Документ z1002-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.09.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2019  № 340


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2019 р.
за № 1002/33973

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній казначейській службі України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року", з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній казначейській службі України, що додається.

2. Департаменту видатків бюджету соціальної сфери в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Голова Державної казначейської
служби України

Голова СПО об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Генеральний Секретар Громадської Спілки
"Всеукраїнське Громадське об'єднання
"Національна Асамблея людей
з інвалідністю України"

Голова ГО ВО СОІУА. Рева


Л. Левшун


Т. Слюз

Г.В. ОсовийР. Іллічов
В. Назаренко

В.В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12 серпня 2019 року № 340


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2019 р.
за № 1002/33973

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній казначейській службі України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання в Казначействі прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Казначействі (далі - оцінювання) проводиться з метою виявлення проблем у роботі Казначейства, пов'язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому.

3. Оцінювання організовується і проводиться у самостійних структурних підрозділах (далі - ССП) Казначейства.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники ССП Казначейства шляхом надання письмових відповідей на запитання, складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі відсутності керівників ССП Казначейства з поважних причин оцінювання здійснюють їх заступники.

2. Оцінювання складається з 12 загальних запитань відповідно до Переліку запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній казначейській службі України (далі - Перелік запитань), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Керівники ССП Казначейства обирають одну з відповідей у кожному запитанні Переліку запитань, яка відповідає стану дотримання вимоги із забезпечення прав осіб з інвалідністю, та позначають знаком "+".

За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за відповідь "інше" - 2 бали.

4. Щороку до 15 січня всі керівники ССП Казначейства подають до Управління персоналу заповнені примірники Переліку запитань з відповідями на запитання №№ 1, 2, 3.

Додатково відповідають на запитання з Переліку запитань керівники:

Управління організаційно-розпорядчої роботи, зв'язків з громадськістю та міжнародного співробітництва, Департамент інформаційних технологій - на запитання №№ 4, 5;

Управління персоналу - на запитання №№ 6, 9;

Управління фінансової роботи - на запитання № 8;

відділу адміністративно-господарської роботи - на запитання №№ 7, 10 - 12.

5. Управління персоналу узагальнює отриману інформацію та визначає загальну оцінку для кожного ССП Казначейства.

6. ССП вважається таким, у якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка:

окремого ССП - більше ніж 6 балів;

Управління фінансової роботи - більше ніж 7 балів;

Управління організаційно-розпорядчої роботи, зв'язків з громадськістю та міжнародного співробітництва, Управління персоналу, Департаменту інформаційних технологій - більше ніж 8 балів;

відділу адміністративно-господарської роботи - більше ніж 10 балів.

7. Якщо за результатами оцінювання середня оцінка по Казначейству становить більше ніж 7 балів, Казначейство вважається таким, у якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю. Середня оцінка розраховується шляхом складання оцінок, визначених для ССП Казначейства, та ділення на загальну кількість таких підрозділів.

8. Керівники ССП, які подають заповнені відповіді на запитання, забезпечують достовірність викладених у них даних.

9. Начальник Управління персоналу щороку до 01 лютого доповідає першому заступникові Голови Казначейства про результати оцінювання ССП щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Директор Департаменту
видатків бюджету
соціальної сфериС.О. ДіденкоДодаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Державній казначейській службі України
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній казначейській службі України

1. Чи дотримано прав осіб з інвалідністю у розроблених самостійними структурними підрозділами (далі - ССП) Казначейства проектах нормативно-правових та нормативних актів?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялись)

2. Чи виконують ССП Казначейства вимоги статті 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон) щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю?


ТакНіІнше


3. Чи здійснювались роз'яснювальні заходи (шляхом підготовки виступів у засобах масової інформації, участі у конференціях, семінарах та інших навчальних і просвітницьких заходах, проведення консультацій з громадськістю), розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, які стосувались надання роз'яснень у частині дотримання прав осіб з інвалідністю в різних сферах життєдіяльності?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо відповідні питання не належать до компетенції ССП Казначейства)

4. Чи виконуються Вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади (додаток до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3)?


ТакНі


5. Чи передбачено на сайті Казначейства окремий розділ щодо осіб з інвалідністю?


ТакНі


6. Чи виконуються у Казначействі вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору, прийнятті на державну службу, просуванні по службі, а також випадків щодо звільнення за ініціативою керівника, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?


ТакНі


7. Чи забезпечується дотримання у ССП Казначейства вимог щодо обов'язкового виділення та створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальних робочих місць, створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо для виконання особами з інвалідністю своїх посадових обов'язків не виникає потреби у створенні спеціального робочого місця)

8. Чи подається звіт до Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?


ТакНі


9. Чи виконується у Казначействі норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону?


ТакНі


10. Чи створено у ССП Казначейства безпечні та не шкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності, відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?


ТакНі


11. Чи створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування) до адміністративних будівель Казначейства (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких умов)

12. Чи виділено біля адміністративних будівель Казначейства місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких місць паркування транспортних засобів)
вгору