Документ z0983-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2017, підстава - v1034874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1051 від 17.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2001 р.
за N 983/6174
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
N 1034 ( v1034874-17 ) від 29.08.2017 }
Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести Зміни та доповнення до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96
N 15/1 ( z0433-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
08.08.96 за N 433/1458 (додаються).
В.о. Голови Комісії В.Котко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
17.10.2001 N 1051
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2001 р.
за N 983/6174
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом
( z0433-96 )
1. Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту: "Економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електроенергії (далі - коефіцієнт витрат) - відношення нормативних
технологічних витрат електроенергії на відповідному класі напруги
до обсягів електроенергії, що надійшла до місцевих (локальних)
електромереж на відповідному класі напруги для передачі споживачам
на території ліцензованої діяльності, за відповідний розрахунковий
період". Визначення "Коефіцієнт корекції витрат електроенергії"
вилучити.
2. У пункті 2.6 слова "Міненерго України" замінити на слова
"центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці".
3. У пункті 2.7 після другого абзацу додати абзаци такого
змісту: "Якщо між ліцензіатом та оптовим постачальником електричної
енергії виникне спірне питання стосовно договору купівлі-продажу,
то кожна сторона має право звернутися до НКРЕ та/або до суду. Умови цього договору мають відповідати типовому договору,
затвердженому НКРЕ та погодженому з Антимонопольним комітетом
України".
4. Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 викласти в такій редакції: "3.6.1. Тарифи на постачання підлягають регулюванню і
затверджуються НКРЕ. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до НКРЕ з
заявою про отримання ліцензії на право здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, він подає заяву та відповідні документи для встановлення
тарифів одночасно з наданням матеріалів для отримання ліцензії.
Рішення про встановлення тарифів на постачання електричної енергії
приймається НКРЕ одночасно з рішенням про видачу ліцензії".
5. Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 викласти в такій редакції: "3.6.2. Ліцензіат одержує від споживачів, яким він постачає
електричну енергію, плату за роздрібним тарифом, однією із
складових частин якого є тариф на постачання. Ліцензіат має право використовувати кошти, які відносяться до
складової частини роздрібного тарифу, якою є тариф на постачання,
та отримувати кошти, які є складовою частиною тарифу на передачу,
для розрахунків з ліцензіатами, які здійснюють ліцензовану
діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами".
6. Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 викласти в такій редакції: "3.6.4. НКРЕ має право переглядати тарифи у разі виявлення
нецільового використання коштів, передбачених у затверджених
тарифах ліцензіата, надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної
інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та в інших
випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ. НКРЕ
переглядає тарифи ліцензіата, виходячи з даних звітності
ліцензіата та актів перевірок, що проводяться НКРЕ, або пояснень
та матеріалів ліцензіата. НКРЕ при прийнятті рішень ураховує
інформацію, надану об'єднаннями споживачів, іншими
заінтересованими особами".
7. Підпункт 3.6.5 пункту 3.6 викласти в такій редакції: "3.6.5. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕ з заявою щодо
перегляду тарифів на постачання електричної енергії при здійсненні
повної поточної оплати електроенергії, купованої в оптового
постачальника, у разі: а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності,
що виникли з незалежних від ліцензіата причин; б) зміни обсягів постачання електричної енергії, врахованих
при розрахунку тарифів на базовий період, більше ніж на 5%; в) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо
це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого
рівня".
8. Підпункт 3.6.6 пункту 3.6 вилучити, у зв'язку з цим
підпункти 3.6.7-3.6.9 уважати підпунктами 3.6.6-3.6.8 пункту 3.6.
9. Підпункт 3.7.4 пункту 3.7 викласти в такій редакції: "3.7.4 Роздрібний тариф на спожиту споживачами електроенергію
розраховується за формулою
сз
Ц
р М П
Т = ------------- + Т + Т (грн./ МВт x год), ij j j i
П (1 - к )
l=1 l
де: і - група споживача у відповідності до нормативних методик
(документів), затверджених НКРЕ; j - клас споживача у відповідності до нормативних методик
(документів), затверджених НКРЕ; l - класи напруги електромереж, через які пройшла електрична
енергія до кінцевого споживача; сз Ц - прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії на р розрахунковий місяць (р), на який визначаються роздрібні тарифи на
електроенергію, грн./МВт x год (розраховується ліцензіатом згідно
з методикою, затвердженою НКРЕ); к - економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат l електроенергії на l-тому класі напруги (розраховується на підставі
нормативних документів НКРЕ); М Т - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) j електромережами, грн./МВт x год (затверджується НКРЕ);
П
Т - тариф на постачання електроенергії, грн./МВт x год i (затверджується НКРЕ)".
10. Пункт 3.7 доповнити підпунктом 3.7.5 такого змісту: "3.7.5 У разі зміни обсягу споживання чи структури споживання
електричної енергії, які призвели до збільшення чи зменшення
розрахункових технологічних витрат електроенергії більше ніж на
5%, ліцензіат може звернутись до НКРЕ з заявою щодо коригування
коефіцієнтів витрат електроенергії. Порядок коригування
визначається нормативно-методичними документами НКРЕ. НКРЕ може за
власною ініціативою переглядати коефіцієнти витрат за результатами
проведеної експертизи".
11. Додаток 2 вилучити.
Заступник начальника
управління ліцензування П.Проданвгору