Документ z0981-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2019, підстава - v0894874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1049 від 17.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2001 р.
за N 981/6172
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 894 ( v0894874-18 ) від 23.08.2018 }
Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", з метою приведення Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами
( z0637-96 ) у відповідність до Законів України "Про
електроенергетику", "Про природні монополії" ( 1682-14 )
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Унести зміни та доповнення до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами,
затверджених постановою НКРЕ від 11.10.96 N 152 ( z0637-96 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за
N 637/1662, виклавши їх у новій редакції (додається).
В.о. Голови Комісії В.Котко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
від 17.10.2001 N 1049
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2001 р.
за N 981/6172
Умови та Правила
здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами
1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами (далі - Умови та Правила) розроблені
відповідно до Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ).
1.2. Ліцензія не може передаватися третім особам.
1.3. В Умовах і Правилах вживаються такі визначення:
Грубе порушення Умов одноразове порушення Умов та Правил,
та Правил яке свідчить про явне й умисне
нехтування їх вимогами з боку
ліцензіата та/або призвело до
наслідків у вигляді значної шкоди,
завданої державі, навколишньому
середовищу, юридичним чи фізичним
особам; грубим порушенням вважається
також невиконання ліцензіатом у
встановлений строк рішення НКРЕ про
усунення порушень
Договір між членами угода сторін, яка визначає мету та
оптового ринку умови діяльності, права, обов'язки
електроенергії та відповідальність сторін і
погоджується з центральним органом
виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці,
НКРЕ, Антимонопольним комітетом
України
Договір про централізоване договір, укладений між ліцензіатом
диспетчерське та оптовим постачальником, про
(оперативно-технологічне) централізоване диспетчерське
управління об'єднаною (оперативно-технологічне) управління
енергосистемою України та об'єднаною енергосистемою України та
передачу електричної передачу електричної енергії
енергії магістральними та магістральними та міждержавними
міждержавними електромережами
електромережами
Допоміжні засоби технічні та інші засоби та заходи для
виробництва реактивної потужності і
регулювання напруги, прискореного
пуску, підтримання резервного режиму,
компенсації ємнісних струмів тощо,
необхідні для дотримання норм
надійності та нормального
функціонування об'єднаної
енергетичної системи й оптового ринку
електричної енергії
Ліцензіат суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований відповідно до умов
державної реєстрації, який отримав
ліцензію і має право займатися
зазначеним у ліцензії певним видом
підприємницької діяльності та
зобов'язаний дотримуватися
ліцензійних умов і виконувати рішення
НКРЕ
Ліцензія спеціальний дозвіл на здійснення
діяльності з передачі електричної
енергії, який видається НКРЕ
Ліцензована підприємницька діяльність з передачі
діяльність електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами,
на здійснення якої ліцензіат отримав
ліцензію
Магістральна електрична мережа з усією
електрична мережа інфраструктурою, у тому числі системи
автоматики, захисту, управління,
регулювання та зв'язку, призначена
для передачі електричної енергії від
виробника до пунктів підключення
місцевих (локальних) мереж
Міждержавна електрична мережа з усією
електрична мережа інфраструктурою, у тому числі системи
автоматики, захисту, управління,
регулювання та зв'язку, призначена
для передачі електричної енергії між
державами
Оптовий постачальник суб'єкт підприємницької діяльності,
який отримав ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності
з оптового постачання електричної
енергії та здійснює оптове постачання
електричної енергії відповідно до
договору між членами оптового ринку
електроенергії
Оптовий ринок електричної ринок, що створюється суб'єктами
енергії України господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної енергії
на підставі договору між членами
оптового ринку електричної енергії
Об'єднана сукупність електростанцій,
енергетична електричних і теплових мереж, інших
система України об'єктів електроенергетики, які
об'єднані спільним режимом
виробництва, передачі та розподілу
електричної і теплової енергії при
централізованому управлінні цим
режимом
Перехресні субсидії переміщення коштів або розподіл
витрат у межах однієї компанії або
між спорідненими підприємствами для
фінансової підтримки одного
підприємства або виду діяльності за
рахунок іншого
Порушення дія ліцензіата чи його бездіяльність,
Умов та Правил яка порушує встановлені НКРЕ Умови та
Правила та рішення НКРЕ і за яку
законодавством та цими Умовами та
Правилами передбачено зупинення дії
ліцензії
Повторне порушення порушення ліцензійних умов, яке
Умов та Правил раніше допустив ліцензіат і протягом
року вчинив його знову
Споріднене а) будь-яке підприємство, яке прямо
підприємство або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями)
статутного фонду або активами
(майном) іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
управляє частками (акціями, паями)
статутного фонду іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
користується на правах оренди
активами (майном) іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство, пов'язане з
ліцензіатом або з одним з
підприємств, зазначених у частині "а"
цього визначення, відносинами
контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності"
( 2132-12 )
Централізоване оперативне управління об'єднаною
диспетчерське енергетичною системою України із
(оперативно-технологічне) забезпеченням надійного і
управління безперебійного, з додержанням вимог
енергетичної безпеки, постачання
електричної енергії споживачам
2. Умови здійснення ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами
можливе при виконанні таких умов:
2.1. Ліцензіат має здійснювати: передачу електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами; централізоване диспетчерське управління об'єднаною
енергосистемою України; планування розвитку магістральних та міждержавних
електромереж; інші функції відповідно до договору між членами оптового
ринку електричної енергії.
