------+--------------------------| господарства | номер | | | | підприємства | номер | на туші | маса, кг | півтуші,| фактична | у | фактична | у перерахунку | оцінюються |-----------------| | | | | | | | кг | | перерахунку | | | тварини | батька | матері | |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| |-----+-------+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+----------+---------------+--------------+--------+--------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 13-св
АКТ
відбору молодняку та поставлення його
на контрольну відгодівлю

Цим актом стверджується, що в племінному господарстві _______ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса племінного господарства) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
з "___" _____________________ 20 ___ року відібрано молодняк і
"___"_____________ 20 ___ року поставлено
в ________________________________________________________________
(повна назва та адреса підприємства
з контрольної відгодівлі свиней) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для проведення контрольної відгодівлі. Усього відібрано і доставлено ________ голів молодняку з
такими характеристиками:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер тварин | Дата | Стать | Походження | Жива маса, кг | | з/п |----------------------| народ-| |---------------------+-----------------------------------------| | | гніздовий | ідентифі-| ження | | кличка, | кличка, | при | при | при | | | | каційний | | | ідент. N | ідент. N | відлученні | відправці | поставленні | | | | | | | батька | матері | в___ дн. | з | на | | | | | | | | | | господарства | відгодівлю | |-----+-----------+----------+-------+-------+----------+----------+------------+--------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-----------+----------+-------+-------+----------+----------+------------+--------------+-------------| |-----+-----------+----------+-------+-------+----------+----------+------------+--------------+-------------| |-----+-----------+----------+-------+-------+----------+----------+------------+--------------+-------------| |-----+-----------+----------+-------+-------+----------+----------+------------+--------------+-------------| |-----+-----------+----------+-------+-------+----------+----------+------------+--------------+-------------| |-----+-----------+----------+-------+-------+----------+----------+------------+--------------+-------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Від господарства-постачальника Від контрольно-випробувальної
станції
Керівник _____________________ Керівник ____________________
Зоотехнік ____________________ Зоотехнік ___________________
М.П. М.П.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Код --------- |-------| Господарство -------------+-------| Район -------------+-------| Форма N 14-св Область ----------------------

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ
КОНТРОЛЬНОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Порода | Назва | Оцінено голів | Відгодовано | Середній вік, днів | Середня | Результати контрольної відгодівлі за _________ р. | | з/п | | господарства |----------------| потомків, |--------------------------| маса при |--------------------------------------------------------------------------| | | | (статус) | кнурів | свино-| голів | при | при | поставленні | валовий | валові витрати | витрати | середньо- | довжина | товщина | | | | | | маток | | поставленні | досягненні | на | приріст за |------------------| корму на | добовий | півтуші,| шпику | | | | | | | | | 100 кг | відгодівлю, | обліковий | кормо | кормових | 1 кг | приріст, | см | півтуші,| | | | | | | | | | кг | період, кг | днів | одиниць | приросту,| г | | мм | | | | | | | | | | | | | | корм. од.| | | | |-----+--------+--------------+--------+-------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------+----------+----------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-----+--------+--------------+--------+-------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------+----------+----------+-----------+---------+---------| |-----+--------+--------------+--------+-------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------+----------+----------+-----------+---------+---------| |-----+--------+--------------+--------+-------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------+----------+----------+-----------+---------+---------| |-----+--------+--------------+--------+-------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------+----------+----------+-----------+---------+---------| |-----+--------+--------------+--------+-------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------+----------+----------+-----------+---------+---------| |-----+--------+--------------+--------+-------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------+----------+----------+-----------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник: _____________ (_______) _________________________
підпис (прізвище, ім'я,
по батькові) Відповідальний: _______ (_______) _________________________
підпис (прізвище, ім'я,
по батькові)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 15-св

СТАНКОВА КАРТКА
КОНТРОЛЬНОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ
N____________

__________________________________________________________________
(назва племінного господарства)
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифікаційний | Дата | При поставленні | При знятті | | з/п | номер тварини | народження |----------------------+----------------------| | | | | дата | жива маса, кг | дата | жива маса, кг | |-----+------------------+------------+------+---------------+------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+------------------+------------+------+---------------+------+---------------| |-----+------------------+------------+------+---------------+------+---------------| |-----+------------------+------------+------+---------------+------+---------------| |-----+------------------+------------+------+---------------+------+---------------| |-----+------------------+------------+------+---------------+------+---------------| -------------------------------------------------------------------------------------
Зоотехнік-селекціонер _________________ Оператор _______________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396
( z1027-02 )
Форма N 16-св

КАРТКА
обліку продуктивності кнура
за кількістю та якістю спермопродукції

Кличка __________________, ідентифікаційний номер_________________
Порода _______________________, тип, лінія _______________________
Власник __________________________________________________________
(господарство, район, область)
--------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Об'єм | Концентрація | Прямолінійно-| Наявність | | з/п | взяття | еякуляту,| сперміїв, | поступальна | дефектів | | | сперми | мл | млрд./мл | рухливість | сперми | | | | | | сперміїв, % | | |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |-----+--------+----------+--------------+--------------+-----------| |--------------+----------+--------------+--------------+-----------| | Усього | | | | | |--------------+----------+--------------+--------------+-----------| | У середньому | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Зоотехнік _____________________ Лаборант_______________________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюквгору