Документ z1016-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.08.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2006 N 585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2006 р.
за N 1016/12890

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ), Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг" ( 3689-12 ), Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ), Закону України "Про охорону прав
на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) і Закону
України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"
( 752-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до деяких нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності: подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
02.08.2006 N 585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2006 р.
за N 1016/12890

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України

1. У назві та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки
України від 20 червня 2001 року N 469 ( z0558-01 ) "Про
затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів
України на корисні моделі", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 4 липня 2001 року за N 558/5749 (із змінами), слово
"деклараційних" виключити.
2. У Положенні про Державний реєстр деклараційних патентів
України на корисні моделі, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 20 червня 2001 року N 469 ( z0558-01 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 4 липня 2001 року
за N 558/5749 (із змінами):
2.1. У назві ( z0558-01 ) слово "деклараційних" виключити.
2.2. У тексті ( z0558-01 ): за виключенням пунктів 1.1, 1.2, абзацу першого пункту 2.1 і
пунктів 3.1-3.3, слова "деклараційні патенти" та "деклараційні
патенти (патенти)" в усіх відмінках і числі замінити словами
"патенти (деклараційні патенти)" у відповідному відмінку і числі; слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінити словом "ім'я" у
відповідному відмінку; слово "найменування" в усіх відмінках замінити словами "повне
найменування" у відповідному відмінку.
2.3. У пункті 1.1 ( z0558-01 ) слова: "Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні
моделі" замінити словами "Державного реєстру патентів України на
корисні моделі"; "деклараційних патентів України на корисні моделі та їх
дублікатів" замінити словами "патентів України на корисні моделі
та дублікатів патентів (деклараційних патентів) України на корисні
моделі"; "за ініціативою власника деклараційного патенту, а також
установлює форму деклараційних патентів" замінити словами "за
ініціативою власника патенту (деклараційного патенту), а також
установлює форму патентів".
2.4. Перше речення пункту 1.2 ( z0558-01 ) викласти в такій
редакції: "1.2. Державний реєстр патентів України на корисні моделі
(далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо
державної реєстрації патентів України на корисні моделі (далі -
патенти) та деклараційних патентів України на корисні моделі
(далі - деклараційні патенти), які постійно зберігаються на
електронному та/або паперовому носіях".
2.5. У пункті 1.3 ( z0558-01 ) слова "Відомості про видачу
патентів (деклараційних патентів), зміни щодо правового статусу
патентів (деклараційних патентів)" замінити словами "Відомості, що
занесені до реєстру, зміни до них, відомості".
2.6. У пункті 1.4 ( z0558-01 ) після слів "державного мита"
додати слова "за видачу патенту".
2.7. Пункт 1.5 ( z0558-01 ) виключити.
2.8. У пункті 2.1 ( z0558-01 ): в абзаці першому слова "деклараційного патенту" замінити
словом "патенту"; в абзаці другому слова "Запис про реєстрацію деклараційного
патенту, що вноситься до реєстру" замінити словом "Реєстр"; в абзаці восьмому слова "дату, з якої набирають чинності
права, що випливають з патенту (деклараційного патенту)" замінити
словами "дату, з якої є чинними права на корисну модель"; в абзаці дев'ятому слова "згідно з Паризькою конвенцією"
замінити словами "відповідно до Паризької конвенції ( 995_123 )"; після абзацу шістнадцятого додати абзац сімнадцятий такого
змісту: "(57) формула корисної моделі". У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять шостий вважати
абзацами вісімнадцятим - двадцять сьомим; в абзаці двадцять третьому після слів "повне найменування"
додати слова "та адреса"; в абзаці двадцять четвертому слова "ім'я іншої довіреної
особи" замінити словами "ім'я (повне найменування) іншої довіреної
особи".
2.9. У пункті 2.2 ( z0558-01 ): в абзаці третьому слова "або власників патенту
(деклараційного патенту)" виключити; абзац сьомий викласти в такій редакції: "зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
патенту (деклараційного патенту)".
2.10. У пункті 2.4 ( z0558-01 ): в абзаці першому після слів: "зміни адреси для листування" додати слова "зміни особи
власника (власників) патенту (деклараційного патенту), за
виключенням передачі права власності на корисну модель за
договором"; "помилок власник (власники) патенту (деклараційного патенту)"
додати слова "у тому числі його (їх) правонаступник
(правонаступники)"; доповнити пункт абзацом сьомим такого змісту: "зміну, що вноситься". У зв'язку з цим абзаци сьомий -
дванадцятий вважати абзацами восьмим - тринадцятим; перше речення абзацу дев'ятого доповнити словами "у тому
числі його (їх) правонаступником (правонаступниками)"; доповнити пункт абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого
змісту: "У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) патенту (деклараційного
патенту) і/або зміни адреси власника (власників) патенту
(деклараційного патенту) клопотання підписується лише тим
власником патенту (деклараційного патенту), якого зазначені зміни
стосуються. Клопотання про внесення інших змін, зазначених в
абзаці першому цього пункту, підписується усіма власниками патенту
(деклараційного патенту). Під час розгляду клопотання та документів, що до нього
додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У разі відповідності клопотання та документів, що до нього
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом
місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів,
що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до
нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього
Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за
внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала
клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного
клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про
це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені
та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення
особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається
неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається
повідомлення".
2.11. Пункт 2.5 ( z0558-01 ) доповнити: абзацом дев'ятим такого змісту: "обсяг прав, що залишається (у разі часткової відмови від
патенту (деклараційного патенту)". У зв'язку з цим абзаци
дев'ятий - одинадцятий вважати абзацами десятим - дванадцятим; абзацом тринадцятим такого змісту: "Заява про повну або часткову відмову від патенту
(деклараційного патенту) розглядається у порядку, встановленому
пунктом 2.4 цього Положення".
2.12. У пункті 2.6 ( z0558-01 ): в абзаці шостому слова "без якої довіреність вважається
недійсною" виключити; абзац восьмий викласти в такій редакції: "Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною"; останнє речення абзацу одинадцятого викласти у такій
редакції: "Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути
нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною
четвертою статті 245 Цивільного кодексу України ( 435-15 )"; додати абзац тринадцятий такого змісту: "Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом
відповідного письмового повідомлення". У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом
чотирнадцятим.
2.13. Пункт 2.7 ( z0558-01 ) викласти у такій редакції: "2.7. Держдепартамент повідомляє власника (власників) патенту
(деклараційного патенту) чи довірену особу власника (власників)
щодо внесення змін до реєстру протягом місяця від дати публікації
в офіційному бюлетені відповідних відомостей".
2.14. У пунктах 3.1 - 3.3 ( z0558-01 ) слова "деклараційний
патент" у всіх відмінках замінити словом "патент" у відповідному
відмінку.
2.15. У пункті 3.2 ( z0558-01 ): цифру "3" вилучити; доповнити абзацом такого змісту: "Аркуші, на яких викладено текст патенту, прошнуровуються або
скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без
порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів
завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка
патенту не заповнюється. Кожна сторінка патенту, крім титульної і
другої, нумерується".
2.16. Пункт 3.4 ( z0558-01 ) виключити.
2.17. Пункт 3.5 ( z0558-01 ) вважати пунктом 3.4 та викласти
у такій редакції: "3.4. У випадку втрати чи зіпсування патенту (деклараційного
патенту) за клопотанням його власника (власників) Держдепартамент
протягом місяця від дати надходження клопотання видає або надсилає
за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту
(деклараційного патенту). Дублікат патенту (деклараційного патенту) містить весь текст
виданого патенту (деклараційного патенту), оригінал якого
вважається таким, що втратив чинність. Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.4, 2.6 цього Положення. До клопотання додається документ
про сплату збору за видачу дубліката патенту (деклараційного
патенту)".
2.18. Пункт 4.1 ( z0558-01 ) викласти в такій редакції: "4.1. Після внесення відомостей про патент (деклараційний
патент) до реєстру Держдепартамент на клопотання будь-якої особи
надає їй виписку з реєстру за умови надходження документа про
сплату збору за подання цього клопотання. Виписка стосується одного патенту (деклараційного патенту). Виписка видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту".
2.19. Додаток до Положення ( z0558-01 ) викласти у такій
редакції:

"Додаток
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на
корисні моделі

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ПАТЕНТ
на корисну модель
N _______________
(зазначається назва корисної моделі)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
корисні моделі ____________ 20______ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.п.
(Продовження додатка)
(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (зазначається індекс
(індекси) Міжнародної патентної
класифікації)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19)
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
==================================================================
(21) Номер заявки: (72) Винахідник (и)
(зазначається ім'я винахідника
(22) Дата подання заявки: (винахідників), код держави):
(24) Дата, з якої є чинними (73) Власник(и) (зазначається
права на корисну модель: ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
(31) Номер попередньої заявки патенту, код держави):
відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(41) Дата публікації
відомостей про заявку та номер
бюлетеня (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(46) Дата публікації
відомостей про видачу патенту
та номер бюлетеня:
(60) Вид та номер охоронного
документа України на секретну
корисну модель (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(62) Номер та дата подання
заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21)
(ці відомості наводяться в
разі наявності їх у реєстрі
):
(86) Номер та дата подання
міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про
патентну кооперацію (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(54) Назва корисної моделі (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
(57) Формула корисної моделі (зазначається в одну колонку на
ширину сторінки):".
2.20. Додатки 2 та 3 до Положення ( z0558-01 ) виключити.
3. У назві та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки
України від 12 квітня 2001 року N 291 ( z0379-01 ) "Про
затвердження Положення про Державний реєстр патентів і
деклараційних патентів України на винаходи", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року за N 379/5570
(із змінами), слова "і деклараційних патентів" виключити.
4. У Положенні про Державний реєстр патентів і деклараційних
патентів України на винаходи, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 291 ( z0379-01 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 379/5570 (із змінами):
4.1. У назві та тексті ( z0379-01 ) слова "Державний реєстр
патентів і деклараційних патентів України на винаходи" в усіх
відмінках замінити словами "Державний реєстр патентів України на
винаходи" у відповідних відмінках;
4.2. У тексті ( z0379-01 ): слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінити словом "ім'я" у
відповідному відмінку; слово "найменування" в усіх відмінках замінити словами "повне
найменування" у відповідному відмінку.
4.3. У пункті 1.2 ( z0379-01 ) слова "електронному і
паперовому" замінити словами "електронному та/або паперовому".
4.4. У пункті 1.3 ( z0379-01 ) слова "Відомості про видачу
патентів (деклараційних патентів), зміни щодо правового статусу
патентів (деклараційних патентів)" замінити словами "Відомості, що
занесені до реєстру, зміни до них, відомості".
4.5. У пункті 1.4 ( z0379-01 ) після слів "державного мита"
додати слова "за видачу патенту (деклараційного патенту)".
4.6. У пункті 2.1 ( z0379-01 ): в абзаці другому слова "Запис про реєстрацію патенту
(деклараційного патенту), що вноситься до реєстру" замінити словом
"Реєстр"; в абзаці тринадцятому слова "дату, з якої набирають чинності
права, що випливають з патенту (деклараційного патенту)" замінити
словами "дату, з якої є чинними права на винахід"; в абзаці чотирнадцятому слова "згідно з Паризькою конвенцією"
замінити словами "відповідно до Паризької конвенції ( 995_123 )"; після абзацу двадцять другого додати абзац двадцять третій
такого змісту: "(57) формула винаходу". У зв'язку з цим абзаци двадцять
третій - тридцять другий вважати абзацами двадцять четвертим -
тридцять третім; в абзаці двадцять дев'ятому після слів "повне найменування"
додати слова "та адреса"; в абзаці тридцятому слова "ім'я іншої довіреної особи"
замінити словами "ім'я (повне найменування) іншої довіреної
особи".
4.7. У пункті 2.2 ( z0379-01 ): в абзаці п'ятому слова "або власників патенту (деклараційного
патенту)" виключити; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
патенту (деклараційного патенту)".
4.8. У пункті 2.4 ( z0379-01 ): в абзаці першому після слів: "зміни адреси для листування" додати слова "зміни особи
власника (власників) патенту (деклараційного патенту), за
виключенням передачі права власності на винахід за договором"; "помилок власник (власники) патенту (деклараційного патенту)"
додати слова "у тому числі його (їх) правонаступник
(правонаступники)"; доповнити пункт абзацом сьомим такого змісту: "зміну, що вноситься". У зв'язку з цим абзаци сьомий -
дванадцятий вважати абзацами восьмим - тринадцятим; перше речення абзацу дев'ятого доповнити словами "у тому
числі його (їх) правонаступником (правонаступниками)"; доповнити пункт абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого
змісту: "У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) патенту (деклараційного
патенту) і/або зміни адреси власника (власників) патенту
(деклараційного патенту) клопотання підписується лише тим
власником патенту (деклараційного патенту), якого зазначені зміни
стосуються. Клопотання про внесення інших змін, зазначених в
абзаці першому цього пункту, підписується усіма власниками патенту
(деклараційного патенту). Під час розгляду клопотання та документів, що до нього
додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У разі відповідності клопотання та документів, що до нього
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом
місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів,
що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до
нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього
Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за
внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала
клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного
клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про
це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені
та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення
особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається
неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається
повідомлення".
4.9. Пункт 2.5 ( z0379-01 ) доповнити: абзацом дев'ятим такого змісту: "обсяг прав, що залишається (у разі часткової відмови від
патенту (деклараційного патенту)". У зв'язку з цим абзаци
дев'ятий - дванадцятий вважати абзацами десятим - тринадцятим; абзацами чотирнадцятим та п'ятнадцятим такого змісту: "документ про сплату збору за внесення до Реєстру змін щодо
патенту. Заява про повну або часткову відмову від патенту
(деклараційного патенту) розглядається у порядку, встановленому
пунктом 2.4 цього Положення".
4.10. У пункті 2.6 ( z0379-01 ): в абзаці шостому слова "без якої довіреність вважається
недійсною" виключити; абзац восьмий викласти в такій редакції: "Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною"; останнє речення абзацу одинадцятого викласти у такій
редакції: "Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути
нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною
четвертою статті 245 Цивільного кодексу України" ( 435-15 ); додати абзац тринадцятий такого змісту: "Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом
відповідного письмового повідомлення". У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятнадцятим.
4.11. Пункт 2.7 ( z0379-01 ) викласти у такій редакції: "2.7. Держдепартамент повідомляє власника (власників) патенту
(деклараційного патенту) чи довірену особу власника (власників)
щодо внесення змін до реєстру протягом місяця від дати публікації
в офіційному бюлетені відповідних відомостей".
4.12. У пункті 3.2 ( z0379-01 ): цифри та слово "3, 4 та 5" замінити цифрами та словом "1, 2
та 3" відповідно; доповнити абзацом такого змісту: "Аркуші, на яких викладено текст патенту (деклараційного
патенту), прошнуровуються або скріплюються у спосіб, що
унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності,
пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом посадової
(уповноваженої на те) особи та скріплюється печаткою
Держдепартаменту. При цьому друга сторінка патенту (деклараційного
патенту) не заповнюється. Кожна сторінка патенту (деклараційного
патенту), крім титульної і другої, нумерується".
4.13. Пункт 3.4 ( z0379-01 ) виключити.
4.14. Пункт 3.5 ( z0379-01 ) вважати пунктом 3.4 та викласти
у такій редакції: "3.4. У випадку втрати чи зіпсування патенту (деклараційного
патенту) за клопотанням його власника (власників) Держдепартамент
протягом місяця від дати надходження клопотання видає або надсилає
за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту
(деклараційного патенту). Дублікат патенту (деклараційного патенту) містить весь текст
виданого патенту (деклараційного патенту), оригінал якого
вважається таким, що втратив чинність. Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.4, 2.6 цього Положення. До клопотання додається документ
про сплату збору за видачу дубліката патенту (деклараційного
патенту)".
4.15. Пункт 4.1 ( z0379-01 ) викласти в такій редакції: "4.1. Після внесення відомостей про патент (деклараційний
патент) до реєстру Держдепартамент на клопотання будь-якої особи
надає їй виписку з реєстру за умови надходження документа про
сплату збору за подання цього клопотання. Виписка стосується одного патенту (деклараційного патенту). Виписка видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту".
4.16. Додатки 1-3 до Положення ( z0379-01 ) викласти у такій
редакції:

"Додаток 1
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на винаходи

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ПАТЕНТ
на винахід
N ________
(зазначається назва винаходу)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
винаходи ____________ 20______ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (зазначається індекс
(індекси) Міжнародної патентної
класифікації)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19),
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
=================================================================
(21) Номер заявки: (72) Винахідник(и)
(зазначається ім'я винахідника
(22) Дата подання заявки: (винахідників), код держави):
(24) Дата, з якої є чинними (73) Власник(и) (зазначається
права на винахід: ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
(31) Номер попередньої заявки патенту, код держави):
відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(41) Дата публікації
відомостей про заявку та номер
бюлетеня:
(46) Дата публікації
відомостей про видачу патенту
та номер бюлетеня:
(60) Вид та номер охоронного
документа України на секретний
винахід (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(62) Номер та дата подання
заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21)
(ці відомості наводяться в
разі наявності їх у реєстрі
):
(86) Номер та дата подання
міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про
патентну кооперацію (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(54) Назва винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
(57) Формула винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):

Додаток 2
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на винаходи

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ДЕКЛАРАЦІЙНИЙ ПАТЕНТ
на винахід
N ________
(зазначається назва винаходу)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
винаходи ____________ 20______ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (зазначається індекс
(індекси) Міжнародної патентної
класифікації)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19),
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
==================================================================
(21) Номер заявки: (72) Винахідник(и)
(зазначається ім'я винахідника
(22) Дата подання заявки: (винахідників), код держави):
(24) Дата, з якої є чинними (73) Власник(и) (зазначається
права на винахід: ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
(31) Номер попередньої заявки деклараційного патенту, код
відповідно до Паризької держави):
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(41) Дата публікації
відомостей про заявку та номер
бюлетеня (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(46) Дата публікації
відомостей про видачу
деклараційного патенту та
номер бюлетеня:
(60) Вид та номер охоронного
документа України на секретний
винахід (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(62) Номер та дата подання
заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21)
(ці відомості наводяться в
разі наявності їх у реєстрі
):
(86) Номер та дата подання
міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про
патентну кооперацію (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(54) Назва винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
(57) Формула винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):

