Документ z0980-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.10.2010 N 1185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2010 р.
за N 980/18275

Про затвердження Змін до Порядку
призупинення бюджетних асигнувань

З метою приведення Порядку призупинення бюджетних асигнувань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2002
N 319 ( z0467-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.05.2002 за N 467/6755, у відповідність із положеннями
Бюджетного кодексу України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку призупинення бюджетних
асигнувань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 15.05.2002 N 319 ( z0467-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31.05.2002 за N 467/6755, що додаються.
2. Департаменту реформування бюджетної системи
(Футоранська Ю.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) від 08.07.2010.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України П.П.Андрєєв
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08.10.2010 N 1185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2010 р.
за N 980/18275

ЗМІНИ
до Порядку призупинення бюджетних асигнувань
( z0467-02 )

1. У пункті 1 слова "голів виконавчих органів міських міст
районного значення, селищних та сільських рад" виключити; після
слів "відповідно до" доповнити пункт словами та цифрою "пункту 3
частини першої".
2. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення
повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму
на строк від одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного
періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) і може
застосовуватися у разі: взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з
перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України
( 2456-17 ) чи законом про Державний бюджет України; порушення вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) при
здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за
рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів
здійснення такої оплати; здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без
реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних
документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної
інформації, а також безпідставної відмови у проведенні платежу
органами Державного казначейства України; нецільового використання бюджетних коштів; порушення вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) при
здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі
несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет
України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет); надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету
з порушенням вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та/або
встановлених умов кредитування бюджету; здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі
або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам
кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України
( 2456-17 ); здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які
відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) мають
проводитися з іншого бюджету; здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без
встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч
Бюджетному кодексу України ( 2456-17 ) чи закону про Державний
бюджет України; здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно
з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону
про Державний бюджет України; інших випадків порушення бюджетного законодавства учасником
бюджетного процесу.".
3. У пункті 3: абзац перший після слова "призупинення" доповнити словом
"(відновлення)"; слова "голова виконавчого органу міської (міста
районного значення), селищної та сільської ради" виключити; абзац другий замінити абзацами другим - п'ятим такого змісту: "Рішення про призупинення (відновлення) бюджетних асигнувань
оформлюється у вигляді: наказу Міністерства фінансів України; розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого
фінансового органу (додаток 1); розпорядження про відновлення бюджетних асигнувань
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого
фінансового органу (додаток 2)."; після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту: "Призупинення бюджетних асигнувань до органів Державного
казначейства України застосовується відповідно до вимог
законодавства.".
4. У пункті 4: в абзаці першому слово "розпорядження" замінити словом
"рішення"; абзац другий після слова "бюджету" доповнити словами "та
класифікацією кредитування бюджету"; слова та цифри "на оплату
праці (1110), нарахування на заробітну плату (1120) та трансфертів
населенню (1340)" замінити словами ", передбачених за захищеними
видатками, визначеними Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ).".
5. У пункті 5: в абзаці першому слова "необхідно подати" замінити словом
"подається"; слова "чи виконавчого органу міської (міста районного
значення), селищної або сільської ради" виключити; абзац другий після слів "бюджетної програми" доповнити
словами "(у разі застосування програмно-цільового методу у
бюджетному процесі)"; слова "(тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів)" замінити словами "або коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; в абзаці третьому слова "вчинено бюджетне правопорушення"
замінити словами "порушено бюджетне законодавство".
6. У пункті 6 слово "розпорядження" замінити словом
"рішення".
7. У пункті 7: слово "розпорядження" замінити словом "рішення"; абзац другий після слова "який" доповнити словом "його"; слово "рішення" виключити; в абзаці третьому слова "Державному казначейству" замінити
словами "відповідному органу Державного казначейства"; в абзаці четвертому слова "вчинено бюджетне правопорушення"
замінити словами "порушено бюджетне законодавство"; в абзаці п'ятому слова "сфери управління" замінити словом
"мережі".
8. У пункті 8 слово "розпорядження" замінити словом
"рішення".
9. Пункт 9 викласти у такій редакції: "9. За результатами аналізу отриманої інформації про усунення
порушення бюджетного законодавства та підтвердних документів
Міністр фінансів України, Міністр фінансів Автономної Республіки
Крим, керівник місцевого фінансового органу, який прийняв рішення
про призупинення бюджетних асигнувань, приймає рішення про
відновлення дії бюджетних асигнувань.".
10. У пункті 10 слово "розпорядження" замінити словом
"рішення"; після слів "за датою" доповнити словом "його"; слова
"цього розпорядження" виключити.
11. У пункті 11: слово "розпорядження" замінити словом "рішення"; у абзаці третьому слова "Державному казначейству" замінити
словами "відповідному органу Державного казначейства"; у абзаці четвертому слова "сфери управління" замінити словом
"мережі"; слова "вчинено бюджетне правопорушення" замінити словами
"порушено бюджетне законодавство"; у абзаці п'ятому слова "вчинено бюджетне правопорушення"
замінити словами "порушено бюджетне законодавство".
12. У додатку 1 слова "вчинено бюджетне правопорушення"
замінити словами "порушено бюджетне законодавство".
13. У тексті цього Порядку ( z0467-02 ) та в додатках до
нього слова "бюджетне правопорушення" у всіх відмінках замінити
словами "порушення бюджетного законодавства" у відповідних
відмінках.
14. У додатках до цього Порядку ( z0467-02 ) слова
"тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів" замінити
словами "кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів", після слів "економічної класифікації"
доповнити словами "видатків бюджету та класифікації кредитування
бюджету".
Заступник директора
Департаменту реформування
бюджетної системи - начальник
відділу реформування
системи державного внутрішнього
фінансового контролю І.М.Буграквгору