Документ z0993-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017  № 522


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 993/30861

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37-7 частини другої статті 7, пунктів 2, 13, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями», Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (із змінами), слова «, переоформлення ліцензії» виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на О. Панченка.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

В.о. Голови Національного банку України


Ю. Терентьєв

К.М. Ляпіна


І.Б. ЧеркаськийД. Ястреб

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
14.07.2017  № 522


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 993/30861

ЗМІНИ
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії

1. У заголовку слова «, переоформлення ліцензії» виключити.

2. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ці Порядок та умови встановлюють процедуру та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)), перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них) та визначають вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.»;

2) в пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-двадцять третій вважати відповідно абзацами другим-двадцять другим;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

«керівна посадова особа - голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку та/або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії;

кінцевий власник - фізична особа (контролер) або юридична особа, щодо якої не існує контролерів та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність заявника (ліцензіата) шляхом опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою у заявнику (ліцензіаті), що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів заявника (ліцензіата), або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;».

У зв’язку з цим абзаци шостий-двадцять другий вважати відповідно абзацами восьмим-двадцять четвертим;

доповнити пункт після абзацу п’ятнадцятого новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«прямий власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника (ліцензіата);».

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий-двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять п’ятим;

3) пункт 15 виключити.

У зв’язку з цим пункти 16-18 вважати відповідно пунктами 15-17;

4) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство), якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов.»;

5) у пункті 16 слова «, переоформлення ліцензії» виключити.

3. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути викладені українською мовою (для іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця перекладені на українську мову) та оформлені відповідно до них, підписані керівником та містити дату підписання.»;

доповнити абзац п’ятий після слова «влади» словами «, документів щодо оцінки майна»;

доповнити абзац шостий після слова «документах» словами «на паперовому носії»;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим;

2) у пункті 2:

абзац перший підпункту 4 викласти в такій редакції:

«4) інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника.»;

абзац другий підпункту 5 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

підпункти 7, 8 викласти в такій редакції:

«7) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника (для фінансових установ, зокрема, що підтверджують відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (у разі наявності) та звітного періоду, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу, копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії;

8) копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом заявника.

У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи подаються:

документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цих Порядку та умов) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;

інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов’язань перед фінансовою установою та про можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку з доданням документів, що підтверджують наявність зобов’язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов’язання). У такій інформації необхідно зазначити таке: «Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.»;

документи щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом незалежного оцінювача.

Зазначені документи подаються заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником.

Зазначені документи не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

у підпункті 9:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - іноземця - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Зазначені документи не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

у підпункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

«10) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви про видачу ліцензії, з доданням копій фінансової звітності за звітний період, з питань:»;

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

«інформації про відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність, для банків та інших фінансових установ - відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу (у разі їх встановлення законодавством країни походження іноземної юридичної особи тощо).

Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником.»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого власника (для банків та інших фінансових установ, зокрема, що підтверджує відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за останній звітний рік (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви, з доданням копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.

Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;»;

підпункт 15 викласти в такій редакції:

«15) для банку - копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427.

Зазначені документи подаються банком у разі наявності відокремленого підрозділу банку, що має намір проваджувати відповідні види діяльності;»;

підпункт 18 викласти у такій редакції:

«18) довідка про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури;»;

у підпункті 20 слова «та печаткою», «(у разі наявності)» виключити;

підпункти 21, 22 викласти в такій редакції:

«21) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, що передують даті подання заяви про видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку та відповідності банку економічним нормативам щодо розміру регулятивного капіталу.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена, у тому числі на період проведення перевірки до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії;

22) для банку - копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника, та інформація Національного банку України щодо стану прозорості структури власності;»;

в абзаці першому підпункту 25 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;

абзац четвертий підпункту 32 викласти в такій редакції:

«Документи, передбачені підпунктами 5, 7-9, 20, 25, 30 (щодо обладнання) та 31 (щодо порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) цього пункту, банками не надаються.»;

3) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та надав заяву про видачу ліцензії на провадження інших видів цієї діяльності, до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 5, 7, 8, 9-11 (у разі збільшення статутного капіталу заявника), 12, 15, 16-18 (у разі змін у структурі власності заявника), 20-23, 25, 27-29, 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу.»;

абзаци четвертий, п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;

в абзаці шостому слово «третім» замінити словом «другим»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Якщо заявник має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та надав заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (на будь-який окремий вид цієї діяльності або одночасно на декілька видів), до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 5, 7, 8, 9-11 (у разі збільшення статутного капіталу заявника), 12, 15, 16-18 (у разі змін у структурі власності заявника), 20, 23, 25-31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу. При цьому документи, передбачені підпунктами 12, 20 пункту 2 цього розділу, надаються у разі призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради / спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).»;

4) у пункті 5:

у підпункті 2 цифри «8-11» виключити;

абзац перший підпункту 3 виключити;

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами першим-третім;

5) у пункті 6:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова «та діяльності з управління активами (у разі подання заяви про видачу ліцензій на декілька видів депозитарної діяльності)» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1-3, 4, 6, 13, 14, 16-18, 22 пункту 2 цього розділу (у разі якщо вказані документи надавалися до заяви на видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та не змінювалися);»;

абзаци п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

6) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, додаються документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1-3, 4, 6, 13, 14, 16-18, 22 пункту 2 цього розділу.»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами другим-п’ятим;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

7) у пункті 8:

в абзаці першому цифри «8-11» виключити, цифри «16, 17» замінити цифрами «16-18»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами другим - п’ятим;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

8) в абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 9 слова «засвідчені печаткою заявника (за наявності),» виключити.

4. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

доповнити пункт 17 після слова «років» словами «, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року»;

у пункті 18:

в абзаці першому слова «у разі якщо такі особи призначені головою та членами» замінити словами «або призначена головою або членом», слова «(крім банку)» виключити;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.»;

у пункті 19:

абзац перший викласти в такій редакції:

«19. Ділова репутація заявника, юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради, за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:»;

абзаци третій-п’ятий викласти в такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.»;

у пункті 22:

у абзаці третьому слова «, юридичної особи (осіб), що здійснює(ють) контроль за заявником,» замінити словами «та/або кінцевого власника»;

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«Для заявника, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, його прямих власників та кінцевих власників, що є юридичними особами, розмір власних коштів, початкових власних коштів, регулятивного капіталу розраховується аудитором.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-десятий вважати відповідно абзацами п’ятим-одинадцятим;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий-одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-десятим;

доповнити абзац восьмий після слів «участю у заявника» словами «(у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку)»;

доповнити після абзацу дев’ятого новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

«Фінансовий (майновий) стан фізичної особи власника з істотною участю у заявника має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку заявнику.

До власних коштів фізичної особи власника з істотною участю у заявника, для підтвердження фінансового (майнового) стану відповідно до цих Порядку та умов не можуть входити кошти (майно), отримані нею за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

«Заявник - банк, ліцензіат, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати вимозі щодо середнього значення регулятивного капіталу за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії.»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Середнє значення регулятивного капіталу заявника - банку, ліцензіата, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власника з істотною участю у заявника (банку або іншої фінансової установи) за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії, має становити не менше нормативних значень економічних (пруденційних) нормативів щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника.

Ліцензіат, який має намір отримати ліцензію на інші види діяльності, повинен мати початкові власні кошти у розмірі, який становить різницю між мінімальним розміром статутного капіталу, встановленим законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який ліцензіат надав заяву про видачу ліцензії, та розміром регулятивного капіталу, встановленого для видів діяльності, на які ліцензіат має ліцензію(ї).»;

у пункті 28:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Структура власності заявника (ліцензіата) (крім банку) є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику (ліцензіаті) через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Структура власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Порядку та умов.»;

у пункті 30 слово «рік» замінити словами «два роки»;

2) у главі 2:

доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

«До моменту подачі фондовою біржею до Комісії документів на отримання ліцензії фондова біржа повинна погодити у Комісії статут та правила фондової біржі.»;

у пункті 8 слова «та депозитаріїв» виключити, після цифр «269/22801» доповнити словами «(із змінами)»;

у пункті 14 слово «рік» замінити словами «два роки»;

3) у пункті 14 глави 3 слово «рік» замінити словами «два роки»;

4) у главі 4:

в абзаці третьому пункту 5 слово «три» замінити словом «два»;

у пункті 14 слово «рік» замінити словами «два роки»;

5) у главі 5:

у пункті 3 слова «та діяльність з управління активами» виключити;

у пункті 8 слово «рік» замінити словами «два роки»;

6) у главі 6:

у пункті 2 слова «та діяльність з управління активами» виключити;

у пункті 6 слово «рік» замінити словами «два роки»;

7) у главі 7:

абзац перший пункту 3 глави 7 викласти в такій редакції:

«3. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Клірингова діяльність».»;

у пункті 11 слово «рік» замінити словами «два роки».

5. У розділі IV:

1) у підпункті 3 пункту 1 слова «та/або не надана електронна форма, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії» виключити;

2) в абзаці третьому пункту 6 цифри «11» замінити цифрою «9»;

3) пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-14 вважати відповідно пунктами 9-13;

4) у пункті 12 цифри «12» замінити цифрами «11».

6. Розділ V виключити.

7. У тексті Порядку та умов слова «та печаткою», «(за наявності)» виключити.

8. У додатках:

1) у назві додатка 1 слова «в результаті перетворення» виключити;

2) абзаци десятий, одинадцятий додатка 2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим-шістнадцятим;

3) у додатку 4:

доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Адреса місця реєстрації_____________________________________________________
___________________________________________________________________________».
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

У зв’язку з цим пункти 4-19 вважати відповідно пунктами 5-20;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Адреса фактичного проживання______________________________________________
___________________________________________________________________________»;
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Місце роботи, займана посада з початку діяльності на фондовому ринку (у фінансовій установі - для діяльності з управління іпотечним покриттям)
_________________________________________________________________________»;
(найменування професійного учасника фондового ринку, посада, період перебування на посаді
з ____ до ____; причина звільнення/припинення повноважень)

у пункті 9 слова «(анулювання сертифікатів тощо)» виключити;

пункти 11, 12 викласти в такій редакції:

«11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
___________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
__________________________________________________________________________»;
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

4) у додатку 5:

доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Адреса місця реєстрації_________________________________________________».
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

У зв’язку з цим пункти 4-19 вважати відповідно пунктами 5-20;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Адреса фактичного проживання ___________________________________________»;
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

пункт 7 після слова «звільнення» доповнити словами «/припинення повноважень»;

пункти 11, 12 викласти в такій редакції:

«11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку?
__________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
__________________________________________________________________________»;
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

5) у додатку 6:

назву викласти в такій редакції:

«АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи, яка у власника з істотною участю у заявника є головою або членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)»;

пункти 12, 13 викласти в такій редакції:

«12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку?
__________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

13. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
__________________________________________________________________________»;
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)вгору