Документ z0972-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
25.09.2009 N 3385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2009 р.
за N 972/16988

Про затвердження Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
і служб у справах дітей у процесі встановлення
опіки, піклування, створення та забезпечення
діяльності прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 N 564 ( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення про
дитячий будинок сімейного типу", від 26.04.2002 N 565
( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю",
від 24.09.2008 N 866 ( 866-2008-п ) "Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" та з
метою розмежування повноважень центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення
опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі
встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення
діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, що
додається.
2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, Міністерству у справах молоді, сім'ї
та гендерної політики Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським службам у справах дітей
забезпечити виконання цього Порядку.
3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (Волинець Л.С.), Державній соціальній службі для сім'ї,
дітей та молоді (Лук'янова Н.Л.) здійснювати координацію роботи
служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді у процесі встановлення опіки, піклування, створення та
забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу.
4. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Лук'янова Н.Л.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Мінсім'ямолодьспорту від 28.02.2007 N 588 ( z0243-07 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб у справах неповнолітніх у процесі
створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу", зареєстрований в Мін'юсті 20.03.2007 за
N 243/13510.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кондратюк Т.В.
7. Цей наказ набирає чинності з моменту його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
25.09.2009 N 3385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2009 р.
за N 972/16988

ПОРЯДОК
взаємодії центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі встановлення опіки,
піклування, створення та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 26.04.2002 N 564 ( 564-2002-п ) "Про
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", від
26.04.2002 N 565 ( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про
прийомну сім'ю", від 24.09.2008 N 866 ( 866-2008-п ) "Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом
прав дитини".
1.2. Порядок визначає розмежування функцій та взаємодію
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -
центри) і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки,
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування (далі - діти), створення та забезпечення
діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
II. Взаємодія центрів та служб у справах дітей
на етапі підготовки до встановлення опіки,
піклування над дітьми, створення прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу
2.1. Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної
політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські служби у справах дітей планують та
забезпечують підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів
обласних, районних, міських, районних у містах служб у справах
дітей з питань встановлення опіки, піклування над дітьми,
створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу.
2.2. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри (далі - регіональні
центри): планують та забезпечують підготовку фахівців регіональних,
районних, міських, районних у містах, селищних та сільських
центрів з питань встановлення опіки, піклування над дітьми,
створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу та
здійснення їх соціального супроводження (не рідше одного разу на
п'ять років); за поданням районних, міських, районних у містах служб у
справах дітей (додаток 1) формують групи, організовують та
проводять навчання для кандидатів в опікуни, піклувальники, у
прийомні батьки, батьки-вихователі із залученням фахівців служб у
справах дітей; планують та забезпечують навчання прийомних батьків,
батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу
(один раз на два роки); надають протягом двох тижнів з моменту закінчення навчання
службам у справах дітей рекомендацію про включення до Єдиного
електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів
(додаток 2) і довідку про проходження навчання (курсу підготовки)
кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки,
батьки-вихователі (додаток 3) та їх копію відповідному центру; можуть надавати за результатами навчання службам у справах
дітей рекомендацію про невключення до Єдиного електронного банку
даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, і сім'ї кандидатів в усиновлювачі, опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, яка
підписується фахівцями, що проводили навчання, та керівником
регіонального центру; у разі відмови кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні
батьки, батьки-вихователі за результатами навчання від включення
до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів оформляють у письмовій формі цю відмову, яка
підписується кандидатом в опікуни, піклувальники, прийомні батьки,
батьки-вихователі, спеціалістами, що проводили навчання, та
керівником регіонального центру і направляється до відповідного
центру, служби у справах дітей; надають кандидатам в опікуни, піклувальники, прийомні батьки,
батьки-вихователі, за їх бажанням, копію рекомендації про
включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів або копію обґрунтування відмови.
III. Інформаційне забезпечення, спрямоване на пошук
кандидатів, та попередня робота з кандидатами
3.1. Районні, міські, районні у містах центри спільно зі
службами у справах дітей планують та проводять інформаційні заходи
для територіальної громади району (міста), розміщують
соціально-рекламну продукцію, вироблену на місцевих теле-,
радіоканалах, інших рекламних носіях.
3.2. Районні, міські, районні у містах, селищні та сільські
центри забезпечують збір інформації щодо кандидатів у прийомні
батьки, батьки-вихователі, співбесіду, підготовку документів,
зокрема: приймають звернення кандидатів у прийомні батьки,
батьки-вихователі; проводять співбесіди з кандидатами у прийомні батьки,
батьки-вихователі; ведуть облік звернень цих кандидатів у журналі обліку
звернень кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі (додаток
4); приймають за актом приймання-передавання документів
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі (додаток 5)
документи, що подаються кандидатами, та надають їм допомогу у
підготовці необхідних документів; спільно з районними, міськими, районними у містах службами у
справах дітей з метою ознайомлення з умовами проживання,
визначення характеру сімейних стосунків, прийняття рішення щодо
участі кандидата у навчанні відвідують кандидатів за місцем
проживання. За результатами відвідування оформлюється акт
обстеження житлово-побутових умов проживання кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі (додаток 6).
3.3. Районні, міські, районні у містах служби у справах
дітей: приймають звернення кандидатів в опікуни, піклувальники; проводять співбесіди з кандидатами в опікуни, піклувальники; перевіряють інформацію про сім'ю цих кандидатів,
достовірність відомостей поданих документів; за потреби залучають центри для перевірки інформації про
сім'ю цих кандидатів, зокрема до відвідування кандидатів в
опікуни, піклувальники з метою ознайомлення з умовами проживання,
визначення характеру сімейних стосунків, прийняття рішення щодо
участі кандидата у навчанні. За результатами відвідування
оформлюється акт обстеження житлово-побутових умов проживання
кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки,
батьки-вихователі; направляють до регіональних центрів подання щодо проведення
навчання кандидата в опікуни, піклувальники та копії документів
кандидата в опікуни, піклувальники, які додаються до подання; приймають звернення кандидатів у прийомні батьки,
батьки-вихователі у випадках відсутності центру за місцем
проживання кандидата та готують запит до регіонального центру щодо
проведення навчання; спільно з районними, міськими, районними у містах, селищними
та сільськими центрами перевіряють інформацію про сім'ї
кандидатів, достовірність відомостей поданих документів та готують
відповідний висновок; формують Єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів за результатами навчання та рекомендації
регіонального центру.
IV. Взаємодія центрів та служб у справах дітей
щодо встановлення опіки, піклування, створення
прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу
4.1. Районні, міські, районні у містах центри здійснюють
підготовку документів прийомних батьків, батьків-вихователів,
зокрема: передають документи за актом приймання-передавання документів
потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів (додаток 7) до
районних, міських, районних у містах служб у справах дітей; готують пропозиції, за потреби, щодо договору про влаштування
дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання і
угоди про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу з
урахуванням вивчення сім'ї та результатів навчання.
4.2. Районні, міські, районні у містах служби у справах
дітей: приймають документи потенційних прийомних батьків,
батьків-вихователів та реєструють їх у журналі обліку потенційних
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів
(додаток 6 до Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866)
( 866-2008-п ); забезпечують за участю фахівця центру здійснення взаємодобору
сім'ї до дитини; готують проекти угоди про організацію діяльності дитячого
будинку сімейного типу та договору про влаштування дітей до
прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання з урахуванням
пропозицій центрів; готують висновок про можливість встановлення опіки,
піклування над дитиною для розгляду на комісії з питань захисту
прав дитини; готують висновок про можливість утворення прийомної сім'ї або
про наявність умов для створення дитячого будинку сімейного типу з
урахуванням рекомендації центрів; готують проект рішення (розпорядження) про встановлення
опіки, піклування над дитиною, створення прийомної сім'ї або
дитячого будинку сімейного типу.
V. Улаштування дітей у сім'ю
5.1. Районні, міські, районні у містах служби у справах
дітей: ведуть Єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів; збирають інформацію про дітей; взаємодіють з адміністрацією закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування; беруть участь в процесі вибуття дитини із закладу для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до
прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу; готують пакет документів на дитину; передають центрам протягом трьох днів після прийняття рішення
про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу
його копію, а також копії рішення про влаштування дітей до
прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, угоди про
організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, договору
про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне
проживання.
5.2. Районні, міські, районні у містах, селищні та сільські
центри беруть участь в процесі вибуття дитини із закладу для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до
прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.
VI. Взаємодія центрів та служб у справах дітей
при здійсненні соціального супроводу (супроводження)
сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу
6.1. Соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти, що
перебувають під опікою, піклуванням, здійснюється за поданням
районної, міської, районної у місті служби у справах дітей центром
за місцем проживання сім'ї. Після взяття сім'ї під соціальний
супровід центри надають копію відповідного наказу районній,
міській, районній у містах службі у справах дітей.
6.2. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу здійснюють районні, міські, районні у
містах, селищні, сільські центри із залученням, за потреби,
спеціалістів певного профілю (медиків, психологів, педагогів
тощо). Після взяття прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного
типу під соціальне супроводження центри надають копію наказу про
закріплення за прийомною сім'єю, дитячим будинком сімейного типу
фахівця центру районній, міській, районній у містах службі у
справах дітей. Проект рішення про поповнення дітьми прийомної сім'ї,
дитячого будинку сімейного типу, створення дитячого будинку
сімейного типу готується з урахуванням рекомендації фахівця
центру.
VII. Щорічна звітність
7.1. Районні, міські, районні у містах служби у справах
дітей: здійснюють контроль за умовами виховання, утримання і
розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка
влаштована у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу; щороку готують висновок про стан виховання, утримання і
розвитку дитини на основі інформації, що надається фахівцем, який
здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного
навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього
навчального закладу, де навчається дитина, дільничним
лікарем-педіатром і дільничним інспектором місцевого відділку
міліції; ознайомлюють зі звітом опікунів, піклувальників, прийомних
батьків, батьків-вихователів, фахівця, який здійснює соціальний
супровід (супроводження) сім'ї.
7.2. Районні, міські, районні у містах, селищні та сільські
центри подають службам у справах дітей інформацію про ефективність
функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу до
31 грудня поточного року. Якщо сім'я, де виховуються діти, що
перебувають під опікою, піклуванням, перебувала під соціальним
супроводом, центром надається звіт до служби у справах дітей про
результати здійснення соціального супроводу.
Директор Державної
соціальної служби
для сім'ї, дітей та молоді Н.Л.Лук'янова

Додаток 1
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу
Директору республіканського
(Автономна Республіка Крим),
обласного Київського
та Севастопольського
міського центру соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді
____________________________
(П.І.Б.)

ПОДАННЯ
на проведення навчання кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі

Просимо провести навчання для кандидатів на встановлення
опіки піклування над дітьми, створення прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу (потрібне підкреслити)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(П.І.Б., місце проживання,телефон)
Санітарно-гігієнічні та побутові умови житлової площі, стан
здоров'я кандидатів на встановлення опіки, піклування над дітьми,
створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу та
членів їх сімей згідно з представленими документами та за
результатами обстеження відповідають вимогам чинного
законодавства. Копії документів додаються на _____ аркушах.
Дата ________________
Директор районного, міського,
районного у місті центру
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді/ начальник
районної, міської, районної
у місті служби у справах дітей __________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 2
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу

РЕКОМЕНДАЦІЯ
про включення до Єдиного електронного банку даних
про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів

Громадяни ______________________________________________________,
(П.І.Б. кандидатів в опікуни, піклувальники,
прийомні батьки, батьки-вихователі)
які проживають _________________________________________________,
(місце проживання)
виявили бажання взяти дитину під опіку, піклування, створити
прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу (потрібне
підкреслити). Кандидати ознайомлені з законодавством щодо сімейних форм
улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, пройшли навчання під керівництвом фахівця
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(П.І.Б. фахівця(ів), N довідки по проходження
навчання кандидатом, дата видачі)
Житлові та матеріальні умови, стан здоров'я кандидатів згідно
з представленими ними документами та за результатами обстеження
відповідають вимогам чинного законодавства. Співбесіди, навчання показали, що кандидати спроможні
забезпечити належні умови для життя та розвитку дитини у сім'ї. Є
готовність до співпраці з фахівцем центру.
Відомості про сім'ю кандидатів:
1. Сімейний стан ________________________________________________
2. Місце роботи/зайнятість ______________________________________
3. Інформація про неповнолітніх членів сім'ї кандидатів:
кількість, вік, стать, місце навчання _________________________________________________________________
4. Інформація про повнолітніх членів сім'ї, які проживають на
спільній житловій площі з кандидатами: вік, соціальний стан, стан
здоров'я, місце роботи/навчання __________________________________ _________________________________________________________________
5. Стисла характеристика кандидатів за результатами навчання _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кандидати виявили бажання взяти на виховання дитину/дітей
(кількість, вік, стать, можливі обмеження із зазначенням причин з
урахуванням аналізу зібраної інформації про кандидатів,
результатів співбесід з кандидатами та їх відвідування до
направлення на проходження навчання): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кандидати мають можливості взяти на виховання дитину/дітей
(кількість, вік, стать, можливі обмеження із зазначенням причин з
урахуванням їх віку, стану здоров'я, життєвого досвіду (тривалість
шлюбу, наявності/відсутності повторних шлюбів, розлучень, досвіду
виховання власних дітей, їх віку, темпераменту, особливостей
сімейних відносин тощо)) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Рекомендації фахівцеві центру щодо здійснення соціального
супроводу (супроводження) сімей, до яких будуть влаштовані діти
під опіку, піклування
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Рекомендації відповідній службі у справах дітей щодо
включення спеціальних положень до проекту угоди про організацію
діяльності дитячого будинку сімейного типу та договору про
влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне
проживання _______________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок. На підставі вищезазначеного рекомендуємо для
включення до єдиного банку даних потенційних опікунів,
піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів як
потенційних ______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Директор республіканського
(Автономна Республіка Крим)/
обласного, Київського
та Севастопольського
міського центру соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді ___________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Фахівець(і), який/які
проводив(ли) навчання _______________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Дата видачі ____________________

