Документ z0972-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.09.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2019  № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2019 р.
за № 972/33943

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя з дня заснування Одеської кіностудії, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 284-р, Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою стимулювання, підтримки та сприяння розвитку української культури, популяризації кращих зразків кіномистецтва, сучасного сценічного, музичного, образотворчого мистецтва й літератури, зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс коротко метражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Правління ПрАТ «Одеська кіностудія»А.О. Осіпов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
05 серпня 2019 року № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2019 р.
за № 972/33943

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку з метою популяризації національного кіномистецтва та підтримки творчості молодих професійних кіномитців. Фінальний етап Конкурсу відбувається до дня народження Муратової Кіри Георгіївни.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

популяризація сучасного українського кіно;

виявлення та підтримка обдарованих молодих кіномитців, розкриття їх творчої індивідуальності та потенціалу, удосконалення професійної майстерності;

створення умов для обміну творчим досвідом та здобутками.

4. Засновниками Конкурсу є Міністерство культури України та ПрАТ «Одеська кіностудія».

5. Організація та проведення Конкурсу здійснюються на базі ПрАТ «Одеська кіностудія» в місті Одеса.

6. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

7. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Порядок організації Конкурсу

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет (далі - оргкомітет), дирекція та журі.

Персональний склад оргкомітету затверджується наказом Міністерства культури України у кількості дев’яти осіб.

До складу оргкомітету входять Голова, заступник Голови, секретар, члени організаційного комітету.

Члени оргкомітету беруть участь у його роботі на громадських засадах. Головою оргкомітету є заступник Міністра культури України відповідно до розподілу посадових обов’язків.

2. До повноважень оргкомітету належать:

1) визначення строків проведення Конкурсу;

2) створення:

дирекції Конкурсу;

журі Конкурсу;

3) розгляд та подання на затвердження Голові оргкомітету:

умов проведення Конкурсу;

фінансових умов Конкурсу;

плану-графіка проведення Конкурсу;

персонального складу журі (в тому числі кандидатури секретаря журі);

персонального складу дирекції Конкурсу;

Положення про журі Конкурсу;

символіки Конкурсу, зразків інформаційно-рекламної продукції;

4) координація роботи з підготовки, організації та проведення Конкурсу.

Умови проведення Конкурсу з визначенням у них строків проведення Конкурсу, плану-графіка проведення Конкурсу, фінансових умов Конкурсу, вимог до короткометражних кінопроектів затверджуються Головою оргкомітету за поданням оргкомітету.

За потреби оргкомітет може вносити зміни або доповнення до умов Конкурсу, але не пізніше ніж за місяць до початку приймання документів на Конкурс.

3. Члени оргкомітету зобов’язані:

розглядати пропозиції, брати участь у прийнятті та реалізації своїх рішень;

особисто брати участь у засіданнях оргкомітету;

запобігати конфлікту інтересів;

виконувати рішення оргкомітету.

4. Формою роботи оргкомітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймає Голова оргкомітету. Засідання оргкомітету проводить Голова оргкомітету або за його дорученням заступник Голови оргкомітету. Засідання оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його членів. Рішення оргкомітету приймаються колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Делегування членами оргкомітету права голосу у разі їх відсутності на засіданні іншим членам оргкомітету не допускається.

5. Рішення оргкомітету оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар оргкомітету. Протоколи засідань оргкомітету оприлюднюються на веб-сайті Конкурсу.

6. Організаційне забезпечення діяльності оргкомітету здійснює секретар оргкомітету, який забезпечує:

1) підготовку документів для розгляду на засіданнях оргкомітету;

2) інформування членів оргкомітету про його засідання;

3) ведення протоколів засідань оргкомітету.

Секретар оргкомітету бере участь у засіданнях без права голосу.

7. Для вирішення поточних організаційних питань оргкомітет утворює дирекцію Конкурсу.

8. До повноважень дирекції Конкурсу належать:

1) забезпечення:

підготовки, організації та проведення Конкурсу;

виготовлення інформаційно-рекламної продукції;

проведення рекламної кампанії Конкурсу;

2) створення належних умов для перебування учасників, членів журі, гостей Конкурсу;

3) розгляд заявок претендентів на участь у Конкурсі та поданих документів на відповідність умовам Конкурсу (прийняття рішень про допущення/недопущення претендентів до участі у Конкурсі);

4) формування та оприлюднення переліку кінопроектів та їх авторів, допущених до участі у Конкурсі;

5) внесення на розгляд оргкомітету Положення про журі Конкурсу;

6) внесення на розгляд оргкомітету пропозицій щодо формування складу журі;

7) сприяння висвітленню проведення Конкурсу в засобах масової інформації;

8) передання протоколів засідань журі на зберігання співзасновнику Конкурсу - ПрАТ «Одеська кіностудія»;

9) організація роботи прес-центру Конкурсу (за наявності) під час його проведення;

10) виконання інших функцій, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу.

9. Засідання оргкомітету проводяться за потреби відповідно до завдань, що виникають під час підготовки та проведення Конкурсу.

На засідання оргкомітету за потреби запрошуються представники дирекції Конкурсу.

10. Для здійснення своїх повноважень оргкомітет і дирекція Конкурсу взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства та іншими юридичними і фізичними особами.

III. Проведення Конкурсу, основні вимоги до учасників

1. Проведення Конкурсу передбачає:

приймання заявок на участь в Конкурсі;

відбір та визначення членами журі переможців - авторів кращих короткометражних кінопроектів;

прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з діячами кіномистецтва;

урочисту церемонію нагородження переможців.

2. У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, яким у рік проведення Конкурсу виповнилося не більше 35 років,- студенти закладів спеціалізованої мистецької освіти кінематографічного спрямування, професійні кінематографісти, які мають відповідну спеціальну освіту.

3. Джерелом офіційної інформації про підготовку та проведення Конкурсу є веб-сайт Конкурсу, роботу якого забезпечує ПрАТ «Одеська кіностудія».

Інформація про Конкурс розміщується на веб-сайті Конкурсу державною мовою, а також за потреби за рішенням оргкомітету англійською мовою.

4. Для участі в Конкурсі подається онлайн-заявка учасника Конкурсу, що заповнюється на веб-сайті Конкурсу, до якої додаються документи, визначені умовами Конкурсу.

5. У разі якщо проведення Конкурсу стало неможливим, про це мають бути попереджені учасники шляхом публікації відповідного оголошення на веб-сайті Конкурсу та/або у засобах масової інформації, але не пізніше дати кінцевого строку приймання документів. При цьому сплачений внесок повертається учаснику Конкурсу.

IV. Журі Конкурсу

1. З метою об’єктивного оцінювання кінопроектів, поданих учасниками Конкурсу, та визначення його переможців оргкомітет створює журі, до складу якого входять видатні діячі кіномистецтва України та іноземних держав (за їх згодою).

Персональний склад журі затверджує Голова оргкомітету.

2. До складу журі входять Голова, секретар, члени журі. Кількість членів журі становить сім осіб.

3. Організаційне забезпечення роботи журі та його взаємодія з оргкомітетом та дирекцією Конкурсу здійснюються секретарем журі.

Секретар бере участь у роботі журі без права голосу.

4. Секретар журі:

забезпечує підбиття підсумків голосування журі;

веде протоколи засідань журі;

передає протоколи засідань та оціночні відомості для голосування після завершення Конкурсу дирекції конкурсу.

5. Діяльність роботи журі регламентується Положенням про журі, яке визначає права та обов’язки членів журі, порядок оцінювання кінопроектів, присудження премій і нагород, проведення голосування, підбиття підсумків та оформлення результатів голосування.

6. Перед початком засідання всі члени журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів, про що зобов’язані повідомити перед початком його проведення.

У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена журі конфлікту інтересів, такий член журі не бере участі в голосуванні.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає скасуванню.

7. Результати проведення Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі, в яких зазначаються підсумки голосування. Протоколи підписують Голова, секретар та члени журі, які брали участь у засіданнях. Протоколи засідань журі та відомості щодо підсумків голосування зберігаються в ПрАТ «Одеська кіностудія» протягом двох років.

8. За порушення умов, визначених Положенням про журі, член журі може бути виключений із складу журі Головою оргкомітету за поданням оргкомітету.

V. Премії та нагороди Конкурсу

1. За результатами Конкурсу журі визначає трьох переможців, яким вручаються дипломи (перша, друга і третя премії), підписані Головою та членами журі. Переможцям Конкурсу надається можливість здійснення виробництва за кінопроектом короткометражного фільму на базі ПрАТ «Одеська кіностудія».

2. Оргкомітет Конкурсу має право встановлювати спеціальні призи і премії (які забезпечуються спонсорами, благодійниками тощо) учасникам Конкурсу, про що зазначається в умовах Конкурсу.

VI. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Фінансування Конкурсу здійснюється в межах асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України на відповідний рік, за рахунок власних надходжень ПрАТ «Одеська кіностудія», а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Всі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначає оргкомітет.

2. Витрати, пов’язані з проїздом учасників Конкурсу до міста Одеса і в зворотний бік, їх проживанням у місті Одеса, здійснюються за рахунок учасників Конкурсу.

Заступник начальника
управління сценічного
і візуального мистецтва -
начальник відділу
візуального мистецтва

Є. Крутоголоввгору