Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні
Держатомрегулювання України; Наказ, Вимоги від 28.08.2008156
Документ z1000-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання України
28.08.2008 N 156
( z0999-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2008 р.
за N 1000/15691

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
до систем фізичного захисту ядерних матеріалів
при їх перевезенні

1. Загальні положення
1.1. У Загальних вимогах до систем фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні (далі - Вимоги) терміни вживаються в
таких значеннях: диспетчерський пункт контролю транспортування - спеціально
обладнане місце для забезпечення безперервного контролю за
місцезнаходженням транспортного засобу з ядерними матеріалами під
час транспортування, станом його безпеки, а також забезпечення
взаємодії та зв'язку з особами, що супроводжують транспортний
засіб з ядерними матеріалами, силами допомоги ззовні та суб'єктами
перевезення ядерних матеріалів. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ), "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання" ( 2064-14 ), "Про перевезення небезпечних
вантажів", постанові Кабінету Міністрів України від 03.08.98
N 1198 ( 1198-98-п ) "Про єдину державну систему запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру", наказі Державного комітету ядерного регулювання
України від 04.08.2006 N 116 ( z1067-06 ) "Про затвердження Правил
фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів",
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за
N 1067/12941.
1.2. Ці Вимоги встановлюють порядок визначення, створення та
забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту
ядерних матеріалів при їх перевезенні територією України.
1.3. Ці Вимоги обов'язкові для виконання суб'єктами
перевезення ядерних матеріалів, які відповідно до чинного
законодавства визначають, створюють і забезпечують безперервне
функціонування систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх
перевезенні та здійснюють заходи з фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні.
1.4. Поводження з інформацією, що стосується фізичного
захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні, та її захист
здійснюються відповідно до чинного законодавства.
1.5. Суб'єкти перевезення ядерних матеріалів розробляють і
здійснюють заходи із забезпечення якості при здійсненні діяльності
з фізичного захисту на етапах визначення, створення та
експлуатації системи фізичного захисту ядерних матеріалів при їх
перевезенні в рамках своїх програм забезпечення якості.
1.6. Суб'єкти перевезення ядерних матеріалів забезпечують
належний рівень культури захищеності при перевезенні.
2. Розподіл обов'язків із забезпечення фізичного
захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні
2.1. Суб'єкт перевезення, що відповідає за визначення,
створення та забезпечення функціонування системи фізичного захисту
ядерних матеріалів при їх перевезенні (далі - відповідальний
ліцензіат), та розподіл обов'язків між суб'єктами перевезення щодо
здійснення заходів з фізичного захисту ядерних матеріалів при їх
перевезенні визначаються у договорі.
2.2. Відповідальний ліцензіат визначає та створює систему
фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні на етапі
підготовки до перевезення, забезпечує її функціонування на етапах
завантаження, відправки, транспортування, розвантаження ядерних
матеріалів і припиняє функціонування системи після передачі
ядерних матеріалів вантажоодержувачу. Якщо технологічний процес вимагає багаторазового перевезення
ядерних матеріалів однакової форми між захищеними зонами декількох
ядерних установок і транспортування здійснюється постійними
маршрутами, відповідальний ліцензіат визначає та створює єдину
систему фізичного захисту ядерних матеріалів на всі випадки їх
перевезення і забезпечує функціонування цієї системи.
2.3. Персонально відповідальним за визначення, створення та
забезпечення функціонування системи фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні є один із заступників керівника
відповідального ліцензіата (далі - заступник керівника
відповідального ліцензіата).
3. Визначення системи фізичного захисту
ядерних матеріалів при їх перевезенні
3.1. Система фізичного захисту ядерних матеріалів при їх
перевезенні визначається на підставі: категорій ядерних матеріалів; характеристик конструкцій упаковок; характеристик транспортного засобу; проектної загрози; оперативної інформації про можливі загрози на маршруті
транспортування; оцінки можливих радіаційних наслідків вчинення диверсії,
крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерних
матеріалів. 3.1.1. Категорії ядерних матеріалів визначаються відповідно
до чинного законодавства. 3.1.2. Конструкції упаковок для транспортування ядерних
матеріалів оцінюються з точки зору їх здатності затримки доступу
правопорушника до ядерного матеріалу та радіаційних наслідків у
разі вчинення диверсії щодо ядерних матеріалів. 3.1.3. Забороняється використання транспортного засобу, що не
відповідає вимогам щодо забезпечення фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні. 3.1.4. Відповідальний ліцензіат у встановленому порядку
отримує від відповідних державних органів оперативну інформацію
про загрози, що можуть виникнути на маршруті транспортування. 3.1.5. Аналіз можливих радіаційних наслідків вчинення
диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення
ядерних матеріалів проводиться з урахуванням категорій та
кількості ядерних матеріалів, характеристик упаковок, виду
транспортного засобу.
3.2. За запитом відповідального ліцензіата інші суб'єкти
перевезення ядерних матеріалів надають необхідну йому інформацію
для визначення системи фізичного захисту ядерних матеріалів при їх
перевезенні.
4. Створення системи фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні
4.1. Створення системи фізичного захисту ядерних матеріалів
при їх перевезенні полягає у здійсненні комплексу
організаційно-правових та інженерно-технічних заходів. 4.1.1. Організаційно-правові заходи полягають у: організації спеціальної перевірки та наданні допуску до
особливих робіт особам, які здійснюють діяльність, пов'язану з
перевезенням ядерних матеріалів, відповідно до Порядку проведення
спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до
виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними
матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами
іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.97 N 1471 ( 1471-97-п ) (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 284)
( 284-2006-п ); забезпеченні захисту інформації з обмеженим доступом; визначенні маршруту та розробці графіка транспортування; забезпеченні персональної відповідальності за фізичний захист
і надійний зв'язок під час транспортування; створенні диспетчерського пункту контролю транспортування; забезпеченні відповідно до чинного законодавства охорони
ядерних матеріалів при транспортуванні; розробці плану взаємодії суб'єктів перевезення ядерних
матеріалів, варти з охорони ядерних матеріалів і сил допомоги
ззовні в разі вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого
незаконного вилучення ядерних матеріалів (далі - план взаємодії); відображенні заходів фізичного захисту в плані ліквідації
наслідків аварії; розробці процедур з фізичного захисту; проведенні навчання осіб, які здійснюють діяльність,
пов'язану з перевезенням ядерних матеріалів, та перевірки їх
знань. 4.1.2. Особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з
перевезенням ядерних матеріалів, проходять спеціальну перевірку та
отримують допуск до особливих робіт в установленому законодавством
порядку. 4.1.3. Суб'єкти перевезення ядерних матеріалів забезпечують
захист інформації з обмеженим доступом, що стосується фізичного
захисту ядерних матеріалів при перевезенні, обмежують
інформованість осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану з
перевезенням ядерних матеріалів, надаючи їм тільки інформацію, що
стосується їх обов'язків, забезпечують використання надійних
засобів зв'язку. 4.1.4. Відповідальний ліцензіат при дорожньому перевезенні
ядерних матеріалів спільно з відповідними підрозділами
правоохоронних органів визначає маршрут, розробляє графік
транспортування, погоджує та затверджує їх в установленому чинним
законодавством порядку. Маршрут і графік транспортування при перевезенні ядерних
матеріалів залізницею розробляються, погоджуються та
затверджуються в установленому законодавством порядку. 4.1.5. При перевезенні ядерних матеріалів I і II категорій
має бути визначений суб'єкт перевезення, відповідальний за
забезпечення функціонування диспетчерського пункту контролю
транспортування (далі - диспетчерський пункт). 4.1.6. Відповідальний ліцензіат призначає одну з осіб, які
супроводжують транспортний засіб, відповідальною за фізичний
захист і зв'язок з диспетчерським пунктом під час транспортування
(далі - відповідальний учасник транспортування). 4.1.7. Відповідальний ліцензіат забезпечує організацію
охорони ядерних матеріалів при транспортуванні відповідно до
чинного законодавства. 4.1.8. Відповідальний ліцензіат при перевезенні ядерних
матеріалів I і II категорій спільно з Головним управлінням
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, іншими
