Про затвердження Положення про премію імені М.В. Гоголя
Мінкультури України; Наказ, Положення від 20.07.2017679
Документ z0996-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2017  № 679


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 996/30864

Про затвердження Положення про премію імені М.В. Гоголя

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва» та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію імені М.В. Гоголя, що додається.

2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Нікіфоренко Л.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 22 травня 2009 року № 23 «Про затвердження Положення про літературно-мистецьку премію імені М.В. Гоголя», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 червня 2009 року за № 524/16540.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. НищукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
20.07.2017  № 679


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 996/30864

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені М.В. Гоголя

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені М.В. Гоголя (далі - Премія) за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

Премія присуджується щороку 01 квітня до дня народження Миколи Васильовича Гоголя.

2. Виплата премії у розмірі двадцять тисяч гривень здійснюється щороку Мінкультури за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік.

3. Премія присуджується на конкурсних засадах прозаїкам, драматургам та сценаристам, які є громадянами України.

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

ІІ. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття Премії

1. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

2. На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття Премії не висуваються.

3. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.

4. Щороку присуджується лише одна Премія.

5. На здобуття Премії претендентом висувається лише один твір.

6. Премія не присуджується посмертно.

7. Висування творів на здобуття Премії проводиться з 01 листопада року, що передує року, в якому присуджується Премія, до 01 лютого року, в якому відбувається вручення Премії.

8. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами та окремими авторами.

9. На здобуття Премії до Мінкультури подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:

стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);

творча характеристика претендента, що надається суб’єктом подання на здобуття Премії;

письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття Премії;

копії документа, що посвідчує особу претендента, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У разі, якщо претендентом є колектив авторів, - копії документів, що посвідчують особи претендентів, та реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературно-мистецький твір та рецензії (за наявності).

До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

10. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники творчих спілок, асоціацій, літературно-мистецьких об’єднань, національно-просвітницьких товариств, редакцій періодичних видань, видавництв, що подали клопотання щодо претендента (претендентів) на здобуття Премії, та претенденти.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 9 цього розділу, клопотання не розглядається.

ІІІ. Організація роботи та порядок проведення конкурсу

1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії та це Положення.

2. З метою проведення конкурсного відбору творів на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється комітет з присудження премії імені М.В. Гоголя (далі - Комітет).

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, наказами Мінкультури, а також цим Положенням.

4. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

5. Комітет утворюється у складі не менше 5 та не більше 11 осіб з числа представників Мінкультури, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, Національної спілки письменників України, провідних діячів літератури та мистецтва (за згодою).

Персональний склад затверджується наказом Мінкультури.

Комітет очолює голова, який має одного заступника та є заступником Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Строк повноважень Комітету - 3 роки.

6. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар згідно з покладеними на нього завданнями:

здійснює приймання та перевірку документів, зазначених у пункті 9 розділу ІІ цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданнях Комітету;

веде протоколи засідань Комітету.

7. Основною формою роботи Комітету є засідання, яке проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

8. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає подані на здобуття Премії літературно-мистецькі твори та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.

9. Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комітету.

10. У разі якщо за результатами голосування жоден із творів претендентів не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

11. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції») члена Комітету або твір, автор якого є член Комітету, або особа, пов’язана з членом Комітету службовими відносинами, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету.

12. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.

13. Рішення Комітету щодо визначення переможця (переможців) оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами Комітету, присутніми на засіданні, та відповідальним секретарем.

14. Премія присуджується наказом Мінкультури на підставі протоколу Комітету.

Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені М.В. Гоголя, вручається диплом та виплачується премія.

Виплата премії здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установі банку та/або через відділення поштового зв’язку.

15. У разі якщо Премія присуджується колективу авторів, кожен із них отримує диплом лауреата, премія ділиться між ними порівну.

16. Диплом лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.

ІV. Реалізація рішень Комітету із присудження Премії

1. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

2. Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів претендентам, які не були удостоєні Премії (на їх письмову вимогу).

3. Інформація щодо результатів проведення конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління
з питань мовної політики
та літературиЛ.С. Нікіфоренковгору