2.2. Ліцензіат не повинен займатися ліцензованою діяльністю з
виробництва та/чи передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами або її постачанням за
регульованим та нерегульованим тарифом.
2.3. Ліцензіат не має права займатися іншими видами
діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати
належному виконанню ним ліцензованої діяльності. Умови, за яких
можливе здійснення інших видів діяльності, встановлюються НКРЕ та
погоджуються Антимонопольним комітетом і центральним органом
виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.
2.4. Ліцензіат у всіх питаннях, пов'язаних з передачею
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, централізованим диспетчерським управлінням об'єднаною
енергетичною системою України, плануванням розвитку, будівництва,
ремонту та експлуатації магістральних та міждержавних електричних
мереж, взаємодіє з оптовим постачальником електричної енергії на
договірній основі.
2.5. Ліцензіат не повинен протидіяти діяльності з
виробництва, передачі та/чи постачання електричної енергії іншим
ліцензіатам.
2.6. Ліцензіат не має права надавати перехресні субсидії, а
також отримувати перехресні субсидії.
2.7. Ліцензіат у жодній формі не зловживає своїм монопольним
становищем, як це визначено Законом України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та іншими
нормативно-правовими актами.
2.8. Ліцензіат має здійснювати ліцензовану діяльність за
принципом забезпечення надійності роботи об'єднаної енергосистеми
України, дотримання норм експлуатації та економічної доцільності з
метою досягнення найнижчої вартості електричної енергії для
споживачів.
3. Правила здійснення ліцензованої діяльності
При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат має
дотримуватися таких Правил:
3.1. Щодо звітності:
3.1.1. Ліцензіат має надавати НКРЕ звітність з ліцензованої
діяльності, передбачену Мінфіном та Держкомстатом України, і
додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в
установленому порядку. 3.1.2. Ліцензіат має вести бухгалтерський облік і готувати
фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та
звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обгрунтовано
розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами
підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ на її запит
пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо
розподілу витрат.
3.2. Щодо надання та використання інформації:
3.2.1. Ліцензіат має надавати НКРЕ будь-яку інформацію,
необхідну НКРЕ для виконання її обов'язків. 3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про
зміни: банківських реквізитів; установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни
місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи
(якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією). Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати до НКРЕ заяву про переоформлення
ліцензії. У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі. 3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил
мають здійснюватись у письмовій формі. 3.2.4. Ліцензіат повинен гарантувати, що будь-яка інформація,
яку він отримує в результаті здійснення своєї ліцензованої
діяльності, не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб,
що здійснюють ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до
цієї інформації, а також не буде використовуватись для проведення
ним будь-якої іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком
випадків: а) коли отримано попередню згоду в письмовій формі тих осіб
чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація; б) якщо інформація вже відома громадськості; в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено
розголосити інформацію для того, щоб виконати ці Умови та Правила,
за вказівкою НКРЕ або згідно з чинним законодавством України. 3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене
підприємство не використає наявну у ліцензіата інформацію для
отримання невиправданої конкурентної переваги, крім того, він має
гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (у тому числі тим,
хто працює у спорідненому підприємстві), хто може використовувати
цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної
переваги.
3.3. Щодо експлуатації та здійснення передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами:
3.3.1. Ліцензіат здійснює передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами та надає
допоміжні засоби і діє на договірній основі. Договори, а також
будь-які зміни їх умов погоджуються з НКРЕ. 3.3.2. Ліцензіат повинен проводити експлуатаційні, ремонтні
роботи та технічне обслуговування магістральних та міждержавних
електричних мереж згідно з вимогами нормативно-правових актів та
підтримувати обладнання і електричні мережі у відповідності до
технічних характеристик. 3.3.3. Ліцензіат має розробляти заходи щодо підвищення
технічного рівня електричних мереж з урахуванням оптимізації
витрат на їх утримання. 3.3.4. Ліцензіат повинен на запит оптового постачальника
електричної енергії надавати допоміжні засоби і бути готовим до
надання їх у будь-який час в обсязі, необхідному для підтримання
надійної роботи енергосистеми у відповідності до укладених
договорів. 3.3.5. Ліцензіат має здійснювати ремонт обладнання та
електричних мереж згідно з графіками ремонтів і виконувати
аварійно-відновлювальні роботи за погодженням з оптовим
постачальником електричної енергії. 3.3.6. Ліцензіат у шестимісячний термін від дати видачі
ліцензії має розробити і погодити з центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та НКРЕ
методику визначення витрат на передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами та надання
допоміжних засобів.
3.4. Щодо централізованого диспетчерського управління:
3.4.1. Ліцензіат має виконувати централізоване диспетчерське
управління згідно з вимогами нормативних документів, інструкцій та
відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії
( n0002227-96 ). 3.4.2. Ліцензіат укладає з оптовим постачальником електричної
енергії договір про централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою
України та передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами, який погоджений НКРЕ. Умови цього договору обов'язково мають включати зобов'язання
ліцензіата надавати оптовому постачальнику електричної енергії
інформацію, необхідну для здійснення функцій розпорядника системи
розрахунків оптового ринку електричної енергії, та право
ліцензіата отримувати інформацію від оптового постачальника
електричної енергії, необхідну для здійснення централізованого
диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України. 3.4.3. Ліцензіат має забезпечити відповідність будь-яких змін
та доповнень до договору про централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою
України та передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами принципу економічної доцільності та
погодження їх НКРЕ. 3.4.4. Ліцензіат має виконувати роботу з контролю за схемами
і режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, з
погодження графіків технічних ремонтів обладнання електростанцій
та планування технічних ремонтів магістральних та міждержавних
електричних мереж. Ліцензіат повинен запобігати аварійним ситуаціям і
організовувати роботу з ліквідації їх наслідків в об'єднаній
енергетичній системі України шляхом підтримки необхідного балансу
потужності та енергії, забезпечення надійності та сталості її
функціонування, а також паралельної роботи з енергетичними
системами інших держав у відповідності до діючих з ними
міждержавних угод та інших нормативно-правових актів. 3.4.5. Ліцензіат має забезпечити планування, контроль за
впровадженням та ефективну і надійну роботу систем протиаварійної
автоматики, захисту, обліку, контролю частоти, а також каналів
зв'язку та системи збору і передачі інформації для суб'єктів
ринку.
3.5. Щодо відключення та підключення від/до магістральних та
міждержавних електричних мереж:
3.5.1. При отриманні відповідної вказівки від оптового
постачальника електричної енергії про відключення/підключення
від/до магістральних та міждержавних електричних мереж будь-якого
учасника оптового ринку електричної енергії чи іншого споживача
згідно з договором про передачу електричної енергії ліцензіат
повинен відключити/підключити його від/до магістральних та
міждержавних електричних мереж, при цьому ліцензіат не несе
відповідальності за наслідки цих дій.
3.6. Щодо розвитку магістральних та міждержавних електричних
мереж:
3.6.1. Ліцензіат не може без відповідного дозволу оптового
постачальника електричної енергії, погодженого НКРЕ та центральним
органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, ліквідувати або перепрофілювати об'єкти
магістральних та міждержавних електричних мереж. 3.6.2. Ліцензіат розробляє перспективні плани розвитку
магістральних та міждержавних електричних мереж, затверджує їх у
центральному органі виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, та погоджує в НКРЕ. 3.6.3. Ліцензіат відповідно до плану розвитку магістральних
та міждержавних електричних мереж виконує роботи, пов'язані з
розвитком магістральних та міждержавних електричних мереж. 3.6.4. Фінансування робіт, пов'язаних з розвитком
магістральних та міждержавних електричних мереж, забезпечується
оптовим постачальником електричної енергії, центральним органом
виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці,
іншими заінтересованими організаціями - на кредитній та
інвестиційній основі, а також за рахунок власних коштів. 3.6.5. Ліцензіат має розробити правила здійснення закупівлі
допоміжних засобів, обладнання, матеріалів тощо на конкурентних
засадах за принципами економічної доцільності, прозорості і
неупередженості та за критеріями, встановленими актами
законодавства.
3.7. Щодо приєднань до магістральних та міждержавних
електричних мереж та зміни потужності:
3.7.1. Ліцензіат у шестимісячний термін від дати видачі
ліцензії розробляє порядок видачі технічних умов приєднання до
магістральних та міждержавних електричних мереж і зміни
потужності, який погоджує з НКРЕ і Антимонопольним комітетом та
затверджує в центральному органі виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці. 3.7.2. Ліцензіат у шестимісячний термін від дати видачі
ліцензії має розробити і погодити з центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та НКРЕ
методику розрахунку плати за приєднання (від'єднання) до/від
магістральних та міждержавних електричних мереж. Надалі ліцензіат
має подавати на погодження до центрального органу виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та НКРЕ
будь-які пропозиції щодо змін цієї методики. 3.7.3. Ліцензіат на договірній основі здійснює
приєднання/від'єднання до/від магістральних та міждержавних
електричних мереж. 3.7.4. Ліцензіат за погодженням з оптовим постачальником
електричної енергії видає заявникам технічні умови приєднання до
магістральних та міждержавних електричних мереж та зміни
потужності. Технічні умови видаються згідно з порядком приєднання до
магістральних та міждержавних електричних мереж. 3.7.5. Протягом 30 днів після отримання заяви про приєднання
до магістральних та міждержавних електричних мереж чи зміну
потужності або від'єднання від магістральних та міждержавних
електричних мереж ліцензіат має направити заявнику запропонований
договір про приєднання/від'єднання до/від магістральних та
міждержавних електричних мереж або зміну потужності. 3.7.6. Ліцензіат може відмовити в укладанні договору про
приєднання або від'єднання до/від магістральних та міждержавних
електричних мереж, якщо заявник не виконав технічні умови
приєднання, а також якщо приєднання або від'єднання може призвести
до порушення ліцензіатом Умов та Правил цієї ліцензії або інших
нормативно-правових актів. 3.7.7. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом і
оптовим постачальником або між ліцензіатом і будь-яким членом
оптового ринку чи споживачем, які шляхом переговорів не вирішені,
вони передаються на розгляд НКРЕ та/або до суду.
3.8. Щодо будівництва електричних мереж та інших, пов'язаних
з ними об'єктів:
3.8.1. Проектування та будівництво (нове будівництво,
розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів
електроенергетики здійснюються на основі законодавства про
будівництво та нормативних документів і відповідно до
перспективного плану розвитку магістральних та міждержавних
електричних мереж. Оснащення об'єктів електроенергетики здійснюється на
тендерних засадах з наданням пріоритету вітчизняним виробникам. 3.8.2. За непередбачених обставин, які потребують термінового
будівництва або реконструкції об'єктів магістральних та
міждержавних електричних мереж, ліцензіат надає пропозиції
оптовому постачальнику електричної енергії щодо підготовки та
внесення змін до договору.
3.9. Щодо відшкодування витрат ліцензіата оптовим
постачальником електричної енергії:
3.9.1. Ліцензіат має право отримувати від оптового
постачальника електричної енергії відповідно до договорів,
погоджених з НКРЕ, кошти на покриття всіх витрат, пов'язаних з
ліцензованою діяльністю. 3.9.2. Ліцензіат застосовує тариф на передачу електричної
енергії магістральними та міждержавними електромережами (далі -
тариф). Цей тариф підлягає регулюванню і затверджується НКРЕ. 3.9.3. Тариф встановлюється таким чином, щоб забезпечити
ліцензіату достатні надходження коштів для відшкодування його
обгрунтованих витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, та
одержання прибутку. Тариф має стимулювати ліцензіата до скорочення витрат. Тариф затверджується НКРЕ на 1 рік і включає: плату за передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами та централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною
енергосистемою України; капіталовкладення в реконструкцію та перспективний розвиток
магістральних та міждержавних електричних мереж, а також об'єктів,
які забезпечують вирішення загальносистемних завдань
централізованого диспетчерського управління; фінансування допоміжних засобів; інші витрати, передбачені чинним законодавством. 3.9.4. Тариф може коригуватися залежно від значних коливань
обсягів споживання електроенергії. 3.9.5. НКРЕ має право переглядати тариф будь-коли, виходячи з
результатів аналізу, який базується на даних фінансових звітів,
інформації і планів ліцензіата. 3.9.6. Ліцензіат має право звертатися до НКРЕ щодо перегляду
тарифу з метою удосконалення його структури, а також у разі: а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності з
причин, незалежних від ліцензіата; б) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо
це призводить до зміни тарифу більше ніж 5% від затвердженого
рівня. 3.9.7. Ліцензіат на вимогу НКРЕ має у будь-який час
обгрунтувати відповідність структури його витрат структурі тарифу. 3.9.8. Ліцензіат має право отримувати з розподільчого рахунку
оптового постачальника електричної енергії кошти на покриття
витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю.
3.10. Ліцензіат має діяти згідно з законодавством України.
