Документ z1021-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.01.2016, підстава - z1556-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.06.2014  № 805


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2014 р.
за № 1021/25798

Про затвердження Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1853 від 17.11.2015}

Відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та пункту 18 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою захисту прав інвесторів на іменні цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 14 Порядку, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 24.06.2014 р. № 32
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
24.06.2014  № 805


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2014 р.
за № 1021/25798

ПОРЯДОК
забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску

1. Цей Порядок визначає послідовність дій емітента, Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), власників іменних цінних паперів та депозитарних установ щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів у разі наявності судового рішення щодо встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску (далі - система реєстру), з метою забезпечення надалі існування іменних цінних паперів цього випуску в бездокументарній формі після прийняття відповідного рішення емітентом.

2. У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо встановлення факту втрати системи реєстру та отримання зазначеного рішення емітентом або акціонерами, що ініціюють проведення процедури відновлення інформації про власників, відповідний орган емітента (виконавчий орган, наглядова рада або загальні збори) (далі - уповноважений орган емітента) має прийняти рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску та здійснити інші передбачені цим Порядком дії щодо відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру. Емітент може доручити депозитарній установі за її згодою відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру шляхом укладання відповідного договору (далі - Договір).

При укладанні емітентом з депозитарною установою Договору емітент подає депозитарній установі копію судового рішення про встановлення факту втрати системи реєстру та копію рішення уповноваженого органу емітента про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів), засвідчену емітентом.

Рішення емітента про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) має містити, зокрема, інформацію про:

випуск цінних паперів, інформація про власників яких відновлюється: вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів, дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;

особу, що відновлює реєстр (емітента або депозитарну установу): повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи, адреса для поштових повідомлень, телефон, факс;

строк, протягом якого особою, що відновлює реєстр, приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (строк не може перевищувати 6 місяців та не може бути меншим ніж 90 днів з дня публікації у відповідних друкованих виданнях повідомлення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску, крім випадку, коли кількість акціонерів емітента не перевищує 10 осіб. У цьому випадку зазначений строк може бути меншим ніж 90 днів).

3. Емітент не пізніше 10 робочих днів після прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску:

повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з доданням копії прийнятого рішення та копії судового рішення про встановлення факту втрати системи реєстру;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1853 від 17.11.2015}

подає Центральному депозитарію запит про надання йому копій усіх наявних у Центральному депозитарії документів, що містять інформацію про власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято зазначене рішення;

здійснює публікацію (повідомлення) про прийняття такого рішення в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також в офіційному друкованому виданні Комісії та в одному з друкованих видань за місцезнаходженням емітента;

здійснює розміщення такого повідомлення на власному веб-сайті та на безоплатній основі на офіційному сайті Комісії та Центрального депозитарію.

Указана публікація має містити такі дані:

реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого відновлюється інформація про власників: вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів, дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;

реквізити особи, що відновлює реєстр: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи, адреса для поштових повідомлень, телефон, факс;

строк, протягом якого приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), та інформацію про те, що після закінчення визначеного у публікації строку буде складено акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента;

інформацію про те, що для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів):

усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску емітента, слід надати особі, що відновлює реєстр, документи, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску емітента: сертифікат цінного папера, або виписку про стан особового рахунку, або виписку про стан рахунку у цінних паперах та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного випуску;

усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах депонентів обліковуються права на знерухомлені іменні цінні папери випуску, щодо якого відновлюється інформація про власників, необхідно надати особі, що відновлює реєстр, копію облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, складеного відповідно до пункту 7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 704/23236 (зі змінами) (далі - Рішення № 729), та копію свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску/виписки про стан особового рахунку номінального утримувача (за наявності).

4. Депозитарна установа, яка уклала з емітентом Договір, не пізніше 5 робочих днів з дня його укладання повідомляє про це Комісію із зазначенням реквізитів емітента, з яким укладений Договір (найменування згідно з установчими документами, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи), та реквізитів випуску іменних цінних паперів, інформація щодо власників яких буде відновлюватися відповідно до укладеного з емітентом Договору (вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів, дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів).

5. Комісія не пізніше 10 робочих днів після отримання від емітента повідомлення про прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) направляє (за наявності) листом емітенту останню отриману від професійних учасників фондового ринку інформацію про власників значних пакетів (10 відсотків і більше від статутного капіталу) акцій, якщо відновлюється інформація про акціонерів цього емітента.

6. Центральний депозитарій не пізніше 10 робочих днів після отримання від емітента запиту про надання йому копій наявних у Центральному депозитарії документів, що містять інформацію про власників іменних цінних паперів певного випуску:

1) надає емітенту (у разі наявності):

копії в електронному та/або паперовому вигляді отриманих від номінальних утримувачів (або сформованих Центральним депозитарієм як номінальним утримувачем) відповідно до пункту 7 Рішення № 729 облікових реєстрів власників іменних цінних паперів та/або зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів цього випуску. У разі якщо після набрання чинності рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2014 року № 531 «Про затвердження Змін до Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 травня 2014 року за № 508/25285, Центральним депозитарієм, депозитарними установами були проведені операції щодо переведення належних власнику цінних паперів від однієї депозитарної установи до іншої, Центральний депозитарій надає інформацію щодо зазначених операцій, засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою Центрального депозитарію;

копії переліків власників цінних паперів цього випуску, які не закрили рахунки у цінних паперах у зберігача цінних паперів, що припинив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (далі - Перелік) відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року № 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за № 807/16823 (далі - Положення про припинення), та засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою Центрального депозитарію інформаційну довідку про власників цінних паперів, зазначених у цих Переліках, що обрали нового зберігача та здійснили дії, передбачені розділом VI Положення про припинення.

Копії зазначених документів, які надаються Центральним депозитарієм у паперовому вигляді, засвідчуються підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою Центрального депозитарію.

Надання копій документів здійснюється на безоплатній основі та оформлюється актом приймання-передавання, який засвідчується підписами керівників (уповноважених осіб) і печатками емітента та Центрального депозитарію;

2) повідомляє емітента про відсутність у Центральному депозитарії документів, що містять інформацію про власників іменних цінних паперів зазначеного у запиті випуску цінних паперів (у разі відсутності у Центральному депозитарії документів, перелічених у підпункті 1 цього пункту);

3) повідомляє Комісію про виконання ним дій, передбачених підпунктом 1 або підпунктом 2 цього пункту.

7. Емітент після укладання з депозитарною установою Договору надає цій депозитарній установі:

копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, засвідчену емітентом;

копію отриманої від Комісії (за наявності) інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше від статутного капіталу) акцій, якщо відновлюється інформація про акціонерів цього емітента, засвідченої емітентом;

копії документів, що перелічені у підпункті 1 пункту 6 цього Порядку, засвідчені підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою емітента, у разі отримання цих документів від Центрального депозитарію.

Передання копій документів оформлюється актом приймання-передавання, який засвідчується підписами керівників (уповноважених осіб) та печатками емітента і депозитарної установи.

Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від емітента за актом приймання-передавання копій документів, зазначених у цьому пункті, розпочинає дії щодо формування реєстру, передбачені цим Порядком.

8. Відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) здійснюється шляхом формування особою, що відновлює реєстр, списку власників іменних цінних паперів на підставі:

документів, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску емітента, та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного випуску, передбачених абзацом одинадцятим пункту 3 цього Порядку;

отриманої від Центрального депозитарію та/або депозитарних установ інформації щодо знерухомлених іменних цінних паперів (унесення до нього осіб, зазначених в облікових реєстрах власників іменних цінних паперів, зведених облікових реєстрах власників іменних цінних паперів та/або Переліках за цим випуском) з урахуванням отриманої від Комісії інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше від статутного капіталу) акцій (якщо відновлюється інформація про акціонерів).

Якщо згідно з отриманою інформацією кількість знерухомлених іменних цінних паперів певного випуску перевищує кількість іменних цінних паперів цього випуску відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску здійснюється виключно на підставі документів, передбачених абзацом одинадцятим пункту 3 цього Порядку.

9. Протягом 5 робочих днів після завершення строку, встановленого рішенням емітента про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) для проведення такої процедури:

1) у випадку відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), яким сумарно належить не менше 60 відсотків від загального обсягу цього випуску, особа, що відновлює реєстр, складає акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента.

Якщо формування реєстру (відновлення інформації про власників іменних цінних паперів випуску) здійснювала депозитарна установа, така депозитарна установа передає емітенту в установлений Договором строк акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента, сформований перелік власників іменних цінних паперів в паперовому та електронному вигляді та документи, на підставі яких була відновлена інформація про власників іменних цінних паперів цього випуску (реєстр власників іменних цінних паперів). Зазначений акт та перелік власників іменних цінних паперів, які передаються у паперовому вигляді, засвідчуються підписами керівника (уповноваженої особи) та печаткою депозитарної установи. Передання цих документів оформлюється актом приймання-передавання, який засвідчується підписами керівників (уповноважених осіб) та печатками емітента і депозитарної установи, що здійснювала формування реєстру.

Наявність в емітента акта про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента та сформованого переліку власників іменних цінних паперів є підставою для прийняття уповноваженим органом емітента рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів випуску у бездокументарній формі та здійснення всіх визначених законодавством дій щодо забезпечення існування іменних цінних паперів випуску у бездокументарній формі;

2) у випадку відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), яким сумарно належить менше 60 відсотків від загального обсягу цього випуску, емітент приймає рішення щодо продовження встановленого ним строку для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску.

Якщо формування реєстру (відновлення інформації про власників іменних цінних паперів випуску) здійснювала депозитарна установа, така депозитарна установа має звернутися до емітента з пропозицією щодо необхідності визначення її подальших дій. У випадку розірвання депозитарною установою Договору така депозитарна установа передає емітенту в установлений Договором строк список власників іменних цінних паперів певного випуску, інформація щодо яких була відновлена, засвідчений підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою депозитарної установи, та документи, на підставі яких ця інформація була відновлена. Передання цих документів оформлюється актом приймання-передавання, засвідченим підписами керівників (уповноважених осіб) та печатками емітента і депозитарної установи, що здійснювала формування реєстру.

Емітент у випадку прийняття рішення щодо продовження встановленого ним строку для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску:

повідомляє Комісію та депозитарну установу про прийняте рішення протягом 5 робочих днів з дня його прийняття;

здійснює публікацію в офіційних друкованих виданнях та розміщення повідомлення на офіційних сайтах відповідно до абзаців четвертого, п’ятого пункту 3 цього Порядку;

здійснює таке відновлення самостійно або укладає Договір з іншою депозитарною установою (у випадку розірвання Договору з попередньою депозитарною установою), якій за актом приймання-передавання, засвідченим підписами керівників (уповноважених осіб) та печатками емітента і цієї депозитарної установи, передає копії документів, отриманих від попередньої депозитарної установи.

Нова депозитарна установа, з якою емітентом укладено Договір, повідомляє про це Комісію відповідно до пункту 4 цього Порядку та здійснює подальше відновлення інформації про власників іменних цінних паперів випуску відповідно до вимог цього Порядку.

10. Якщо формування реєстру (відновлення інформації про власників іменних цінних паперів випуску) здійснювала депозитарна установа, така депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після підписання з емітентом акта приймання-передавання або направлення до емітента листа з пропозицією щодо необхідності визначення її подальших дій, передбачених пунктом 9 цього Порядку, повідомляє Комісію про здійснення зазначених дій.

11. Уповноважений орган емітента не пізніше 15 робочих днів після складання або приймання від депозитарної установи, яка відновлювала реєстр, акта про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента приймає рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів випуску у бездокументарній формі та подає до Комісії документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів бездокументарної форми існування.

12. Після депонування емітентом у Центральному депозитарії глобального сертифіката за результатами прийняття ним рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів випуску у бездокументарній формі заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі та здійснення інших дій, передбачених Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018, у випадку відновлення інформації не про всіх власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій забезпечує на рахунку у цінних паперах емітента відокремлений облік цінних паперів, що належать власникам, інформація про яких не була відновлена, із зазначенням «інформація про власників іменних цінних паперів не з’ясована».

13. Власники цінних паперів випуску, інформація про яких була відсутня у відновленому реєстрі, за наявності документів, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску емітента, та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного випуску, передбачених абзацом одинадцятим пункту 3 цього Порядку, мають право звернутись до емітента та депозитарної установи, в якій такому власнику відкрито рахунок у цінних паперах на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо фіксації у системі депозитарного обліку їх прав на цінні папери з одночасним наданням таких документів.

Емітент на підставі зазначених документів надає Центральному депозитарію розпорядження про переказ з рахунку в цінних паперах емітента, на якому обліковуються цінні папери, інформація про власників яких не з’ясована, на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій такій особі відкрито рахунок у цінних паперах, для подальшого зарахування прав на ці цінні папери на рахунок власника.

Центральний депозитарій на підставі розпорядження емітента не пізніше 3 робочих днів переказує з рахунку у цінних паперах емітента іменні цінні папери бездокументарної форми існування, інформація про власників яких не з’ясована, на рахунок депозитарної установи та надає їй розпорядження про зарахування прав на ці цінні папери на рахунок власника.

Депозитарна установа, в якій особі, що звернулася щодо фіксації у системі депозитарного обліку її прав на цінні папери, відкрито рахунок у цінних паперах на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, здійснює зарахування прав на цінні папери на її рахунок у цінних паперах протягом 3 робочих днів після отримання розпорядження Центрального депозитарію про зарахування прав на цінні папери на рахунок власника, розпорядження цієї особи про зарахування прав на ці цінні папери на її рахунок у цінних паперах.

14. Акти приймання-передавання документів (копій документів), документи (копії документів) оформлені (надані) відповідно до цього Порядку, які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінавгору