Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

31.07.2015  № 395


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2015 р.
за № 1020/27465

Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

Відповідно до статей 18 та 63 Закону України «Про телекомунікації» та підпункту 14 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до розділу ІІІ Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462, що додаються.

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України
Ю.О. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
31.07.2015  № 395


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2015 р.
за № 1020/27465

ЗМІНИ
до розділу ІІІ Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

1. У пункті 3.5:

1) підпункт 3.5.9 викласти в такій редакції:

«3.5.9. Умови і порядок припинення надання, скорочення переліку послуг, а також відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі у випадках, передбачених законодавством, у тому числі у випадку перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.

Умови дистанційного замовлення за допомогою засобів зв’язку, зміни умов надання, тимчасового припинення та припинення надання послуг, у тому числі перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.»;

2) доповнити підпункт 3.5.11 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«у зв’язку з перенесенням абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій, у тому числі за зверненням споживача, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору у письмовій формі;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятим.

2. У пункті 3.6:

1) доповнити підпункт 3.6.2 після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим та шостим такого змісту:

«надання абоненту послуги з перенесення його абонентського номера до мережі іншого оператора телекомунікацій у порядку, встановленому законодавством;

при перенесенні абонентського номера приймання від абонента заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій. Приймання заяви дистанційно здійснюється за вказаними у договорі відповідними номерами телефону та електронною адресою веб-сайту;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим;

2) у підпункті 3.6.3:

абзац другий після слів «дострокове розірвання договору» доповнити словами «(крім перенесення абонентського номера)»;

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«при перенесенні абонентського номера можливість подання заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій. Приймання заяви дистанційно здійснюється за вказаними у договорі відповідними номерами телефону та електронною адресою веб-сайту;».

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – шістнадцятим.

3. У пункті 3.7:

1) доповнити підпункт 3.7.2 після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«порядок розрахунків у випадку припинення надання послуг у зв’язку з перенесенням абонентського номера, зокрема строки розрахунків після завершення перенесення абонентського номера до мережі іншого оператора телекомунікацій;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) підпункт 3.7.3 після слів «надання послуг, які споживач не замовляв,» доповнити словами «у тому числі у разі перенесення абонентського номера».

4. У підпункті 3.9.2 пункту 3.9:

абзац перший доповнити словами «, у тому числі у разі перенесення абонентського номера»;

абзац другий після слів «мають бути визначені» доповнити словами «умови припинення надання телекомунікаційних послуг та припинення сплати абонентної плати за абонентським номером, який переноситься,».

Директор
Департаменту зв'язку


І. Хохотва


Публікації документа