Документ z0969-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2018, підстава - z0100-18


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 563 від 01.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
20 листопада 2001 р.
за N 969/6160
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 1669 ( z0100-18 ) від 26.12.2017 }
 
Про затвердження Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і навчальних закладах
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

 
     На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ) та розпорядження Міністерства освіти України від 24.06.99 N 62 Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (далі - Положення), що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2. Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".
     3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів забезпечити вивчення Положення в закладах і установах освіти.
     4. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах (розділ I), затверджене наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 N 429 ( z0178-93 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.12.93 за N 178, та такими, що не застосовуються на території України, "Положение об организации работы по охране труда в системе Министерства высшего и среднего специального образования СССР", затверджене наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 04.03.86 N 168, "Положение об организации работы по охране труда в учреждениях системы Министерства просвещения СССР", затверджене наказом Міністерства освіти СРСР від 08.12.86 N 241, Положення про організацію роботи з охорони праці в системі Державного комітету УРСР з професійно-технічної освіти, затверджене Державним комітетом професійно-технічної освіти УРСР у 1988 р.
 
     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Богомолова А.Г.
 
 Т.в.о. Міністра                   А.Г.Богомолов 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
01.08.01 N 563
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2001 р.
за N 969/6160

 
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і
навчальних закладах
 
{ У тексті Положення слова "заклад освіти" замінено словами "навчальний заклад" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ) і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, установи Міністерства освіти і науки України незалежно від форм власності і підпорядкування (далі - навчальні заклади).
 
     1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу (1), запобігання травматизму його учасників.
_________________ 
(1) Навчально-виховний процес - система організації
    навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності,
    визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки,
    лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями,
    навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання
    і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у
  трудових    об'єднаннях,    науково-дослідні    та
    дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні
    змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів
  тощо). 
     1.3. Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Держнаглядохоронпраці.
 
     1.4. Навчальні заклади у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням.
 
     1.5. Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах покладається на їх керівників.
 
     1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, працівників навчальних закладів (далі - учасники навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 N 304 ( z0806-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680 (далі - Положення про навчання). { Пункт розділу 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Типового положення ( z0231-05 ). Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до Положення про навчання ( z0806-06 ). { Пункт 1.7 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
2. Організація роботи з охорони праці
в Міністерстві освіти і науки України
 
     2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в Міністерстві освіти і науки України покладається на першого заступника Міністра. { Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     2.2. Міністерство освіти і науки України:
     2.2.1 забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), чинних нормативно-правових актів і несе відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці в галузі, координує і контролює діяльність навчальних закладів щодо забезпечення здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці; { Підпункт 2.2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.2 проводить єдину науково-технічну політику з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, впровадження нових технологій навчання, системи стандартів безпеки праці, направлених на забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу; { Підпункт 2.2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і науки України відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - Типове положення про службу охорони праці). Одночасно може створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності. Ця служба безпосередньо підпорядковується першому заступнику Міністра; { Підпункт 2.2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.4 забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до цього Положення; видає накази, інструкцій з питань охорони праці, здійснює контроль за їх виконанням;
     2.2.5 забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах;
     2.2.6 розробляє і після узгодження у встановленому порядку затверджує переліки навчального обладнання, технічних засобів навчання, меблів тощо;
     2.2.7 передбачає внесення до навчальних програм та підручників питання охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 2.2.7 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.8 здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони праці в навчальних закладах;
     2.2.9 здійснює контроль за наданням установлених пільг особам, що працюють у важких та шкідливих умовах праці, забезпеченням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства;
     2.2.10 організовує підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з урахуванням особливостей навчального закладу; { Підпункт 2.2.10 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.11 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах; { Підпункт 2.2.11 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.12 один раз на три роки організовує в установленому порядку навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників, спеціалістів, працівників галузі, які є членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки знань у навчальних закладах; { Підпункт 2.2.12 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.13 організовує і проводить колегії, наради, конференції, виставки, громадські огляди з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 2.2.13 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     2.2.14 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
     2.2.15 веде оперативний облік групових та із смертельним наслідком нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, у разі потреби бере участь у їх розслідуванні;
     2.2.16 укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці та навчання з ЦК профспілки працівників освіти і науки України;
     2.2.17 бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони праці.
 
 3. Організація роботи з охорони праці в Міністерстві освіти і 
науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій та районних (міських) управліннях освітою
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
{ У тексті розділу 3 слова "Міністерство освіти Автономної Республіки Крим" замінено словами "Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     3.1. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннях (відділах) освіти і науки, органах управління освітою несуть їх керівники. { Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та районні (міські) управління освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:
     3.2.1 здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах, безпосередньо їм підпорядкованих; { Підпункт 3.2.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці ( z1526-04 ) створюють службу охорони праці; одночасно можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.3 забезпечують функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах;
     3.2.4 забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо;
     3.2.5 надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах; систематично заслуховують їх керівників про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.6 тимчасово призупиняють або забороняють навчально-виховний процес у навчальних закладах, а також роботи в небезпечних для життя і здоров'я умовах; притягають до відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу, призначають повторну перевірку знань працівників з охорони праці;
     3.2.7 один раз на три роки здійснюють:
     навчання та перевірку знань з охорони праці керівників навчальних закладів, їх заступників, інспекторів відділів (управлінь) освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, інших педагогічних працівників відповідно до Типового положення ( z0231-05 ), якщо це не суперечить спеціальним вимогам;
     навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих категорій працівників відповідно до Положення про навчання ( z0806-06 );
{ Підпункт 3.2.7 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.8 забезпечують навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.8 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.9 здійснюють контроль за наданням пільг особам, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечують їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) і зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;
     3.2.10 здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці в трудових об'єднаннях учнів, студентів, курсантів, своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань з питань охорони праці керівників цих об'єднань;
     3.2.11 забезпечують проведення дозиметричного контролю в навчальних закладах шляхом укладення договорів з відповідними службами згідно з чинним законодавством;
     3.2.12 не дозволяють залучення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів до господарських робіт і виробничої практики без обстеження робочих місць відповідними органами державного нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;
     3.2.13 контролюють роботу методичних служб щодо розроблення нормативних актів з охорони праці, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду;
     3.2.14 здійснюють постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
     3.2.15 здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів; не допускають уведення в експлуатацію об'єктів освіти з порушеннями технологічного циклу;
     3.2.16 організовують і проводять приймання навчальних закладів до нового навчального року відповідними комісіями;
     3.2.17 визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання;
     3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу; { Підпункт 3.2.18 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.19 здійснюють затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.19 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.20 організовують проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;
     3.2.21 щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах;
     3.2.22 систематично розглядають на колегіях, засіданнях ради з освіти звіти керівників навчальних закладів про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.22 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     3.2.23 організовують розслідування та облік групових нещасних випадків та випадків із смертельним наслідком, пов'язаних з навчально-виховним процесом, проводять аналіз їх причин та вживають заходів щодо їх попередження.
 
4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи
з охорони праці в навчальних закладах
 
     4.1. Керівник (ректор, директор, завідувач):
     4.1.1 відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників навчально-виховного процесу; { Підпункт 4.1.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці ( z1526-04 ) створює в навчальному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі; { Підпункт 4.1.2 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
     4.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.1.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;
     4.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
     4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності та забезпечує його виконання; { Підпункт 4.1.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
     4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету; { Підпункт 4.1.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.10 на засіданнях ради навчального закладу, нарадах керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань; { Підпункт 4.1.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;
     4.1.12 організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:
     з охорони праці - відповідно до Типового положення ( z0248-99 ),
     з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;
     4.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:
     інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666,
     інструкцій з безпеки (2) для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;
_______________________ 
(2) Інструкція з безпеки - порядок виконання вимог безпеки
    навчання і праці для учасників навчально-виховного процесу в
    навчальних закладах.
 
     4.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;
     4.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 ( z0667-96 );
     4.1.16 здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів, учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;
     4.1.17 забезпечує проведення дозиметричного контролю відповідно до чинних нормативних актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;
     4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення; { Підпункт 4.1.18 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.1.19 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;
     4.1.20 організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;
     4.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;
     4.1.22 здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
     4.1.23 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;
     4.1.24 організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
 
     4.2. Заступник керівника (проректор, заступник директора, завідувача) (3):
________________________ 
(3) Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі
    покладається на заступника керівника (крім заступника
    керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі,
    де немає вказаної посади, вищезазначені обов'язки виконує
    керівник закладу
 
     4.2.1 організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;
     4.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо; { Підпункт 4.2.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;
     4.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;
     4.2.5 бере участь у підготовці студентських загонів, учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації;
     4.2.6 один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників навчального закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань; { Підпункт 4.2.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в структурних підрозділах; { Підпункт 4.2.7 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників навчальних закладів та інструкцій з безпеки для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо;
     4.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666;
     4.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 4.2.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.11 затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки життєдіяльності добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів; { Підпункт 4.2.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.2.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.2.13 бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
     4.2.14 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.
 
     4.3. Декан факультету:
     4.3.1 забезпечує створення здорових і безпечних умов під час проведення навчально-виховного процесу;
     4.3.2 забезпечує проведення навчальних занять, виробничої практики студентів, науково-дослідних та інших робіт на кафедрах, у студентських наукових гуртках і наукових товариствах відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.3.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.3 керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою охорони праці та подає на затвердження керівнику навчального закладу;
     4.3.4 організує на факультеті проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності студентів, курсантів, слухачів, аспірантів;
     4.3.5 забезпечує навчання та перевірку знань працівників факультету з питань охорони праці;
     4.3.6 організовує допомогу в підготовці студентських загонів, перевіряє наявність здорових і безпечних умов праці і відпочинку в місцях їх дислокації;
     4.3.7 організовує і проводить спільно з представниками профспілки факультету оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці;
     4.3.8 контролює внесення питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в підручники, навчальні і методичні посібники з предметів, що викладаються на кафедрах факультету; { Підпункт 4.3.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.9 забезпечує спільно з профспілкою факультету систематичний розгляд на раді факультету стану умов праці та навчання у підрозділах, організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду з охорони праці, безпеки життєдіяльності; бере участь у проведенні міжкафедральних нарад, конференцій з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.3.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 4.3.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.3.11 бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що трапились з учасниками навчально-виховного процесу.
 
     4.4. Завідувач кафедри:
     4.4.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;
     4.4.2 вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальні програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів; { Підпункт 4.4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.4.3 організовує розроблення і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою охорони праці навчального закладу та подає на затвердження керівнику;
     4.4.4 проводить з кожним працівником кафедри інструктажі з охорони праці, оформляє у журналі відповідно до Типового положення ( z0248-99 ).
     4.4.5 організовує проведення із студентами інструктажів з охорони праці та інструктажів з безпеки життєдіяльності;
     4.4.6 забезпечує навчання і перевірку знань з охорони праці студентів, курсантів, які працюють в умовах підвищеної небезпеки;
     4.4.7 складає і направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим в Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;
     4.4.8 забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд студентів, працівників відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;
     4.4.9 здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.4.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.4.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 4.4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.4.11 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу; бере участь у його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку. { Підпункт 4.4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     4.5. Завідувач кабінетом, лабораторією, майстернею, навчально-виробничою майстернею, майстер виробничого навчання:
     4.5.1 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
     4.5.2 не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
     4.5.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;
     4.5.4 відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо;
     4.5.5 дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
     4.5.6 контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів на підприємствах, в установах і організаціях, не дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;
     4.5.7 проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу;
     4.5.8 проводить або контролює проведення викладачем, учителем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий), форми журналів наведені в додатках 1,2;
     4.5.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 4.5.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.5.10 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організує при потребі надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку. { Підпункт 4.5.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь, класний керівник:
     4.6.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів під час навчально-виховного процесу;
     4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.6.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.6.3 організовує вивчення вихованцями, учнями, студентами правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.6.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.6.4 проводить інструктажі з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами:
     4.6.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення ( z0248-99 );
     4.6.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:
     вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, куратора групи,
     первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі (додатки 1, 2),
     інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;
     4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами правил (інструкцій) з безпеки;
     4.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів під час навчально-виховного процесу;
     4.6.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торговлі тощо);
     4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника; { Підпункт 4.6.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
 
5. Організація роботи з охорони праці під час
проведення науково-дослідної діяльності в
навчальних закладах
 
