Документ z0955-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.09.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2014  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 955/25732

Про внесення змін до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

Відповідно до статті 7 Закону України «Про електроенергетику» та Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою вдосконалення взаємодії Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктів (об’єктів) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року № 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за № 673/15364, що додаються.

2. Департаменту електроенергетики (Сердюков Р.П.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Улиду В.Ю.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Заступник Міністра
промислової політики України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Я. Бараш


О.Ф. КаленковС. ТітенкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
16.04.2014  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 955/25732

ЗМІНИ
до Правил взаємовідносин між державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

«Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єкти електроенергетики яких здійснюють паралельну роботу в складі Об’єднаної енергетичної системи України чи її відокремленої частини, а також орган, що здійснює функції управління, регулювання та державного нагляду (контролю) в електроенергетиці. Ці Правила регулюють оперативно-технологічні відносини, що виникають між ДП «НЕК «Укренерго» і його відокремленими підрозділами (електроенергетичними системами) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України.».

2. Розділ І викласти в такій редакції:

«І. Терміни та визначення понять

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

абсолютне обмеження потужності - обмеження активної потужності до наперед заданого ліміту потужності;

альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;

альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів;

відокремлена частина Об’єднаної енергетичної системи України - сукупність електростанцій чи окремих генераторів електростанцій та електричні мережі, які розміщуються на території України і працюють окремо від основної мережі Об’єднаної енергетичної системи України у зв’язку з технологічною необхідністю або технічною неможливістю паралельної роботи;

дельта-обмеження - обмеження доступної активної потужності на задану у відносних одиницях величину (дельту);

договір про паралельну роботу - договір, який встановлює правила взаємодії та врегульовує оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктом електроенергетики України в умовах паралельної роботи його об’єктів у складі Об’єднаної енергетичної системи України;

електроенергетична система - відокремлений підрозділ ДП «НЕК «Укренерго», який діє на підставі Положення, затвердженого керівником ДП «НЕК «Укренерго», і виконує експлуатацію магістральних, міждержавних (на території України) електричних мереж та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами виробництва, передачі та розподілу електричної енергії на території регіонів (областей) України, підпорядкованих йому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

енергосистема - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії та територіально розміщені в регіоні України, підпорядкованому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимом роботи одній електроенергетичній системі ДП «НЕК «Укренерго»;

Об’єднана енергетична система України (далі - ОЕС України) - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом у межах України;

об’єкт альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії;

об’єкт диспетчеризації - устаткування електричних станцій та підстанцій, ліній електропередачі, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, збудження, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського управління, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчерського персоналу, відповідно до багаторівневої структури централізованого ОДУ ОЕС України;

обмеження градієнта потужності - обмеження максимальної швидкості, з якою активну потужність ВЕС (СЕС) може бути змінено у разі зміни швидкості вітру (інтенсивності сонячної радіації) або зміни уставки абсолютного обмеження потужності;

оперативна команда - усна вказівка, яку віддає диспетчер вищого рівня організаційної структури централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України каналами телефонного зв’язку диспетчеру або оперативному персоналу нижчого рівня управління щодо виконання конкретних дій з управління режимами роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації. Вказівка вважається виконаною, якщо диспетчер одержав в усній формі каналами телефонного зв’язку повідомлення про її виконання від особи, яка вказівку отримала. Віддача команд та одержання повідомлень про їх виконання повинні фіксуватися пристроями автоматичного звукового (магнітного) запису;

оперативне відання об’єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об’єкта диспетчеризації, що передбачає організацію контролю за його станом чи режимом роботи оперативним персоналом, в оперативному віданні якого перебуває зазначений об’єкт диспетчеризації, шляхом надання відповідних дозволів або заборон на проведення технологічних операцій щодо зміни його стану або режиму роботи оперативному персоналу, в оперативному управлінні якого перебуває об’єкт диспетчеризації;

оперативне підпорядкування - оперативне управління чи оперативне відання;

оперативне розпорядження - письмове розпорядження керівників усіх рівнів організаційної структури централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління ОЕС України щодо зміни режимів роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації або внесення змін до затверджених чинних інструкцій, передане факсимільними або електронними засобами зв’язку;

оперативне управління об’єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об’єкта диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи вимагають координації підлеглого оперативного персоналу та здійснюються або безпосередньо оперативним персоналом, в оперативному управлінні якого перебуває об’єкт диспетчеризації, або за його командою. Оперативне управління здійснюється після одержання дозволу від оперативного персоналу, у віданні якого перебуває вищезазначений об’єкт управління;

