Документ z0970-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.08.2016. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
16.06.2016  № 1276
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16.06.2016  № 210

АКТ
визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1)

Заступник
директора департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами –
начальник відділу
нормативно-правового
регулювання діяльності
з надання фінансових послуг
Нацкомфінпослуг


В.В. Жигінас

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
МінагрополітикиБ.Р. Ахіджанов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
16.06.2016  № 1276
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16.06.2016  № 210


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2016 р.
за № 970/29100

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Акта визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) (далі – Акт визначення врожайності біологічним методом).

2. Акт визначення врожайності біологічним методом оформлюється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності застрахованої кукурудзи на зерно.

3. Акт визначення врожайності біологічним методом оформлюється в полі із занесенням до нього всіх отриманих в результаті врегулювання даних.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта визначення врожайності біологічним методом

При заповненні Акта визначення врожайності біологічним методом необхідно дотримуватися таких правил:

у рядку «Акт №» зазначається порядковий номер Акта визначення врожайності біологічним методом.

Нумерація має забезпечувати чітку ідентифікацію Акта визначення врожайності біологічним методом в інформаційних базах страховика;

до рядка «Дата визначення врожайності» вноситься дата визначення врожайності у форматі дд.мм.рррр, де дд – число місяця цифрами, мм – місяць цифрами, рррр – рік цифрами;

у рядок «Культура (назва)» вписується культура, що страхується, – кукурудза на зерно;

у рядку «Загальна площа посіву застрахованої кукурудзи на зерно, га» зазначається загальна застрахована площа кукурудзи на зерно згідно зі Стандартним договором страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Договір);

у рядку «Найменування страховика» зазначається повне найменування страховика;

у рядку «№ Договору» проставляється номер Договору відповідно до встановленого у страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів, за якими проводиться визначення врожайності;

у рядку «Найменування страхувальника» вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;

у рядку «Місцезнаходження, телефон/факс, е-mail» зазначається контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі І «Визначення кількості рослин» Акта визначення врожайності біологічним методом

1. У графі «№ поля» вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як «б/н», тобто без номера.

2. До графи «Назва сорту/гібрида» вписується назва сорту або гібрида кукурудзи на зерно.

3. У графі «Площа поля, га» вказується площа поля (у гектарах).

4. У графі «Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)», а саме у підграфах «N» та «E» зазначаються відповідно кадастровий номер або система (GPS або WGS-84), за якою визначені координати поля.

5. У графі «міжряддя, см» зазначається ширина посіву міжряддя кукурудзи на зерно в сантиметрах;

6. У графі «довжина дослідної ділянки, м» зазначається довжина дослідної ділянки в метрах;

7. У графі «кількість дослідних рослин на 10 м-2 за пробами», а саме у підграфах 1–5 записується кількість рослин на 10 м-2 поля за пробами.

На полях із чітко вираженими міжряддями підрахунок кількості рослин проводиться на одному погонному метрі. Для більш об'єктивного підрахунку рекомендується проводити обчислення кількості рослин на двох сусідніх рядках й отриману кількість рослин ділити на два.

Для визначення кількості рослин на одному квадратному метрі необхідно визначити кількість рядків з урахуванням ширини міжряддя. Для цього потрібно розділити 100 (1 м-2) на ширину міжряддя. Отримане число буде кількістю рядків завдовжки один метр погонний на одному квадратному метрі.

Для визначення щільності стояння рослин кукурудзи на зерно необхідно враховувати ширину міжряддя. Для цього потрібно визначити таку довжину рядка, яка буде дорівнювати площі 10 м-2 (10:0,7 м =14,286 м – при ширині міжрядь 70 см). Потім необхідно підрахувати кількість рослин кукурудзи на зерно в рядку завдовжки 14,286 м.

Щоб визначити показник щільності стояння на одному квадратному метрі, потрібно отриману кількість рослин кукурудзи на зерно поділити на 10.

Ширина міжрядь кукурудзи на зерно, см

Довжина рядка для визначення щільності стояння

70

14,28

75

13,3

80

12,5

90

11,1

8. У графі «сума всіх рослин за пробами, шт.» записується сума всіх рослин з усіх зроблених проб.

9. У графі «середня кількість рослин на пробу, шт. (гр. 6/кількість проб)» зазначається кількість рослин, яка вираховується шляхом ділення суми всіх рослин за пробами (графа 6) на кількість зроблених проб.

10. У графу «середня кількість рослин на 1 м-2, шт. (гр. 7/10)» вписується результат ділення середньої кількості рослин на пробу (графа 7) на число 10. Оскільки отримана кількість рослин була взята із 10 м-2, ділення на число 10 дає змогу вирахувати необхідний показник на 1 м-2.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі ІI «Визначення ваги зерна та фактичної біологічної врожайності» Акта визначення врожайності біологічним методом

1. У графі «№ поля» вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника cільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як «б/н», тобто без номера.

2. У графі «вага зерна всіх зерен з кожної рослини, г», а саме у підграфах 1–6 вказується вага зерна з качанів дослідної рослини за пробами (наприклад, страховик відбирає і зважує усе зерно з трьох дослідних рослин, а страхувальник в цей самий час також робить зважування зерна з трьох рослин у кожній пробі, результати заносяться до підграф 1–6).

3. У графі «сума ваги зерна кукурудзи на зерно з досліджених рослин, г» вказується сума ваги зерна з качанів з усіх проб.

4. У графі «середня вага зерна з качанів з 1 рослини, г (гр. 3/кількість проб рослин)» записується результат ділення суми ваги зерна кукурудзи із качанів за усіма пробами (графа 3) на кількість проб.

5. У графі «вага зерна кукурудзи на зерно з 1 м-2, г (гр. 4 х гр. 8 розділу І Акта визначення врожайності біологічним методом)» записується результат множення середньої ваги зерна з качанів з 1 рослини (графа 4) на середню кількість рослин на 1 м-2 (графа 8 розділу І Акта визначення врожайності біологічним методом).

6. У графі «вологість, %» зазначається середній показник вологості, визначений для зерна кукурудзи на зерно з качанів з усіх проб рослин із поля.

7. У графі «втрата ваги зерна по вологості, г (гр. 5 х показник втрати ваги по вологості у %/100) (Довідкова таблиця щодо втрати ваги)*» записується результат множення ваги зерна кукурудзи на зерно з 1 м-2 (графа 5) на відповідний показник втрати ваги по вологості у % Довідкової таблиці щодо втрати ваги, поділений на 100.

8. У графі «коригувальний коефіцієнт» зазначається, що слід використовувати встановлений коригувальний коефіцієнт 0,95.

9. У графі «фактор конверсії, ц/га» зазначається, що слід використовувати встановлений фактор конверсії 0,1 ц/га.

10. У графі «врожайність, ц/га ((гр. 5 – гр. 7) х гр. 8 х гр. 9)» зазначається показник врожайності кожного окремого поля згідно з результатами визначення врожайності кукурудзи на зерно відповідно до послідовності розрахунків, закладених в Акті визначення врожайності біологічним методом.

11. У графі «відсоток збитків від незастрахованих ризиків, %**» зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці «** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків».

12. У графі «врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 10 х (1 + гр. 11/100))» зазначається показник врожайності для розрахунку збитку згідно з результатами визначення врожайності кукурудзи на зерно відповідно до послідовності розрахунків, закладених в Акті визначення врожайності біологічним методом.

13. До таблиці «** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків» виконавцем визначення врожайності (за наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 11 розділу ІІ Акта визначення врожайності біологічним методом. Цифри вказуються у відсотках. У разі пошкодження посівів застрахованої культури як від дії незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур’яненості, пошкодження шкідниками, ураження хворобами), так і від дії застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності через основні ризики. У цьому разі страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур’яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами, до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.

V. Інформація, яка зазначається в розділі ІІI «Коментарі виконавця визначення врожайності» Акта визначення врожайності біологічним методом

У розділі «Коментарі виконавця визначення врожайності» описується (за потреби) загальна ситуація на полях (наявність бур’янів, шкідників або ознак пошкодження рослин шкідниками), наводяться процедури визначення врожайності виконавцем тощо.

Заступник
директора департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами –
начальник відділу
нормативно-правового
регулювання діяльності
з надання фінансових послуг
Нацкомфінпослуг


В.В. Жигінас

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
МінагрополітикиБ.Р. Ахіджановвгору