5.1. Заступник керівника (проректор) з наукової роботи:
     5.1.1 організовує роботу і здійснює контроль за виконанням заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов під час проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і експедиційних робіт, а також у студентських наукових товариствах, конструкторських бюро відповідно до чинних законодавчих, нормативних документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цього Положення; { Підпункт 5.1.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.1.2 організовує навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності наукових працівників структурних підрозділів; { Підпункт 5.1.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.1.3 організовує роботу щодо розроблення і періодичного перегляду інструкцій з охорони праці під час виконання наукових робіт; затверджує в установленому порядку інструкції з охорони праці, що діють у науково-дослідних і дослідно-конструкторських (у тому числі студентських) підрозділах, контролює їх виконання;
     5.1.4 організовує забезпечення експедицій, партій, загонів спорядженням, обладнанням, засобами індивідуального захисту, інструкціями з охорони праці, а також затверджує акти готовності виїзду експедицій, партій, загонів на науково-дослідні та експедиційні роботи;
     5.1.5 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 5.1.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.1.6 організовує спільно з профспілками навчального закладу проведення громадського контролю за станом охорони праці;
     5.1.7 повідомляє керівника навчального закладу про нещасні випадки, що сталися зі студентами, курсантами, слухачами, аспірантами під час проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і експедиційних робіт, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, відповідає за своєчасне розслідування.
 
     5.2. Начальник науково-дослідного сектору (заступник начальника науково-дослідної частини):
     5.2.1 здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за організацію та дотримання безпечних і нешкідливих умов проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і експедиційних робіт відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цього Положення; { Підпункт 5.2.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.2.2 організовує проведення науково-дослідних робіт тільки за наявності приміщень, приладів, обладнання та іншого устаткування, що відповідають вимогам державних стандартів безпеки праці, правилам і нормам з охорони праці та прийняті до експлуатації;
     5.2.3 розглядає і подає на затвердження проректору з наукової роботи договори на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи після погодження їх службою охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 5.2.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.2.4 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 5.2.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.2.5 організовує спільно з профспілками навчального закладу проведення громадського контролю за станом охорони праці;
     5.2.6 повідомляє керівника навчального закладу про нещасні випадки, що сталися зі студентами, курсантами, слухачами під час проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і експедиційних робіт, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, відповідає за своєчасне розслідування.
 
     5.3. Керівник науково-дослідної роботи (теми):
     5.3.1 здійснює безпосерднє керівництво і несе відповідальність за організацію і забезпечення безпечних і нешкідливих умов проведення науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цього Положення; { Підпункт 5.3.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.3.2 організовує проведення науково-дослідної роботи тільки за наявності приміщень, приладів, установок та іншого обладнання, що відповідає вимогам державних стандартів безпеки праці, правил і норм з охорони праці;
     5.3.3 відповідає за безпечну експлуатацію приладів, установок та іншого обладнання, а також захисних, сигнальних і протипожежних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, посудин, що працюють під тиском, безпечне використання, забезпечення і транспортування вибухових, отруйних, радіоактивних, легкозаймистих та інших шкідливих для життя і здоров'я речовин;
     5.3.4 проводить первинний на робочому місці, повторний, позаплановий інструктажі з охорони праці із студентами, курсантами, слухачами, працівниками відповідно до Типового положення ( z0248-99 ), допускає до самостійної роботи;
     5.3.5 розробляє інструкції, методичні вказівки щодо безпечного використання нових матеріалів, обладнання, відповідних процесів;
     5.3.6 бере участь у проведенні оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
     5.3.7 бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 5.3.7 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     5.3.8 терміново повідомляє завідувача кафедри про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення науково-дослідних робіт, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому.
 
6. Організація роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності
 
     6.1. Заступник керівника навчального закладу з виховної роботи:
     6.1.1 уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів; { Підпункт 6.1.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.1.2 контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, запобігання травматизму;
     6.1.3 проводить навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності класоводів, класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи; { Підпункт 6.1.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.1.4 організовує профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу; { Підпункт 6.1.4 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.1.5 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні. { Підпункт 6.1.5 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     6.2. Керівник клубу, гуртка, секції, тренер:
     6.2.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.
     6.2.2 проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами;
     6.2.3 не дозволяє працювати вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;
     6.2.4 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що стався з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому; { Підпункт 6.2.4 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     6.2.5 веде профілактичну роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів. { Підпункт 6.2.5 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
7. Організація роботи з охорони праці під час
адміністративно-господарської діяльності
в навчальних закладах
 
     7.1. Заступник керівника з адміністративно-господарської роботи, завідувач господарством, начальник господарського відділу:
     7.1.1 забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, керує будівництвом та ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;
     7.1.2 забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском;
     7.1.3 відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій;
     7.1.4 забезпечує навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і культурно-побутові підрозділи навчального закладу обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці;
     7.1.5 забезпечує вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692; організовує періодичні випробування діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу;
     7.1.6 відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичні випробування і огляди вантажопідйомних машин і механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях навчального закладу;
     7.1.7 організовує з відповідними органами навчання персоналу, що обслуговує котли і водонагрівачі, балони, компресори і посудини із зрідженими газами, електричні установки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки;
     7.1.8 організовує зберігання на складах палива, вибухових і отруйних матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин, сильнодіючих отрут, балонів зі зрідженими газами тощо, обладнання, сировини, матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці;
     7.1.9 відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666, розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці;
     7.1.10 проводить інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в адміністративно-господарських підрозділах; { Підпункт 7.1.10 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.1.11 бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
     7.1.12 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 7.1.12 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.1.13 організовує роботу щодо створення безпечних умов праці на автотранспортному підприємстві, автобазі, гаражі навчального закладу тощо відповідно до чинних правил охорони праці, що діють на автомобільному транспорті;
     7.1.14 терміново повідомляє керівника і службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарських підрозділів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим. { Підпункт 7.1.14 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     7.2. Головний інженер, енергетик, механік навчального закладу:
     7.2.1 здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за організацію і виконання робіт у підпорядкованих інженерно-технічних службах відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цього Положення. { Підпункт 7.2.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.2.2 забезпечує експлуатацію і утримання будівель, споруд, виробничих приміщень, обладнання, машин, механізмів, електроустановок, електросилових, електроосвітлювальних, опалювальних, газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції відповідно до правил і норм з охорони праці;
     7.2.3 виявляє причини аварій з машинами, механізмами, електроустановками, обладнанням, веде облік та аналіз аварій, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання їм;
     7.2.4 організовує відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці:
     проведення планово-запобіжних ремонтів,
     профілактичні випробування обладнання, машин, механізмів, посудин і апаратів, що працюють під тиском,
     заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв;
     7.2.5 розробляє і впроваджує заходи щодо механізації, автоматизації ручної праці, важких та трудомістких процесів;
     7.2.6 забезпечує нешкідливі та безпечні умови праці під час монтажних, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних об'єктах, обладнання робочих місць необхідним допоміжним спорядженням і огорожами, знаками безпеки, оформлення працівникам наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою;
     7.2.7 бере участь у постійно діючій технічній комісії навчального закладу з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих об'єктів виробничого призначення;
     7.2.8 проводить реєстрацію об'єктів навчального закладу, що підконтрольні органам державного нагляду, і оформляє відповідні документи;
     7.2.9 розробляє інструкції з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт;
     7.2.10 проводить інструктажі з охорони праці з кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення ( z0248-99 );
     7.2.11 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт 7.2.11 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.2.12 бере участь спільно з профспілковим комітетом у адміністративно-громадському контролі стану охорони праці;
     7.2.13 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці навчального закладу про нещасний випадок, що стався з працівником адміністративно-господарського підрозділу.
 
     7.3. Керівник виробничої дільниці (цеху), виконавець робіт у навчальному закладі:
     7.3.1 здійснює необхідні заходи з охорони праці, систематичне спостереження за станом і експлуатацією робочих місць;
     7.3.2 здійснює нагляд за правильним і безпечним використанням обладнання, машин, механізмів, енергетичних установок і транспортних засобів, що працюють під його наглядом;
     7.3.3 розробляє інструкції з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт;
     7.3.4 здійснює контроль за своєчасною видачею відповідного спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту працівникам;
     7.3.5 проводить інструктажі з охорони праці та забезпечує своєчасне навчання працівників безпечним навичкам праці відповідно до Типового положення ( z0248-99 );
     7.3.6 оформляє допуск працівникам на виконання робіт у підрозділах (дільницях) цеху, доповідних на припинення робіт мостових кранів та інших механізмів;
     7.3.7 організовує використання наочних засобів пропаганди охорони праці - інструкцій, пам'яток, плакатів та ін.;
     7.3.8 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у розслідуванні нещасних випадків. { Підпункт 7.3.8 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     7.4. Майстер виробничої дільниці (цеху):
     7.4.1 організовує безпечне проведення робіт;
     7.4.2 проводить систематичне спостереження за станом виробничого, вентиляційного обладнання, риштувань, захисних пристроїв, кріплень котлованів, траншей тощо;
     7.4.3 регулярно проводить перевірку чистоти і порядку на робочих місцях, проходах та під'їзних коліях, забезпечення достатньої освітленості робочих місць, а також правильне утримання та експлуатацію підкранових колій;
     7.4.4 проводить з працівниками інструктажі з охорони праці в процесі виконання робіт на робочому місці відповідно до Типового положення ( z0248-99 );
     7.4.5 здійснює контроль за правильним використанням спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, дотриманням норм перенесення вантажів, забезпеченням робочих місць запобіжними написами і плакатами;
     7.4.6 терміново повідомляє про нещасний випадок керівника та службу охорони праці навчального закладу, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у розслідуванні нещасних випадків.
 
     7.5. Головний бухгалтер (бухгалтер):
     7.5.1 здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), забезпечує виконання заходів, що передбачені чинним законодавством з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 7.5.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.5.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, готує довідку керівнику навчального закладу про фактичну витрату коштів на виконання цих робіт;
     7.5.3 організовує передплату періодичних видань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. { Підпункт 7.5.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
     7.6. Начальник відділу кадрів (інспектор відділу кадрів):
     7.6.1 оформляє на роботу осіб, які пройшли вступний інструктаж та інструктажі на робочому місці з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також переведення на іншу роботу за висновками лікувально-профілактичної установи; { Підпункт 7.6.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.6.2 оформляє на роботу осіб після попереднього медичного огляду в лікувально-профілактичній установі, а також направляє на періодичний медичний огляд осіб, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, зберігає висновки лікувально-профілактичної установи про їх стан здоров'я;
     7.6.3 оформляє направлення працівників на навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 7.6.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
     7.6.4 оформляє на роботу жінок і осіб віком до вісімнадцяти років з урахуванням чинних законодавчих та нормативно-правових актів про застосування праці неповнолітніх і жінок;
     7.6.5 контролює наявність посадових інструкцій, у яких обов'язково відображено питання охорони праці, безпеки життєдіяльності. { Підпункт 7.6.5 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
 
8. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з
безпеки життєдіяльності
 
     8.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.
     Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.
 
     8.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу вихованця, учня, студента, курсанта, слухача, аспіранта проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів перед початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 3). Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника навчального закладу.
 
     8.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.
 
     8.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.
 
     8.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці. Рекомендована форма журналу наведена в додатку 2.
     Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо) реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.
 
     8.6. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.
     Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (додаток 2), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

 
     8.7. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчального закладу у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів (додаток 2).
 
 Директор НМЦ ПТО МОН України             Є.М.Судаков 
Додаток 1
до підпункту 4.5.8 Положення
про організацію роботи з
охорони праці учасників
навчально-виховного процесу
в установах і навчальних
закладах
 
Реєстрація
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності
для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів
у журналі обліку навчальних занять
 
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,   |Дата    |Прізвище |  Підпис      |
|з/п|ім'я та по   |проведення |ім'я та по|---------------------|
|  |батькові особи,|інструктажу|батькові |особи,  |особи (4),|
|  |яку      |      |особи, яка|яка    |яку    |
|  |інструктують  |      |проводила |проводила |інструкту-|
|  |        |      |інструктаж|інструктаж|вали   |
|---+---------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1 |   2     |  3   |  4   |  5   |  6   |
------------------------------------------------------------------ 
_________________________
(4) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.
Додаток 2
до підпункту 4.5.8 Положення
про організацію роботи з
охорони праці учасників
навчально-виховного процесу
в установах і навчальних
закладах
 
                   ___________________________ 
(назва навчального закладу)
Розпочато: _________ 200_ р.
Закінчено: _________ 200_ р.
Журнал
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів
з безпеки життєдіяльності
 
                 _____________________________ 
(кабінет, лабораторія, цех,
майстерня, спортзал тощо)
---------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Дата |Клас,|Назва |Прізвище, |Підпис |Підпис | |з/п|ім'я та по |проведення |група|інструктажу,|ім'я та по|особи, яка|особи (5),| | |батькові |інструктажу| |назва |батькові, |проводила |яку | | |особи, яку | | |інструкції |посада |інструктаж|інструкту-| | |інструктують| | | |особи, яка| |вали | | | | | | |проводила | | | | | | | | |інструктаж| | | |---+------------+-----------+-----+------------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------
___________________________
(5) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.
Додаток 3
до пункту 8.2 Положення про
організацію роботи з охорони
праці учасників
навчально-виховного процесу
в установах і навчальних
закладах
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності
для вихованців, учнів, студентів, курсантів,
слухачів, аспірантів
 
     1. Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.
 
     2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах.
 
     3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Знайомство з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти України ( z0800-98 ).
 
     4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
 
     5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з правилами дорожнього руху.
 
     6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.
 
     7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.
 
 Директор НМЦ ПТО МОН України             Є.М.Судаков вгору