суб'єктами перевезення ядерних матеріалів розробляє план взаємодії
та погоджує його з регіональними управліннями Міністерства
внутрішніх справ України та Служби безпеки України, в зонах
відповідальності яких буде проходити транспортування ядерних
матеріалів. План взаємодії затверджується керівником
відповідального ліцензіата. План взаємодії визначає: термін дії плану; учасників плану, їх сили та засоби; види та порядок зв'язку між учасниками плану; сили допомоги ззовні та порядок передачі відповідальності за
реагування на кризові ситуації від одного територіального
підрозділу сил допомоги ззовні до іншого на маршруті
транспортування; порядок повідомлення учасників плану про початок
транспортування; час прибуття сил допомоги ззовні після отримання ними
оповіщення про тривогу; порядок взаємодії варти з охорони ядерних матеріалів з силами
допомоги ззовні; порядок повідомлення учасників плану про закінчення
перевезення. Перевірка плану взаємодії здійснюється шляхом проведення
командно-штабних навчань учасників плану. Відповідальний ліцензіат проводить інструктаж осіб, які
супроводжують транспортний засіб, щодо дій в умовах кризових
ситуацій. 4.1.9. Заходи з фізичного захисту, спрямовані на недопущення
незаконного вилучення ядерних матеріалів при надзвичайних
ситуаціях, враховуються відповідальним ліцензіатом при розробленні
планів ліквідації наслідків аварії при транспортуванні. 4.1.10. Відповідальний ліцензіат на етапі підготовки до
перевезення розробляє процедури з фізичного захисту перевезення
ядерних матеріалів, а саме: огляду упаковок з ядерними матеріалами перед завантаженням у
транспортний засіб та опломбування упаковок; перевірки транспортного засобу з метою виявлення предметів і
речовин, які можуть бути використані в диверсійних цілях; закриття та опломбування транспортних засобів, відсіків,
вантажних контейнерів після завантаження упаковок з ядерними
матеріалами; перевірки стану готовності сил і засобів учасників плану
взаємодії; перевірки технічного стану транспортного засобу,
інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні; перевірки надійності зв'язку між транспортним засобом і
диспетчерським пунктом; підтримання зв'язку під час транспортування між транспортним
засобом, диспетчерським пунктом і силами допомоги ззовні; перевірки під час транспортування цілісності пломб і замків
на транспортних засобах, контейнерах, відсіках транспортних
засобів, упаковках; передачі, в разі необхідності, вантажу від одного перевізника
до іншого під час транспортування; передачі та приймання ядерних матеріалів в кінцевому пункті
призначення; припинення функціонування системи фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні.
4.2. Відповідальний ліцензіат здійснює інженерно-технічні
заходи щодо забезпечення обладнання транспортного засобу
інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту. 4.2.1. Інженерно-технічні засоби системи фізичного захисту,
якими обладнується транспортний засіб, не повинні зменшувати
рівень ядерної, радіаційної, пожежної безпеки та безпеки руху. 4.2.2. Транспортний засіб і диспетчерський пункт обладнуються
засобами визначення місцезнаходження транспортного засобу. 4.2.3. Особи, які беруть участь у транспортуванні,
забезпечуються засобами надійного зв'язку відповідно до розподілу
їх обов'язків. 4.2.4. Транспортний засіб обладнується засобами індикації
втручання в місцях можливого доступу правопорушників до упаковок з
ядерними матеріалами. Засоби індикації втручання повинні зберігати
працездатність в умовах надзвичайних і кризових ситуацій та
піддаватися дезактивації. 4.2.5. Система фізичного захисту ядерних матеріалів при їх
перевезенні вводиться в дію наказом керівника відповідального
ліцензіата.
5. Забезпечення безперервного функціонування
системи фізичного захисту ядерних матеріалів
при їх перевезенні
5.1. Безперервне функціонування системи фізичного захисту
ядерних матеріалів при їх перевезенні забезпечується: виконанням особами, які здійснюють діяльність, пов'язану з
перевезенням, встановлених процедур з фізичного захисту; працездатністю інженерно-технічних засобів системи фізичного
захисту; підтриманням постійної готовності сил допомоги ззовні на
маршруті транспортування; надійним зв'язком між транспортним засобом, диспетчерським
пунктом і силами допомоги ззовні. 5.1.1. Заступник керівника відповідального ліцензіата
ознайомлює відповідального учасника транспортування, начальника
варти з охорони ядерних матеріалів з маршрутом і графіком
транспортування, надає їм письмові інструкції щодо дій в
нормальних умовах транспортування, при надзвичайних і кризових
ситуаціях, попереджує під розпис про відповідальність за
розголошення наданої їм інформації. 5.1.2. Процедури огляду транспортного засобу при
відправленні, опломбування упаковок, відсіків, вантажних
контейнерів, транспортних засобів, перевірки цілісності пломб,
печаток і запірно-пломбувальних пристроїв під час зупинок на
маршруті та в кінцевому пункті призначення виконуються з
дотриманням правила двох осіб. 5.1.3. Під час транспортування ядерних матеріалів I та II
категорій забезпечується безперервне функціонування
диспетчерського пункту. Оператори диспетчерського пункту
визначають місцезнаходження транспортного засобу з ядерними
матеріалами, отримують та обробляють інформацію від
відповідального учасника транспортування, надають інформацію про
місцезнаходження транспортного засобу силам допомоги ззовні, в
зоні відповідальності яких знаходиться транспортний засіб. У разі
отримання інформації про спробу здійснення чи здійснення
незаконних дій щодо транспортного засобу або упаковок з ядерними
матеріалами оператори діють відповідно до своїх функціональних
обов'язків. Інформація, що надходить до диспетчерського пункту чи
виходить з нього, документується та зберігається як інформація з
обмеженим доступом. 5.1.4. Відповідальний учасник транспортування здійснює
контроль за станом інженерно-технічних засобів системи фізичного
захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні та засобів індикації
втручання, повідомляє оператора диспетчерського пункту про
виявлені пошкодження та вжиті компенсувальні заходи.
Відповідальний учасник транспортування в межах можливості визначає
причину пошкодження та повідомляє про виявлені причини пошкодження
оператора диспетчерського пункту. 5.1.5. Підрозділ сил допомоги ззовні, який є відповідальним
за реагування на кризові ситуації в зоні знаходження транспортного
засобу з ядерними матеріалами, підтримує постійний зв'язок з
диспетчерським пунктом і вартою з охорони ядерних матеріалів.
6. Припинення функціонування системи фізичного
захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні
6.1. Система фізичного захисту ядерних матеріалів при їх
перевезенні припиняє функціонування при виконанні таких умов: транспортний засіб з ядерними матеріалами прибув у пункт
призначення; підтверджені повноваження представників вантажоодержувача на
право приймання ядерних матеріалів; цілісність засобів індикації втручання, встановлених на
транспортних засобах і упаковках з ядерними матеріалами,
перевірена; вантажоодержувач прийняв у встановленому чинним
законодавством порядку ядерні матеріали; відповідальний ліцензіат отримав повідомлення про закінчення
перевезення ядерних матеріалів. 6.1.1. Відповідальний учасник транспортування повідомляє
вантажоодержувача та оператора диспетчерського пункту про прибуття
транспортного засобу з ядерними матеріалами у пункт призначення. 6.1.2. Відповідальний учасник транспортування та начальник
варти з охорони ядерних матеріалів після прибуття уповноважених
представників вантажоодержувача здійснюють перевірку документів
представників вантажоодержувача, що підтверджують особу, та
перевіряють їх повноваження на право приймання ядерних матеріалів. 6.1.3. Уповноважені представники вантажоодержувача,
відповідальний учасник транспортування та начальник варти з
охорони ядерних матеріалів перевіряють цілісність пломб, інших
засобів індикації втручання та складають акт про результати
перевірки. Акт підписується особами, які здійснюють перевірку. При
виявленні пошкоджень або відсутності засобів індикації втручання
особи, що були причетні до перевірки, діють відповідно до наданих
їм письмових інструкцій. 6.1.4. Після приймання ядерних матеріалів вантажоодержувачем
відповідальний учасник транспортування повідомляє оператора
диспетчерського пункту, що відповідальним за фізичний захист
ядерних матеріалів є вантажоодержувач. Оператор диспетчерського пункту повідомляє відповідального
ліцензіата, інших суб'єктів перевезення ядерних матеріалів і
учасників плану взаємодії про закінчення перевезення ядерних
матеріалів.
6.2. Відповідальний ліцензіат своїм розпорядчим документом
припиняє функціонування системи фізичного захисту ядерних
матеріалів при їх перевезенні.
Начальник Управління регулювання
фізичного захисту Державного
комітету ядерного регулювання
України Ю.М.Кнутвгору