Додаток 3
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу

ДОВІДКА
про проходження навчання (курсу підготовки)
кандидатів в опікуни, піклувальники,
прийомні батьки, батьки-вихователі
(потрібне підкреслити)

Видана __________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження)
_________________________________________________________________
(місце проживання)
у тому, що він/вона/вони пройшов(ла,ли) курс підготовки
кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки,
батьки-вихователі з ________ до __________ загальним обсягом ______ занять (______год.) під керівництвом (П.І.Б., посада
керівника/керівників тренінгового курсу) та рекомендований(а,і)/не
рекомендований(а,і) для включення до єдиного банку даних
потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів.
Директор республіканського
(Автономна Республіка Крим)/
обласного, Київського
та Севастопольського
міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді ___________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Фахівець(і), який/які
проводив(ли) навчання _______________ ________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Дата видачі ______________

Додаток 4
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу

ЖУРНАЛ
обліку звернень кандидатів
у прийомні батьки, батьки-вихователі

Почато ______________________________
Завершено ___________________________
Відповідальна особа _________________
20____ рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | П.І.Б. | Дата та | П.І.Б. | Інформація про кандидатів | Наявність |Результат |Примітка за |Примітки| |з/п|кандидата, | форма |фахівця, | |обов'язкових|співбесіди|результатами| | | | рік | звернення | який |----------------------------------------------------| документів | | навчання | | | |народження,|(особисто/за|прийняв |вік|наявність|наявність|сімейний|наявність| вік та | для | | | | | |адреса, |телефоном) |звернення| | житла | роботи | стан | рідних | стать | кандидатів | | | | | |контактний | | | | | | | дітей | дітей, | | | | | | |телефон | | | | | | | | яких | | | | | | | | | | | | | | |сім'я має| | | | | | | | | | | | | | | бажання | | | | | | | | | | | | | | |взяти на | | | | | | | | | | | | | | |виховання| | | | | |---+-----------+------------+---------+---+---------+---------+--------+---------+---------+------------+----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу

АКТ
приймання-передавання документів
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі

Я, _________________________________________________________,
(П.І.Б., посада)
прийняв від кандидата(ів) на створення прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу (потрібне підкреслити) ___________________ _________________________________________________________________
(П.І.Б.)
_________________________________________________________________
(місце проживання)
документи згідно зі списком: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата приймання-передавання документів ___________ 20___ року
Підпис фахівця центру Підпис кандидата(ів)
соціальних служб для сім'ї, на створення прийомної сім'ї,
дітей та молоді, дитячого будинку
який прийняв документи ___________ сімейного типу ______________

Підпис директора центру
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді ________________________________
М.П.
Примітка. Акт заповнюється на окрему особу або на подружжя.

Додаток 6
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу

АКТ
обстеження житлово-побутових умов проживання
кандидатів в опікуни, піклувальники,
прийомні батьки, батьки-вихователі
(потрібне підкреслити)

Нами, ___________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові, посади осіб,
які проводили обстеження умов проживання)
на підставі _____________________________________________________
(заяви громадян, доручення органу опіки та піклування тощо)
з метою _________________________________________________________
(підготування висновків про можливість встановлення опіки,
піклування, створення кандидатами прийомної сім'ї,
дитячого будинку сімейного типу)
проведено обстеження умов проживання ____________________________ _________________________________________________________________
(область (місто), район, село, вулиця, будинок, квартира)
Житло розміщене на ___ поверсі ____ -поверхового будинку,
складається з ___ кімнат: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Санітарно-гігієнічні умови: _____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Для виховання та розвитку дитини створено (не створено) умови: _________________________________________________________________
За цією адресою проживають та зареєстровані:
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
родинний ступінь зв'язку)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
родинний ступінь зв'язку)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
родинний ступінь зв'язку)
Члени комісії:
_________________________________________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) _________________________________________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) _________________________________________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
З актом ознайомлений (і): ______________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 7
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і служб
у справах дітей у процесі
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу

АКТ
приймання-передавання документів потенційних
прийомних батьків, батьків-вихователів

Я, ____________________________________________________, передав,
(П.І.Б., посада фахівця центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді)
я, _____________________________________________________, прийняв
(П.І.Б., посада спеціаліста служби у справах дітей)
документи потенційних прийомних батьків/батьків-вихователів
згідно зі списком: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис фахівця центру Підпис співробітника
соціальних служб для сім'ї, служби у справах дітей,
дітей та молоді, який прийняв документи
який передав документи ______________________ ______________________
Підпис директора центру Підпис начальника
соціальних служб служби у справах дітей
для сім'ї, дітей та молоді ______________________ __________________
М.П. М.П.
Примітка. Акт заповнюється на окрему особу або на подружжя.вгору