Документ z0998-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава - z1439-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.07.2006 N 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2006 р.
за N 998/12872
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 979 ( z1439-10 ) від 22.12.2010 }
Про внесення змін до Інструкції
про порядок обліку платників податків

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) з метою урегулювання окремих питань
взяття на облік та зняття з обліку платників податків
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обліку
платників податків, затвердженої наказом Державної податкової
адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) (із змінами), що
додаються.
2. Управлінню реєстрації та обліку платників податків
(Калєніченко Н.Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію.
3. Департаменту інформаційної політики та
масово-роз'яснювальної роботи (Андронова А.О.) після державної
реєстрації цього наказу довести його до відома платників податків.
4. Адміністративно-господарському департаменту (Рахуба А.М.)
у десятиденний строк після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ревуна В.І.
Голова О.І.Кірєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.07.2006 N 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2006 р.
за N 998/12872

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок обліку платників податків
( z0172-98 )

1. Розділ 1 доповнити пунктом 1.15 такого змісту: "1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані
бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях,
міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки
Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах,
організаціях та закладах бюджетної сфери".
2. У реченні першому пункту 4.2 розділу 4 виключити слова
"виконавчих органів місцевої влади і самоврядування".
3. У пункті 4.16 розділу 4 слова "на другий робочий день
після" замінити словами "у день".
4. Пункт 4.18 розділу 4 доповнити абзацом третім такого
змісту: "Якщо платник податків створений на визначений строк чи
перебуває на обліку в органі державної податкової служби до
визначеного терміну, у лівій верхній частині довідки за формою
N 4-ОПП робиться спеціальний запис "Довідка дійсна до" і
зазначається відповідна дата".
5. Пункт 4.22 розділу 4 доповнити абзацом другим такого
змісту: "Наступного робочого дня після взяття на облік платників
податків підрозділ з обліку платників податків передає список
платників податків, узятих на облік за попередній день, до
підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження
платників податків та реалізації покладених законом повноважень".
6. Пункт 4.27 розділу 4 доповнити реченням четвертим такого
змісту: "Таке повідомлення може бути направлене у паперовому
вигляді або засобами електронної пошти органів державної
податкової служби".
7. Пункт 5.7 розділу 5 доповнити абзацом другим такого
змісту: "Наступного робочого дня після взяття на облік фізичних
осіб - підприємців підрозділ з обліку платників податків передає
до підрозділу податкової міліції список взятих на облік за
попередній день фізичних осіб - підприємців для реалізації
покладених законом повноважень".
8. У пункті 5.8 розділу 5:
8.1. У абзаці другому слова "на другий робочий день після"
замінити словами "у день".
8.2. Доповнити абзацом третім такого змісту: "У довідці про взяття на облік фізичної особи - підприємця
перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково
вказується "Фізична особа - підприємець".
9. У пункті 5.9 розділу 5:
9.1. Доповнити абзацами другим та третім такого змісту: "Узяття на облік таких платників податків здійснюється не
пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за
формою N 5-ОПП (додаток 5). Такою самозайнятою особою одночасно з
поданням заяви пред'являється оригінал та до заяви додається копія
документа про реєстрацію незалежної професійної діяльності чи
отримання згідно із законодавством права (дозволу, ліцензії,
сертифіката тощо) на ведення незалежної професійної діяльності. У довідці про взяття на облік такої самозайнятої особи перед
прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується
вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус",
"Адвокат" тощо".
9.2. Абзац перший підпункту 5.9.1 доповнити реченням другим
такого змісту: "При поданні заяви таким платником податків
пред'являється оригінал та надається копія реєстраційного
посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності".
9.3. Доповнити підпунктами 5.9.2-5.9.4 такого змісту: "5.9.2. Узяття на облік адвокатів, які займаються
адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстровані як
фізичні особи - підприємці, здійснюється за місцем їх проживання.
При поданні заяви такими платниками податків пред'являється
оригінал та надається копія свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю за формою, визначеною додатком до
Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури,
затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 N 155. 5.9.3. Узяття на облік судових експертів, які не є
працівниками державних спеціалізованих установ та отримали право
самостійно здійснювати судово-експертну діяльність, здійснюється
за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками
податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про
присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною
експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції
України за формою, що відповідає додатку 7 до Положення про
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005
N 86/5 ( z0882-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11.08.2005 за N 882/11162. Довідка про взяття на облік
такого платника податків видається із зазначенням строку її дії,
що не може перевищувати строк дії свідоцтва про присвоєння
кваліфікації судового експерта. 5.9.4. Якщо органом державної податкової служби за
інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних
функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну
професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на
обліку в органі державної податкової служби, орган державної
податкової служби повідомляє таку особу про необхідність подання
заяви для взяття на облік. Якщо у двадцятиденний строк від дня направлення повідомлення
така самозайнята особа не подає заяви для взяття на облік,
підрозділ з обліку платників податків направляє до підрозділу
податкової міліції запит щодо встановлення місця проживання (місця
ведення діяльності), а також відомості про таку самозайняту особу
для реалізації покладених законом повноважень".
10. У пункті 6.2 розділу 6 слова "реєстрації договору
(контракту) центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики" замінити словами "державної реєстрації
договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки
Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням
зовнішніх економічних зв'язків".
11. В абзаці першому пункту 7.4 розділу 7 виключити слова
"виконавчих органів місцевої влади і самоврядування".
12. Речення перше пункту 7.7 розділу 7 після слів "Єдиного
банку даних про платників податків - юридичних осіб" доповнити
словами "або Реєстру фізичних осіб" та після слів "інформаційного
фонду" доповнити словами "ДРФО".
13. Пункт 7.9 розділу 7 викласти у такій редакції: "7.9. Відомості про відповідальних за податковий облік осіб
юридичної особи чи відокремленого підрозділу - керівника та
головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення
бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачена
лише одна посада бухгалтера без створення бухгалтерської служби на
чолі з головним бухгалтером) вносяться чи змінюються органом
державної податкової служби в Єдиному банку даних юридичних осіб
на підставі: реєстраційної заяви платника податків з поміткою "Зміни"; даних про таких осіб, що вказуються платником податків у
податкових деклараціях, розрахунках, звітах, якщо таких даних
достатньо для однозначної ідентифікації відповідальних осіб
платника податків".
14. У пункті 8.1 розділу 8:
14.1. В абзаці другому слова "Для зняття з обліку платника
податків - юридичної особи" замінити словами "Юридичній особі".
14.2. Абзац шостий підпункту 8.1.1 замінити двома абзацами
такого змісту: "Якщо стосовно платника податків до Єдиного державного
реєстру не внесено запису про прийняття рішення про припинення,
заява за формою 8-ОПП органом державної податкової служби не
розглядається. Про це орган державної податкової служби інформує
платника податків та пропонує йому подати повторну заяву після
внесення такого запису до Єдиного державного реєстру. Платники податків, для яких законом визначені особливості їх
державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного
реєстру, подають заяву за формою 8-ОПП та документи у 3-денний
строк після розміщення у визначених законодавством друкованих
засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної
особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї.
Таке оголошення пред'являється при поданні заяви за формою
N 8-ОПП. Його копія додається до заяви".
14.3. Підпункт 8.1.3 викласти в такій редакції:
"8.1.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок її
ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується
один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується,
визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною
комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків
юридичних осіб, що ліквідуються, орган державної податкової служби
на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної
комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах
відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів,
які на момент звернення взяті на облік органами державної
податкової служби та щодо яких не надходили повідомлення про їх
закриття. З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої
статті 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) за наявності в
органі державної податкової служби достатніх для поштового
відправлення даних стосовно ліквідатора, інформація про рахунки
банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний
строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання
платника банкрутом".
15. Пункт 8.2 розділу 8 викласти в такій редакції: "8.2. У зв'язку з проведенням реорганізації чи ліквідації
юридичної особи органом державної податкової служби приймається
рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника
податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі
одержання хоча б одного з таких документів (відомостей): заяви за формою N 8-ОПП (додаток 8) від платника податків; відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення засновників (учасників)
юридичної особи, уповноваженого ними органу про реорганізацію чи
ліквідацію юридичної особи; відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ,
повідомлення органу державної реєстрації про закриття
відокремленого підрозділу; судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру,
іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення
провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом
платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом
про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної
реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети
установи, реорганізацію платника податків. Призначається перевірка, яку відповідні підрозділи
розпочинають протягом місяця після одержання того документа, що
надійшов до органу державної податкової служби першим. При отриманні першого з документів про припинення платників
податків робиться запис у журналі за формою N 6-ОПП (додаток 6). 8.2.1. У разі прийняття рішення про припинення юридичної
особи призначається та одночасно проводиться перевірка юридичної
особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі
прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу
призначається і проводиться перевірка підрозділу, який
закривається, та може бути призначена перевірка юридичної особи в
установленому законодавством порядку. Якщо у таких випадках
юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені
підрозділи) перебувають на обліку в різних органах державної
податкової служби, організацію взаємодії відповідних органів щодо
проведення перевірки здійснює той орган державної податкової
служби, у якому перебуває на обліку юридична особа. До участі у перевірці платника податків, що ліквідується або
реорганізовується, залучаються також органи державної податкової
служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих
податків. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних
органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної
податкової служби за місцем обліку платника податків. 8.2.2. За рішенням керівника органу державної податкової
служби перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового
боргу платник податків не подає податкових декларацій
(розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують
даті одержання органом державної податкової служби документів
(відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього
використана інформація від фінансових установ, митних органів та
інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення
господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, та
платник податків не знаходиться за зареєстрованим
місцезнаходженням (місцем проживання) і неможливість встановлення
фактичного місцезнаходження платника податків підтверджена
підрозділами податкової міліції. Таке рішення приймається
керівником органу державної податкової служби на підставі
відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією
керівника передається до підрозділу реєстрації та обліку платників
податків і зберігається в реєстраційній частині облікової справи
платника податків".