Додаток 3
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на винаходи

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ПАТЕНТ
на винахід
N ________
(зазначається назва винаходу)

Видано відповідно до Постанови Верховної Ради України від
23 грудня 1993 року N 3769-XII "Про введення в дію Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
винаходи ____________ 20______ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (зазначається індекс
(індекси) Міжнародної патентної
класифікації)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19),
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
==================================================================
(10) Вид та номер охоронного (72) Винахідник(и)
документа СРСР: (зазначається ім'я винахідника
(винахідників), код держави):
(21) Номер заявки:
(73) Власник(и) (зазначається
(22) Дата подання заявки: ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
(24) Дата, з якої є чинними патенту, код держави):
права на винахід:
(31) Номер попередньої заявки
відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(46) Дата публікації
відомостей про видачу патенту
та номер бюлетеня:
(62) Номер та дата подання
заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21)
(ці відомості наводяться в
разі наявності їх у реєстрі
):

(86) Номер та дата подання
міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про
патентну кооперацію (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(54) Назва винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
(57) Формула винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):".
4.17. Додатки 4 та 5 до Положення ( z0379-01 ) виключити.
5. У Положенні про Державний реєстр свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 10 січня 2002 року N 10 ( z0064-02 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 року
за N 64/6352 (із змінами):
5.1. У тексті ( z0064-02 ): слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінити словом "ім'я" у
відповідному відмінку; слово "найменування", крім словосполучення "повне
найменування", в усіх відмінках замінити словами "повне
найменування" у відповідному відмінку.
5.2. У пункті 1.2 ( z0064-02 ) слова "електронному та
паперовому" замінити словами "електронному та/або паперовому".
5.3. У пункті 1.3 ( z0064-02 ) слова "Відомості про видачу
свідоцтва, зміни щодо правового статусу свідоцтва" замінити
словами "Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них,
відомості".
5.4. У пункті 1.4 ( z0064-02 ) після слів "державного мита"
додати слова "за видачу свідоцтва".
5.5. У пункті 2.2 ( z0064-02 ): в абзаці першому слова "Запис про реєстрацію знака, що
вноситься до реєстру" замінити словом "Реєстр"; в абзаці чотирнадцятому слова "згідно з Паризькою конвенцією"
замінити словами "відповідно до Паризької конвенції ( 995_123 )"; в абзаці двадцять восьмому після слова "об'ємний" додати
слово "тривимірний"; доповнити пункт абзацом двадцять дев'ятим такого змісту: "(555) зазначення того, що знак є голографічним". У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - сорок четвертий
вважати абзацами тридцятим - сорок п'ятим; доповнити пункт абзацом тридцять першим такого змісту: "(558) зазначення того, що знак складається виключно з одного
або декількох кольорів". У зв'язку з цим абзаци тридцять перший - сорок п'ятий вважати
відповідно абзацами тридцять другим - сорок шостим; в абзаці сороковому слово "ім'я" замінити словами "ім'я
(повне найменування)"; абзаци сорок чотири - сорок шість виключити.
5.6. У пункті 2.3 ( z0064-02 ): абзац четвертий виключити; абзац десятий викласти в такій редакції: "зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
свідоцтва".
5.7. У пункті 2.5 ( z0064-02 ): в абзаці першому після слів: "іншої довіреної особи" додати слова "зміни особи власника
(власників) свідоцтва, за виключенням передачі права власності на
знак за договором"; "від імені власника (власників) свідоцтва" додати слова "у
тому числі його (їх) правонаступника (правонаступників)"; доповнити пункт абзацом шостим такого змісту: "зміну, що вноситься". У зв'язку з цим абзаци шостий -
одинадцятий вважати абзацами сьомим - дванадцятим; в абзаці восьмому після слів "власником (власниками)
свідоцтва" додати слова "у тому числі його (їх) правонаступником
(правонаступниками)"; доповнити пункт абзацами тринадцятим - шістнадцятим такого
змісту: "У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) свідоцтва і/або зміни адреси
власника (власників) свідоцтва клопотання підписується тим
власником свідоцтва, якого зазначені зміни стосуються. Клопотання
про внесення інших змін, зазначених в абзаці першому цього пункту,
підписується усіма власниками свідоцтва. Під час розгляду клопотання та документів, що до нього
додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У разі відповідності клопотання та документів, що до нього
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.7 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом
місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів,
що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до
нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.7 цього
Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за
внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала
клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного
клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про
це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені
та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення
особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається
неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається
повідомлення".
5.8. Пункт 2.6 ( z0064-02 ) доповнити: абзацом восьмим такого змісту: "перелік товарів і/або послуг, що залишається (в разі
часткової відмови від свідоцтва)". У зв'язку з цим абзаци
восьмий - дев'ятий вважати абзацами дев'ятим - десятим; абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту: "У разі часткової відмови від свідоцтва до заяви додається
документ про сплату збору за внесення до Реєстру змін щодо
свідоцтва. Заява про повну або часткову відмову від свідоцтва
розглядається у порядку, встановленому пунктом 2.5 цього
Положення".
5.9. У пункті 2.7 ( z0064-02 ): в абзаці шостому слова "без якої довіреність вважається
недійсною" виключити; абзац восьмий викласти в такій редакції: "Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною"; останнє речення абзацу одинадцятого викласти у такій
редакції: "Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути
нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною
четвертою статті 245 Цивільного кодексу України ( 435-15 )"; абзац тринадцятий викласти у такій редакції: "Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом
відповідного письмового повідомлення"; доповнити пункт абзацом чотирнадцятим такого змісту: "Представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого
призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У цьому
разі власник має повідомити про це Держдепартамент".
5.10. У пункті 2.8 ( z0064-02 ): абзац перший викласти у такій редакції: "Держдепартамент повідомляє власника (власників) свідоцтва чи
довірену особу власника (власників) щодо внесення змін до реєстру
протягом місяця від дати публікації в офіційному бюлетені
відповідних відомостей"; абзац третій виключити.
5.11. Пункт 3.2 ( z0064-02 ) викласти у такій редакції: "Свідоцтво видається за встановленою формою, наведеною в
додатку до цього Положення. Свідоцтво засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
печаткою Держдепартаменту. Аркуші, на яких викладено текст свідоцтва, прошнуровуються
або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без
порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів
завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка
свідоцтва не заповнюється. Кожна сторінка свідоцтва, крім
титульної і другої, нумерується".
5.12. Пункт 3.4 ( z0064-02 ) виключити.
5.13. Пункт 3.5 ( z0064-02 ) вважати пунктом 3.4 та викласти
у такій редакції: "3.4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за клопотанням
його власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати
надходження клопотання видає або надсилає за адресою, зазначеною в
клопотанні, дублікат свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва,
оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.5, 2.7 цього Положення. До клопотання додається документ
про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва".
5.14. Розділ 4 ( z0064-02 ) викласти у такій редакції:
"4. Надання відомостей, що занесені до реєстру
Після внесення відомостей про реєстрацію знака до реєстру
Держдепартамент за клопотанням будь-якої особи надає їй виписку з
реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання
цього клопотання. Виписка стосується одного свідоцтва. Виписка видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту".
5.15. Додаток до Положення ( z0064-02 ) викласти у такій
редакції:

