Документ z0963-05, попередня редакція — Редакція від 19.07.2008, підстава - z0614-08
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
12.08.2005 N 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2005 р.
за N 963/11243

Про затвердження Положення про надання висновків
щодо електромагнітної сумісності та дозволів
на експлуатацію радіоелектронних засобів
{ Додатково див. Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
N 1035 ( v1035634-07 ) від 13.12.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 1061 ( z0614-08 ) від 10.06.2008 }

На підставі Закону України "Про радіочастотний ресурс
України" ( 1770-14 ) Національна комісія з питань регулювання
радіозв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про надання висновків щодо
електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів.
2. У встановленому порядку забезпечити подання цього рішення
на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної комісії з питань регулювання зв'язку Олійника В.Ф.
Голова О.В.Гайдук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
12.08.2005 N 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2005 р.
за N 963/11243

ПОЛОЖЕННЯ
про надання висновків щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів

1. Загальні положення
1.1 Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (далі - Закон) та
визначає: порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності
(далі - ЕМС) радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ); порядок надання дозволів на експлуатацію РЕЗ.
1.2. Це Положення поширюється на всіх суб'єктів
господарювання і фізичних осіб, які планують здійснювати
експлуатацію або експлуатують РЕЗ.
1.3. Висновок щодо ЕМС РЕЗ, який надає Український державний
центр радіочастот (далі - УДЦР), дає право на встановлення, монтаж
конкретних РЕЗ з визначеними умовами користування радіочастотним
ресурсом України (далі - РЧР).
1.4. Експлуатація РЕЗ здійснюється на підставі дозволів на
експлуатацію.
1.5. Висновок щодо ЕМС РЕЗ та дозвіл на експлуатацію РЕЗ
телерадіомовлення отримує: телерадіоорганізація, яка є власником РЕЗ мовлення або
використовує його на правах оренди і має ліцензію на мовлення
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; суб'єкт господарювання, який є власником РЕЗ мовлення і
розповсюджуватиме програми мовлення за договором (угодою) з
телерадіокомпанією, яка має ліцензію на мовлення Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення. { Розділ 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1061 ( z0614-08 ) від
10.06.2008 }
1.6. У разі наявності в орендодавця дозволу на експлуатацію
РЕЗ телерадіомовлення, що відповідає умовам ліцензії на мовлення
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
орендар не повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію, а лише
переоформити існуючий дозвіл відповідно до статті 46 Закону
( 1770-14 ). { Розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1061 ( z0614-08 ) від
10.06.2008 }
1.7. Послуги і роботи, пов'язані з підготовкою та видачею
висновків щодо ЕМС РЕЗ, участю в приймальних випробуваннях,
підготовкою та видачею дозволів на експлуатацію РЕЗ згідно зі
статтею 16 Закону ( 1770-14 ) виконуються УДЦР та його
регіональними філіями (далі - Філія) на договірних засадах.
2. Терміни та їх визначення
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: висновок щодо електромагнітної сумісності (далі - висновок
щодо ЕМС РЕЗ) - технічний висновок щодо можливості застосування
конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах
електромагнітної обстановки; дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу (далі -
дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право власника
конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом
визначеного терміну в певних умовах; радіоелектронний засіб стаціонарного розташування - РЕЗ, який
розміщується у фіксованому пункті з конкретними постійними
географічними координатами; телекомунікаційна послуга з користуванням РЧР -
телекомунікаційна послуга, для здійснення якої оператор
телекомунікацій користується радіочастотним ресурсом України,
припинення використання якого унеможливлює надання цієї
телекомунікаційної послуги; технологічні користувачі РЧР - юридичні або фізичні особи,
які користуються радіочастотним ресурсом без надання
телекомунікаційних послуг.
3. Порядок надання висновків щодо ЕМС РЕЗ
3.1. Суб'єкт господарювання або фізична особа (далі -
Заявник), який має намір експлуатувати РЕЗ, особисто, через
уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з
описом укладення звертається до Філії відповідного
адміністративно-територіального регіону, у якому планується
експлуатація РЕЗ, із заявою про видачу висновку щодо ЕМС (додатки
1 - 6) з комплектом документів (у двох примірниках), визначених
статтею 41 Закону ( 1770-14 ) (далі - заявочні документи). У разі, якщо експлуатація РЕЗ (радіомережі) планується в
декількох адміністративних регіонах, у місті Києві або Київській
області, заявочні документи подаються безпосередньо до УДЦР.
3.2. До заяви про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ
телерадіомовлення (додатки 5, 6) додатково додається подання
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
3.3. Радіотехнології в заявах про надання висновку щодо ЕМС
РЕЗ визначаються згідно з Планом використання радіочастотного
ресурсу України.
3.4. Подані заявочні документи реєструються, перевіряються на
відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх
оформлення і формуються в окрему справу.
3.5. Заявочні документи, оформлені з порушенням установлених
вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про
що в тижневий термін від дати реєстрації заяви Заявник
інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав. У разі усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, Заявник може повторно
подати заявочні документи.
3.6. УДЦР проводить розрахунки ЕМС РЕЗ, за потребою -
погодження і міжнародну координацію та надає висновки щодо ЕМС РЕЗ
на підставі: перевірки повноти й правильності оформлення заяви; експертизи документів на предмет визначення принципової
можливості використання заявлених частот; визначення відповідності радіочастот та радіотехнології, що
заявляються, плану використання радіочастотного ресурсу України,
переліку радіотехнологій, що використовуються в Україні, та
переліку перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій; перевірки відповідності заявлених типів РЕЗ умовам їх
застосування на території України; розрахунків (експертизи) ЕМС для РЕЗ з заявленими технічними
характеристиками; результатів погоджень та міжнародної координації.
3.7. УДЦР при проведенні розрахунків ЕМС РЕЗ ураховуються: існуючі та заплановані частотні присвоєння України; завантаженість смуг радіочастот, електромагнітна обстановка
та наявність необхідного радіочастотного ресурсу в конкретному
регіоні й пункті, де планується експлуатація РЕЗ, а також, у разі
потреби, результати радіомоніторингу; частотні присвоєння, занесені в Довідковий Міжнародний
Регістр частот Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - МСЕ), чи
відповідні частотні плани; міжнародні зобов'язання, прийняті Адміністрацією зв'язку та
радіочастот України в рамках МСЕ, Європейської конференції
адміністрацій пошт і телекомунікацій (далі - СЕРТ), двосторонніх
чи багатосторонніх угод з адміністраціями зв'язку інших держав; рекомендації МСЕ, СЕРТ, захисні критерії, умови забезпечення
ЕМС РЕЗ різного призначення; існуючі обмеження на використання окремих смуг радіочастот.
3.8. При підготовці рішення про надання висновку щодо ЕМС РЕЗ
визначається необхідність проведення натурних (тестових)
випробувань щодо забезпечення ЕМС з РЕЗ інших користувачів, про що
зазначається в особливих умовах висновку щодо ЕМС РЕЗ. Натурні
(тестові) випробування проводяться Заявником за участю
представників УДЦР (Філій) та інших користувачів РЧР (у разі
потреби).
3.9. У ході опрацювання заявочних документів УДЦР, у межах
своєї компетенції, може робити запити на отримання від Заявника
уточнених даних з питань підготовки висновків щодо ЕМС РЕЗ з
відповідним продовженням терміну підготовки висновків за згодою
Заявника.
3.10. У тридцятиденний термін від дати реєстрації заяви УДЦР
повинен оформити висновок щодо ЕМС РЕЗ (додаток 7), направити
Заявнику повідомлення та рахунок на оплату проведення робіт з
підготовки та видачі висновків щодо ЕМС РЕЗ або надати відмову із
зазначенням підстав. У разі необхідності погодження з Генеральним
штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен
перевищувати 80 діб. У разі необхідності міжнародної координації термін підготовки
висновків продовжується на період, визначений Регламентом
радіозв'язку МСЕ або відповідними міжнародними угодами. Щодо необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних
Сил України та/або міжнародної координації УДЦР протягом тижня від
дати виникнення підстав у письмовій формі інформує Заявника.
3.11. Висновок щодо ЕМС РЕЗ оформлюється на бланку, зразок
якого наведено в додатку 8 ( za963-05 ). Бланки висновків є
захищеними документами суворої звітності й виготовляються УДЦР за
рахунок власних госпрозрахункових коштів.
3.12. У триденний термін після надання Заявником
підтвердження про оплату рахунку УДЦР або його Філія видають
Заявникові оформлений встановленим чином висновок щодо ЕМС РЕЗ. Висновок щодо ЕМС РЕЗ за підписом заступника начальника УДЦР
Заявник отримує за місцем реєстрації заяви.
3.13. Відмова в наданні висновку щодо ЕМС РЕЗ надається
Заявнику в разі: 1) невиконання умов ЕМС з діючими або раніше запланованими
РЕЗ на заявлених радіочастотах, у зазначеному місцезнаходженні
РЕЗ; 2) негативних результатів погодження Генеральним штабом
Збройних Сил України; 3) негативних результатів міжнародної координації. Протягом тижня з дати прийняття рішення про відмову в наданні
висновку щодо ЕМС РЕЗ УДЦР у письмовій формі, із зазначенням
підстав відмови, сповіщає Заявника.
3.14. Висновок щодо ЕМС РЕЗ надається УДЦР на кожний окремий
РЕЗ стаціонарного розташування, параметри якого потребують
розрахунків ЕМС і погоджень.
3.15. Заявник має право за письмовим запитом одержати від
УДЦР офіційну інформацію про стан робіт з розгляду заявочних
документів.
4. Порядок видачі дозволів на експлуатацію РЕЗ
4.1. Для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ, а також для
продовження дії дозволів на експлуатацію РЕЗ, їх переоформлення,
видачі дублікатів Заявник, який має намір експлуатувати РЕЗ,
особисто, через уповноважений ним орган чи особу або
рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії
відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому
планується експлуатація РЕЗ, із заявою про видачу дозволу на
експлуатацію РЕЗ за формами, наведеними в додатках 9-14, та з
визначеними статтею 42 Закону ( 1770-14 ) документами (у двох
примірниках). У разі, якщо експлуатація РЕЗ (радіомережі) планується в
декількох регіонах, у місті Києві або Київській області, заявочні
документи подаються безпосередньо до УДЦР. У разі проведення натурних (тестових) випробувань щодо
забезпечення ЕМС з РЕЗ інших користувачів до заяви додається
протокол натурних (тестових) випробувань.
4.2. Із заявою про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
мовлення згідно з частиною 2 статті 30 Закону ( 1770-14 ) до УДЦР
звертається суб'єкт господарювання, який планує експлуатувати
власні або орендовані РЕЗ для розповсюдження телерадіопрограм на
підставі відповідної ліцензії на мовлення.
4.3. Для РЕЗ телерадіомовлення до заяви (додатки 13, 14)
додатково додаються: копія ліцензії на мовлення - якщо розповсюдження програм
телерадіомовлення здійснюватиме власник цієї ліцензії, або копія
угоди з власником ліцензії на мовлення та копія цієї ліцензії -
якщо розповсюдження програм телерадіомовлення здійснюватиме
Заявник на підставі угоди з власником зазначеної ліцензії на
мовлення; подання Національної ради України з питань телебачення та
радіомовлення для багатоканальних систем, які передбачають
використання радіочастотного ресурсу України.
4.4. Подані заявочні документи реєструються, перевіряються на
відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх
оформлення і формуються в окрему справу.
4.5. Заявочні документи, оформлені з порушенням установлених
вимог або з неповним комплектом документів, залишаються без
розгляду, про що в тижневий термін від дати реєстрації заяви
Заявник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних
підстав. У разі усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, Заявник може повторно
подати заявочні документи.
4.6. У разі виявлення невідповідності технічних характеристик
РЕЗ, зазначених у заявочних документах, висновку щодо ЕМС РЕЗ, які
вимагають проведення нових розрахунків ЕМС, погоджень та
координації, заява протягом тижня від дати реєстрації повертається
Заявнику для оформлення нової заяви про отримання висновку щодо
ЕМС РЕЗ відповідно до розділу 3 цього Положення або переоформлення
заяви про видачу дозволу на експлуатацію.
4.7. Після завершення встановлення (монтажу) РЕЗ УДЦР у
встановленому НКРЗ порядку спільно з Заявником здійснює перевірку
відповідності технічних характеристик РЕЗ висновку щодо ЕМС РЕЗ,
складає Акт первинного технічного контролю РЕЗ, який є підставою
для прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на
експлуатацію.
4.8. У терміни, визначені Законом для розгляду заяв про
видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ, а також продовження дії,
переоформлення, видачі дубліката дозволу на експлуатацію РЕЗ, УДЦР
повинен оформити дозвіл на експлуатацію РЕЗ (додаток 15),
направити Заявнику повідомлення та рахунок на оплату за проведення
робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію РЕЗ. Бланки дозволів на експлуатацію РЕЗ є захищеними документами
суворої звітності й виготовляються УДЦР за рахунок власних
госпрозрахункових коштів. Зразки бланків дозволів на експлуатацію
РЕЗ наведено в додатках 16 ( zb963-05 ), 17 ( zc963-05 ).
4.9. При прийнятті рішення про видачу дозволу на експлуатацію
РЕЗ ураховуються результати перевірки відповідності технічних
характеристик РЕЗ висновку щодо ЕМС РЕЗ, а також, за наявності,
результати натурних (тестових) випробувань. Якщо за результатами перевірки відповідності технічних
характеристик РЕЗ висновку щодо ЕМС РЕЗ, а також результатів
натурних (тестових) випробувань буде виявлено невідповідність
параметрів випромінювання та характеристик установлених
радіоелектронних засобів виданому Заявникові висновку щодо ЕМС
РЕЗ, що вимагатиме проведення нових розрахунків ЕМС, погоджень та
міжнародної координації, УДЦР приймає рішення про відмову у видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ і протягом трьох робочих днів повертає
Заявнику його заявочні документи для оформлення нової заяви про
отримання висновку щодо ЕМС РЕЗ відповідно до статті 41 Закону
( 1770-14 ). Якщо за результатами перевірки відповідності технічних
характеристик РЕЗ висновку щодо ЕМС РЕЗ буде виявлено
незабезпечення ЕМС РЕЗ Заявника з РЕЗ інших користувачів, що
вимагатиме проведення нових розрахунків ЕМС, погоджень та
міжнародної координації, УДЦР протягом трьох робочих днів інформує
про це Заявника і виконує ці роботи за власний рахунок у терміни,
визначені законодавством.
4.10. Заявник отримує дозволи на експлуатацію РЕЗ за підписом
заступника начальника УДЦР за місцем реєстрації заяви.
4.11. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається Заявникові не
пізніше ніж через три робочі дні після пред'явлення ним документа,
що підтверджує оплату робіт з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію.
4.12. Продовження дії, переоформлення, видача дубліката,
анулювання дозволу на експлуатацію здійснюються відповідно до
статей 44, 46, 47 та 45 Закону ( 1770-14 ).
4.13. Для продовження дії дозволу на експлуатацію користувач
повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну його
дії звернутися до УДЦР або відповідної Філії із заявою про
продовження терміну дії дозволу. Форми заяв наведено в додатках
18 - 23.
4.14. Копії виданих дозволів на експлуатацію РЕЗ УДЦР
направляє до Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ).
4.15. У разі, якщо Заявник протягом 30 календарних днів від
дня направлення йому повідомлення та рахунку на оплату робіт з
підготовки та видачі дозволів не надав документ, що підтверджує
внесення плати за ці роботи, УДЦР анулює рішення про їх видачу.
4.16. Загальна ширина смуги радіочастот, яка використовується
в кожному окремому регіоні, для здійснення платежів за
користування РЧР зазначається у дозволах на експлуатацію РЕЗ
стаціонарного розташування.
4.18. Заявник має право на письмовий запит одержати від УДЦР
офіційну інформацію про стан робіт з розгляду заявочних
документів.
5. Умови користування радіочастотним ресурсом
5.1. Користувач у процесі експлуатації радіоелектронних
засобів повинен виконувати такі умови користування радіочастотним
ресурсом України: 5.1.1. Додержуватися вимог законодавства, державних
стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних
документів, чинних у сфері користування радіочастотним ресурсом
України, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до
порушень законодавства про користування радіочастотним ресурсом
України. 5.1.2. Виконувати вимоги метрологічного забезпечення у сфері
користування радіочастотним ресурсом. 5.1.3. Уживати заходів щодо недопущення несанкціонованого
доступу до радіомережі та інформації, що передається у цій мережі. 5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі вносити до Держбюджету
щомісячний збір за користування радіочастотним ресурсом України, а
також плату УДЦР за радіочастотний моніторинг. 5.1.5. Дотримуватися особливих умов дозволів на експлуатацію
РЕЗ. 5.1.6. Надавати на запит представників ДІЗ або УДЦР, які
здійснюють нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом,
інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування,
розміщення РЕЗ. 5.1.7. Забезпечувати в установленому законодавством порядку
доступ посадових осіб ДІЗ, УДЦР на територію та в приміщення з
метою перевірки використання розташованих у них РЕЗ, а також
пред'являти на їхню вимогу відповідні дозволи, сертифікати,
свідоцтва та інші документи, які стосуються питань користування
радіочастотним ресурсом України. 5.1.8. Розпочинати експлуатацію РЕЗ тільки після отримання
відповідних дозволів на експлуатацію. 5.1.9. Використовувати лише ті типи РЕЗ, що відповідають
умовам їх застосування на території України, визначеним Законом
України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ). 5.1.10. Використовувати лише радіотехнології, зазначені в
дозволі на експлуатацію. 5.1.11. Забезпечувати незалежно від форми власності в умовах
надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану
використання належних Користувачу мереж радіозв'язку для
проведення мобілізаційних заходів та задоволення потреб
національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. 5.1.12. Своєчасно виконувати розпорядження (приписи) ДІЗ,
УДЦР стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним
ресурсом, особливих умов дозволів на експлуатацію РЕЗ та норм
законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом
України. 5.1.13. Надавати змогу та створювати належні умови для
здійснення державного нагляду за дотриманням норм законодавства у
сфері користування радіочастотним ресурсом України. 5.1.14. Надавати в установлені строки і за визначеними
адресами державну та відомчу статистичну звітність за формами,
затвердженими органами статистики, НКРЗ та ЦОВЗ.
5.2. Користувач несе визначену законодавством
відповідальність за порушення законодавства у сфері користування
радіочастотним ресурсом України.
5.3. Користувач не може передавати свої права на експлуатацію
РЕЗ за відповідним дозволом будь-якій іншій фізичній або юридичній
особі.
5.4. УДЦР може включати до дозволів на експлуатацію РЕЗ для
окремих Користувачів особливі умови, які не суперечать чинному
законодавству.
5.5. Державний нагляд за дотриманням Користувачами норм
законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України
та умов користування радіочастотним ресурсом здійснює ДІЗ. За
дорученням НКРЗ участь у здійсненні нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом бере УДЦР.
Член Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України О.І.Філіпова

Додаток 1
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма РР-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ рухомого радіозв'язку
_____________________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

------------------------------------------ |Реєстраційний N | ------------------------------------------ (заповнюється оператором бази даних УДЦР)
1. Відомості про Заявника ------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |______________________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ______________________, | |МФО __________________ Банк _______________________________, | |м. ___________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Характеристики мережі радіозв'язку
------------------------------------------------------------------ |Призначення: |Стандарт: (за наявності) | |-----------------------------------+----------------------------| |Регіон використання РЕЗ: |Радіус зони обслуговування | | |(км): | ------------------------------------------------------------------
3. Технічні характеристики РЕЗ (обладнання)
------------------------------------------------------------------ |Тип обладнання: |Дуплексне рознесення | | |радіочастот (МГц): | |--------------------------------+-------------------------------| |Виробник: |Поляризація: | |--------------------------------+-------------------------------| |Діапазон робочих частот (МГц): |Клас випромінювання | |--------------------------------+-------------------------------| |Крок сітки частот або формула |Ширина смуги випромінювання за | |каналоутворення: |рівнем -30 дБ: | |--------------------------------+-------------------------------| |Сертифікат відповідності (номер |Позивний (за наявності): | |та дата видачі): | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР з Координати та адресу місця
підготовки та видачі розташування РЕЗ перевірено.
висновку щодо ЕМС РЕЗ
гарантую.
Заявник Заступник начальника (начальник ______________________ ___________________ філії ) УДЦР
(підпис, ПІБ)
м.п. ________________________________ ________________ 200 року (підпис, ПІБ)
м.п.
Дата і номер реєстрації ______________________ 200_ року
заяви в УДЦР (філії) _______________ 200__ року N ___

Додаток 2
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма РС-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ фіксованої радіослужби
______________________________________________
(назва радіотехнології)

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних УДЦР)
1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): ___________________________| |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ______________________, | |МФО __________________ Банк _______________________________, | |м. _________________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ | |Кінцева РРС-N1 |Кінцева РРС-N2| |-------------------------------+-----------------+--------------| |Назва/тип РЕЗ | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Сертифікат відповідності (номер| | | |та дата видачі) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Географічні координати | | | |довгота (гр. хв. сек.), широта | | | |(гр. хв. сек.) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Кут азимуту випромінювання | | | |(градусів) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Абсолютна висота поверхні Землі| | | |в місці встановлення антени (м)| | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Висота встановлення антени над | | | |поверхнею Землі (м) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Тип і параметри модуляції | | | |випромінювання | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Ширина смуги (МГц); клас | | | |випромінювання | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Максимальна потужність | | | |передавача на вході антени | | | |(дБВт) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Номінали частот передавачів | | | |(МГц) та тип поляризації або | | | |кількість номіналів частот** | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Тип антени, розміри (м); | | | |коефіцієнт підсилення (дБ) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою. ** Підбір конкретних номіналів частот здійснює УДЦР
Оплату робіт УДЦР з Координати та адресу місця
підготовки та видачі розташування РЕЗ перевірено.
висновку щодо ЕМС РЕЗ
гарантую.
Заявник Заступник начальника (начальник ______________________ ___________________ філії ) УДЦР
(підпис, ПІБ)
м.п. ________________________________ ________________ 200 року (підпис, ПІБ)
м.п.
Дата і номер реєстрації ______________________ 200_ року
заяви в УДЦР (філії) _______________ 200__ року N ___

Додаток 3
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма ЗС-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ
супутникового радіозв'язку
_________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних УДЦР)
1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |______________________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ______________________, | |МФО __________________ Банк_______________________________, | |м. ____________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу: | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Назва супутникової мережі (орбітальна | | |позиція космічної станції для ГСО) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Назва/тип РЕЗ | | |--------------------------------------------+-------------------| |Сертифікат відповідності (номер та дата | | |видачі) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | |--------------------------------------------+-------------------| |Географічні координати: | | |довгота (гр. хв. сек.), | | |широта (гр. хв. сек.) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Абсолютна висота поверхні Землі у місці | | |встановлення антени (м) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Висота фазового центру антени над поверхнею | | |Землі (м) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кути азимута/елевації випромінювання, | | |(градусів) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номінали робочих частот (смуг) у режимі | | |передавання (ГГц); тип поляризації | | |--------------------------------------------+-------------------| |Тип і параметри модуляції випромінювання | | |передавача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Швидкість передавання даних для кожного | | |випромінювання (кбіт/с) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання | | |передавача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Максимальна потужність передавача на вході | | |антени для кожного класу випромінювання | | |(дБВт) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номінали робочих частот (смуг) у режимі | | |приймання (ГГц); тип поляризації | | |--------------------------------------------+-------------------| |Швидкість передавання даних, що приймається | | |РЕЗ (кбіт/с) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Тип і параметри модуляції випромінювання, що| | |приймається | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання, | | |що приймається РЕЗ | | |--------------------------------------------+-------------------| |Шумова температура прийомної системи (К) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Тип антени, розміри (м); коефіцієнт | | |підсилення передавання/приймання (дБ) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР з Координати та адресу місця
підготовки та видачі розташування РЕЗ перевірено.
висновку щодо ЕМС РЕЗ
гарантую.
Заявник Заступник начальника (начальник ______________________ ___________________ філії) УДЦР
(підпис, П.І.Б.)
м.п. ________________________________ ________________ 200_ року (підпис, П.І.Б.)
м.п.
Дата і номер реєстрації ______________________ 200_ року
заяви в УДЦР (філії) _______________ 200__ року N ___

Додаток 4
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма БС-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ
фіксованого радіозв'язку
______________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних УДЦР)
1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |______________________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ______________________, | |МФО __________________ Банк_______________________________, | |м. _____________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу: | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Назва/тип РЕЗ | | |--------------------------------------+-------------------------| |Сертифікат відповідності (номер та | | |дата видачі) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | |--------------------------------------+-------------------------| |Географічні координати: | | |довгота (гр. хв. сек.), | | |широта (гр. хв. сек.) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Абсолютна висота поверхні Землі в | | |місці встановлення антени (м) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Висота встановлення антени над | | |поверхнею Землі (м) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Тип і параметри модуляції | | |випромінювання | | |--------------------------------------+-------------------------| |Швидкість цифрового потоку (Мбіт/с) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Ширина смуги (МГц); клас | | |випромінювання | | |--------------------------------------+-------------------------| |Максимальна потужність передавача на | | |вході антени (дБВт) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Номер каналу, номінал частоти | | |передавання (МГц), тип поляризації | | |--------------------------------------+-------------------------| |Номер каналу, номінал частоти | | |приймання (МГц), тип поляризації | | |--------------------------------------+-------------------------| |Тип антени, розміри (м); коефіцієнт | | |підсилення (дБ) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Азимут/кут місця випромінювання, |Азимут: |Кут місця: | |(градусів) | | | |--------------------------------------+------------+------------| |Ширина діаграми спрямованості антени, |Гор. пл.: |Верт. пл.: | |(градусів) у | | | |горизонтальній/вертикальній площині | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР з Координати та адресу місця
підготовки та видачі розташування РЕЗ перевірено.
висновку щодо ЕМС РЕЗ
гарантую.
Заявник Заступник начальника (начальник ______________________ ___________________ філії) УДЦР
(підпис, ПІБ)
м.п. ________________________________ ________________ 200 року (підпис, ПІБ)
м.п.
Дата і номер реєстрації ______________________ 200_ року
заяви в УДЦР (філії) _______________ 200__ року N ___

Додаток 5
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів

Форма Т-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ
телевізійного мовлення радіомовної служби

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних УДЦР)

1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |___________________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ______________________ , | |МФО __________________ Банк _______________________________, | |м. ___________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Подання Національної ради України з питань телебачення і | |радіомовлення (номер та дата): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики Місце встановлення
------------------------------------------------------------------ |Адреса: | |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | |широта (північна) ______ град ________ хв ______ сек | |довгота (східна) ______ град ________ хв _______ сек | | | ------------------------------------------------------------------
Характеристики РЕЗ
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ |Сертифікат відповідності (номер, дата): | | | | |----------------------------------------------------------------| |Виробник |Телевізійний канал ___________ | |----------------------------------------------------------------| |Потужність передавача |Стандарт / система | |відео ______ кВт, звук _____ кВт |________/_________ | |-------------------------------------+--------------------------| |Клас випромінювання |Зміщення несівної | |відео __________ звук _____________ |частоти _____ кГц | |-------------------------------------+--------------------------| |Рівень побічних випромінювань |Відхилення | |______ мВт |частоти _______ Гц | |----------------------------------------------------------------| |Радіотехнологія | ------------------------------------------------------------------
Характеристики антенно-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота встановлення антени |Висота основи антенної опори над | |над рівнем землі м |рівнем моря м | |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени |Довжина фідера м |Втрати у фідері дБ/м | |(Г/В/З) | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість антени |Азимут максимального випромінювання | |(НС/С) |град. | ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, | 0 |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил. | | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |120|130|140 |150 |160 |170 |180 |190 |200|210 |220 |230| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил. | | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |240|250|260 |270 |280 |290 |300 |310 |320|330 |340 |350| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил. | | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Характеристики суматора потужностей (за наявності)
------------------------------------------------------------------ |Діапазон частот |Мінімальна різниця частот МГц | |----------------------------------------------------------------| |Діапазон потужностей |Послаблення дБ | ------------------------------------------------------------------
Максимальна ефективно випромінювана потужність
(ЕВП) _____ дБВт
Час роботи передавача ____________ Позивний сигнал __________
Термін початку мовлення _____________________
Оплату робіт УДЦР з Координати та адресу місця
підготовки та видачі розташування РЕЗ перевірено.
висновку щодо ЕМС РЕЗ
гарантую.
Заявник Заступник начальника (начальник ______________________ ___________________ філії) УДЦР
(підпис, ПІБ)
м.п. ________________________________ ________________ 200 року (підпис, ПІБ)
м.п.
Дата і номер реєстрації ______________________ 200_ року
заяви в УДЦР (філії) _______________ 200__ року N ___

Додаток 6
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма Р-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ
звукового мовлення радіомовної служби

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних УДЦР)

1. Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |__________________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ______________________, | |МФО __________________ Банк _______________________________, | |м. _____________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Подання Національної ради України з питань телебачення і | |радіомовлення (номер та дата): | ------------------------------------------------------------------
2.Технічні характеристики
Місце встановлення
------------------------------------------------------------------ |Адреса: | |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | |широта (північна) ______ град ________ хв ______ сек | |довгота (східна) ______ град ________ хв _______ сек | ------------------------------------------------------------------
Характеристики РЕЗ
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ: |Сертифікат відповідності (номер, | | |дата): | |----------------------------------------------------------------| |Виробник: | |----------------------------------------------------------------| |Потужність передавача кВт |Клас випромінювання | |----------------------------------------------------------------| |Частота МГц |Відхилення частоти |Рівень побічних | | |Гц |випромінювань мВт | |----------------------------------------------------------------| |Система передачі |Радіотехнологія | ------------------------------------------------------------------
Характеристики антенно-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота встановлення антени |Висота основи антенної опори над | |над рівнем землі м |рівнем моря м | |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени |Довжина фідера м |Втрати у фідері дБ/м | |(Г/В/З) | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість антени |Азимут максимального випромінювання | |(НС/С) |град. | ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, | 0 |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил. | | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |120|130|140 |150 |160 |170 |180 |190 |200|210 |220 |230| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил. | | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |240|250|260 |270 |280 |290 |300 |310 |320|330 |340 |350| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил. | | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Характеристики суматора потужностей (за наявності)
------------------------------------------------------------------ |Діапазон частот |Мінімальна різниця частот МГц | |----------------------------------------------------------------| |Діапазон потужностей |Послаблення дБ | ------------------------------------------------------------------
Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _____ дБВт
Час роботи передавача _______ Позивний сигнал _______________
Термін початку мовлення ____________________
Оплату робіт УДЦР з Координати та адресу місця
підготовки та видачі розташування РЕЗ перевірено.
висновку щодо ЕМС РЕЗ
гарантую.
Заявник Заступник начальника (начальник ______________________ ___________________ філії) УДЦР
(підпис, П.І.Б.)
м.п. ________________________________ ________________ 200_ року (підпис, П.І.Б.)
м.п.
Дата і номер реєстрації ______________________ 200_ року
заяви в УДЦР (філії) _______________ 200__ року N ___

Додаток 7
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів

Зразок висновку щодо ЕМС РЕЗ

N______________
Власник РЕЗ: _______________________________________________
(організаційно-правова форма, найменування, місцезнаходження
юридичної особи __________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи) __________________________________________________________________
(тип РЕЗ із зазначенням радіотехнології)
Група користувачів РЧР: _____________________________________
(для надання телекомунікаційних
послуг, технологічні,
телерадіомовлення)
Ліцензія на користування РЧР: _______________________________
(номер та дата видачі ліцензії
на користування РЧР,
за наявності)
Загальні дані про РЕЗ: ______________________________________
(назва, тип, шифр, назва мережі,
до якої входить РЕЗ)
Дані про розташування РЕЗ: __________________________________
(адреса, географічні координати,
висоти встановлення антен РЕЗ
та ін.)
Параметри випромінювання: ___________________________________
(присвоєні частоти, клас
випромінювання, напрямок
випромінювання, поляризація)
Технічні характеристики РЕЗ: ________________________________
(кількість, технічні
характеристики передавачів,
приймачів, антенно-фідерного
тракту)
Додаткові відомості: ________________________________________
(радіус зони обслуговування, позивний
сигнал, час роботи, тип кінцевої
апаратури та ін.)
Смуга радіочастот, що використовується РЕЗ: __________________________________________________________________
(дані про загальну смугу частот, що використовується
радіоелектронним засобом у регіоні)
Службові відмітки: __________________________________________
(вказуються реєстраційні
та ідентифікаційні дані)
Умови ЕМС ___________________________________________________
(умови забезпечення ЕМС)
Висновок дає право на встановлення, монтаж радіоелектронних
засобів за вказаними географічними координатами (адресами) і
зазначеними технічними характеристиками.
Особливі умови висновку: ____________________________________
(умови щодо початку експлуатації
РЕЗ, необхідність проведення
натурних випробувань та ін.)
Заступник начальника УДЦР ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
м.п.
Дата видачі: _____________ Висновок дійсний до: _____________
----------------------------------------------- |Реєстраційний N заяви | | |------------------------+--------------------| |Висновок підготував | | -----------------------------------------------

Додаток 8
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів

ЗРАЗОК
бланка висновку щодо електромагнітної сумісності РЕЗ
( za963-05 )

Додаток 9
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма РР-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
рухомого радіозв'язку
_____________________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

1. Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу: ___________________ | |_______________________________________________________________ | |(що надають телекомунікаційні послуги/технологічні користувачі) | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР | |(за наявності - номер та дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Характеристики мережі радіозв'язку
------------------------------------------------------------------ |Призначення: |Стандарт: (за наявності) | |---------------------------+------------------------------------| |Регіон використання РЕЗ: |Радіус зони обслуговування, км: | ------------------------------------------------------------------
3. Технічні характеристики РЕЗ
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ: |Дуплексне рознесення | | |радіочастот (МГц): | |----------------------------------+-----------------------------| |Виробник: |Поляризація: | |----------------------------------+-----------------------------| |Діапазон робочих частот (МГц): |Клас випромінювання: | |----------------------------------+-----------------------------| |Крок сітки частот або формула |Ширина смуги випромінювання | |каналоутворення: |за рівнем - 30 дБ: | |----------------------------------+-----------------------------| |Сертифікат відповідності (номер та|Позивний (при наявності): | |дата видачі): | | |----------------------------------+-----------------------------| |Термін проведення приймальних |Термін початку та повного | |випробувань: |освоєння РЧР: | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР з підготовки 1. Відповідність заявлених
та видачі дозволу даних висновку щодо ЕМС:
на експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати первинного
технічного контролю РЕЗ: _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) (підпис, ініціали та прізвище)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Форма РР - 3 (зворотний бік)
Частотний план мережі

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Озна-|Адреса |Коор- |Коор- |Потуж-|Тип |Кое- |Висота|Меха-|Елек- |Азимут|Зату- |Номери|Часто-|Часто-| |чення|розташування |динати|динати|ність |анте-|фіці- |підві-|ніч- |трич- |макс. |хання |кана- |ти |ти | |стан-|антени РЕЗ, |(широ-|(дов- |пере- |ни |єнт |су |ний |ний |випро-|у фі- |лів |прий- |пере- | |ції |характеристика |та) |гота) |дава- | |під- |антени|кут |кут |міню- |дерно-|за |мання,|даван-| |(сек-|місця встановлення| | |ча, Вт| |силе- |над |нахи-|нахилу|вання,|му |секто-|МГц |ня, | |тора)|(на вежі, на даху | | | | |ння |рівнем|лу |ДСА, |град. |трак- |рами | |МГц | |заяв-|та інше) | | | | |анте- |землі,|ДСА, |град. | |ті, |(за | | | |ником| | | | | |ни, дБ|м |град.| | |дБ |наяв- | | | | | | | | | | | | | | | |ності)| | | |-----+------------------+------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявник
м.п.

Додаток 10
До Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма РС-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
фіксованої радіослужби
______________________________________________
(назва радіотехнології)

1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО:: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |____________________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер | |та дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ | |Кінцева РРС-N1|Кінцева РРС-N2| |----------------------------------+--------------+--------------| |Назва/тип РЕЗ | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Сертифікат відповідності (номер та| | | |дата видачі) | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Географічні координати: | | | |довгота (гр. хв. сек.), | | | |широта (гр. хв. сек.) | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Кут азимута випромінювання | | | |(градуси) | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Абсолютна висота поверхні Землі у | | | |місці встановлення антени (м) | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Висота встановлення антени над | | | |поверхнею Землі (м) | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Тип і параметри модуляції | | | |випромінювання | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Ширина смуги (МГц); клас | | | |випромінювання | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Максимальна потужність передавача | | | |на вході антени (дБВт) | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Номінали частот передавачів (МГц) | | | |та тип поляризації | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |Тип антени, розміри (м); | | | |Коефіцієнт підсилення (дБ) | | | |----------------------------------+-----------------------------| |Термін проведення приймальних |Термін початку та повного | |випробувань: |освоєння РЧР: | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР з підготовки 1. Відповідність заявлених
та видачі дозволу даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
на експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати первинного
технічного контролю РЕЗ: _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 11
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма ЗС-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
супутникового радіозв'язку
____________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |_____________________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Назва супутникової мережі (орбітальна позиція| | |космічної станції для ГСО) | | |---------------------------------------------+------------------| |Назва/тип РЕЗ | | |---------------------------------------------+------------------| |Сертифікат відповідності (номер та дата | | |видачі) | | |---------------------------------------------+------------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | |---------------------------------------------+------------------| |Координати: довгота (гр. хв. сек.), | | |широта (гр. хв. сек.) | | |---------------------------------------------+------------------| |Абсолютна висота поверхні Землі у місці | | |встановлення антени (м) | | |---------------------------------------------+------------------| |Висота фазового центру антени над поверхнею | | |Землі (м) | | |---------------------------------------------+------------------| |Кути азимута/елевації випромінювання | | |(градуси) | | |---------------------------------------------+------------------| |Номінали робочих частот (смуг) у режимі | | |передавання (ГГц); тип поляризації | | |---------------------------------------------+------------------| |Тип і параметри модуляції випромінювання | | |передавача | | |---------------------------------------------+------------------| |Швидкість передавання даних для кожного | | |випромінювання (кбіт/с) | | |---------------------------------------------+------------------| |Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання | | |передавача | | |---------------------------------------------+------------------| |Максимальна потужність передавача на вході | | |антени для кожного класу випромінювання | | |(дБВт) | | |---------------------------------------------+------------------| |Номінали робочих частот (смуг) у режимі | | |приймання (ГГц); тип поляризації | | |---------------------------------------------+------------------| |Швидкість передавання даних, що приймається | | |РЕЗ (кбіт/с) | | |---------------------------------------------+------------------| |Тип і параметри модуляції випромінювання, що | | |приймається | | |---------------------------------------------+------------------| |Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання, | | |що приймається РЕЗ | | |---------------------------------------------+------------------| |Шумова температура приймальної системи (К) | | |---------------------------------------------+------------------| |Тип антени, розміри (м); коефіцієнт | | |підсилення передавання/приймання (дБ) | | |----------------------------------------------------------------| |Термін проведення приймальних |Термін початку та повного | |випробувань: |освоєння РЧР: | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР з підготовки 1. Відповідність заявлених
та видачі дозволу даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
на експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати первинного
технічного контролю РЕЗ: _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 12
До Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма БС-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
фіксованого радіозв'язку
______________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Назва/тип РЕЗ | | |--------------------------------------+-------------------------| |Сертифікат відповідності (номер та | | |дата видачі) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | |--------------------------------------+-------------------------| |Координати: довгота (гр. хв. сек.), | | |широта (гр. хв. сек.) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Абсолютна висота поверхні Землі у | | |місці встановлення антени (м) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Висота встановлення антени над | | |поверхнею Землі (м) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Тип і параметри модуляції | | |випромінювання | | |--------------------------------------+-------------------------| |Швидкість цифрового потоку (Мбіт/с) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Ширина смуги (МГц); клас | | |випромінювання | | |--------------------------------------+-------------------------| |Максимальна потужність передавача на | | |вході антени (дБВт) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Номер каналу, номінал частоти | | |передавання (МГц), тип поляризації | | |--------------------------------------+-------------------------| |Номер каналу, номінал частоти | | |приймання (МГц), тип поляризації | | |--------------------------------------+-------------------------| |Тип антени, розміри (м); коефіцієнт | | |підсилення (дБ) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Азимут/кут місця випромінювання |Азимут: |Кут місця: | |(градусів) | | | |--------------------------------------+-----------+-------------| |Ширина діаграми спрямованості антени |Гор. |Верт. | |(градусів) у |площина: |площина: | |горизонтальній/вертикальній площині | | | |----------------------------------------------------------------| |Термін проведення приймальних |Термін початку та повного | |випробувань: |освоєння РЧР: | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР з підготовки 1. Відповідність заявлених
та видачі дозволу даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
на експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати первинного
технічного контролю РЕЗ: _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 13
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма Т-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
телевізійного мовлення радіомовної служби

1. Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування каналами мовлення (номер, дата | |видачі та термін дії): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
Місце встановлення
------------------------------------------------------------------ |Адреса: | |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | |широта (північна) ______ град ________ хв ______ сек | |довгота (східна) ______ град ________ хв _______ сек | ------------------------------------------------------------------
Характеристики РЕЗ
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ |Заводський | |_________________________________________|номер _____________ | |----------------------------------------------------------------| |Виробник _______________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності (номер, дата |Телевізійний | |видачі): |канал ____________ | |----------------------------------------------------------------| |Потужність передавача |Стандарт / система | |відео ______Вт, звук_____ Вт |________/_________ | |----------------------------------------------------------------| |Клас випромінювання відео __________, |Зміщення несучої | |звук_____________ |частоти _____ кГц | |----------------------------------------+-----------------------| |Рівень побічних випромінювань ______ мВт|Відхилення | | |частоти ________ Гц | |----------------------------------------------------------------| |Радіотехнологія: | ------------------------------------------------------------------
Характеристики антенно-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота встановлення антени |Висота основи антенної опори над | |над рівнем землі м |рівнем моря м | |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени |Довжина фідера м |Втрати у фідері дБ/м | |(Г/В) | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість антени |Азимут максимального випромінювання | |(НС/С) |град. | ------------------------------------------------------------------ Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, | 0 |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |ДБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |120|130|140 |150 |160 |170 |180 |190 |200|210 |220 |230| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |ДБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |240|250|260 |270 |280 |290 |300 |310 |320|330 |340 |350| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |ДБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Характеристики суматора потужностей (за наявності)
------------------------------------------------------------------ |Діапазон частот |Мінімальна різниця частот МГц | |----------------------------------------------------------------| |Діапазон потужностей |Послаблення дБ | ------------------------------------------------------------------
Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _____ дБВт
Час роботи передавача _________ Позивний сигнал _____________
Термін початку мовлення ___________________
Оплату робіт УДЦР з підготовки 1. Відповідність заявлених
та видачі дозволу даних висновку щодо ЕМС:
на експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати первинного
технічного контролю РЕЗ: _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) (підпис, ініціали та прізвище)
м.п. м.п. ____ _____________ 200_ року _____ _______________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 14
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма Р-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ
звукового мовлення радіомовної служби

1. Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування каналами мовлення (номер, дата | |видачі та термін дії): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
Місце встановлення
------------------------------------------------------------------ |Адреса: | |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | |широта (північна) ______ град ________ хв ______ сек | |довгота (східна) ______ град ________ хв _______ сек | ------------------------------------------------------------------
Характеристики РЕЗ
------------------------------------------------------------------ |Тип обладнання: |Заводський номер: | |----------------------------------------------------------------| |Виробник: | |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності (номер, дата|Потужність передавача: кВт| |видачі): | | |----------------------------------------------------------------| |Частота МГц |Відхилення частоти |Рівень побічних | | |Гц |випромінювань мВт | |----------------------------------------------------------------| |Система передачі |Клас випромінювання | |----------------------------------------------------------------| |Радіотехнологія | ------------------------------------------------------------------
Характеристики антенно-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота встановлення антени |Висота основи антенної опори над | |над рівнем землі м |рівнем моря м | |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени |Довжина фідера м |Втрати у фідері дБ/м | |(Г/В) | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість антени |Азимут максимального випромінювання | |(НС/С) |град. | ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, | 0 |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |120|130|140 |150 |160 |170 |180 |190 |200|210 |220 |230| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |240|250|260 |270 |280 |290 |300 |310 |320|330 |340 |350| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Характеристики суматора потужностей (за наявності)
------------------------------------------------------------------ |Діапазон частот |Мінімальна різниця частот МГц | |----------------------------------------------------------------| |Діапазон потужностей |Послаблення дБ | ------------------------------------------------------------------
Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _____ дБВт
Час роботи передавача _______ Позивний сигнал _______________
Термін початку мовлення _________________________
Оплату робіт УДЦР з підготовки 1. Відповідність заявлених
та видачі дозволу даних висновку щодо ЕМС:
на експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати первинного
технічного контролю РЕЗ: _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) (підпис, ініціали та прізвище)
м.п. м.п. ___ ______________ 200_ року ____ ________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 15
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів

Зразок дозволу на експлуатацію
N______________
(номер дозволу)
на експлуатацію радіоелектронного засобу _____________________________________________________________
(назва радіотехнології / назва радіослужби)

Власник РЕЗ: _______________________________________________ (організаційно-правова форма, найменування, місцезнаходження
юридичної особи
__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання фізичної особи)
Група користувачів РЧР: _____________________________________
(для надання телекомунікаційних
послуг, технологічні,
телерадіомовлення)
Ліцензія на користування РЧР: _______________________________
(номер та дата видачі ліцензії
на користування РЧР,
за наявності)
Висновок щодо ЕМС РЕЗ: ______________________________________
(номер та дата видачі висновку щодо
ЕМС)
Загальні дані про РЕЗ: ______________________________________
(марка, тип, шифр, назва мережі,
до якої входить РЕЗ)
Дані про розташування РЕЗ: __________________________________
(адреса, географічні координати,
висоти встановлення антени РЕЗ
та ін.)
Параметри випромінювання: ___________________________________
(присвоєні частоти, клас
випромінювання, напрямок,
поляризація,)
Технічні характеристики РЕЗ: ________________________________
(кількість, технічні
характеристики передавачів,
приймачів, антенно-фідерного
тракту)
Додаткові відомості: ________________________________________
(радіус зони обслуговування, позивний
сигнал, час роботи, тип кінцевої
апаратури та ін.)
Смуга радіочастот, що використовується РЕЗ: _____________________________________________________________
(дані про загальну смугу частот, що використовується
радіоелектронним засобом у регіоні)
Особливі умови дозволу: _____________________________________
(щодо експлуатації РЕЗ, зміни
користування р/частотами та ін.)
Заступник начальника УДЦР ____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
м.п.
Дата видачі: _______________ Дозвіл дійсний до:_________________
(день/місяць/рік) (день/місяць/рік)
------------------------------------------------- |Реєстраційний N заяви | | |--------------------------+--------------------| |Дозвіл підготував | | -------------------------------------------------

Додаток 16
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів

ЗРАЗОК
бланка дозволу на експлуатацію стаціонарного РЕЗ
( zb963-05 )

Додаток 17
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів

ЗРАЗОК
бланка дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ
( zc963-05 )

Додаток 18
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма РР-3п

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на
експлуатацію РЕЗ рухомого радіозв'язку
____________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

1. Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу: | |_______________________________________________________________ | |(що надають телекомунікаційні послуги/технологічні користувачі) | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу: | |________________________________________________________________| |(що надають телекомунікаційні послуги/технологічні користувачі) | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Характеристики мережі радіозв'язку
------------------------------------------------------------------ |Призначення: |Стандарт: | | |(за наявності) | |-----------------------------------------+----------------------| |Регіон використання РЕЗ: |Радіус зони | | |обслуговування (км): | ------------------------------------------------------------------
3. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ |Дуплексне рознесення радіочастот| | |(МГц): | |-------------------------------+--------------------------------| |Виробник: |Поляризація: | |-------------------------------+--------------------------------| |Діапазон робочих частот (МГц): |Клас випромінювання: | |-------------------------------+--------------------------------| |Крок сітки частот або формула |Ширина смуги випромінювання за | |каналоутворення: |Рівнем -30 дБ: | |-------------------------------+--------------------------------| |Сертифікат відповідності |Позивний (за наявності): | |(номер, дата видачі): | | |----------------------------------------------------------------| |Термін проведення приймальних випробувань: | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР за продовження 1. Відповідність заявлених
дії дозволу на даних висновку щодо ЕМС:
експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати радіомоніторингу _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) (підпис, ініціали та прізвище)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Форма РР - 3 (зворотний бік)

Частотний план мережі

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Кате- |Озна-|Адреса |Коор- |Коор- |Потуж-|Тип |Кое- |Висота|Меха-|Елек- |Азимут|Зату- |Номери|Часто-|Часто-| |горія |чення|розташування |динати|динати|ність |анте-|фіці- |підві-|ніч- |трич- |макс. |хання |кана- |ти |ти | |стан- |стан-|антени РЕЗ, |(широ-|(дов- |пере- |ни |єнт |су |ний |ний |випро-|у фі- |лів |прий- |пере- | |ції |ції |характеристика |та) |гота) |дава- | |під- |антени|кут |кут |міню- |дерно-|за |мання,|даван-| |(базо-|(сек-|місця встановлення| | |ча, Вт| |силе- |над |нахи-|нахилу|вання,|му |секто-|МГц |ня, | |ва, |тору)|(на вежі, на даху | | | | |ння |рівнем|лу |ДСА, |град. |трак- |рами | |МГц | |ретра-|заяв-|та інше) | | | | |анте- |землі,|ДСА, |град. | |ті, |(за | | | |нсля- |ником| | | | | |ни, |м |град.| | |дБ |наяв- | | | |тор, | | | | | | |дБі | | | | | |ності)| | | |стаці-| | | | | | | | | | | | | | | | |онарна| | | | | | | | | | | | | | | | |абоне-| | | | | | | | | | | | | | | | |нська)| | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------------------+------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------------------+------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------------------+------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявник
м.п.

Додаток 19
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма РС-3п

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
РЕЗ фіксованої радіослужби
______________________________________________
(назва радіотехнології)

1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та | |дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ | |Кінцева РРС-N1 |Кінцева РРС-N2| |-------------------------------+-----------------+--------------| |Назва/тип РЕЗ | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Сертифікат відповідності(номер | | | |та дата видачі) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Адреси встановлення РЕЗ | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Координати: | | | |довгота (гр. хв. сек.), | | | |широта (гр. хв. сек.) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Кут азимута випромінювання | | | |(градусів) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Абсолютна висота поверхні Землі| | | |у місці встановлення антени (м)| | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Висота встановлення антени над | | | |поверхнею Землі (м) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Тип і параметри модуляції | | | |випромінювання | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Ширина смуги (МГц); клас | | | |випромінювання | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Максимальна потужність | | | |передавача на вході антени | | | |(дБВт) | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Номінали частот передавачів | | | |(МГц) та тип поляризації | | | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Тип антени, розміри (м); | | | |Коефіцієнт підсилення (дБ) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР за продовження 1. Відповідність заявлених
дії дозволу на даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати радіомоніторингу _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 20
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма ЗС-3п

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
РЕЗ супутникового радіозв'язку
___________________________________________________
(назва радіотехнології і радіослужби)

1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та | |дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Назва супутникової мережі (орбітальна | | |позиція космічної станції для ГСО) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Назва/Тип РЕЗ | | |--------------------------------------------+-------------------| |Сертифікат відповідності (номер та дата | | |видачі) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | |--------------------------------------------+-------------------| |Координати: довгота (гр. хв. сек.), | | |широта (гр. хв. сек.) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Абсолютна висота поверхні Землі у місці | | |встановлення антени (м) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Висота фазового центру антени над поверхнею | | |Землі (м) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кути азимута/елевації випромінювання | | |(градусів) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номінали робочих частот (смуг) у режимі | | |передавання (ГГц); тип поляризації | | |--------------------------------------------+-------------------| |Тип і параметри модуляції випромінювання | | |передавача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Швидкість передавання даних для кожного | | |випромінювання (кбіт/с) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання | | |передавача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Максимальна потужність передавача на вході | | |антени для кожного класу випромінювання | | |(дБВт) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номінали робочих частот (смуг) у режимі | | |приймання (ГГц); тип поляризації | | |--------------------------------------------+-------------------| |Швидкість передавання даних, що приймається | | |РЕЗ (кбіт/с) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Тип і параметри модуляції випромінювання, що| | |приймається | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ширина смуги (кГц); клас випромінювання, що | | |приймається РЕЗ | | |--------------------------------------------+-------------------| |Шумова температура прийомної системи (К) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Тип антени, розміри (м); коефіцієнт | | |підсилення передавання/приймання (дБ) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- *Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР за продовження 1. Відповідність заявлених
дії дозволу на даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати радіомоніторингу _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 21
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма БС-3п

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
РЕЗ фіксованого радіозв'язку
_________________________________________________
(назва радіотехнології)

1. Відомості про Заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне / небюджетне)*: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа за експлуатацію РЕЗ (посада, прізвище, ім'я | |та по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Група користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР): | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на користування РЧР України (за наявності - номер та | |дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та | |дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Назва/Тип РЕЗ | | |--------------------------------------+-------------------------| |Сертифікат відповідності (номер та | | |дата видачі) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Адреса встановлення РЕЗ | | |--------------------------------------+-------------------------| |Координати: довгота (гр. хв. сек.), | | |широта (гр. хв. сек.) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Абсолютна висота поверхні Землі у | | |місці встановлення антени (м) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Висота встановлення антени над | | |поверхнею Землі (м) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Тип і параметри модуляції | | |випромінювання | | |--------------------------------------+-------------------------| |Швидкість цифрового потоку (Мбіт/с) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Ширина смуги (МГц); клас | | |випромінювання | | |--------------------------------------+-------------------------| |Максимальна потужність передавача на | | |вході антени (дБВт) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Номер каналу, номінал частоти | | |передавання (МГц), тип поляризації | | |--------------------------------------+-------------------------| |Номер каналу, номінал частоти | | |приймання (МГц), тип поляризації | | |--------------------------------------+-------------------------| |Тип антени, розміри (м); коефіцієнт | | |підсилення (дБ) | | |--------------------------------------+-------------------------| |Азимут/кут місця випромінювання |Азимут: |Кут місця: | |(градусів) | | | |--------------------------------------+-----------+-------------| |Ширина діаграми спрямованості антени |Гор. |Верт. | |(градусів) у |площина: |площина: | |горизонтальній/вертикальній площині | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Бюджетне фінансування має бути підтверджене відповідною
довідкою.
Оплату робіт УДЦР за продовження 1. Відповідність заявлених
дії дозволу на даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати радіомоніторингу _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 22
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма Т-3п

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
РЕЗ телевізійного мовлення радіомовної служби

1. Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна. пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування каналами мовлення (номер, дата | |видачі та термін дії): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
Місце встановлення
------------------------------------------------------------------ |Адреса: | |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | |широта (північна) ______ град ________ хв ______ сек | |довгота (східна) ______ град ________ хв _______ сек | ------------------------------------------------------------------
Характеристики РЕЗ
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ ________________________________ |Заводський | | |номер _____________ | |----------------------------------------------------------------| |Виробник________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності (номер, дата |Телевізійний | |видачі) |канал ____________ | |----------------------------------------------------------------| |Потужність передавача відео ______Вт,|Стандарт / система | |звук ____ Вт |________/_________ | |----------------------------------------------------------------| |Клас випромінювання відео __________ |Зміщення несучої | |звук ____________ |частоти ___ кГц | |----------------------------------------+-----------------------| |Рівень побічних випромінювань _____ мВт |Відхилення | | |частоти _______ Гц | |----------------------------------------------------------------| |Радіотехнологія | ------------------------------------------------------------------
Характеристики антенно-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота встановлення антени |Висота основи антенної опори над | |над рівнем землі м |рівнем моря м | |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени |Довжина фідера м |Втрати у фідері дБ/м | |(Г/В) | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість антени |Азимут максимального випромінювання | |(НС/С) |град. | ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, | 0 |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |120|130|140 |150 |160 |170 |180 |190 |200|210 |220 |230| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |240|250|260 |270 |280 |290 |300 |310 |320|330 |340 |350| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Характеристики суматора потужностей (за наявності)
------------------------------------------------------------------ |Діапазон частот |Мінімальна різниця частот МГц | |----------------------------------------------------------------| |Діапазон потужностей |Послаблення дБ | ------------------------------------------------------------------
Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _____ дБВт
Час роботи передавача ________ Позивний сигнал ______________
Термін початку мовлення ___________________
Оплату робіт УДЦР за продовження 1. Відповідність заявлених
дії дозволу на даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати радіомоніторингу _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)

Додаток 23
до Положення про надання
висновків щодо
електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
Форма Р-3п

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
РЕЗ звукового мовлення радіомовної служби

1. Відомості про заявника

------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові): | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування каналами мовлення (номер, дата | |видачі та термін дії): | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо ЕМС РЕЗ (номер та дата видачі): | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
Місце встановлення
------------------------------------------------------------------ |Адреса: | |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | |широта (північна) ______ град ________ хв ______ сек | |довгота (східна) ______ град ________ хв _______ сек | ------------------------------------------------------------------
Характеристики РЕЗ
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ |Заводський номер | |----------------------------------------------------------------| |Виробник | |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності (номер, дата|Потужність передавача кВт | |видачі). | | |----------------------------------------------------------------| |Частота МГц |Відхилення частоти |Рівень побічних | | |Гц |випромінювань мВт | |----------------------------------------------------------------| |Система передачі |Клас випромінювання | |----------------------------------------------------------------| |Радіотехнологія: | ------------------------------------------------------------------
Характеристики антенно-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота встановлення антени |Висота основи антенної опори над | |над рівнем землі м |рівнем моря м | |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени |Довжина фідера м |Втрати у фідері дБ/м | |(Г/В) | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість антени |Азимут максимального випромінювання | |(НС/С) |град. | ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, | 0 |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |120|130|140 |150 |160 |170 |180 |190 |200|210 |220 |230| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Азимут, |240|250|260 |270 |280 |290 |300 |310 |320|330 |340 |350| |град. | | | | | | | | | | | | | |--------+---+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---| |Коеф. | | | | | | | | | | | | | |підсил.,| | | | | | | | | | | | | |дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Характеристики суматора потужностей (за наявності)
------------------------------------------------------------------ |Діапазон частот |Мінімальна різниця частот МГц | |----------------------------------------------------------------| |Діапазон потужностей |Послаблення дБ | ------------------------------------------------------------------
Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _____ дБВт
Час роботи передавача ________ Позивний сигнал ______________
Термін початку мовлення _________________________
Оплату робіт УДЦР за продовження 1. Відповідність заявлених
дії дозволу на даних висновку щодо ЕМС РЕЗ:
експлуатацію РЕЗ гарантую. _______________________________
2. Результати радіомоніторингу _______________________________
3. Пропозиції щодо видачі
дозволу на експлуатацію РЕЗ: _______________________________
Заявник Заступник начальника
(начальник філії) УДЦР ______________________________ _______________________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
м.п. м.п. _________________ 200_ року ____________________ 200_ року
Дата і номер реєстрації заяви _____________ 200__ року N ____
в УДЦР (філії)вгору