16. У пункті 8.5 розділу 8:
16.1. Абзац перший викласти у такій редакції: "8.5. Якщо після проведеної перевірки платника податків
встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, підрозділ
обліку та звітності складає повідомлення про наявність
заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) за
формою N 10-ОПП (додаток 10) і надає його підрозділу погашення
прострочених податкових зобов'язань для надсилання особі,
відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового
боргу, що є такою згідно з законодавством у разі ліквідації
платника податків. Копії таких повідомлень передаються до
підрозділу з обліку платників податків. Зазначене повідомлення
дозволяється видавати платнику податків для пред'явлення у
відповідні органи".
16.2. Доповнити абзацами третім - четвертим такого змісту: "При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням платника
податків, орган державної податкової служби організовує та планує
їх таким чином, щоб повідомлення за формою N 10-ОПП було отримане
особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або
податкового боргу платника податків, не пізніше строку,
визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, який не може
становити менше двох місяців від дня публікації повідомлення про
припинення платника податків. Повідомлення за формою N 10-ОПП є вимогою органу державної
податкової служби щодо погашення заборгованості з податків, зборів
(обов'язкових платежів)".
17. У пункті 8.6 розділу 8:
17.1. В абзаці другому слово "бухгалтерської" замінити на
слово "податкової".
17.2. Після абзацу четвертого доповнити двома абзацами такого
змісту: "наявності в Єдиному державному реєстрі запису про
відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням; наявності в органу державної податкової служби передбачених
законами України інших підстав для постановлення судового рішення
щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.
17.3. В абзаці сьомому слова "суб'єкта підприємницької
діяльності" замінити словами "платника податків" та доповнити
абзац словами "постановлення судового рішення про припинення
юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи, визнання повністю або
частково недійсними установчих документів чи змін до них".
18. У пункті 8.8 розділу 8:
18.1. У підпункті 8.8.4: 18.1.1. У реченні першому абзацу першого виключити слова "про
подання платником податків заяви". 18.1.2. Після абзацу четвертого доповнити двома абзацами
такого змісту: "завершення процедур апеляційного узгодження сум податкових
зобов'язань. Орган державної податкової служби, у якому було продовжено
строк перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк
від дня отримання відомостей про зміну місцезнаходження з Єдиного
державного реєстру чи від платника податків інформує про це орган
державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем
проживання) платника податків. У такому інформаційному листі в
обов'язковому порядку зазначаються повні облікові дані платника
податків, причина продовження строку перебування на обліку
платника податків, надається довідка про стан розрахунків платника
податків з бюджетом на дату складання такого інформаційного
повідомлення, інформація про дати та результати останньої
перевірки платника податків, процедури апеляційного оскарження чи
порушені кримінальні справи, що наявні на момент зміни
місцезнаходження (місця проживання), тощо. Якщо до моменту зняття
з обліку платника податків змінилися дані, суми, відомості чи
факти, вказані у такому інформаційному повідомленні, або змінилася
чи виникла додаткова підстава для продовження строку перебування
на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня виникнення
таких змін органом державної податкової служби, у якому платник
перебуває на обліку, має бути сформоване додаткове інформаційне
повідомлення та направлене до органу державної податкової служби
за новим місцезнаходженням. Інші особливості зняття з обліку
платників податків, строк перебування на обліку яких був
продовжений, визначені підпунктом 8.8.10 цього пункту". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим. 18.1.3. Абзац одинадцятий доповнити словами "а також
електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів
платника податків за три звітні роки, включаючи поточний". 18.1.4. Абзац дванадцятий після слів "електронною копією"
доповнити словами "податкової звітності".
18.2. Підпункт 8.8.6 доповнити реченням другим такого змісту: "Така довідка видається замість довідки, виданої за
попереднім місцем обліку".
18.3. Доповнити підпунктами 8.8.7-8.8.10 такого змісту: "8.8.7. Місце обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну
професійну діяльність, крім нотаріусів, змінюється у разі зміни
місця проживання таких осіб, що пов'язане із зміною
адміністративного району. Місце обліку приватного нотаріуса змінюється у разі, якщо
воно не відповідає місцезнаходженню робочого місця нотаріуса або у
разі зміни місцезнаходження робочого місця нотаріуса, що
підтверджується відповідним повідомленням органу юстиції чи
реєстраційним посвідченням приватного нотаріуса. У разі зміни місця обліку особи, яка здійснює незалежну
професійну діяльність, органами державної податкової служби за
попереднім місцем обліку та за новим місцем обліку проводяться
процедури зняття з обліку / взяття на облік, аналогічні випадкам
зміни місця проживання фізичними особами - підприємцями. Такі
процедури розпочинаються та проводяться органами державної
податкової служби на підставі повідомлення відповідного державного
органу, що реєструє відповідну професійну діяльність або видає
документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва,
дозволи, ліцензії, сертифікати тощо), або заяви самозайнятої особи
за формою N 9-ОПП та/або заяви за формою N 5-ОПП, поданих до
відповідних органів державної податкової служби. 8.8.8. Процедури передачі карток особових рахунків та
податкових зобов'язань платника податків при знятті з обліку в
одному органі державної податкової служби і взятті на облік в
іншому визначені розділом 10 Інструкції про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного обліку платежів
до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами
державної податкової служби України, затвердженої наказом
Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 N 276
( z0843-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
02.08.2005 за N 843/11123. Перед передачею карток особових
рахунків підрозділи обліку та звітності органу державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника
податків проводять звірення стану розрахунків такого платника з
бюджетом із складанням у трьох примірниках (два примірники для
органів державної податкової служби і один - для платника
податків) відповідних актів звірки. 8.8.9. У разі неможливості складання документа, передбаченого
нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації
України, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)
платника податків (наприклад, проведення звірки з платником
податків) формується довідка у довільній формі про неможливість
складання такого документа. Довідка долучається до облікової
справи платника податків, яка передається до органу державної
податкової служби за новим місцем обліку платника податків. 8.8.10. Облік платника податків, строк перебування на обліку
в органі державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням якого був продовжений після зміни ним
місцезнаходження (місця проживання), що пов'язано із зміною
адміністративного району, здійснюється з урахуванням таких
особливостей. За зверненням такого платника податків орган державної
податкової служби, в якому він перебуває на обліку, видає нову
довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП
замість старої. У новій довідці вказуються відомості про платника
податків та строк її дії, що відповідає двадцятому дню, наступному
за днем завершення строку перебування на обліку платника податків. У разі отримання органом державної податкової служби
відомостей про внесення будь-яких записів до Єдиного державного
реєстру відносно такого платника податків орган державної
податкової служби, який отримав такі відомості, зобов'язаний
передати ці відомості до органу державної податкової служби, у
якому продовжено строк перебування на обліку платника податків, не
пізніше наступного робочого дня від дня надходження відповідних
відомостей. Якщо протягом строку, на який продовжено термін перебування
на обліку платника податків, приймається рішення про його
припинення (ліквідацію), процедури зняття з обліку такого платника
податків проводяться та завершуються тим органом державної
податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку на
момент унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Платник податків, який перебуває у процесі припинення, не
може бути переведений на обслуговування до іншого органу державної
податкової служби, за винятком випадків реорганізації органу
державної податкової служби".
19. У пункті 8.9 розділу 8:
19.1. У реченні третьому абзацу першого слова "ліквідацію
підприємця" замінити словами "внесення до Єдиного державного
реєстру запису щодо прийняття рішення про припинення
підприємницької діяльності".
19.2. Абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту: "Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну
діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної
діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб -
підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації
відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або
видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва,
дозволи, ліцензії, сертифікати тощо). Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її
смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно
відсутньою, або повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця
банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної картки є
підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у
відповідному органі державної податкової служби".
20. У реченні першому пункту 8.13 розділу 8 виключити слова
"виконавчих органів місцевої влади і самоврядування".
21. Абзац перший пункту 8.15 розділу 8 після слів "були
укладені" доповнити словами "визнання їх недійсними у судовому
порядку".
22. У додатку 10 (форма N 10-ОПП) слова:
"Посадова особа органу
державної податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.)
Керівник органу державної
податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.)"
замінити словами:
"Керівник підрозділу погашення
прострочених податкових
зобов'язань органу державної
податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.)
Керівник підрозділу обліку
та звітності органу державної
податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.)
Керівник органу державної
податкової служби _____________ ________________
(підпис) (П. І. Б.)".
Начальник Управління
реєстрації та обліку
платників податків Н.Г.Калєніченковгору