"Додаток
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг

(Титульна сторінка свідоцтва)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

СВІДОЦТВО
на знак для товарів і послуг
N __________

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг".
Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг _________ 20___ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
(Продовження додатка)
(сторінка 3 свідоцтва)
(190) UA (111) (зазначається номер
свідоцтва, який є номером
реєстрації знака)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (111) та (190),
наводяться на кожній сторінці свідоцтва, за винятком титульної
сторінки)
==================================================================
(181) Очікувана дата (540) Зображення знака:
закінчення строку дії
свідоцтва:
(210) Номер заявки:
(220) Дата подання заявки:
(230) Дані про виставковий
пріоритет (ці відомості
наводяться у разі наявності їх
в реєстрі
):
(300) Дані щодо пріоритету
відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(450) Дата публікації
відомостей про видачу
свідоцтва та номер бюлетеня:
(526) Вилучення з охорони
окремих елементів знака (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(551) Зазначення того, що знак
є колективним (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(554) Зазначення того, що знак
є об'ємним (тривимірним) (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(555) Зазначення того, що знак
є голографічним (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(сторінка 4 свідоцтва)
(556) Зазначення того, що знак
є звуковим (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(558) Зазначення того, що знак
складається виключно з одного
або декількох кольорів (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(591) Зазначення кольору чи
поєднання кольорів, що
охороняються (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(641) Номер (номери) та дата
(дати) подання інших заявок,
пов'язаних в правовому
відношенні (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(646) Номер (номери) та дата
(дати) інших реєстрацій знака,
пов'язаних в правовому
відношенні (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(732) Власник(и) (зазначається
ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
свідоцтва, код держави):
(511) Індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг
для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг (зазначається в
одну колонку на ширину сторінки):".
5.16. Додатки 2 та 3 до Положення ( z0064-02 ) виключити.
6. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 квітня 2001 року N 290 ( z0378-01 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 378/5569 (із змінами):
6.1. У тексті ( z0378-01 ): слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінити словом "ім'я" у
відповідному відмінку; слово "найменування" в усіх відмінках замінити словами "повне
найменування" у відповідному відмінку.
6.2. У пункті 1.2 ( z0378-01 ) слова "електронному та
паперовому" замінити словами "електронному та/або паперовому".
6.3. У пункті 1.3 ( z0378-01 ) слова "Відомості про видачу
патентів, зміни щодо правового статусу патентів" замінити словами
"Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості".
6.4. У пункті 1.4 ( z0378-01 ) після слів "державного мита"
додати слова "за видачу патенту".
6.5. У пункті 2.1 ( z0378-01 ): в абзаці другому слова "Запис про реєстрацію патенту, що
вноситься до реєстру" замінити словом "Реєстр"; в абзаці чотирнадцятому слова "дату, з якої набирають
чинності права, що випливають з патенту" замінити словами "дату, з
якої є чинними права на промисловий зразок"; в абзаці шістнадцятому слова "згідно з" замінити словами
"відповідно до"; у абзаці тридцятому слова "ім'я іншої довіреної особи"
замінити словами "ім'я (повне найменування) іншої довіреної
особи".
6.6. У пункті 2.2 ( z0378-01 ): в абзаці четвертому слова "або власників патенту" виключити; абзац сьомий викласти в такій редакції: "зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
патенту".
6.7. У пункті 2.4 ( z0378-01 ): в абзаці першому після слів: "зміни адреси для листування" додати слова "зміни особи
власника (власників) патенту, за виключенням передачі права
власності на промисловий зразок за договором"; "помилок власник (власники) патенту" додати слова "у тому
числі його (їх) правонаступник (правонаступники)"; доповнити пункт абзацом сьомим такого змісту: "зміну, що вноситься". У зв'язку з цим абзаци сьомий -
тринадцятий вважати абзацами восьмим - чотирнадцятим; перше речення абзацу дев'ятого доповнити словами "у тому
числі його (їх) правонаступником (правонаступниками)"; абзац тринадцятий виключити. У зв'язку з цим абзац
чотирнадцятий вважати абзацом тринадцятим; доповнити пункт абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого
змісту: "У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) патенту і/або зміни адреси
власника (власників) патенту клопотання підписується тим власником
патенту, якого зазначені зміни стосуються. Клопотання про внесення
інших змін, зазначених в абзаці першому цього пункту, підписується
усіма власниками патенту. Під час розгляду клопотання та документів, що до нього
додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У разі відповідності клопотання та документів, що до нього
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом
місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів,
що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до
нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього
Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за
внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала
клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного
клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про
це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені
та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення
особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається
неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається
повідомлення".
6.8. Пункт 2.5 ( z0378-01 ) доповнити: абзацом дев'ятим такого змісту: "обсяг прав, що залишається (в разі часткової відмови від
патенту)". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати
абзацами десятим та одинадцятим; абзацами дванадцятим та тринадцятим такого змісту: "У разі часткової відмови від патенту до заяви додається
документ про сплату збору за внесення до Реєстру змін щодо
патенту. Заява про повну або часткову відмову від патенту
розглядається у порядку, встановленому пунктом 2.4 цього
Положення".
6.9. У пункті 2.6 ( z0378-01 ): в абзаці шостому слова "без якої довіреність вважається
недійсною" виключити; абзац восьмий викласти в такій редакції: "Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною"; останнє речення абзацу одинадцятого викласти у такій
редакції: "Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути
нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною
четвертою статті 245 Цивільного кодексу України ( 435-15 )"; додати абзац тринадцятий такого змісту: "Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом
відповідного письмового повідомлення". У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом
чотирнадцятим.
6.10. Пункт 2.7 ( z0378-01 ) викласти у такій редакції: "2.7. Держдепартамент повідомляє власника (власників) патенту
чи довірену особу власника (власників) щодо внесення змін до
реєстру протягом місяця від дати публікації в офіційному бюлетені
відповідних відомостей".
6.11. Пункт 3.2 ( z0378-01 ) викласти у такій редакції: "3.2. Патент на промисловий зразок видається за встановленою
формою, наведеною в додатку до цього Положення. Патент засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
печаткою Держдепартаменту. Аркуші, на яких викладено текст патенту, прошнуровуються або
скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без
порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів
завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка
патенту не заповнюється. Кожна сторінка патенту, крім титульної і
другої, нумерується".
6.12. Пункт 3.4 ( z0378-01 ) виключити.
6.13. Пункт 3.5 ( z0378-01 ) вважати пунктом 3.4 та викласти
у такій редакції: "3.4. У випадку втрати чи зіпсування патенту за клопотанням
його власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати
надходження клопотання видає або надсилає за адресою, зазначеною в
клопотанні, дублікат патенту. Дублікат патенту містить весь текст виданого патенту,
оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.4, 2.6 цього Положення. До клопотання додається документ
про сплату збору за видачу дубліката патенту".
6.14. Розділ 4 ( z0378-01 ) викласти у такій редакції:
"4. Надання відомостей, що занесені до реєстру
Після внесення відомостей про патент до реєстру
Держдепартамент на клопотання будь-якої особи надає їй виписку з
реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання
цього клопотання. Виписка стосується одного патенту. Виписка видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. Відомості про автора не надаються, якщо він вимагає, щоб його
не згадували в будь-якій публікації".
6.15. Додаток до Положення ( z0378-01 ) викласти у такій
редакції:

"Додаток
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на
промислові зразки

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ПАТЕНТ
на промисловий зразок
N ___________
(зазначається назва промислового зразка)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
промислові зразки ______________ 20______ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.

(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (індекс (індекси)
Міжнародної класифікації
промислових зразків)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19),
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
==================================================================
(21) Номер заявки: (72) Автор(и) (зазначається
ім'я автора (авторів), код
(22) Дата подання заявки: держави):
(23) Дата виставкового (73) Власник(и) (зазначається
пріоритету (ці відомості ім'я або повне найменування та
наводяться в разі наявності їх адреса власника (власників
)
у реєстрі): патенту, код держави):
(24) Дата, з якої є чинними
права на промисловий зразок:
(28) Кількість заявлених
варіантів (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(31) Номер попередньої заявки
відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(45) Дата публікації
відомостей про видачу патенту
та номер бюлетеня:
(62) Номер та дата подання
попередньої заявки, з якої
виділено заявку, позначену
кодом (21) (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(54) Назва промислового зразка (зазначається в одну колонку на
ширину сторінки):
(55) Зображення промислового зразка та вказівка відносно
кольорів:".
6.16. Додатки 2 та 3 до Положення ( z0378-01 ) виключити.
7. У Положенні про Державний реєстр України топографій
інтегральних мікросхем, затвердженому наказом Міністерства освіти
і науки України від 12 квітня 2001 року N 292 ( z0375-01 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 375/5566 (із змінами):
7.1. У тексті ( z0375-01 ): слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінити словом "ім'я" у
відповідному відмінку; слово "найменування" в усіх відмінках замінити словами "повне
найменування" у відповідному відмінку.
7.2. У пункті 1.2 ( z0375-01 ) слова "електронному і
паперовому" замінити словами "електронному та/або паперовому".
7.3. У пункті 1.3 ( z0375-01 ) слова "Відомості про
реєстрацію топографій ІМС, зміни щодо правового статусу свідоцтв"
замінити словами "Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них,
відомості".
7.4. У пункті 1.4 ( z0375-01 ) після слів "державного мита"
додати слова "за видачу свідоцтва".
7.5. У пункті 2.1 ( z0375-01 ): в абзаці другому слова "Запис про реєстрацію топографії ІМС,
що вноситься до реєстру" замінити словом "Реєстр"; в абзаці дев'ятому слова "видачу свідоцтва" замінити словами
"реєстрацію топографії ІМС"; в абзаці п'ятнадцятому слова "ім'я іншої довіреної особи"
замінити словами "ім'я (повне найменування) іншої довіреної
особи".
7.6. У пункті 2.2 ( z0375-01 ): в абзаці третьому слова "або власників свідоцтва" виключити; абзац шостий викласти в такій редакції: "зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
свідоцтва".
7.7. У пункті 2.4 ( z0375-01 ): в абзаці першому після слів: "іншої довіреної особи" додати слова "зміни особи власника
(власників) свідоцтва, за виключенням передачі права власності на
топографію ІМС за договором"; "помилок власник (власники) свідоцтва" додати слова "у тому
числі його (їх) правонаступник (правонаступники)"; доповнити пункт абзацом сьомим такого змісту: "зміну, що вноситься". У зв'язку з цим абзаци сьомий -
дванадцятий вважати абзацами восьмим - тринадцятим; в абзаці дев'ятому після слів "власником (власниками)
свідоцтва" додати слова "у тому числі його (їх) правонаступником
(правонаступниками)"; доповнити пункт абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого
змісту: "У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) свідоцтва і/або зміни адреси
власника (власників) свідоцтва клопотання підписується лише тим
власником свідоцтва, якого зазначені зміни стосуються. Клопотання
про внесення інших змін, зазначених в абзаці першому цього пункту,
підписується усіма власниками свідоцтва. Під час розгляду клопотання та документів, що до нього
додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У разі відповідності клопотання та документів, що до нього
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.5 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом
місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів,
що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до
нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.5 цього
Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за
внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала
клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного
клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про
це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені
та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення
особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається
неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається
повідомлення".
7.8. У пункті 2.5 ( z0375-01 ): в абзаці шостому слова "без якої довіреність уважається
недійсною" виключити; абзац восьмий викласти в такій редакції: "Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною"; останнє речення абзацу одинадцятого викласти у такій
редакції: "Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути
нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною
четвертою статті 245 Цивільного кодексу України ( 435-15 )"; доповнити пункт абзацом тринадцятим такого змісту: "Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом
відповідного письмового повідомлення". У зв'язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами чотирнадцятим і п'ятнадцятим.
7.9. Пункт 2.6 ( z0375-01 ) викласти у такій редакції: "2.6. Держдепартамент повідомляє власника (власників)
свідоцтва чи довірену особу власника (власників) щодо внесення
змін до реєстру протягом місяця від дати публікації в офіційному
бюлетені відповідних відомостей".
7.10. Пункт 3.2 ( z0375-01 ) викласти у такій редакції: "Свідоцтво видається за встановленою формою, наведеною в
додатку до цього Положення. Свідоцтво засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
печаткою Держдепартаменту. Аркуші, на яких викладено текст свідоцтва, прошнуровуються
або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без
порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів
завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка
свідоцтва не заповнюється. Кожна сторінка свідоцтва, крім
титульної і другої, нумерується".
7.11. Пункт 3.4 ( z0375-01 ) виключити.
7.12. Пункт 3.5 ( z0375-01 ) вважати пунктом 3.4 та викласти
у такій редакції: "3.4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за клопотанням
його власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати
надходження клопотання видає або надсилає за адресою, зазначеною в
клопотанні, дублікат свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва,
оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.4, 2.5 цього Положення. До клопотання додається документ
про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва".
7.13. Розділ 4 ( z0375-01 ) викласти у такій редакції:
"4. Надання відомостей, що занесені до реєстру
Після внесення відомостей про топографію ІМС до реєстру
Держдепартамент за клопотанням будь-якої особи надає їй виписку з
реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання
цього клопотання. Виписка стосується однієї топографії ІМС. Виписка видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. Відомості про автора не надаються, якщо він вимагає, щоб його
не згадували в будь-якій публікації".
7.14. Додаток до Положення ( z0375-01 ) викласти у такій
редакції:

"Додаток
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр України
топографій інтегральних
мікросхем

(Титульна сторінка свідоцтва)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми
N ___________

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем".
Зареєстровано в Державному реєстрі України топографій
інтегральних мікросхем ___________ 20___ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
(Продовження додатка)
(сторінка 3 свідоцтва)
UA (зазначається номер свідоцтва)
==================================================================
Номер заявки: Автор(и) (зазначається ім'я
автора (авторів), код держави):
Власник(и) (зазначається ім'я або
повне найменування та адреса
власника (власників) свідоцтва,
код держави):
Дата подання заявки:
Дата першого використання
топографії ІМС (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
Дата, з якої є чинними права
на топографію ІМС:
Дата публікації відомостей про
реєстрацію топографії ІМС та
номер бюлетеня:
Назва топографії ІМС (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):".
7.15. Додаток 2 до Положення ( z0375-01 ) виключити.
8. У Положенні про Державний реєстр України назв місць
походження та географічних зазначень походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України
від 13 грудня 2001 року N 798 ( z1086-01 ), зареєстрованому у
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2001 року за N 1086/6277
(із змінами):
8.1. У тексті ( z1086-01 ): слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінити словом "ім'я" у
відповідному відмінку; слово "найменування" в усіх відмінках замінити словами "повне
найменування" у відповідному відмінку.
8.2. У пункті 1.2 ( z1086-01 ) слова "електронному і
паперовому" замінити словами "електронному та/або паперовому".
8.3. У пункті 1.3 ( z1086-01 ) слова "Відомості про
реєстрацію КЗП товару та/або права на використання зареєстрованого
КЗП товарів, видачу свідоцтв, зміни щодо правового статусу
зареєстрованих КЗП товарів" замінити словами "Відомості, що
занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу свідоцтв".
8.4. У пункті 2.2 ( z1086-01 ): абзац перший викласти в такій редакції: "Реєстр містить такі відомості про реєстрацію КЗП товару"; абзаци третій і четвертий виключити; у абзаці сьомому після слів "відомостей про реєстрацію"
додати слова "КЗП товару"; у абзаці дванадцятому перед словом "межі" додати слова "назва
та"; у абзаці шістнадцятому слова "ім'я іншої довіреної особи"
замінити словами "ім'я (повне найменування) іншої довіреної
особи"; абзаци чотирнадцятий та сімнадцятий виключити.
8.5. У пункті 2.3 ( z1086-01 ): абзац перший викласти в такій редакції: "Реєстр містить такі відомості про реєстрацію права на
використання вже зареєстрованого КЗП товару"; в абзацах другому, шостому та сьомому після слова
"використання" додати слово "зареєстрованого"; додати абзац третій такого змісту: "очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва". У зв'язку з
цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами
четвертим - дванадцятим; в абзаці одинадцятому слова "ім'я іншої довіреної особи"
замінити словами "ім'я (повне найменування) іншої довіреної
особи"; абзац дванадцятий виключити.
8.6. Абзац десятий пункту 2.4 ( z1086-01 ) викласти в такій
редакції: "зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
свідоцтв".
8.7. Пункт 2.6 ( z1086-01 ) доповнити: абзацами п'ятим та шостим такого змісту: "зміну, що вноситься; адресу для листування". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати
абзацом сьомим; абзацом восьмим такого змісту: "У разі подання заяви про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) свідоцтва і/або зміни адреси
власника (власників) свідоцтва заява підписується лише тим
власником свідоцтва, якого зазначені зміни стосуються. Заява про
внесення інших змін, зазначених у пункті 2.4 цього Положення,
підписується усіма власниками свідоцтва".
8.8. Пункт 2.7 ( z1086-01 ) доповнити абзацами восьмим -
десятим такого змісту: "Під час розгляду заяви та документів, що до неї додаються,
Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових
документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення
обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять
подані до Держдепартаменту документи. У разі відповідності заяви та документів, що до неї
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом
місяця від дати надходження зазначеної заяви та документів, що до
неї додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. У разі невідповідності заяви та/або документів, що до неї
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення,
та/або відсутності документа про сплату збору за внесення змін
(у разі необхідності його подання) особі, яка подала заяву,
протягом місяця від дати надходження зазначеної заяви та
документів, що до неї додаються, надсилається про це повідомлення
із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені та/або відсутні
документи мають надійти до Держдепартаменту протягом двох місяців
від дати одержання зазначеного повідомлення особою, яка подала
заяву. В іншому разі заява вважається неподаною, про що особі, яка
подала заяву, надсилається повідомлення".
8.9. Пункт 2.8 ( z1086-01 ) доповнити абзацом дев'ятим такого
змісту: "Заява власника свідоцтва про продовження строку дії
свідоцтва або заява про відмову від права на використання КЗП
товару розглядається у порядку, встановленому пунктом 2.7 цього
Положення".