паралельна робота об’єктів електроенергетики - спільна синхронна робота об’єктів електроенергетики (електричних станцій та електричних мереж) для забезпечення електричною енергією споживачів при централізованому диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні режимом їх роботи;

положення про оперативно-технологічні відносини - документ, що є невід’ємним додатком до договору про паралельну роботу, який регулює оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго», ЕС, ЕПК, ЕГК і об’єктами електроенергетики (приєднаними до мережі) у частині забезпечення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління під час підготовки і ведення нормального та ремонтного режимів, виведення обладнання з роботи чи резерву та введення його в роботу, вибору уставок спрацювання для пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, спільної експлуатації пристроїв телемеханіки, зв’язку, засобів диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, ведення єдиної технічної політики у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, перспективи розвитку;

точка загального приєднання - точка електричної мережі загального призначення, до якої приєднують лінію видавання потужності електростанції і до якої приєднані або можуть бути приєднані інші електростанції або споживачі.».

3. У розділі ІІ:

1) абзац дев’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - сорок шостим;

2) абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

«ОДУ - диспетчерське (оперативно-технологічне) управління»;

3) абзац тридцятий викласти в такій редакції:

«ПЛ - повітряна лінія електропередачі»;

4) доповнити розділ такими скороченнями, розмістивши їх в алфавітному порядку:

«ДУ - диспетчерське управління»;

«ОТ - обчислювальна техніка»;

«СЕС - сонячна електрична станція»;

«ТЗП - точка загального приєднання»;

«УТДУ - утилізаційна турбодетандерна установка».

4. У розділі ІІІ:

1) у главі 3.1:

у пункті 3.1.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Усі суб’єкти (об’єкти) електроенергетики незалежно від їх підпорядкування та форми власності повинні виконувати вимоги нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, відповідних положень та інструкцій ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення централізованого ОДУ та надійної і сталої роботи ОЕС України.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Забезпечення надійного функціонування ОЕС України, стабільної паралельної роботи енергетичних об’єктів України, запобігання порушенням нормального режиму роботи ОЕС України і аваріям системного значення, дотримання вимог щодо енергетичної безпеки України здійснюються шляхом дотримання критеріїв та меж надійної і безпечної експлуатації устаткування, умов стійкості ОЕС України та її елементів згідно з чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами та безумовного виконання визначених Міненерговугіллям України, ДП «НЕК «Укренерго» протиаварійних заходів.

Особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію, а також відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території, встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;

пункти 3.1.3, 3.1.4 викласти в такій редакції:

«3.1.3. Більшість об’єктів електроенергетики (електричні мережі, електричні станції та теплоелектроцентралі), розміщених на території України, незалежно від підпорядкування та форми власності суб’єктів господарювання, до складу яких вони входять, працюють паралельно в складі ОЕС України, за винятком тих об’єктів, які за технологічною необхідністю або через технічні причини працюють окремо від основної мережі ОЕС України.

3.1.4. Надійна паралельна робота об’єктів електроенергетики у складі ОЕС України порівняно з їх роздільною роботою дає можливість:

підвищити надійність та економічність енергопостачання споживачів;

знизити потужність сумарної величини аварійного резерву, яка необхідна для сталої роботи ОЕС;

підвищити можливості маневрування енергоресурсами;

підвищити енергетичну безпеку України.»;

після пункту 3.1.4 доповнити главу новим пунктом 3.1.5 такого змісту:

«3.1.5. Надійна та економічна робота ОЕС України забезпечується за рахунок:

дотримання встановлених критеріїв і меж надійності, безпечності та економічності експлуатації устаткування та функціонування ОЕС України в цілому;

паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав;

розвитку енергетичних систем, електричних мереж та засобів регулювання перетоками електричної енергії в ОЕС України для забезпечення довгострокового і середньострокового попиту на електричну енергію;

регулювання перетоків лініями електропередачі міждержавних зв’язків;

первинного, вторинного та третинного регулювання частоти та потужності енергоблоків.».

У зв’язку з цим пункт 3.1.5 вважати пунктом 3.1.6;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«3.1.7. ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики проводять єдину технічну політику, регламентовану чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами Міненерговугілля України.

Єдина технічна політика у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України поширюється на всіх суб’єктів (усі об’єкти) електроенергетики, що працюють у паралельному режимі в складі ОЕС України. Суб’єкти (об’єкти) електроенергетики погоджують виконання робіт з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції та виведення з експлуатації основного обладнання електричних станцій та мереж, засобів та систем їх автоматичного регулювання і керування, а також комплексів РЗ і ПА та засобів АСДУ і ЗДТУ з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» та генеральним проектувальником, якщо це обладнання перебуває в оперативному віданні чи оперативному управлінні.»;

2) у главі 3.2:

у пункті 3.2.1:

абзац перший після абревіатури «ВЕС,» доповнити абревіатурами «СЕС, УТДУ,»;

в абзацах другому, третьому слово та цифри «додатках 1-6» замінити словом та цифрами «додатках 1-7»;

у пункті 3.2.2:

абзац перший після слів «в складі ОЕС України,» доповнити словами «в передбачених законодавством випадках»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«мати відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії;»;

в абзаці третьому слово та цифри «від 15.11.96» виключити;

в абзаці п’ятому слова «яка є власником системотвірних електричних мереж і здійснює централізоване ОДУ режимом роботи ОЕС України» замінити словами «яка здійснює централізоване ОДУ ОЕС України»;

3) у главі 3.3:

у пункті 3.3.2 слова «та об’єднує роботу всіх рівнів ОДУ, що діють у електроенергетичній галузі» виключити;

у пункті 3.3.3:

абзац перший після слів «призначене для» доповнити словами «цілодобового постійного»;

абзац п’ятий після абревіатури «ПА,» доповнити абревіатурою «АСОЕ,»;

абзац шостий доповнити абревіатурами і словом «, АСОЕ, АСДТУ і ЗДТУ»;

в абзаці сьомому слова «генерувальних, передавальних і постачальних енергокомпаній або самостійних суб’єктів електроенергетики» замінити словами «енергогенеруючих компаній, електропередавальних організацій та енергопостачальників»;

в абзаці одинадцятому слова «передавання та розподілу електричної енергії й тепла» замінити словами «передачі та розподілу електричної та теплової енергії»;

пункт 3.3.6 викласти в такій редакції:

«3.3.6. Багаторівнева структура централізованого ОДУ ОЕС України містить:

рівень ОЕС України - Оперативно-диспетчерське управління Оперативного департаменту ДП «НЕК «Укренерго»;

рівень енергосистем - центральні диспетчерські служби ЕС ДП «НЕК «Укренерго»;

рівень магістральних і міждержавних електричних мереж - ОДС або оперативно-диспетчерські групи МЕМ і оперативний персонал ПС напругою 220 кВ і вище;

рівень ЕГК - оперативний персонал енергогенеруючої компанії;

рівень електростанції - оперативний персонал електростанції;

рівень ЕПК - ДС енергопостачальної компанії»;

пункт 3.3.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.3.8-3.3.15 вважати відповідно пунктами 3.3.7-3.3.14;

пункт 3.3.7 викласти в такій редакції:

«3.3.7. Взаємовідносини між різними рівнями структури ОДУ ОЕС України регламентуються відповідними інструкціями ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).»;

у пункті 3.3.8:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«для обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України установлено дві категорії диспетчерського підпорядкування - оперативне управління та оперативне відання;

ДП НЕК «Укренерго» та ЕС складають перелік ПЛ, обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або оперативному віданні їх оперативного персоналу, і направляють його підпорядкованому оперативному персоналу на об’єкти електроенергетики для керівництва і використання в роботі;»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«усі оперативні розпорядження (команди) ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб електростанції. Інформацію про відмову виконувати розпорядження оперативного персоналу вищого рівня оперативний персонал енергооб’єкта повинен довести до відома свого керівництва і оперативного персоналу, що віддав розпорядження, з поясненням причин своєї відмови, але якщо після цього від оперативного персоналу вищого рівня отримано підтвердження своєї команди, оперативний персонал енергооб’єкта зобов’язаний її виконати, крім команд, які загрожують здоров’ю та/або життю людей, пошкодженню обладнання, зниженню рівня безпеки ядерної установки АЕС, втратою живлення власних потреб електростанції або ПС.»;

у пункті 3.3.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.3.9. Для виконання функцій централізованого ОДУ ОЕС України ЕС зобов’язані готувати для використання в роботі свого оперативного персоналу необхідну документацію, розпорядження та рекомендації стосовно:»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«управління об’єктами диспетчеризації електростанцій і мереж, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС);»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«забезпечення відповідності нормальних і ремонтних схем електричних з’єднань об’єктів електроенергетики ОЕС України, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), прийнятим режимам роботи ОЕС України;»;

