Документ z0985-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.09.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2019  № 336


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2019 р.
за № 985/33956

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до підпункту 45 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення форм документів, що застосовуються в бюджетному процесі на місцевому рівні, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил складання паспортів, бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці дев’ятому пункту 1.10 розділу I слова «завдань бюджетної програми» замінити словами «напрямів використання бюджетних коштів»;

2) абзац перший пункту 2.1 розділу II викласти у такій редакції:

«2.1. У пунктах 1-4 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма паспорта) визначаються відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету, у випадках, передбачених абзацами четвертим - шостим пункту 1.3 розділу I цих Правил.»;

3) абзац перший пункту 3.1 розділу III викласти у такій редакції:

«3.1. У пунктах 1-3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма звіту) наводяться відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету.».

2. Внести до форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету та форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), такі зміни:

1) пункти 1-3 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету викласти у такій редакції:

«

1.

_______________
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

______________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

___________
(код за ЄДРПОУ)

2.

_______________
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

______________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)


___________
(код за ЄДРПОУ)

3.

_______________
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

__________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

__________
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

________
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

___________
(код бюджету)";

2) пункти 1-3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету викласти у такій редакції:

1.

_____________
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____________________________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

___________
(код за ЄДРПОУ)

2.

_____________
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

_____________________________________________
(найменування відповідального виконавця)


___________
(код за ЄДРПОУ)

3.

_____________
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

__________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

_____________
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

________________________
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

___________
(код бюджету)".

3. Затвердити Зміни до типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617), що додаються.

4. Типові форми Бюджетного запиту на 20___-20___ роки загального (Форма 20___-4), Бюджетного запиту на 20___–20___ роки індивідуального (Форма 20___-5) та Бюджетного запиту на 20__–20__ роки додаткового (Форма 20___-6), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 року за № 1388/29518, виключити.

5. Внести до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 953/32405 (зі змінами), такі зміни:

1) назву викласти в такій редакції:

"___" ____________ 20__ року

№ ______

Про місцевий бюджет
___________________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на _______________ рік
(бюджетний період)

(____________________________)
(код бюджету)";

2) у пункті 11:

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.»;

абзаци другий-четвертий після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, відповідною обласною радою»;

3) підпункт 3 пункту 16 після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, відповідною обласною радою».

6. Внести зміни до додатків 1-8 до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 953/32405, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

7. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до місцевих фінансових органів для використання в роботі.

8. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

підпункту 2 пункту 1, підпункту 1 пункту 2, підпункту 1 пункту 5 та пункту 6 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2020 року;

підпункту 3 пункту 1 та підпункту 2 пункту 2 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2021 року.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

Ю. ГелетійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07 серпня 2019 року № 336

ЗМІНИ
до типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів

1. Типову форму Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки загального (Форма 20__-1) викласти у такій редакції:

«

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20__ - 20__ РОКИ загальний (Форма 20__-1)

1.

______________________________
(найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету)

_____________
(код Типової
відомчої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____________
(код за ЄДРПОУ)

________________
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

Ціль державної політики 2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

Керівник установи

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник
фінансової служби


___________
(підпис)


________________________
(ініціали та прізвище)

».

2. Пункти 1-3 типової форми Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки індивідуального (Форма 20__-2) та типової форми Бюджетного запиту на 20__ - 20__ роки додаткового (Форма 20__-3), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, викласти у такій редакції:

«

1.

_________________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

___________________
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

___________
(код за
ЄДРПОУ)

2.

__________________________________
(найменування відповідального виконавця)

_____________________
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в
системі головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету)

___________
(код за
ЄДРПОУ)

3.

___________
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

_______________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

___________
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

_____________________
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

___________
(код бюджету)

».

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін


Додаток 1
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 1)

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 20__ рік

__________________
(код бюджету)


(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

20000000

Неподаткові надходження

30000000

Доходи від операцій з капіталом

50000000

Цільові фонди

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

40000000

Офіційні трансферти

х

Разом доходів


Додаток 2
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 1)

ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 20__ рік

__________________
(код бюджету)


(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

х

Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

х

Загальне фінансування


Додаток 3
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету


Додаток 4
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 2)

КРЕДИТУВАННЯ
місцевого бюджету


Додаток 5
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 2)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ


Додаток 6
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 4)

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктамиДодаток 7
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 5)

РОЗПОДІЛ
витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 20__ році

__________________
(код бюджету)


(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

х

х

УСЬОГО

х

хДодаток 8
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 6)

ПЕРЕЛІК
кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектіввгору