Документ z0955-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.09.2014. Подивитися в історії? )

3.5.4. У частині експлуатації та модернізації обладнання ЗДТУ, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), персонал СЗДТУ ЕС виконує такі функції:

доводить до відома енергетичних компаній періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв ЗДТУ, які використовуються для організації диспетчерського управління, здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків їх технічного обслуговування;

проводить систематичний облік і аналіз роботи обладнання ЗДТУ;

доводить до енергетичних компаній плани модернізації засобів ДТУ, впровадження сучасних телекомунікаційних протоколів та протоколів телемеханіки;

погоджує плани енергетичних компаній з модернізації ЗДТУ, за потреби бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з доопрацювання цього обладнання;

забезпечує технічне обслуговування обладнання ЗДТУ енергетичних компаній, яке перебуває на їх балансі і знаходиться на вузлах зв’язку ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), відповідно до вимог чинних нормативних документів, інструкцій та укладених договорів;

складає телефонний довідник абонентів у межах єдиної телефонної мережі ЕС;

складає та веде єдиний план частот на канали ВЧ по ВЛ-зв’язку, РЗ і ПА на території ЕС. Видає частоти для організації таких каналів для потреб енергетичних компаній;

забезпечує за потреби енергетичні компанії каналами телефонного зв’язку і передавання інформації, які проходять через вузли зв’язку ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) і використовуються для їх власних потреб на договірній основі.

3.5.5. У частині експлуатації та модернізації обладнання ЗДТУ, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), підрозділи ЗДТУ енергетичних компаній виконують такі функції:

забезпечують ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) каналами диспетчерського зв’язку та збору телеметричної інформації за допомогою своїх засобів або шляхом укладання відповідних договорів, у тому числі зі сторонніми операторами зв’язку;

забезпечують каналами радіозв’язку, телефонного зв’язку і передавання інформації, які транзитом проходять через вузли зв’язку енергетичних компаній і (ЕС), для диспетчерського і технологічного управління на договірній основі;

погоджують графіки ремонтів, технічного обслуговування і заміни спрацьованого обладнання і пристроїв ЗДТУ, розроблені СЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

забезпечують технічне обслуговування обладнання ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), яке знаходиться на вузлах зв’язку енергетичних компаній, відповідно до вимог чинних нормативних документів, інструкцій та укладених договорів;

у другому кварталі року, який передує плановому, енергетичні компанії готують та погоджують з ДП «НЕК «Укренерго» (через ЕС) плани заміни застарілих засобів ДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС) і працюють у єдиному комплексі. Ці плани складають з урахуванням затвердженої ДП «НЕК «Укренерго» програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв ЗДТУ. Технічні завдання на модернізацію обладнання, його інтерфейси та протоколи обміну інформації погоджуються з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).».

У зв’язку з цим підпункти 3.5.1, 3.5.2 вважати відповідно підпунктами 3.5.6, 3.5.7.

15. Після додатка 13 доповнити Правила новими додатками 14, 15, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 13-15 вважати відповідно додатками 16-18.

16. У додатку 16:

1) у розділі І:

пункт 1.2 після слів «засобів обліку» доповнити словами «та контролю якості»;

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199 (зі змінами), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.96 № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 408/1433, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662 (зі змінами), ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» і електростанції.»;

пункти 1.4, 1.5 виключити;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.2:

в абзаці шостому підпункту 2.2.1 слова «Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж Мінпаливенерго України» замінити словами «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд),»;

у підпункті 2.2.3:

абзац другий доповнити словами «(зі змінами)»;

в абзаці третьому слова «зональний орган Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж» замінити словами «інспекцію Держенергонагляду у відповідному регіоні»;

у підпункті 2.2.9 друге речення викласти в такій редакції: «Перемикання проводять згідно із взаємопогодженими між ЕС та ЕПК інструкціями, розробленими відповідно до вимог ГКД 34.5.507-96 «Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання» і ГКД 34.35.501-93 «Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкції з обслуговування для оперативного персоналу».»;

друге речення підпункту 2.2.12 виключити;

абзац другий підпункту 2.2.14 виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«2.2.21. Організація збирання, передавання та обліку у взаємопогоджених форматах (протоколах) інформації, необхідної для функціонування ОІК, АСДУ, ЧД, ЕПК.».

у пункті 2.3:

доповнити пункт новим підпунктом 2.3.1 такого змісту:

«2.3.1. Обов’язкова участь у селекторних нарадах за регламентом ЕС.».

У зв’язку з цим підпункти 2.3.1-2.3.15 вважати відповідно підпунктами 2.3.2-2.3.16;

у підпункті 2.3.6 слова та цифри «затвердженим наказом Міністра палива та енергетики України від 05.12.2005 № 595» виключити;

підпункти 2.3.9-2.3.11 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.3.12-2.3.16 вважати відповідно підпунктами 2.3.9-2.3.13;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«2.3.14. Організація збирання, передавання даних ТА та ТС, необхідних для функціонування ОІК АСДУ ЧД ЕС, в обсягах, погоджених з ЕС.»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

абзац перший після слів «режимів роботи» доповнити словами «електричних мереж»;

у підпункті 3.1.1:

абзац перший після слів «перспективного розвитку» доповнити словами «електричних мереж»;

в абзаці третьому слова та цифри «ГКД 34.20.544-96 «Планування та облік робочої потужності устаткування на теплових електростанціях і в енергокомпаніях Мінпаливенерго України. Методика» замінити словами та цифрами «СОУ 40.1-21677681-32:2010 «Робоча потужність ТЕС. Методика нормування і обліку»;

в абзаці п’ятому слова «нормальних і ремонтних режимів експлуатації електричних мереж» замінити словами «електричних з’єднань мереж»;

абзаци шостий - десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять четвертим;

у четвертому реченні абзацу восьмого слова «на договірній основі» виключити;

в абзаці шістнадцятому абревіатуру та цифри «ГКД 34.35.511» замінити словами та цифрами «Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 № 449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за № 667/6955 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.07.2012 № 554)»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«подання до ЕПК для погодження в частині підвідомчого обладнання схем електричних з’єднань ремонтних режимів ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

приймання та розгляд оперативних заявок на виведення в ремонт обладнання ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), яке перебуває в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК;

погодження технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше та погодження технічних умов на приєднання генеруючих потужностей (ВЕС, СЕС та інші) потужністю 1 МВт і більше.»;

підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції:

«3.1.2. У частині взаємовідносин з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з підготовки та ведення режимів роботи обладнання та в частині перспективного розвитку ЕПК на ЕПК покладають такі функції:

подання до ЕС прогнозного добового графіка споживання по ЕПК у терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП «НЕК «Укренерго»;

подання до ЕС інформації, необхідної для складання графіків навантаження електростанцій ЕПК, в обсягах і в терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП «НЕК «Укренерго», та даних про забезпечення паливом ТЕС;

подання до ЕС на погодження місячних і річних графіків ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за наданими ЕС переліками);

подання у визначені ЕС терміни результатів вимірювання режимів роботи електричних мереж;

подання до ЕС погоджених з ДП «ДонОРГРЕС» показників обмежень потужностей електростанцій на наступний рік з розподілом за кварталами і місяцями;

подання до ЕС показників планової робочої потужності для ТЕС, які входять до складу ЕПК, з розподілом за кварталами, місяцями, обґрунтованих пропозицій про коригування, звітів про використання установленої потужності, а також показників щодобової фактичної робочої потужності;

подання до ЕС для погодження нормальних схем електричних з’єднань мереж ЕПК напругою від 110 кВ до 150 кВ і головних схем електростанцій, які входять до складу ЕПК, щодо обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, згідно з переліком, погодженим з ЕС;

погодження за потреби технічних умов електропостачання, виданих ЕС (у випадках, обумовлених Правилами приєднань електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768), погодження проектів передпроектних напрацювань, техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) у частині модернізації, автоматизації, реконструкції та переоснащення електромереж та енергооб’єктів ЕС, режим роботи яких впливає на надійність електропостачання споживачів ЕПК та (або) обладнання яких перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЕПК.

Технічні умови, розроблені згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, у якому відображена необхідність реконструкції магістральних електричних мереж, надаються на розгляд до ЕС разом з договором на приєднання до електричних мереж, у якому вказані строки введення об’єкта в експлуатацію, та документами, які додаються разом із заявою на видачу технічних умов згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж;

забезпечення одержання документації за контрактом, її переклад українською мовою (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;

забезпечення одержання для СРЗА від постачальників або розробка методичних вказівок з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва і надання ЕС;

забезпечення включення під час комплектації груп для навчання на фірмах - постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем у СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

залучення представників ЕС на участь у технічних нарадах з представниками фірм - постачальників обладнання;

розроблення програм випробувань (перевірок) та експлуатаційної документації, погодження їх з ЕС;

приймання в експлуатацію нового обладнання та апаратури за участю представників ЕС;

технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕС;

подання у визначені ЕС строки результатів вимірювання режимів роботи електромереж;

подання до ЕС паспортних даних і параметрів обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, допустимих навантажень обладнання за елементами схеми в нормальних та аварійних режимах;

дотримання передбачених ЕС щодо АЧР, ЧАПВ, САВН обсягів підключеної потужності, настроювання уставок, а також подання до ЕС даних про розміщення АЧР, ЧАПВ, САВН на об’єктах ЕПК і обсяги підключеної до них потужності за результатами вимірювання;

подання до ЕС даних про стан і результати випробування схем плавки ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

розроблення та погодження з органами місцевої влади режимних заходів із забезпечення дотримання граничних значень щодо споживання та значень стосовно обмеження споживання електроенергії і потужності та протиаварійних систем зниження електроспоживання (графіки обмеження, аварійного відключення, САВН, АЧР);

подання до ЕС звітів за формою 1Б (ТВЕ) «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 154 - 0,38 кВ»;

подання на погодження до ЕС інвестиційних програм (інформації в межах компетенції ЕС), передпроектних напрацювань, схем розвитку, схем зовнішнього електропостачання споживачів, які стосуються розвитку та зміни електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, що перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

подання на погодження до ЕС проектної документації в частині питань змін і розвитку схем основної електричної мережі напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем розподільчих установок об’єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем видачі потужності електростанціями ЕПК;

подання на розгляд до ЕС технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше, розроблених на основі затверджених схем перспективного розвитку, та технічних умов на включення на паралельну роботу з ЕС генеруючих установок усіх типів (ВЕС, СЕС тощо) потужністю більше 1 МВт;

щокварталу (до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом) подання до ЕС в узагальненому вигляді даних про видані технічні умови ЕПК на приєднання споживачів потужністю менше ніж 1 МВт та генеруючих установок (ВЕС, СЕС тощо) з прив’язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ та про фактичні навантаження джерел живлення для літнього та зимового дня минулого року за формою для споживачів:

Назва підстанції

Рік

видано, МВт

реалізовано, МВт

діючі технічні умови, що не були реалізовані, МВт

поточне навантаження, МВт, зима/літо минулого року


та за такою формою для генеруючих установок:

Назва підстанції

Рік

видано, МВт

встановлена потужність діючих електростанцій, МВт

потужність за реалізованими технічними умовами, МВт

;

подання до ЕС (щороку до 15 лютого) в узагальненому вигляді (однією цифрою за окремими ПС ЕПК) даних про потужність фактично приєднаних до електричних мереж ЕПК споживачів потужністю до 5 МВт та генеруючих установок (з прив’язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ);

передача ЕС інформації щодо приєднаної потужності та резервів дозволеної потужності за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності до її оприлюднення на веб-сайті ЕПК.»;

у пункті 3.3:

у підпункті 3.3.3:

підпункт «ґ» доповнити словами та цифрами «та СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 «Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила»;

підпункт «д» доповнити новим підпунктом такого змісту:

«10) режими роботи нейтралей трансформаторів напругою від 110 кВ до 150 кВ за умовами роботи їх основної ізоляції;»;

підпункт 5 підпункту «г» підпункту 3.3.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6-11 вважати відповідно підпунктами 5-10;

у пункті 3.4:

доповнити пункт новим підпунктом 3.4.1 такого змісту:

«3.4.1. Енергооб’єкти ЕС і ЕПК повинні бути оснащені засобами диспетчерського і технологічного управління відповідно до РД 34.48.151 «Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем» та інших чинних НД. Експлуатація ЗДТК повинна забезпечувати постійне їх функціонування і готовність до дії з передавання інформації з установленою якістю в нормальних режимах ОЕС України, а також у випадку технологічних порушень ОЕС.».

У зв’язку з цим підпункти 3.4.1, 3.4.2 вважати відповідно підпунктами 3.4.2, 3.4.3;

абзац одинадцятий підпункту 3.4.3 після слів «ДП НЕК «Укренерго» доповнити словами «, на обладнанні і пристроях РЗ і ПА, ЗДТУ, які використовують як середовище передачі інформації лініями зв’язку ЕС та ДП «НЕК «Укренерго»;»;

у пункті 3.5:

в абзаці першому слово «Облік» замінити словами «Облік та контроль якості»;

у підпункті 3.5.1:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

в абзаці четвертому слова «Технічні вимоги» замінити словами «Загальні технічні вимоги»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«Закон України «Про електроенергетику»;

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.»;

підпункт 3.5.6 викласти в такій редакції:

«3.5.6. ЕС оперативно повідомляє ЕПК про:

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку та контролю якості електричної енергії по периметру між ЕС та ЕПК;

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії, які є комерційними та були узгоджені ЕС у додатку до договору між ЕПК та ДП «Енергоринок» - «Перелік точок комерційного обліку»;

виявлені недоліки в роботі вимірювальних комплексів, встановлених у точках комерційного обліку (розрахункових точках) на ПС ДП «НЕК «Укренерго», а також переведення ПЛ на роботу через ОВ та ШЗВ.»;

у пункті 3.6:

підпункт «а» підпункту 3.6.1 викласти в такій редакції:

«а) складає фактичний фізичний баланс електричної енергії регіону на основі фізичних балансів електричної енергії постачальників за регульованим тарифом і виробників, а також узгоджених актів звірки між:

1) ЕПК;

2) виробниками та ЕПК;

3) ЕПК і ЕС;

4) ЕС та суміжними державами за міждержавними ПЛ;

5) між суміжними ЕС України;»;

у підпункті 3.6.2:

у підпункті «а»:

підпункт 3 після слів «митний контроль України» доповнити словами та цифрами «, затвердженої наказом Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.12.2006 № 1110/484/1146, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за № 7/13274;»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Порядком та строками митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за № 1037/21349;»;

підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) подання до ЕС форми статистичної звітності, передбаченої чинним законодавством, зокрема:

даних про купівлю електроенергії ЕПК в ОРЕ України;

звітного балансу електроенергії (форма № 37-енерго).»;

підпункт «в» виключити;

в абзаці другому підпункту 3.7.1 пункту 3.7 слова «міжмашинного обміну» замінити словами «мережевої взаємодії».

17. У додатку 17:

1) у розділі І:

пункт 1.3 після слів «мереж. Правила» доповнити словами «, Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України»;

пункти 1.4, 1.5 виключити;

2) підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини та орієнтовного терміну проведення ремонту.»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

доповнити пункт новими підпунктами 3.1.1, 3.1.2 такого змісту:

«3.1.1. Видача завдань та обробка даних контрольних вимірювань у визначених обсягах.

3.1.2. Погодження технічних завдань на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погодження виконаних проектів.».

У зв’язку з цим підпункти 3.1.1-3.1.3 вважати відповідно підпунктами 3.1.3-3.1.5;

у підпункті 3.1.3:

абзац сьомий доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

в абзаці дев’ятому слово «оперативні» виключити;

абзац десятий виключити;

підпункт 3.1.5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«надає матеріали контрольного виміру в установлені ЕС терміни;

надає на погодження технічні завдання на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погоджує виконані проекти.»;

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

підпункт 3.3.7 пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанції і ПС, які належать ДП «НЕК «Укренерго» і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюється на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку електростанції і ДП «НЕК «Укренерго».»;

у пункті 3.4:

абзац перший після слова «Облік» доповнити словами «та контроль якості»;

у підпункті 3.4.1:

в абзаці п’ятому слова «Технічні вимоги» замінити словами «Загальні технічні вимоги»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«Закон України «Про електроенергетику»;

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.»;

абзаци другий, третій підпункту 3.4.2 викласти в такій редакції:

«Електростанція експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на електростанції, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

Електростанція відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ електростанції. Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.».

18. У додатку 18:

1) назву додатка доповнити абревіатурами «(ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ)»;

2) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«ВЕС;

СЕС»;

3) у пункті 2:

в абзаці третьому абревіатуру «ВАТ» замінити абревіатурою «ПАТ»;

абзац шостий після абревіатури «ГЕС» доповнити абревіатурами «, ВЕС, СЕС, УТДУ»;

в абзаці сьомому абревіатуру «ТЕЦ» замінити абревіатурами «(ТЕЦ, ВЕС, СЕС)».

19. У тексті Правил та додатках до них:

абревіатуру «ЕЕС» замінити абревіатурою «ЕС»;

слово «Мінпаливенерго» замінити словом «Міненерговугілля»;

слова «суб’єкти підприємницької діяльності» в усіх відмінках та числах замінити словами «суб’єкти господарювання» у відповідних відмінках та числах;

слова «оперативне керування» в усіх відмінках та числах замінити словами «оперативне управління» у відповідних відмінках та числах;

цифри та слово «154 кВ» замінити цифрами та словом «150 кВ»;

слова «передавання електричної енергії» в усіх відмінках та числах замінити словами «передача електричної енергії» у відповідних відмінках та числах.

Заступник директора
Департаменту з питань
функціонування
та реформування
електроенергетичного сектору

Б.В. Соркін
Додаток 3
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об’єктів електроенергетики Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»

№ з/п

Відокремлений підрозділ - ГЕС

1

Дніпровська ГЕС-1

2

Дніпровська ГЕС-2

3

Дніпродзержинська ГЕС

4

Дністровська ГЕС

5

Канівська ГЕС

6

Київська ГЕС

7

Київська ГАЕС

8

Каховська ГЕС

9

Кременчуцька ГЕС

10

Дністровська ГАЕС (Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС)
Додаток 4
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів електроенергетики - енергогенеруючих компаній України

№ з/п

Компанія

Електростанція 

1

ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго»

Запорізька ТЕС
Криворізька ТЕС
Придніпровська ТЕС

2

ПАТ «Донбасенерго»

Слов’янська ТЕС
Старобешівська ТЕС

3

ТОВ «ДТЕК «Східенерго»

Зуївська ТЕС-2
Курахівська ТЕС
Луганська ТЕС

4

ПАТ «ДТЕК «Західенерго»

Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС
Ладижинська ТЕС

5

ПАТ «Центренерго»

Вуглегірська ТЕС
Зміївська ТЕС
Трипільська ТЕС
Додаток 5
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів (об’єктів) альтернативної електроенергетики України

№ з/п

Електростанція

Регіон розташування

1

2

3

СЕС (5 МВт та більше)

1

ТОВ «Ренджи Тростянець»

Вінницька обл.

2

Сонячна електростанція «СЕ-1»

Закарпатська обл.

3

ТОВ «Сонячна Енергія ПЛЮС»

Закарпатська обл.

4

ПрАТ «НЕПТУН СОЛАР»

Миколаївська обл.

5

ТОВ «Соларенерго»

Херсонська обл.

6

ТОВ «Лиманська Енержі 1»

Одеська обл.

7

ТОВ «Лиманська Енержі 2»

Одеська обл.

8

ТОВ «Франко СОЛАР»

Одеська обл.

9

ТОВ «Франко Піві»

Одеська обл.

10

ТОВ «Дунайська СЕС-1» (Арцизька)

Одеська обл.

11

ТОВ «Дунайська СЕС-2»

Одеська обл.

12

ТОВ «Болград Солар»

Одеська обл.

13

СЕС «Роднікове»

Автономна Республіка Крим

14

ТОВ «Альфа СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

15

ТОВ «Бета СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

16

ТОВ «Гамма СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

17

ПрАТ «Дельта СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

18

ТОВ «Зета СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

19

ТОВ «ОМАО СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

20

ТОВ «ОРІОЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

21

ТОВ «ОСПРІЙ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

22

ТОВ «ОУЗІЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

23

ПрАТ «ОУЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

ВЕС

1

ВЕО «Вітроенергопром»

Донецька обл.

2

ТОВ «Вітряний парк Новоазовський»

Донецька обл.

3

Ботієвська ВЕС

Запорізька обл.

4

Очаківська ВЕС

Миколаївська обл.

5

Тузлівська ВЕС

Миколаївська обл.

6

Бахчисарайська ВЕС

Автономна Республіка Крим

7

Донузлавська ВЕС

Автономна Республіка Крим

8

Прісноводненська ВЕС

Автономна Республіка Крим

9

Сакська ВЕС

Автономна Республіка Крим

10

Тарханкутська ВЕС

Автономна Республіка Крим

11

Новоросійська ВЕС

Херсонська обл.

12

ТОВ «Сивашенергопром» (Сиваська ВЕС)

Херсонська обл.вгору