в абзаці шостому слова «управлінні або віданні» замінити словом «підпорядкуванні»;

в абзаці сьомому слово і абревіатуру «і ПА» замінити абревіатурами «, ПА, ЗДТУ, АСДУ, АСОЕ»;

абзаци восьмий, дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Виробничо-технологічні служби ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС відповідно до своїх повноважень здійснюють згідно з нормативними документами, зазначеними в пункті 3.1.2 глави 3.1 цього розділу, керівництво і нагляд за експлуатацією режимних і протиаварійних систем регулювання, ПА, САРЧП та СМПР і РЗ на об’єктах ОЕС України.»;

абзац дев’ятий виключити;

пункт 3.3.11 після абревіатур «ЗДТУ, АСДУ,» доповнити словами «не менше ніж двома взаєморезервованими автоматизованими робочими місцями (АРМ),».

5. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» паралельну роботу у складі ОЕС України суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України всіх форм власності здійснюють на підставі договорів про паралельну роботу.»;

2) пункт 4.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Договір регулює правила взаємодії у взаємовідносинах сторін в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

Договір має технічний характер і не регулює фінансово-економічні відносини, які виникають між сторонами.

Договори про паралельну роботу між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики розробляються на основі примірного договору, форму якого наведено в додатку 12 до цих Правил.»;

3) пункти 4.3-4.7 викласти в такій редакції:

«4.3. Якщо суб’єкти господарювання з виробництва електричної енергії є власниками або користувачами обладнання встановленої потужності меншої, ніж 5 МВт, а для об’єктів альтернативної енергетики - меншої, ніж 10 МВт, або відповідно до пункту 1.12 глави 1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (зі змінами), реалізують електричну енергію постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом або безпосередньо іншим споживачам у встановленому законодавством порядку, то ці суб’єкти господарської діяльності договір про паралельну роботу з ДП «НЕК «Укренерго» не укладають.

Якщо об’єкти електроенергетики цих суб’єктів господарювання підключені безпосередньо до електричної мережі ДП «НЕК «Укренерго», для врегулювання оперативно-технологічних відносин їх роботи в складі ОЕС України між ними та відповідною ЕС, у зоні оперативно-диспетчерського управління якої розташовані ці електричні мережі, оформлюється положення про оперативно-технологічні відносини.

4.4. Суб’єкти господарювання, яким для виробництва електроенергії не потрібно отримувати ліцензію відповідно до вимог Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, та/або суб’єкти електроенергетики, що здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, які працюють у паралельному режимі з ОЕС України, договір про паралельну роботу з ДП «НЕК «Укренерго» не укладають.

Оперативно-технологічні питання їх паралельної роботи з ОЕС України регламентуються відповідними положеннями про оперативно-технологічні відносини, що оформляються між ними та ЕПК, з електричними мережами яких вони працюють паралельно.

4.5. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України є невід’ємною частиною договору про паралельну роботу.

4.6. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики України розробляються на основі примірних положень про оперативно-технологічні відносини, форми яких наведено в додатках 13-17 до цих Правил.

Особливості примірних положень про оперативно-технологічні відносини між електроенергетичною системою ДП «НЕК «Укренерго» та об’єктом у складі суб’єкта (відокремленим суб’єктом) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України для окремих груп суб’єктів (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ) наведено в додатку 18 до цих Правил.

4.7. У положеннях про оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики зазначається, що одночасно з виконанням централізованим ОДУ ОЕС України та оперативним управлінням магістральними електричними мережами ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики впроваджують єдину технічну політику в частині забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України.»;

4) пункт 4.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.9-4.16 вважати відповідно пунктами 4.8-4.15;

5) пункти 4.9-4.14 викласти в такій редакції:

«4.9. Договір та положення про паралельну роботу у складі ОЕС України між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики укладаються таким чином:

договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП «НЕК «Укренерго» укладають енергогенеруючі компанії;

договори та положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» укладають: енергопостачальні компанії, відокремлені ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС та УТДУ, що не входять до складу енергогенеруючих і енергопостачальних компаній, а також суб’єкти господарської діяльності України, які не є суб’єктами господарської діяльності з виробництва електричної енергії, але мають у своєму складі об’єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України, і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління ЕС;

положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» також підписують електростанції, що входять до складу енергогенеруючих компаній і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління електроенергетичної системи.

4.10. ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України під час укладання договорів про паралельну роботу та підписання положень про оперативно-технологічні відносини мають право за узгодженням сторін вносити до них зміни та доповнення з огляду на місцеві умови, але якщо вони не суперечать основним положенням цих Правил.

У разі змін до чинного законодавства України сторони вносять до договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

4.11. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини потрібно переглядати за необхідності (у разі структурних змін у галузі, змін у структурі централізованого ОДУ, законодавстві України тощо), але не рідше ніж один раз на п’ять років.

4.12. Усі учасники, які працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, забезпечують обов’язкове виконання нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, інструкцій ДП «НЕК «Укренерго» з питань ОДУ, стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України, правил ОРЕ, а також приписів, розпоряджень ДП «НЕК «Укренерго» та органів державного нагляду (контролю).

4.13. Міненерговугілля України разом з ДП «НЕК «Укренерго» розробляє механізм та процедуру нагляду і контролю (моніторингу) суб’єктів (об’єктів) електроенергетики у складі ОЕС України, які мають договори про паралельну роботу або положення про оперативно-технологічні відносини (у передбачених цими Правилами випадках).

4.14. При невиконанні вимог цих Правил суб’єктами (об’єктами) електроенергетики за поданням ДП «НЕК «Укренерго» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, приймає рішення про застосування до цих суб’єктів (об’єктів) санкцій відповідно до чинного законодавства.»;

у пункті 4.15 цифри «34.20.507» замінити цифрами «34.20.507-2003».

6. У додатку 2 до Правил:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Южно-Українська АЕС.»;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Донузлавська ВЕС.».

7. Додатки 3, 4 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

8. Після додатка 4 доповнити Правила новим додатком 5, що додається.

У зв’язку з цим додатки 5-15 вважати відповідно додатками 6-16. У тексті Правил посилання на додатки 5-15 замінити посиланнями відповідно на додатки 6-16.

9. Додаток 6 до Правил викласти в новій редакції, що додається.

10. У додатку 7:

пункти 12, 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14-28 вважати відповідно пунктами 12-26;

після пункту 17 доповнити додаток новим пунктом 18 такого змісту:

«18. Севастопольська ТЕЦ.».

У зв’язку з цим пункти 18-26 вважати відповідно пунктами 19-27.

11. У додатку 8 до Правил слова «НЕК «Укренерго» замінити словами «ДП «НЕК «Укренерго».

12. Додатки 9, 11 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

13. У додатку 12 до Правил:

1) у пункті 2.3 розділу ІІ:

у підпункті 2.3.2 слова «Національної комісії регулювання електроенергетики України» замінити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,»;

підпункт 2.3.4 викласти в такій редакції:

«2.3.4. Ліцензія НКРЕ від «___» ____________ 20___ № _______ на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання, видана Суб’єкту.»;

2) у розділі ІІІ:

пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Керівники ДП «НЕК «Укренерго» та Суб’єкта, які підписують цей договір, можуть додатково доручити об’єктам Суб’єкта підписати з відповідними відокремленими підрозділами ДП «НЕК «Укренерго» положення про оперативно-технологічні відносини.»;

пункт 3.4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.5 вважати пунктом 3.4;

3) у розділі ІV:

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. У разі порушення умов цього договору ДП НЕК «Укренерго» має право ініціювати перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, питання щодо зупинення або анулювання дії ліцензії, виданої Суб’єкту, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії.»;

4) пункти 7.6, 7.7 розділу VII виключити;

5) пункт 9.2 розділу IX викласти в такій редакції:

«9.2. Положення про оперативно-технологічні відносини між об’єктами електроенергетики Суб’єкта та відокремленими підрозділами ДП «НЕК «Укренерго» під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи у складі ОЕС України.».

14. У додатку 13 до Правил:

1) у розділі І:

пункт 1.2 після слів «засобів обліку» доповнити словами «та контролю якості»;

пункт 1.3 після цифр «№ 637/1662,» доповнити словами «Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.06.2008 № 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23.07.2008 за № 673/15364 (зі змінами),»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Організацію централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) здійснюють згідно зі структурою ОДУ.

Організаційну структуру централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) визначає ДП «НЕК «Укренерго».»;

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.1 доповнити словами «або через ЧД (начальника зміни) ЕГК (для ПАТ «Укргідроенерго»)»;

підпункт 2.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При цьому оперативний персонал суворо дотримується вимог технічного регламенту з режиму роботи реакторної установки (для АЕС), включаючи можливе розвантаження та повну зупинку енергоблока без будь-яких попередніх узгоджень з диспетчером ЦДС ЕС.»;

підпункт 2.2.4 викласти в такій редакції:

«2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції (начальнику зміни ЕГК) розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов’язаний зробити обґрунтоване заперечення, проте у випадку повторного підтвердження диспетчером розпорядження повинен виконати його, але в будь-якому випадку начальник зміни АЕС (головний інженер АЕС) має право і зобов’язаний прийняти рішення з режиму роботи АЕС та окремого обладнання, виходячи із ситуації і безумовного виконання вимог норм і правил з ядерної і радіаційної безпеки, технологічного регламенту, інструкцій, правил технічної експлуатації та інших нормативно-технічних документів.»;

підпункт 2.2.6 викласти в такій редакції:

«2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження або відключення обладнання (загроза життю людей, пошкодження обладнання, відмова, аварія), воно повинно бути розвантажене або відключене оперативним персоналом згідно з вимогами інструкцій з попереднім, якщо це можливо, і з обов’язковим наступним повідомленням про це оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня. Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини й орієнтовного терміну ремонту чи зупинки енергоблоків електростанції, а начальник зміни електростанції негайно повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕЕС і діє відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.»;

підпункт 2.2.7 після слів «засобів обліку» доповнити словами «та контролю якості»;

підпункт 2.2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Надалі подання уточнювальної інформації про всі порушення в роботі устаткування здійснюється згідно з регламентом оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України.»;

абзац третій підпункту 2.2.9 виключити;

перше речення підпункту 2.3.1 пункту 2.3 після слів «знижує наявну» доповнити словами «або підвищує мінімальну»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

у підпункті 3.1.1 абзаци п’ятий - дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

абзац сьомий після абревіатури «ЗДТУ» доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

в абзаці дев’ятому слово «оперативні» виключити;

абзац одинадцятий після абревіатури «ЗДТУ» доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«видає завдання та обробляє дані контрольних вимірювань у визначених обсягах;

погоджує технічні завдання на розробку передпроектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції;»;

у підпункті 3.1.3:

абзаци п’ятий, шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«забезпечує передачу технічної документації на обладнання імпортного виробництва (з перекладом українською мовою), що встановлюється на об’єктах ЕГК, і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«надає матеріали контрольного вимірювання в установлені ЕС терміни;»;

друге речення підпункту 3.2.13 пункту 3.2 після слів «у тижневі плани» доповнити словами «з обов’язковим зазначенням наступного запланованого терміну ремонту цього обладнання або визначенням іншого обладнання, яке можливо вивести в ремонт у цей період за режимом роботи ОЕС України, передбаченим річним графіком»;

у пункті 3.3:

абзац сьомий підпункту 3.3.5 виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п’ятнадцятим;

підпункт 3.3.7 викласти в такій редакції:

«3.3.7. Закупівля обладнання, апаратури, виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення принципових схем та комплекс монтажно-налагоджувальних робіт пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанціях і ПС, що належать ДП «НЕК «Укренерго» (і які працюють у єдиному комплексі) та перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС, фінансується ЕГК і ДП «НЕК «Укренерго» згідно з їх балансовою належністю.»;

підпункт 3.3.10 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3.3.11 вважати підпунктом 3.3.10;

у пункті 3.4:

абзац перший після слова «облік» доповнити словами «та якості»;

у підпункті 3.4.1:

в абзаці четвертому слово «Технічні» замінити словами «Загальні технічні»;

абзац п’ятий після цифр «12.12.2006 № 1110/484/1146,» доповнити словами та цифрами «, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за № 7/13274»;

абзац шостий після цифр «№ 417/1442» доповнити словами «(зі змінами)»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«Закон України «Про електроенергетику»;

Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за № 1037/21349;

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації АСКОЕ.»;

підпункт 3.4.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі;»;

у пункті 3.5:

в абзаці першому слова «обчислювальної техніки» замінити словами «ЗДТУ та ОТ»;

доповнити пункт новими підпунктами 3.5.1-3.5.5 такого змісту:

«3.5.1. Експлуатація ЗДТУ, які складаються з обладнання засобів радіозв’язку, ущільнення ліній зв’язку, комутаційної техніки, пристроїв збору телеметричної інформації та апаратури селекторних нарад, має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», інших чинних нормативних та експлуатаційних документів.

3.5.2. Персонал енергетичних компаній у частині експлуатації ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних служб ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань експлуатації обладнання.

3.5.3. Порядок, терміни виявлення та усунення пошкоджень на обладнанні та пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС чи диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», визначаються чинними нормативними документами, експлуатаційними і заводськими інструкціями для відповідного обладнання.вгору