8.10. У пункті 2.9 ( z1086-01 ): в абзаці шостому слова "без якої довіреність вважається
недійсною" виключити; абзац восьмий викласти в такій редакції: "Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною"; абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом
відповідного письмового повідомлення"; доповнити абзацом тринадцятим такого змісту: "Представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого
призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У таких
випадках власник має повідомити про це Держдепартамент".
8.11. Пункт 2.10 ( z1086-01 ) викласти у такій редакції: "Держдепартамент повідомляє власника (власників) свідоцтва чи
довірену особу власника (власників) щодо продовження строку дії
свідоцтва протягом місяця від дати публікації в офіційному
бюлетені відповідних відомостей. Після внесення до реєстру відомостей щодо внесення змін до
опису особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших
характеристик товару або меж географічного місця, з яким пов'язані
особливі властивості, певні якості, репутація або інші
характеристики товару, Держдепартамент видає або надсилає всім
власникам свідоцтв чи їх довіреним особам повідомлення щодо
зазначених змін. Держдепартамент видає або надсилає власникам свідоцтв чи їх
довіреним особам повідомлення щодо змін у відомостях стосовно
реєстрації КЗП товару та права на використання КЗП товару".
8.12. Пункт 3.2 ( z1086-01 ) викласти у такій редакції: "3.2. Свідоцтво видається за формою, наведеною в додатку до
цього Положення. Свідоцтво засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. Аркуші, на яких викладено текст свідоцтва, прошнуровуються
або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без
порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів
завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка
свідоцтва не заповнюється. Кожна сторінка свідоцтва, крім
титульної і другої, нумерується".
8.13. Пункт 3.4 ( z1086-01 ) виключити.
8.14. Пункт 3.5 ( z1086-01 ) вважати пунктом 3.4 та викласти
у такій редакції: "3.4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за заявою його
власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати
надходження заяви видає або надсилає за адресою для листування,
зазначеною в заяві, дублікат свідоцтва. Заява оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.7, 2.9 цього Положення. До заяви додається документ про
сплату збору за видачу дубліката свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва,
оригінал якого вважається таким, що втратив чинність".
8.15. Розділ 4 ( z1086-01 ) викласти у такій редакції:
"4. Надання відомостей, що занесені до реєстру
Держдепартамент на клопотання будь-якої особи може надати
витяг з реєстру. До клопотання додається документ про сплату збору
за подання цього клопотання. Витяг стосується однієї реєстрації КЗП товару та права на
використання КЗП товару. Витяг видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Витяг засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту".
8.16. Додаток до Положення ( z1086-01 ) викласти у такій
редакції:

"Додаток
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр України
назв місць походження та
географічних зазначень
походження товарів і прав на
використання зареєстрованих
кваліфікованих зазначень
походження товарів

УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію права на використання
зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару
N ___________
(зазначається назва місця походження або
географічне зазначення походження товарів)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
зазначення походження товарів".
Зареєстровано в Державному реєстрі України назв місць
походження та географічних зазначень походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів ____________ 20______ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
(сторінка 3 свідоцтва)
UA (зазначається номер свідоцтва)
(UA та номер свідоцтва наводяться на кожній наступній сторінці
свідоцтва, за винятком титульної сторінки, номер свідоцтва
складається з номера реєстрації КЗП товару і номера свідоцтва у
порядку його видачі, що зазначається через нахильну риску після
номера реєстрації КЗП товару
)
==================================================================
Кваліфікація зазначення Власник(и) (зазначається ім'я
походження товару: (повне найменування) та місце
проживання (місцезнаходження) назва місця походження товару: власника (власників) свідоцтва,
код держави): географічне зазначення
походження товару:
Номер заявки (зазначається
номер заявки на реєстрацію
права на використання
зареєстрованого КЗП товару):
Дата подання заявки
(зазначається дата подання
заявки на реєстрацію права на
використання зареєстрованого
КЗП товару):
Дата публікації відомостей про
реєстрацію права на
використання КЗП товару та
номер бюлетеня:
Дата закінчення строку дії
свідоцтва:
Назва товару (зазначається в одну колонку на ширину сторінки):
Назва та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким
пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або
інші характеристики товару (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
Опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або
інших характеристик товару (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):".
8.17. Додатки 2 та 3 до Положення ( z1086-01 ) виключити.
Начальник Управління державних
реєстрацій, економіки та
інформаційного забезпечення О.О.Тверезенковгору