Документ z0955-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2018  № 660


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2018 р.
за № 955/32407

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника державної спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату), що належить до сфери управління Міністерства культури України

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 року за № 454/31906, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника державної спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату), що належить до сфери управління Міністерства культури України, що додається.

2. Відділу мистецької і художньої освіти (Колос Т.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки
працівників культури України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Міністр освіти і науки України
Л.Ф. ПерелигінаР. Іллічов


Г.В. Осовий

Л. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
26 липня 2018 року № 660


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2018 р.
за № 955/32407

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника державної спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату), що належить до сфери управління Міністерства культури України

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника державної спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) (далі - Школа), що належить до сфери управління Міністерства культури України.

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Мінкультури:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нової Школи;

не пізніше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником Школи, або упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником Школи;

визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Мінкультури та веб-сайті Школи наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються:

найменування і місцезнаходження Школи;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника Школи відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», пункту 7.1 Положення про державну середню спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат), що належить до сфери управління Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 27 січня 2004 року № 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2004 року за № 291/8890 (у редакції наказу Міністерства культури України від 25 вересня 2012 року № 1029);

перелік документів, які подають на конкурс, та кінцевий строк їх подання;

прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі;

дата та місце початку конкурсного відбору.

4. Проведення конкурсного відбору на посаду керівника Школи здійснюється конкурсною комісією (далі - Комісія), персональний склад якої затверджується наказом Мінкультури.

5. Комісія складається з дев’яти осіб.

До складу Комісії включаються представники Мінкультури, а також Ради з питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України (за згодою), трудового колективу Школи, в тому числі первинної профспілкової організації (не більше 2 осіб) (за згодою), представник громадського об’єднання батьків учнів Школи (за згодою).

6. До участі у роботі Комісії на етапі публічної та відкритої презентації можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти (за заявним принципом з правом дорадчого голосу).

7. Повідомлення про делегування представників з числа трудового колективу та громадського об’єднання батьків учнів Школи для їх включення до складу Комісії направляється Мінкультури одночасно з оголошенням про проведення конкурсу.

Представники з числа трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів Школи та Ради з питань культурно-мистецької освіти Мінкультури для включення до складу Комісії обираються на відповідних зборах.

Рішення про делегування представника оформлюється протоколом зборів та направляється до Мінкультури протягом 7 робочих днів з дня оголошення конкурсу.

8. Комісія складається з голови, який за посадою є заступником Міністра культури України відповідно до визначених обов’язків, секретаря та членів Комісії.

9. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії;

визначає порядок роботи;

головує на засіданнях;

забезпечує виконання покладених на Комісію завдань.

10. Секретар Комісії, який є працівником Мінкультури:

організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення конкурсу, збір документів від кандидатів;

веде та оформлює протоколи засідань Комісії;

забезпечує оперативне інформування членів Комісії та кандидатів на посаду стосовно організаційних питань;

за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу;

бере участь у засіданнях без права голосу.

У разі відсутності секретаря його обов’язки виконує особа, уповноважена Мінкультури.

11. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від затвердженого складу Комісії.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

12. У разі якщо засідання Комісії не відбулося через відсутність кворуму, воно переноситься на інший день. Конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повторно не подаються.

13. Комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність Комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми членами Комісії та оприлюднюється на веб-сайті Мінкультури впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання Комісії.

15. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто або поштовим відправленням з описом вкладення подають до Комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент подання документів;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

стратегію (перспективний план) розвитку Школи на 6 років, складену(ий) у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються у визначений в оголошенні строк, що не може перевищувати 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

16. Не розглядаються документи:

подані з порушенням вимог пункту 15 цього Положення;

подані після завершення строку їх подання.

17. Документи, подані кандидатами для участі у конкурсі, їм не повертаються, а зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу в Мінкультури відповідно до затвердженої номенклатури справ.

18. Упродовж 5 робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі Комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

визначає осіб, допущених до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному веб-сайті Мінкультури перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі.

19. Рішення Комісії з визначеним переліком осіб, допущених до участі в конкурсі, направляється до Школи не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

20. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками громадського об’єднання батьків учнів Школи не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. Школа зобов’язана організувати та забезпечити можливість проведення зустрічей кандидатів з трудовим колективом Школи та громадського об’єднання батьків учнів Школи, а також оприлюднити за його бажанням на офіційному веб-сайті Школи стратегію (перспективний план) розвитку Школи.

Обговорення стратегії (перспективного плану) розвитку Школи здійснюється кандидатом на зустрічах та зборах трудового колективу без будь-яких обмежень.

Усі кандидати мають рівні права.

21. Переможець конкурсу визначається за результатами:

письмового тестування на знання законодавства;

розв’язання ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей;

публічної та відкритої презентації державною мовою стратегії (перспективного плану) розвитку школи, а також надання відповідей на запитання членів Комісії щодо проведеної презентації.

Питання на знання законодавства, ситуаційні завдання та вимоги до професійної компетентності кандидата, які оцінюватимуться за результатами їх розв’язання, для кандидатів розробляються Мінкультури з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, та затверджуються рішенням Комісії.

22. Мінкультури забезпечує відеофіксацію конкурсного відбору з наступним оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті відеозапису впродовж двох робочих днів з дня його проведення.

23. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

24. Комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору:

визначає переможця конкурсу;

визнає конкурс таким, що не відбувся;

оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Мінкультури.

25. Комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визнано переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

26. За результатами проведення конкурсу Мінкультури призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Начальник відділу
мистецької і художньої освіти


Т. Колосвгору