3.11. Ліцензіат має право вимагати від оптового постачальника
електричної енергії фінансові гарантії сплати ліцензіату
обов'язкових платежів відповідно до положень договору між
ліцензіатом і оптовим постачальником електричної енергії та
договору між членами оптового ринку електричної енергії.
3.12. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.
4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності
НКРЕ та її уповноважені представники в установленому порядку
мають право доступу на територію, до обладнання та документів
ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат
має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої
діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за
ліцензованою діяльністю ліцензіата. Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов
здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які
надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок
діяльності ліцензіата. Порядок проведення контрольних перевірок визначається
відповідно до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від
06.10.99 N 1305 ( z0738-99 ), зареєстрованої в Мін'юсті України
28.10.99 за N 738/4031.
5. Зупинення дії ліцензії
5.1. НКРЕ має право зупинити дію ліцензії у разі: подання ліцензіатом заяви про зупинення дії ліцензії; порушення ліцензіатом ліцензійних умов; невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових до
виконання рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.
5.2. Зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата. У заяві зазначаються відомості про заявника, серійний та
реєстраційний номер ліцензії і дата, починаючи з якої заявник має
намір зупинити дію ліцензії. Якщо в заяві дата зупинення дії ліцензії не визначена, то
датою, з якої заявник має намір зупинити ліцензію, уважається дата
прийняття рішення НКРЕ щодо зупинення дії ліцензії з урахуванням
графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати. Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не може
бути більшим за один рік.
5.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов
та невиконання у визначений термін рішень НКРЕ. У разі виявлення під час перевірки в матеріалах звітності
порушення ліцензійних умов НКРЕ приймає рішення про усунення
виявлених порушень у визначений термін. Підставою для прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії
ліцензії є грубе порушення ліцензійних умов або невиконання у
визначений термін рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують
виявлені порушення. У рішенні НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії
ліцензії зазначаються: повне найменування і місцезнаходження НКРЕ та ліцензіата,
якому направляються рішення про усунення порушень або рішення про
зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення
відповідного рішення; обставини, на підставі яких винесено відповідне рішення НКРЕ,
докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні
нормативні акти; вимоги НКРЕ та термін їх виконання; сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за
видачу ліцензії (якщо є така заборгованість); перелік документів, що додаються. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, який виконує його
обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним
листом чи вручається під розписку. Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕ про усунення порушень
або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані
вимоги НКРЕ в установлений термін. НКРЕ може продовжити термін усунення порушень, якщо ліцензіат
не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані підстави,
про які ліцензіат протягом періоду, установленого для усунення
порушень, письмово повідомив НКРЕ. Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕ
підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата -
юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та
надсилається НКРЕ. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у
письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ
такого рішення. Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕ про усунення
порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то НКРЕ
може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або
грубе порушення ліцензійних умов.
5.4. У разі прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії ліцензії
нарахування та сплата поточної плати не припиняються.
6. Поновлення дії ліцензії
6.1. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за заявою ліцензіата, слід подати заяву до НКРЕ
про поновлення дії ліцензії не пізніше ніж за 30 днів до дати
закінчення терміну зупинення дії ліцензії. НКРЕ приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо її дія
була зупинена за заявою ліцензіата, у 30-денний термін.
6.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом
періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕ
матеріали, які підтверджують усунення порушень.
6.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, НКРЕ приймає рішення про її поновлення та повідомляє про
це ліцензіата.
6.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкоригована з
урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної
плати.
6.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення до органу
державної податкової адміністрації за місцезнаходженням
ліцензіата.
7. Анулювання ліцензії
7.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію у разі: подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви про
анулювання ліцензії; виявлення недостовірних відомостей у заяві про видачу
ліцензії чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення ліцензійних умов.
7.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності.
7.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається
(надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з
дня прийняття НКРЕ такого рішення.
7.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до
органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата
в 5-денний термін.
8. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил
8.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює
управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом
України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та
Правил: а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх
учасників оптового ринку електричної енергії; б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства
України; в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи
господарського суду. Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах "б" та "в"
цього пункту, мають відповідати положенням, викладеним у
відповідних актах законодавства та рішеннях.
8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил,
якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності ліцензіата і не
впливають на умови діяльності інших учасників оптового ринку
електричної енергії, можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом.
Пропозиції мають бути обгрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди
щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні умови та
правила для ліцензіата відповідно змінюються. Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін
до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до
Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.
8.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у
друкованих виданнях.
9. Застосування санкцій
9.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов
та Правил здійснення ліцензованої діяльності.
9.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку,
установленому чинним законодавством.
Заступник начальника
управління ліцензування П.Проданвгору