Документ z0959-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.05.2019, підстава - z0371-19

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

10.06.2016  № 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2016 р.
за № 959/29089

Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного агентства
з питань запобігання корупції
№ 1 від 18.08.2016
№ 20 від 06.09.2016
№ 132 від 02.12.2016
№ 273 від 06.07.2017
№ 609 від 01.03.2019}

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12, частини першої статті 45, статті 46 та частин другої, третьої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", з метою забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) Форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.

Голова

Н. КорчакЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
10.06.2016  № 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2016 р.
за № 959/29089

ПОРЯДОК
формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

автентифікація - електронна процедура, яка дає можливість підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи та/або походження і цілісність електронних даних;

веб-сайт Реєстру - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальними адресами в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), через які здійснюється формування, ведення та оприлюднення Реєстру;

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена Законом України "Про запобігання корупції" (далі - Закон);

електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу;

електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних;

конфіденційна інформація - інформація Реєстру, доступ до якої обмежено відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 47 Закону;

логічний контроль - встановлення логічної відповідності, повноти та співвідношення відомостей, зазначених у декларації чи повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування;

персональний електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована веб-сторінка суб’єкта декларування на веб-сайті Реєстру, за допомогою якої здійснюється подання електронних документів, обмін повідомленнями тощо;

повні дані Реєстру - всі дані, внесені до Реєстру відповідно до законодавства його користувачами;

публічна частина Реєстру - частина даних Реєстру, розміщена на веб-сайті Реєстру, яка складається з декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування з вилученою з них конфіденційною інформацією.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про запобігання корупції", інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

{Абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

3. Ведення Реєстру здійснює Національне агентство.

Програмне забезпечення Реєстру, база даних Реєстру є власністю держави в особі Національного агентства, яке є держателем Реєстру.

Адміністратор Реєстру, визначений Національним агентством відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечує супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захист даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надання доступу до нього та обмін даними з іншими інформаційними системами.

4. Реєстр ведеться в електронній формі українською мовою.

5. Користувачами Реєстру є:

суб’єкти декларування, які зареєструвалися в Реєстрі через мережу Інтернет відповідно до цього Порядку;

працівники Національного агентства, які уповноважені мати доступ до повних даних Реєстру, проводити перевірку та інші визначені законодавством дії з даними Реєстру, надсилати повідомлення суб’єктам декларування;

адміністратори системи Реєстру, що здійснюють керування обліковими записами працівників Національного агентства, налаштування параметрів роботи Реєстру;

уповноважені службові особи інших державних органів, яким відповідно до закону надано доступ до Реєстру;

фізичні та юридичні особи, які мають вільний доступ через мережу Інтернет до публічної частини Реєстру та можуть здійснювати пошук, перегляд та збереження електронних копій документів Реєстру, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

6. Функціональні можливості Реєстру повинні забезпечувати:

можливість пошуку за ключовими словами;

моніторинг відвідувань та дій з даними Реєстру його користувачами;

захист даних (у тому числі персональних даних) від несанкціонованого доступу, знищення, зміни та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

розмежування та контроль доступу до даних Реєстру згідно з повноваженнями користувачів;

реєстрацію подій, що відбуваються в Реєстрі і стосуються його безпеки;

наявність зручних для користувачів інтерфейсів;

електронну ідентифікацію користувачів, крім користувачів публічної частини Реєстру.

7. Захист інформації Реєстру забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

8. Технічне обслуговування Реєстру в робочий час не повинно тривати більше 3 годин у період подання щорічних декларацій, визначений Законом України «Про запобігання корупції», та більше 6 годин в інший час, аварійно-відновлювальні роботи проводяться невідкладно.

Інформація про стан функціонування Реєстру (в тому числі щодо проведення технічного обслуговування або аварійно-відновлювальних робіт) розміщується на офіційному веб-сайті Національного агентства.

{Розділ I доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

II. Формування та ведення Реєстру

1. До Реєстру включаються такі електронні документи (далі - документи):

декларації, що подаються відповідно до статті 45 Закону;

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону;

виправлені декларації, що подаються відповідно до частини четвертої статті 45 Закону.

2. Суб’єкти декларування подають до Реєстру зазначені в пункті 1 цього розділу документи шляхом заповнення електронних форм відповідних документів на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форм.

Порядок проведення видів контролю, а також повної перевірки декларації визначаються Національним агентством відповідно до статті 48 Закону.

Суб’єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі.

3. Суб’єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від 18.08.2016, № 609 від 01.03.2019}

Під час реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування повинен вказати адресу його електронної пошти, що буде використовуватися для направлення йому повідомлень.

{Абзац третій пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

4. Зареєстровані в Реєстрі суб’єкти декларування мають право:

доступу до персонального електронного кабінету після автентифікації суб’єкта декларування із використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

{Абзац другий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від 18.08.2016; в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

подавати з використанням програмних засобів Реєстру заявки на зміну особистого ключа для доступу до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування. Заявки розглядаються адміністраторами системи Реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання такої заявки;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

створювати, змінювати та видаляти чернетки документів у персональному електронному кабінеті;

подавати документи у разі їх відповідності технічним вимогам до форми і проходження логічних перевірок, переглядати подані ними документи;

подавати виправлені документи у строки та в порядку, визначені в пункті 7 цього розділу;

отримувати в персональному електронному кабінеті та на адресу електронної пошти електронні повідомлення про підтвердження подання документів, попередження про необхідність подання документів до Реєстру, інші повідомлення від Національного агентства;

{Абзац пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до Національного агентства про надання роз’яснень, допомоги в користуванні Реєстром, повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, пояснення, у тому числі на запити Національного агентства, та копії документів.

{Абзац пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 20 від 06.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

5. Суб’єкти декларування подають декларації відповідно до статті 45 Закону з додержанням таких вимог:

1) щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

{Підпункт 1 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

2) декларація суб’єкта декларування, визначеного в абзаці першому частини другої статті 45 Закону, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

Декларація суб’єкта декларування, визначеного в абзаці першому частини другої статті 45 Закону, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

{Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

3) декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

{Підпункт 3 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

4) декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, особи, зазначеної у пункті 4 частини першої статті 3 Закону, подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа (партія) подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі, реєстрацію кандидата), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

{Підпункт 4 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

5) особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідно конкурсної комісії, Громадської ради доброчесності, громадської ради, ради громадського контролю;

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом 5 згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

6) особи, зазначені в абзацах четвертому, п’ятому пункту 5 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства - протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства;

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом 6 згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

7) суб’єкти декларування, які не мали можливості до 01 квітня за місцем військової служби подати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом 7 згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

6. Суб’єкти декларування письмово повідомляють Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої статті 52 Закону шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми.

7. Суб’єкт декларування має право за власною ініціативою подати виправлену декларацію упродовж семи днів після дня подання первинної декларації, до якої подається виправлена версія, шляхом створення та подання виправленого документа у Реєстрі.

{Абзац другий пункту 7 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 132 від 02.12.2016}

При поданні виправленої декларації тип декларації та звітний період не змінюються.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного агентства.

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються.

8. Після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб’єкт декларування підписує документ накладанням на нього особистого кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац перший пункту 8 розділу II в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від 18.08.2016}

Перед підписанням документа суб’єкт декларування підтверджує ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки в документі.

Усі інші документи, які суб’єкт декларування направляє на адресу Національного агентства за допомогою персонального електронного кабінету, також підписуються накладанням на них особистого кваліфікованого електронного підпису.

{Пункт 8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

{Пункт 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 609 від 01.03.2019}

9. Кожному поданому документу Реєстр автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа).

Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, вказану під час реєстрації в Реєстрі, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

Після отримання зазначеного повідомлення суб'єкт декларування повинен невідкладно, але не пізніше семи днів після дня отримання такого повідомлення, перевірити зміст поданого ним документа та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в ньому подати виправлений документ відповідно до цього Порядку.

Якщо суб'єкт декларування вважає, що поданий ним документ, копія якого знаходиться в персональному електронному кабінеті суб'єкта декларування або розміщена в публічній частині Реєстру, містить інформацію, що не вносилася ним до документа, він повинен невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення такого факту повідомити про це Національне агентство через персональний електронний кабінет.

10. Усі документи, які подав суб’єкт декларування, зберігаються в Реєстрі і автоматично оприлюднюються (за винятком конфіденційної інформації) у публічній частині Реєстру відповідно до цього Порядку. У разі створення виправленого документа первинний документ, до якого вносяться виправлення, не видаляється і зберігається в Реєстрі.

11. Документи, які суб’єкт декларування подав до Реєстру, зберігаються у Реєстрі упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої поданої такою особою декларації, яка зберігається безстроково.

{Абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 273 від 06.07.2017}

Датою припинення виконання суб’єктом декларування функцій держави або місцевого самоврядування є дата подання ним декларації, передбаченої підпунктом 2 пункту 5 цього Розділу.

12. Дані документів, які були подані до Реєстру, зберігаються у структурованому вигляді (у форматах JSON, XML тощо), а також у зручній для візуального сприйняття формі (у форматах PDF, HTML тощо).

III. Оприлюднення та надання інформації Реєстру

1. Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Реєстру. Такий доступ передбачає можливість пошуку, перегляду, копіювання та роздруковування інформації, отримання (завантаження) документів у різних найпоширеніших форматах даних, зокрема у форматах JSON, XML, PDF, HTML тощо.

Доступ до даних Реєстру надається також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (у формі відкритих даних). Такі дані надаються як у вигляді окремих електронних документів для завантаження, так і за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (АРІ) відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.

2. Інформація (документи), що містяться в Реєстрі, надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

В.о. заступника керівника
Департаменту - керівника
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового
контролю та моніторингу
способу життя


В.С. Листушенковгору