Документ z1018-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2012  № 584


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1018/21330

Про затвердження Положення про порядок проведення моніторингу виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення моніторингу виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів), що додається.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв  та освіти (Л.П.Гомольська):

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України Т.Г.Кохана.

Міністр

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
07.06.2012  № 584


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1018/21330

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення моніторингу виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів)

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм організації та проведення моніторингу виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів) (далі - програми), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками (далі - моніторинг), які мають всеукраїнський статус, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України за відповідними бюджетними програмами.

1.2. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм Міністерство культури України (далі - Мінкультури України) утворює конкурсну комісію. З метою проведення моніторингу конкурсна комісія може залучати представників Мінкультури України, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України.

1.3. Моніторинг реалізації програми передбачає аналіз ефективності шляхів досягнення поставленої мети, завдань, напрямів використання бюджетних коштів, результативних показників та інших характеристик бюджетної програми відповідно до бюджетних призначень, встановлених законодавством на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюються контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.

1.4. Основними завданнями моніторингу є:

об’єктивність оброблення інформації про хід виконання програми;

оперативність доведення до Мінкультури України результатів моніторингу.

1.5. Моніторинг проводиться шляхом:

збору даних, що забезпечують отримання результатів моніторингу;

аналізу отриманих в процесі моніторингу даних;

підготовки звіту за результатами моніторингу.

1.6. У випадку, якщо програма громадських організацій, творчих спілок складається з декількох заходів і має тривалий період реалізації (від 5-ти до 9-ти місяців), конкурсною комісією здійснюється моніторинг окремих заходів у рамках програми.

ІІ. Критерії здійснення моніторингу

2.1. Моніторинг реалізації програм здійснюється щокварталу. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання бюджетної програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

2.2. Моніторинг виконання програми проводиться за такими показниками:

обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання програми;

досягнення в результаті виконання програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

відповідність результативних показників виконання програми запланованим результативним показникам;

повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання програми;

рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання програми.

ІІІ. Результати моніторингу

3.1. Результати моніторингу враховуються конкурсною комісією під час проведення конкурсу на наступний рік. У випадку виявлення значних відхилень у ході реалізації програми у поточному році результати моніторингу враховуються під час встановлення обсягу фінансування програми.

У випадку виявлення невідповідності заходів, що проводяться, із заходами, зазначеними у програмі, конкурсна комісія негайно інформує Мінкультури України в установленому порядку.

3.2. Мінкультури України готує у місячний строк після надходження підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки підсумковий висновок за результатами моніторингу виконання програми.

3.3. Мінкультури України оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковим звітом громадської організації, творчої спілки на власному офіційному веб-сайті та надсилає відповідні матеріали Секретаріатові Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».

Директор Департаменту
формування державної
політики у сфері культури,
мистецтв та освіти
Л.П. Гомольськавгору