Документ z0981-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.11.2010, підстава - z1059-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2003 N 112/583
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2003 р.
за N 981/8302
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 272/908 ( z1059-10 ) від 25.08.2010 }
Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу
Президента України від 25.05.2000 N 721/2000 ( 721/2000 ) "Питання
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків
цінних паперів, документів суворої звітності, що додається.
2. Департаменту контролю та дозвільної системи Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
(Апатенко О.П.) та Управлінню по контролю за виробництвом цінних
паперів (Держзнак), Департаменту підвідомчих підприємств
Міністерства фінансів України (Музика В.П.) у запровадженому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації Міністерства фінансів України (Майснер А.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра фінансів України Макацарія С.М.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва І.Богословська
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва,
Міністерства фінансів
України
14.10.2003 N 112/583
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2003 р.
за N 981/8302

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів, документів суворої звітності
( z0058-01 )

1. Загальні положення
1.1. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних
паперів, документів суворої звітності (далі - Порядок) розроблено
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України
від 25 травня 2000 року N 721/2000 ( 721/2000 ) "Питання
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва", постанови Кабінету Міністрів України від 14
листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування", спільного наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерства фінансів України від 9 січня 2001 року N 1/3
( z0058-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 січня 2001 року за N 58/5249.
1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі
- ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів
суворої звітності ( z0058-01 ) (далі - Ліцензійні умови)
здійснюють Міністерство фінансів України як орган ліцензування,
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (і його територіальні органи) як спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю)
у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і
позапланових перевірок.
2. Організація перевірок
2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0058-01 ) проводяться органами контролю не частіше одного
разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується
наказом органу контролю.
2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на
підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення)
про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки
виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0058-01 ). Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь
не попереджається.
2.3. Для проведення перевірки органом контролю, що здійснює
перевірку, видається: розпорядчий документ про створення комісії (у складі
щонайменше двох осіб), призначення Голови та членів комісії; посвідчення на проведення перевірки ліцензіата (додаток 1) за
підписом керівника органу контролю (його заступника), яке
засвідчується печаткою органу контролю.
2.4. Посвідчення на проведення перевірки ліцензіата
реєструють у журналі обліку посвідчень на проведення перевірок,
сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
печаткою (додаток 2).
2.5. При потребі, перевірки проводяться із залученням
фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, провідних підприємств, виробничих
об'єднань, асоціацій та інших форм об'єднань підприємств, що
зайняті в зазначеній сфері діяльності, а також громадських
організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).
Потреба визначається Головою комісії, що проводить перевірку.
2.6. Орган контролю письмово повідомляє ліцензіата про
проведення планової перевірки із зазначенням дати її проведення не
пізніше ніж за десять робочих днів до дня проведення зазначеної
перевірки.
2.7. Термін проведення перевірки становить не більше п'яти
робочих днів. У разі великого обсягу робіт за рішенням керівника
органу контролю термін перевірки може бути продовжений до десяти
робочих днів.
3. Права, обов'язки та відповідальність комісії
3.1. Голова та члени комісії мають право: доступу на територію, у виробничі та інші приміщення
ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних із перевіркою; ознайомлюватись з усіма необхідними для проведення перевірки
документами; отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів; одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що
виникають під час перевірки.
3.2. Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства та
правильно їх застосовувати; об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z0058-01 ); забезпечувати додержання державної таємниці та іншої
конфіденційної інформації.
3.3. Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно
із законодавством за: недостовірне відображення в акті перевірки даних про
діяльність ліцензіата; приховування фактів порушень чи зловживань, допущених
ліцензіатом; інші дії, вчинені в процесі перевірки, які порушують чинне
законодавство України.
3.4. Голова комісії відповідає перед керівництвом органу
контролю за виконання дорученої йому перевірки у встановлені
терміни та в повному обсязі.
4. Порядок проведення перевірки
4.1. Для проведення перевірки Голова комісії повинен
пред'явити керівнику ліцензіата або його уповноваженому
представнику (юридичній особі), ліцензіату (суб'єкту
підприємницької діяльності - фізичній особі) посвідчення на
перевірку та документи, які засвідчують осіб Голови та членів
комісії. Комісія зазначає в журналі відвідання ліцензіата (у разі його
наявності) строки та мету перевірки, посаду і прізвище Голови
комісії. Вказані дані засвідчуються підписом Голови комісії.
4.2. Ліцензіат під час перевірки надає всі необхідні для
проведення перевірки документи і забезпечує належні умови для її
проведення.
4.3. Комісія перевіряє: 4.3.1. Додержання ліцензіатом режимних, технологічних та
організаційних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні
господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності, у тому числі: наявність інструкції щодо організації перепусткового та
внутрішньооб'єктового режиму на виробництві (дільниці); наявність інструкції про порядок одержання, витрачання,
обліку та зберігання у структурних підрозділах окремих видів
матеріалів, які застосовуються при виготовленні бланків; наявність інструкції про забезпечення режиму секретності при
реалізації схем захисту бланків; наявність інструкції, яка визначає фахівців, що відповідають
за розробку та виконання системи захисту бланків від підробки та
несанкціонованого тиражування; коло осіб, що ознайомлені з повною
схемою захисту; наявність інструкції про порядок одержання, витрачання,
обліку та зберігання окремих видів матеріалів у кожному із
структурних підрозділів; наявність спеціального журналу реєстрації замовлень на
виготовлення бланків, сторінки якого мають бути пронумеровані,
прошнуровані та скріплені печаткою; наявність режимно-секретного відділу або особи, яка
відповідає за додержання державної або комерційної таємниць щодо
розроблених схем захисту бланків у процесі їхньої реалізації; наявність технічної документації на обладнання, що
використовується для виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності; штатний розпис та укомплектованість штатним персоналом (з
урахуванням кваліфікаційних вимог). 4.3.2. Виконання розпоряджень про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0058-01 ) (виданих за результатами попередніх
перевірок). 4.3.3. Відповідність відомостей, наведених у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, фактично
існуючим. 4.3.4. Своєчасність повідомлення органу ліцензування та
органу державної реєстрації, у якому зареєстровано ліцензіата, про
зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми
власності, назви тощо. 4.3.5. Своєчасність переоформлення ліцензії. 4.3.6. Своєчасність подання повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. 4.3.7. У разі відсутності ліцензії - наявність довідки про
прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження
господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності або прийняття заяви про видачу
дубліката ліцензії тощо.
5. Порядок оформлення результатів перевірки
5.1. За результатами перевірки органи контролю складають акт
перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов
( z0058-01 ) 5.1.1. Акт перевірки складається безпосередньо після
проведення перевірки у двох примірниках за встановленим зразком
(додаток 3). Один примірник акта перевірки видається керівнику або
його уповноваженому представнику (юридичній особі) або самому
ліцензіату (суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі),
який перевірявся, другий - зберігається органом контролю, який
здійснив перевірку. 5.1.2. Особи, які проводили перевірку, підписують усі
примірники акта. Керівник ліцензіата або його уповноважений
представник (юридична особа) особистим підписом та печаткою
ліцензіата засвідчує із зазначенням дати, що ознайомлений з актом
перевірки й отримав належний йому примірник. Ліцензіат (суб'єкт
підприємницької діяльності - фізична особа) особистим підписом та
печаткою (у разі її наявності) засвідчує із зазначенням дати, що
ознайомлений з актом перевірки й отримав належний йому примірник. 5.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки
Голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з
актом ознайомлений, але підписати його відмовився. Керівник
ліцензіата або його уповноважений представник (юридична особа),
ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа)
мають право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта
і проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта
(про що зазначається в акті). 5.1.4. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання
провадив господарську діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без
ліцензії або без відповідної довідки органу ліцензування про
отримання заяви на переоформлення (чи видачу дубліката) ліцензії,
цей факт відображається в акті перевірки. 5.1.5. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки,
мають бути підтверджені посиланням на конкретні пункти, статті,
розділи чинних нормативно-правових актів. Довільне викладання або
трактування вимог нормативно-правових актів не допускається. 5.1.6. Заборонено вносити до акта перевірки відомості про
порушення, які не підтверджені документально. 5.1.7. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо
проведення перевірки ці дії відображаються в акті перевірки.
5.2. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0058-01 ) 5.2.1. У разі виявлення порушень, не пізніше десяти робочих
днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z0058-01 ), органи контролю видають
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 4)
або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії на
підставах, викладених у пункті 5.3.1. 5.2.2. У разі усунення виявлених перевіркою порушень
Ліцензійних умов ( z0058-01 ) протягом десяти робочих днів, якщо
це підтверджено документально і не потребує здійснення додаткової
перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не
видається. 5.2.3. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний його виконати в
установлений у розпорядженні строк і в письмовій формі повідомити
про це орган контролю. 5.2.4. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про
усунення порушень Ліцензійних умов ( z0058-01 ) чи ненадання ним
повідомлення, передбаченого пунктом 5.2.3, орган контролю складає
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії. 5.2.5. Територіальні органи Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва направляють копію
акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0058-01 ) до Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва, який звертається
до Міністерства фінансів України з пропозицією анулювання ліцензії
і повідомляє про це відповідний територіальний орган. 5.2.6. Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва надсилає до Міністерства фінансів
України копію акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0058-01 ) з пропозицією анулювання
ліцензії. 5.2.7. Міністерство фінансів України на підставі акта про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0058-01 ) приймає рішення про анулювання ліцензії згідно з
чинним законодавством.
5.3. Порядок анулювання ліцензії 5.3.1. Підставами для анулювання ліцензії є: заява ліцензіата про анулювання ліцензії; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0058-01 ); рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів
суворої звітності; акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0058-01 ); неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов ( z0058-01 ), встановлених для господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування. 5.3.2. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання
ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав
для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату
із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття. Рішення про анулювання ліцензії набирає
чинності через десять днів з дня його прийняття. Рішення про анулювання ліцензії вручається ліцензіату під
особистий підпис або надсилається листом з повідомленням. 5.3.3. Питання про анулювання ліцензії на підставах,
зазначених у абзацах шостому - дев'ятому підпункту 5.3.1 цього
Порядку, розглядається органом ліцензування з обов'язковим
запрошенням керівника ліцензіата або його уповноваженого
представника (юридичної особи), ліцензіата (суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи). 5.3.4. У разі неявки ліцензіата або його представників
питання про анулювання ліцензії розглядається без їхньої участі. 5.3.5. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0058-01 ) протягом
терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів: акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0058-01 ); акта попередньої перевірки про порушення ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z0058-01 ); розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0058-01 ); розпорядчих документів, на підставі яких здійснювались
перевірки.
5.3.6. Запис про дату та номер рішення про анулювання
ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органом ліцензування не
пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням
про анулювання ліцензії.
5.3.7. У разі анулювання ліцензії на підставі: акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0058-01 ); акта про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; акта про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0058-01 ) суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу
ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
6.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дати прийняття
органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії подає скаргу
до експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва, дія цього рішення
зупиняється до ухвалення відповідного рішення спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування. Експертно-апеляційна рада інформує Міністерство фінансів
України про отримання такої скарги.
6.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги
ліцензіата є підставою для видання Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва розпорядження про
усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування,
допущених органом ліцензування.
6.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у
судовому порядку.
Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва О.П.Апатенко
Начальник Управління по контролю
за виробництвом цінних паперів (Держзнак)
Департаменту підвідомчих підприємств
Міністерства фінансів України В.П.Музика
Додаток 1
до пункту 2.3 Порядку
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з виготовлення бланків
цінних паперів, документів
суворої звітності
від "___" __________ 200_ р.
N ______________________

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане Голові комісії _______________________________________
(ініціали, прізвище)
_______________________________________
та членам комісії: _______________________________________
(ініціали, прізвище)
для проведення перевірки суб'єкта господарювання ____________
__________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, що ліцензується)
за період з "___" ___________ 200_ р. до "___" ___________ 200_ р.
у термін з "___" ____________ 200_ р. до "___" ___________ 200_ р.

______________________ ____________________ __________________
(посада керівника органу (підпис, печатка) (ініціали, прізвище)
контролю)

Термін продовжено до "___" ____________ 200_ р.

______________________ ____________________ __________________
(посада керівника органу (підпис, печатка) (ініціали, прізвище)
контролю)
Начальник управління по контролю
за виробництвом цінних паперів
(Держзнак) Департаменту
підвідомчих підприємств
Міністерства фінансів України В.П.Музика
Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко
Додаток 2
до пункту 2.4 Порядку
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з виготовлення бланків
цінних паперів, документів
суворої звітності

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки

------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Куди | Склад | Термін | Реєстраційний | |з/п|посвідчення|направляється|комісії|проведення| номер наказу | | | | комісія | |перевірки |(розпорядження)| |---+-----------+-------------+-------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління по контролю
за виробництвом цінних паперів
(Держзнак) Департаменту
підвідомчих підприємств
Міністерства фінансів України В.П.Музика
Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко
Додаток 3
до пункту 5.1.1 Порядку
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
виготовлення бланків
цінних паперів, документів
суворої звітності

АКТ ПЕРЕВІРКИ
від "___" ____________ 200_ р. N ___

__________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)
(номер, дата посвідчення)
Голова комісії: ______________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Члени комісії: ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
За участю представника(ків) _________________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу, посада, ініціали, прізвище)
з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.
У ___________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання)
місцезнаходження ___________________________________________,
місце здійснення діяльності ________________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію N ________ від ___________,
_________________________________________________________________,
(назва органу, що його видав)
ліцензія серії ______ N _____, дата видачі ліцензії ________,
назва органу, що видав _____________________________________,
вид господарської діяльності, який ліцензується ____________,
_________________________________________________________________,
у присутності керівника або уповноваженого представника
__________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище керівника або представника
суб'єкта господарської діяльності)
__________________________________________________________________
проведено перевірку діяльності ліцензіата з питань
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виготовленням
бланків цінних паперів, документів суворої звітності.
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:
__________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути
підкріплене посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.
Голова комісії ______________________________________
(підпис (ініціали, прізвище)
Члени комісії: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
З актом ознайомлений та
один примірник отримав:
Керівник або
уповноважений представник
ліцензіата, в присутності ______________________________________
якого проведено перевірку (підпис (ініціали, прізвище)
Начальник управління по контролю
за виробництвом цінних паперів
(Держзнак) Департаменту
підвідомчих підприємств
Міністерства фінансів України В.П.Музика
Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко
Додаток 4
до пункту 5.2.1 Порядку
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
виготовлення бланків
цінних паперів, документів
суворої звітності

(Державний Герб України)
__________________________________________________________________
(найменування органу контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від "___" ____________ 200_ р. N ___

Про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України
від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку" (із змінами і
доповненнями) та на підставі акта перевірки __________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
від "___" _____________ 200_ р. N _____, який є невід'ємною
частиною цього розпорядження
__________________________________________________________________
(найменування органу контролю)
ВИРІШЕНО:
__________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
__________________________________________________________________
(зміст заходів)
__________________________________________________________________

Розпорядження є обов'язковим до виконання у строк до
"___" ____________ 200_ р.
Про результати виконання розпорядження в цей самий строк
повідомити
__________________________________________________________________
(найменування органу контролю)
У разі невиконання розпорядження або повторного порушення
ліцензійних умов Міністерством фінансів України буде прийняте
рішення про анулювання ліцензії.
Керівник _____________________ ______________________
(його заступник) (місце підпису, печатки) (прізвище, ініціали)
Начальник управління по контролю
за виробництвом цінних паперів
(Держзнак) Департаменту
підвідомчих підприємств
Міністерства фінансів України В.П.Музика
Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенковгору