Документ z1001-02, перша редакція — Прийняття від 03.12.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
03.12.2002 N 368
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2002 р.
за N 1001/7289

Про затвердження змін та доповнень до
Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній
формі, затвердженого рішенням Комісії
від 31.07.98 N 95 (із змінами та доповненнями)

Відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та з метою упорядкування
питань щодо вимог до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ) (із змінами та
доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
13.08.98 за N 510/2950 (додаються).
2. Бланки цінних паперів, виготовлені до набрання чинності
цим рішенням, є чинними.
3. Установити, що сертифікати цінних паперів, які були видані
власникам до набрання чинності цим рішенням, залишаються в обігу.
4. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів
(О.Науменко) забезпечити реєстрацію даного рішення в Міністерстві
юстиції України.
5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
А.Головка.
Голова Комісії О.Мозговий

Протокол засідання Комісії
від 03.12.2002 р. N 30
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
03.12.2002 N 368
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2002 р.
за N 1001/7289

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі
( z0510-98 )
1. Пункт 1.2 розділу 1 Положення після слів "інвестиційні
сертифікати" доповнити словами "акції ІСІ".
2. Пункт 5.3 розділу 5 Положення після слів "іменних
інвестиційних сертифікатів" доповнити словами "іменних акцій ІСІ".
3. Підпункт 1 пункту 8.2 розділу 8 викласти у такій редакції:
"1. Для акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, акцій ІСІ -
перед назвою виду цінного папера слід указувати слово
"сертифікат", незалежно від того, сумарний він чи одиничний".
4. Підпункт 12 пункту 8.2 розділу 8 Положення викласти у
такій редакції: "12. На зворотному боці бланка друкуються
реквізити підприємства-виробника та тексти такого змісту: Для сертифікатів іменних цінних паперів: "Сертифікат - бланк
цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних
паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву
виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування
"сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на
цінний папір (цінні папери). Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) передбачено, що права на участь в
управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних
паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до
реєстру власників іменних цінних паперів. Для сертифікатів цінних паперів на пред'явника: "Сертифікат -
бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера
(цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та
назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування
"сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на
цінний папір (цінні папери). Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) передбачено, що право власності на цінні папери на
пред'явника, випущені в документарній формі, переходить до нового
власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів. Для інвестиційних сертифікатів друкується інформація про те,
що інвестиційний сертифікат засвідчує право власності на частку в
пайовому інвестиційному фонді, але не дає права на участь в
управлінні ним, крім випадків, передбачених законом. Для сертифікатів облігацій друкується також витяг з
інформації про випуск облігацій, для сертифікатів інвестиційних
сертифікатів - витяг з проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
щодо прав та обов'язків власників інвестиційних сертифікатів та
зобов'язань емітента щодо викупу інвестиційних сертифікатів, для
сертифікатів акцій ІСІ - витяг з проспекту емісії акцій ІСІ щодо
прав, обов'язків власників акцій ІСІ та зобов'язань емітента щодо
викупу акцій ІСІ".
5. Колонку "сертифікат інвестиційних сертифікатів" додатка 4
Положення викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |Сертифікат інвестиційних сертифікатів | |----------------------------------------------------------------| |Назва цінного папера | |----------------------------------------------------------------| |Назва, код за ЄДРІСІ пайового фонду | |----------------------------------------------------------------| |Назва емітента та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |N, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління | |активами ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |Серія та номер сертифіката | |----------------------------------------------------------------| |Код випуску цінного папера | |----------------------------------------------------------------| |Наскрізний номер (для типової форми) | |----------------------------------------------------------------| |Тип (іменні, на пред'явника) | |----------------------------------------------------------------| |Номінальна вартість | |----------------------------------------------------------------| |Ім'я власника (для іменного інвестиційного сертифіката) | |----------------------------------------------------------------| |Кількість інвестиційних сертифікатів | |----------------------------------------------------------------| |Строк виплати дивідендів (для пайового фонду закритого типу) | |----------------------------------------------------------------| |Підпис керівника або іншої уповноваженої особи ставити підпис | |----------------------------------------------------------------| |Печатка емітента | |----------------------------------------------------------------| |Реквізити реєстроутримувача (для іменних інвестиційних | |сертифікатів) | |----------------------------------------------------------------| |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
6. Доповнити додаток 4 до Положення колонкою такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |Сертифікат акцій ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |Назва цінного папера | |----------------------------------------------------------------| |Назва, код за ЄДРІСІ корпоративного фонду | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |Серія та номер сертифіката | |----------------------------------------------------------------| |Код випуску цінного папера | |----------------------------------------------------------------| |Наскрізний номер (для типової форми) | |----------------------------------------------------------------| |Тип (іменна), категорія (проста) | |----------------------------------------------------------------| |Номінальна вартість | |----------------------------------------------------------------| |Ім'я власника | |----------------------------------------------------------------| |Кількість акцій ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |Строк виплати дивідендів (для корпоративного фонду закритого | |типу) | |----------------------------------------------------------------| |Підпис керівника або іншої уповноваженої особи ставити підпис | |----------------------------------------------------------------| |Печатка емітента | |----------------------------------------------------------------| |Реквізити реєстроутримувача | |----------------------------------------------------------------| |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
7. У додатках 5, 6, 7 до Положення слова "Абзац третій пункту
1 статті 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) зазначає, що" замінити на слова "Законом України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" передбачено, що".
8. Додаток 7 до Положення (зразок розташування реквізитів на
фронтальному боці бланка сертифіката іменних акцій ІСІ) після слів
"сертифікат акцій" доповнити абревіатурою "ІСІ".
Начальник управління
регулювання та розвитку
ринку цінних паперів О.Науменко
Начальник управління
інвестиційної діяльності А.Рибальченковгору