Документ z0993-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.11.2017, підстава - v1376874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.03.2016  № 528


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 993/29123

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1376 від 07.11.2017}

Відповідно до статті 16 Закону України «Про теплопостачання», Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дати її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України


Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

К. М. ЛЯПІНАВ. А. НЕГОДАЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
31.03.2016  № 528


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 993/29123

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

I. Загальні положення

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), під час установлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб’єктів природних монополій, а також для суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії НКРЕКП (далі - суб’єкти господарювання або ліцензіати), та поширюється на таких суб’єктів під час встановлення зазначених тарифів.

1.3. Ця Процедура не застосовується під час формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

1.4. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів - встановлення НКРЕКП для ліцензіатів тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за визначеною структурою;

заява - письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник - ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання із заявою та відповідним комплектом документів;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених встановленими тарифами, - використання ліцензіатом коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;

період, попередній базовому, - календарний рік, що передує базовому періоду;

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання - вартість вироблення, транспортування, постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат, витрат на відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення, які встановлюються НКРЕКП без урахування податку на додану вартість.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про теплопостачання».

1.5. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та подаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на відкритих засіданнях, які проводяться після розгляду поданих заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій, шляхом усебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників відкритих засідань і оформлюються постановою НКРЕКП.

1.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів оприлюднюються на офіційному сайті НКРЕКП. До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифів.

1.8. Заявник зобов’язаний використовувати кошти, отримані в результаті здійснення ліцензованої діяльності за встановленими НКРЕКП тарифами, виключно на витрати, передбачені структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

II. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення/коригування тарифів за встановленою формою (додаток 1), розрахунки тарифів з відповідними розрахунковими, підтвердними й аргументаційними матеріалами, які виконуються відповідно до вимог порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та цієї Процедури.

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів додаються у паперовому та електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовувальні матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

2) річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (додаток 2), погоджений відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, витрат, що включаються до повної собівартості відповідних видів ліцензованої діяльності, витрат на покриття втрат підприємств (що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення), складових частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

пооб’єктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби ліцензованої діяльності на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів;

реєстр приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів та об’єктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензованої діяльності;

копії рішень органів місцевого самоврядування про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води;

копії рішень органів місцевого самоврядування про початок/закінчення опалювального періоду в попередніх опалювальних періодах;

аналітична інформація щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період в подавальному і зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії;

інформація щодо виконання ліцензіатами перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води у попередніх періодах відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 151;

4) щомісячний розрахунок технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема:

інформація щодо протяжності теплових мереж ліцензіата в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо);

копія температурного графіка роботи тепломережі, узгодженого з органами місцевого самоврядування в установленому порядку;

інформація щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за останні три роки;

5) копія погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

6) розрахунок палива, технологічних витрат електроенергії та води на планований період (у натуральних та вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують і обґрунтовують. Розрахунки повинні містити розрахункові формули, пояснення з посиланням на відповідні нормативні акти, якими керуються заявники при виконанні розрахунків, чіткі вихідні дані, підтверджені завіреними копіями документів, зокрема:

копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо;

копії експлуатаційної документації - ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо;

копія плану організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, складеного відповідно до вимог пункту 7.10 глави 7 Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 року № 112, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за № 878/7166 (із змінами);

інформація щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, попередній базовому;

7) інформація про середньоспискову чисельність персоналу ліцензіата. У разі необхідності збільшення чисельності працівників та/або витрат на оплату праці для врахування в тарифах, що подаються на розгляд НКРЕКП, ліцензіати попередньо надають до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін;

8) копія штатного розпису ліцензіата;

9) копія колективного договору ліцензіата;

10) копія наказу ліцензіата про облікову політику;

11) копія статуту підприємства;

12) копія графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт на планований період, затвердженого ліцензіатом, та дефектні акти;

13) копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

14) копії рішень власника щодо користування майном, що використовується при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії (користування, оренда тощо), та акти приймання-передавання зазначеного майна;

15) копія рішення органу місцевого самоврядування про ставки податку на землю за земельні ділянки;

16) копія наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата;

17) інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з розбивкою за групами та видами діяльності станом на дату подання розрахунків тарифів;

18) інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629;

19) довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел теплової енергії, у тому числі у розрізі джерел, та довідка щодо сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів трубопроводів;

20) копії статистичної звітності за базовий період і період, попередній базовому, а також з початку поточного року:

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 21 липня 2015 року № 172;

форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 29 вересня 2014 року № 273;

форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321;

форма № 11-МТП (річна) «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії», затверджена наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2013 року № 268 (із змінами);

форма № 4-МТП (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», затверджена наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2013 року № 268 (із змінами);

форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860;

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228;

Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497;

додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496;

21) розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії (додаток 3);

22) розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії (додаток 4);

23) розрахунок тарифів на постачання теплової енергії (додаток 5);

24) розрахунок тарифів на теплову енергію (додаток 6);

25) розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями (додаток 7);

26) розрахунок вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії (додаток 8);

27) загальна характеристика ліцензіата з виробництва/транспортування/ постачання теплової енергії (додаток 9);

28) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}

2.3. Для встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію заявник додатково, крім визначених у пункті 2.2 цього розділу документів, подає до НКРЕКП розрахунки двоставкових тарифів на теплову енергію (додаток 10) з відповідними розрахунковими, підтвердними й арґументаційними матеріалами.

2.4. У разі виявлення обставин, передбачених підпунктами 1 (в частині змін рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків)), 2, 3 пункту 4.2 розділу IV цієї Процедури, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву на встановлення тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви додаються обов’язкові додатки, передбачені пунктом 2.1, підпунктами 2, 22-28 пункту 2.2 та пунктом 2.3 цього розділу, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів.

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}

2.5. Кількісні показники, враховані при формуванні структури чинних тарифів під час встановлення тарифів шляхом коригування, не переглядаються (крім випадку зміни рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків)).

2.6. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої ним інформації.

IІІ. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення/коригування тарифів та зазначені в розділі ІІ цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у розділі II цієї Процедури, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

3.3. У разі якщо заява та додані документи не відповідають вимогам розділу ІІ цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви із зазначенням підстав.

3.4. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів.

3.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цього розділу, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.7. Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів, їх структури розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення на відкритому засіданні НКРЕКП.

IV. Зміна тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви щодо встановлення/коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі ІІ цієї Процедури, або НКРЕКП без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме у таких випадках:

1) зміна обсягів виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, урахованих при встановленні чинних тарифів, більше ніж на 5 % або зміна рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків);

2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

3) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміна обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка була врахована в чинних тарифах, що є підставою для вилучення зі структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на планований період;

5) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

6) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин
у сфері теплопостачання
Є. ЛюлевичДодаток 1
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
щодо встановлення/коригування тарифів

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}


Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 2 пункту 2.2 розділу ІІ)

РІЧНИЙ ПЛАН
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}


Додаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 21 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
тарифів на виробництво теплової енергії

{Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}Додаток 4
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 22 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
тарифів на транспортування теплової енергії

{Додаток 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}


Додаток 5
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 23 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
тарифів на постачання теплової енергії

{Додаток 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}


Додаток 6
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 24 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
тарифів на теплову енергію

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}Додаток 7
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 25 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}


Додаток 8
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 26 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}


Додаток 9
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(підпункт 27 пункту 2.2 розділу ІІ)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з виробництва/транспортування/постачання теплової енергії

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}


Додаток 10
до Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(пункту 2.3 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
двоставкових тарифів на теплову енергію

{Додаток 10 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1376 від 07.11.2017}вгору