Документ z1021-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2017  № 658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2017 р.
за № 1021/30889

Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби


М.В. Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.07.2017 № 658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2017 р.
за № 1021/30889

ЗМІНИ
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

1. У розділі ІІ:

1) абзац перший пункту 1 після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

2) у пункті 2:

в абзаці третьому слова "застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Кодексом, за наслідками таких перевірок" замінити словами "за наслідками таких перевірок, передбачених Кодексом, штрафних (фінансових) санкцій, пов’язаних з таким заниженням (завищенням) податкових зобов’язань";

абзац п’ятнадцятий після слів та цифр "статті 201 Кодексу" доповнити словами "та/або необхідності складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї у випадках, передбачених Кодексом";

3) в абзаці третьому пункту 3 слова та цифри "У разі встановлення порушення вимог законодавства з питань державної митної справи контролюючим органом складається податкове повідомлення-рішення у порядку та строки, визначені статтею 354 Митного кодексу України" замінити словами "Податкове повідомлення-рішення у разі встановлення порушень вимог законодавства з питань державної митної справи складається контролюючим органом";

4) у пункті 4:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пеня" доповнити словами "в тому числі";

5) у пункті 5:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пеня" доповнити словами "в тому числі";

після слів "та пені" доповнити словами "в тому числі";

6) у пункті 6:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пені" доповнити словами "в тому числі";

7) пункт 7 після слова "керівником" доповнити словами "(виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою)";

8) у пункті 8:

в абзаці другому цифру "6" замінити цифрою "7";

доповнити абзацом такого змісту:

"номера контролюючого органу - наступні 4 цифри номера (додатково для податкового повідомлення-рішення за формою "Ф")";

9) у пункті 9:

після слів "розрахунок податкового зобов’язання" доповнити словами "(за наявності)";

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення".

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

слова "(заступнику керівника) контролюючого органу, а складене відповідно до Митного кодексу України - керівнику або виконуючому його обов’язки" замінити словами "(виконуючому його обов’язки, його заступнику або уповноваженій особі) контролюючого органу";

доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"При складанні у передбачених Кодексом випадках податкових повідомлень-рішень в електронній формі необхідно дотримуватись вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2. Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.

3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 Кодексу.";

3) у пункті 4:

підпункт 2 після слів "визначеною керівником" доповнити словами "(виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою)";

доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) працівником структурного підрозділу або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, - у разі надіслання документа засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис" відповідно до пункту 42.4 статті 42 Кодексу (починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного забезпечення). При цьому квитанція про доставку в текстовому форматі, що свідчить про дату та час доставки документа платнику податків, прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (у разі направлення податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - до корінця податкового повідомлення-рішення).";

4) пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Якщо контролюючим органом не отримано квитанції про доставку податкового повідомлення-рішення, направленого засобами електронного зв’язку, вживаються заходи, передбачені пунктом 42.4 статті 42 Кодексу.".

3. У розділі V:

1) у підпунктах 2, 4 пункту 1:

після слів "податкового кредиту та/або" доповнити словом "зменшення";

після слів "та пені" доповнити словами "в тому числі";

2) пункт 3 доповнити словами "суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства".

4. Додатки 1 - 14 викласти в новій редакції, що додаються.

5. Додатки 15, 16 після слів "зменшення (збільшення)" доповнити словами "суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення".

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. МаксименкоДодаток 1
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "Ф"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 2
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "Р"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 3
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "Р1"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 4
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "Ш"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 5
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "З"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 6
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


"Форма "В1"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 7
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "В3"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 8
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "В4"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 9
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "П"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 10
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "С"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 11
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "ПС"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 12
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "Д"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 13
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "Н"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 14
до Порядку надіслання
контролюючими органами
податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)


Форма "ПН"

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯвгору