Document z0955-14, valid, current version — Adoption on April 16, 2014
( Last event — Entry into force, gone September 2, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2014  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 955/25732

Про внесення змін до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

Відповідно до статті 7 Закону України «Про електроенергетику» та Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою вдосконалення взаємодії Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктів (об’єктів) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року № 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за № 673/15364, що додаються.

2. Департаменту електроенергетики (Сердюков Р.П.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Улиду В.Ю.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Заступник Міністра
промислової політики України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Я. Бараш


О.Ф. КаленковС. ТітенкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
16.04.2014  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 955/25732

ЗМІНИ
до Правил взаємовідносин між державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

«Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єкти електроенергетики яких здійснюють паралельну роботу в складі Об’єднаної енергетичної системи України чи її відокремленої частини, а також орган, що здійснює функції управління, регулювання та державного нагляду (контролю) в електроенергетиці. Ці Правила регулюють оперативно-технологічні відносини, що виникають між ДП «НЕК «Укренерго» і його відокремленими підрозділами (електроенергетичними системами) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України.».

2. Розділ І викласти в такій редакції:

«І. Терміни та визначення понять

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

абсолютне обмеження потужності - обмеження активної потужності до наперед заданого ліміту потужності;

альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;

альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів;

відокремлена частина Об’єднаної енергетичної системи України - сукупність електростанцій чи окремих генераторів електростанцій та електричні мережі, які розміщуються на території України і працюють окремо від основної мережі Об’єднаної енергетичної системи України у зв’язку з технологічною необхідністю або технічною неможливістю паралельної роботи;

дельта-обмеження - обмеження доступної активної потужності на задану у відносних одиницях величину (дельту);

договір про паралельну роботу - договір, який встановлює правила взаємодії та врегульовує оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктом електроенергетики України в умовах паралельної роботи його об’єктів у складі Об’єднаної енергетичної системи України;

електроенергетична система - відокремлений підрозділ ДП «НЕК «Укренерго», який діє на підставі Положення, затвердженого керівником ДП «НЕК «Укренерго», і виконує експлуатацію магістральних, міждержавних (на території України) електричних мереж та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами виробництва, передачі та розподілу електричної енергії на території регіонів (областей) України, підпорядкованих йому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

енергосистема - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії та територіально розміщені в регіоні України, підпорядкованому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимом роботи одній електроенергетичній системі ДП «НЕК «Укренерго»;

Об’єднана енергетична система України (далі - ОЕС України) - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом у межах України;

об’єкт альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії;

об’єкт диспетчеризації - устаткування електричних станцій та підстанцій, ліній електропередачі, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, збудження, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського управління, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчерського персоналу, відповідно до багаторівневої структури централізованого ОДУ ОЕС України;

обмеження градієнта потужності - обмеження максимальної швидкості, з якою активну потужність ВЕС (СЕС) може бути змінено у разі зміни швидкості вітру (інтенсивності сонячної радіації) або зміни уставки абсолютного обмеження потужності;

оперативна команда - усна вказівка, яку віддає диспетчер вищого рівня організаційної структури централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України каналами телефонного зв’язку диспетчеру або оперативному персоналу нижчого рівня управління щодо виконання конкретних дій з управління режимами роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації. Вказівка вважається виконаною, якщо диспетчер одержав в усній формі каналами телефонного зв’язку повідомлення про її виконання від особи, яка вказівку отримала. Віддача команд та одержання повідомлень про їх виконання повинні фіксуватися пристроями автоматичного звукового (магнітного) запису;

оперативне відання об’єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об’єкта диспетчеризації, що передбачає організацію контролю за його станом чи режимом роботи оперативним персоналом, в оперативному віданні якого перебуває зазначений об’єкт диспетчеризації, шляхом надання відповідних дозволів або заборон на проведення технологічних операцій щодо зміни його стану або режиму роботи оперативному персоналу, в оперативному управлінні якого перебуває об’єкт диспетчеризації;

оперативне підпорядкування - оперативне управління чи оперативне відання;

оперативне розпорядження - письмове розпорядження керівників усіх рівнів організаційної структури централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління ОЕС України щодо зміни режимів роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації або внесення змін до затверджених чинних інструкцій, передане факсимільними або електронними засобами зв’язку;

оперативне управління об’єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об’єкта диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи вимагають координації підлеглого оперативного персоналу та здійснюються або безпосередньо оперативним персоналом, в оперативному управлінні якого перебуває об’єкт диспетчеризації, або за його командою. Оперативне управління здійснюється після одержання дозволу від оперативного персоналу, у віданні якого перебуває вищезазначений об’єкт управління;

паралельна робота об’єктів електроенергетики - спільна синхронна робота об’єктів електроенергетики (електричних станцій та електричних мереж) для забезпечення електричною енергією споживачів при централізованому диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні режимом їх роботи;

положення про оперативно-технологічні відносини - документ, що є невід’ємним додатком до договору про паралельну роботу, який регулює оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго», ЕС, ЕПК, ЕГК і об’єктами електроенергетики (приєднаними до мережі) у частині забезпечення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління під час підготовки і ведення нормального та ремонтного режимів, виведення обладнання з роботи чи резерву та введення його в роботу, вибору уставок спрацювання для пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, спільної експлуатації пристроїв телемеханіки, зв’язку, засобів диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, ведення єдиної технічної політики у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, перспективи розвитку;

точка загального приєднання - точка електричної мережі загального призначення, до якої приєднують лінію видавання потужності електростанції і до якої приєднані або можуть бути приєднані інші електростанції або споживачі.».

3. У розділі ІІ:

1) абзац дев’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - сорок шостим;

2) абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

«ОДУ - диспетчерське (оперативно-технологічне) управління»;

3) абзац тридцятий викласти в такій редакції:

«ПЛ - повітряна лінія електропередачі»;

4) доповнити розділ такими скороченнями, розмістивши їх в алфавітному порядку:

«ДУ - диспетчерське управління»;

«ОТ - обчислювальна техніка»;

«СЕС - сонячна електрична станція»;

«ТЗП - точка загального приєднання»;

«УТДУ - утилізаційна турбодетандерна установка».

4. У розділі ІІІ:

1) у главі 3.1:

у пункті 3.1.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Усі суб’єкти (об’єкти) електроенергетики незалежно від їх підпорядкування та форми власності повинні виконувати вимоги нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, відповідних положень та інструкцій ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення централізованого ОДУ та надійної і сталої роботи ОЕС України.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Забезпечення надійного функціонування ОЕС України, стабільної паралельної роботи енергетичних об’єктів України, запобігання порушенням нормального режиму роботи ОЕС України і аваріям системного значення, дотримання вимог щодо енергетичної безпеки України здійснюються шляхом дотримання критеріїв та меж надійної і безпечної експлуатації устаткування, умов стійкості ОЕС України та її елементів згідно з чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами та безумовного виконання визначених Міненерговугіллям України, ДП «НЕК «Укренерго» протиаварійних заходів.

Особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію, а також відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території, встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;

пункти 3.1.3, 3.1.4 викласти в такій редакції:

«3.1.3. Більшість об’єктів електроенергетики (електричні мережі, електричні станції та теплоелектроцентралі), розміщених на території України, незалежно від підпорядкування та форми власності суб’єктів господарювання, до складу яких вони входять, працюють паралельно в складі ОЕС України, за винятком тих об’єктів, які за технологічною необхідністю або через технічні причини працюють окремо від основної мережі ОЕС України.

3.1.4. Надійна паралельна робота об’єктів електроенергетики у складі ОЕС України порівняно з їх роздільною роботою дає можливість:

підвищити надійність та економічність енергопостачання споживачів;

знизити потужність сумарної величини аварійного резерву, яка необхідна для сталої роботи ОЕС;

підвищити можливості маневрування енергоресурсами;

підвищити енергетичну безпеку України.»;

після пункту 3.1.4 доповнити главу новим пунктом 3.1.5 такого змісту:

«3.1.5. Надійна та економічна робота ОЕС України забезпечується за рахунок:

дотримання встановлених критеріїв і меж надійності, безпечності та економічності експлуатації устаткування та функціонування ОЕС України в цілому;

паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав;

розвитку енергетичних систем, електричних мереж та засобів регулювання перетоками електричної енергії в ОЕС України для забезпечення довгострокового і середньострокового попиту на електричну енергію;

регулювання перетоків лініями електропередачі міждержавних зв’язків;

первинного, вторинного та третинного регулювання частоти та потужності енергоблоків.».

У зв’язку з цим пункт 3.1.5 вважати пунктом 3.1.6;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«3.1.7. ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики проводять єдину технічну політику, регламентовану чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами Міненерговугілля України.

Єдина технічна політика у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України поширюється на всіх суб’єктів (усі об’єкти) електроенергетики, що працюють у паралельному режимі в складі ОЕС України. Суб’єкти (об’єкти) електроенергетики погоджують виконання робіт з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції та виведення з експлуатації основного обладнання електричних станцій та мереж, засобів та систем їх автоматичного регулювання і керування, а також комплексів РЗ і ПА та засобів АСДУ і ЗДТУ з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» та генеральним проектувальником, якщо це обладнання перебуває в оперативному віданні чи оперативному управлінні.»;

2) у главі 3.2:

у пункті 3.2.1:

абзац перший після абревіатури «ВЕС,» доповнити абревіатурами «СЕС, УТДУ,»;

в абзацах другому, третьому слово та цифри «додатках 1-6» замінити словом та цифрами «додатках 1-7»;

у пункті 3.2.2:

абзац перший після слів «в складі ОЕС України,» доповнити словами «в передбачених законодавством випадках»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«мати відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії;»;

в абзаці третьому слово та цифри «від 15.11.96» виключити;

в абзаці п’ятому слова «яка є власником системотвірних електричних мереж і здійснює централізоване ОДУ режимом роботи ОЕС України» замінити словами «яка здійснює централізоване ОДУ ОЕС України»;

3) у главі 3.3:

у пункті 3.3.2 слова «та об’єднує роботу всіх рівнів ОДУ, що діють у електроенергетичній галузі» виключити;

у пункті 3.3.3:

абзац перший після слів «призначене для» доповнити словами «цілодобового постійного»;

абзац п’ятий після абревіатури «ПА,» доповнити абревіатурою «АСОЕ,»;

абзац шостий доповнити абревіатурами і словом «, АСОЕ, АСДТУ і ЗДТУ»;

в абзаці сьомому слова «генерувальних, передавальних і постачальних енергокомпаній або самостійних суб’єктів електроенергетики» замінити словами «енергогенеруючих компаній, електропередавальних організацій та енергопостачальників»;

в абзаці одинадцятому слова «передавання та розподілу електричної енергії й тепла» замінити словами «передачі та розподілу електричної та теплової енергії»;

пункт 3.3.6 викласти в такій редакції:

«3.3.6. Багаторівнева структура централізованого ОДУ ОЕС України містить:

рівень ОЕС України - Оперативно-диспетчерське управління Оперативного департаменту ДП «НЕК «Укренерго»;

рівень енергосистем - центральні диспетчерські служби ЕС ДП «НЕК «Укренерго»;

рівень магістральних і міждержавних електричних мереж - ОДС або оперативно-диспетчерські групи МЕМ і оперативний персонал ПС напругою 220 кВ і вище;

рівень ЕГК - оперативний персонал енергогенеруючої компанії;

рівень електростанції - оперативний персонал електростанції;

рівень ЕПК - ДС енергопостачальної компанії»;

пункт 3.3.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.3.8-3.3.15 вважати відповідно пунктами 3.3.7-3.3.14;

пункт 3.3.7 викласти в такій редакції:

«3.3.7. Взаємовідносини між різними рівнями структури ОДУ ОЕС України регламентуються відповідними інструкціями ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).»;

у пункті 3.3.8:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«для обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України установлено дві категорії диспетчерського підпорядкування - оперативне управління та оперативне відання;

ДП НЕК «Укренерго» та ЕС складають перелік ПЛ, обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або оперативному віданні їх оперативного персоналу, і направляють його підпорядкованому оперативному персоналу на об’єкти електроенергетики для керівництва і використання в роботі;»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«усі оперативні розпорядження (команди) ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб електростанції. Інформацію про відмову виконувати розпорядження оперативного персоналу вищого рівня оперативний персонал енергооб’єкта повинен довести до відома свого керівництва і оперативного персоналу, що віддав розпорядження, з поясненням причин своєї відмови, але якщо після цього від оперативного персоналу вищого рівня отримано підтвердження своєї команди, оперативний персонал енергооб’єкта зобов’язаний її виконати, крім команд, які загрожують здоров’ю та/або життю людей, пошкодженню обладнання, зниженню рівня безпеки ядерної установки АЕС, втратою живлення власних потреб електростанції або ПС.»;

у пункті 3.3.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.3.9. Для виконання функцій централізованого ОДУ ОЕС України ЕС зобов’язані готувати для використання в роботі свого оперативного персоналу необхідну документацію, розпорядження та рекомендації стосовно:»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«управління об’єктами диспетчеризації електростанцій і мереж, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС);»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«забезпечення відповідності нормальних і ремонтних схем електричних з’єднань об’єктів електроенергетики ОЕС України, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), прийнятим режимам роботи ОЕС України;»;

в абзаці шостому слова «управлінні або віданні» замінити словом «підпорядкуванні»;

в абзаці сьомому слово і абревіатуру «і ПА» замінити абревіатурами «, ПА, ЗДТУ, АСДУ, АСОЕ»;

абзаци восьмий, дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Виробничо-технологічні служби ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС відповідно до своїх повноважень здійснюють згідно з нормативними документами, зазначеними в пункті 3.1.2 глави 3.1 цього розділу, керівництво і нагляд за експлуатацією режимних і протиаварійних систем регулювання, ПА, САРЧП та СМПР і РЗ на об’єктах ОЕС України.»;

абзац дев’ятий виключити;

пункт 3.3.11 після абревіатур «ЗДТУ, АСДУ,» доповнити словами «не менше ніж двома взаєморезервованими автоматизованими робочими місцями (АРМ),».

5. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» паралельну роботу у складі ОЕС України суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України всіх форм власності здійснюють на підставі договорів про паралельну роботу.»;

2) пункт 4.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Договір регулює правила взаємодії у взаємовідносинах сторін в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

Договір має технічний характер і не регулює фінансово-економічні відносини, які виникають між сторонами.

Договори про паралельну роботу між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики розробляються на основі примірного договору, форму якого наведено в додатку 12 до цих Правил.»;

3) пункти 4.3-4.7 викласти в такій редакції:

«4.3. Якщо суб’єкти господарювання з виробництва електричної енергії є власниками або користувачами обладнання встановленої потужності меншої, ніж 5 МВт, а для об’єктів альтернативної енергетики - меншої, ніж 10 МВт, або відповідно до пункту 1.12 глави 1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (зі змінами), реалізують електричну енергію постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом або безпосередньо іншим споживачам у встановленому законодавством порядку, то ці суб’єкти господарської діяльності договір про паралельну роботу з ДП «НЕК «Укренерго» не укладають.

Якщо об’єкти електроенергетики цих суб’єктів господарювання підключені безпосередньо до електричної мережі ДП «НЕК «Укренерго», для врегулювання оперативно-технологічних відносин їх роботи в складі ОЕС України між ними та відповідною ЕС, у зоні оперативно-диспетчерського управління якої розташовані ці електричні мережі, оформлюється положення про оперативно-технологічні відносини.

4.4. Суб’єкти господарювання, яким для виробництва електроенергії не потрібно отримувати ліцензію відповідно до вимог Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, та/або суб’єкти електроенергетики, що здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, які працюють у паралельному режимі з ОЕС України, договір про паралельну роботу з ДП «НЕК «Укренерго» не укладають.

Оперативно-технологічні питання їх паралельної роботи з ОЕС України регламентуються відповідними положеннями про оперативно-технологічні відносини, що оформляються між ними та ЕПК, з електричними мережами яких вони працюють паралельно.

4.5. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України є невід’ємною частиною договору про паралельну роботу.

4.6. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики України розробляються на основі примірних положень про оперативно-технологічні відносини, форми яких наведено в додатках 13-17 до цих Правил.

Особливості примірних положень про оперативно-технологічні відносини між електроенергетичною системою ДП «НЕК «Укренерго» та об’єктом у складі суб’єкта (відокремленим суб’єктом) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України для окремих груп суб’єктів (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ) наведено в додатку 18 до цих Правил.

4.7. У положеннях про оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики зазначається, що одночасно з виконанням централізованим ОДУ ОЕС України та оперативним управлінням магістральними електричними мережами ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики впроваджують єдину технічну політику в частині забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України.»;

4) пункт 4.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.9-4.16 вважати відповідно пунктами 4.8-4.15;

5) пункти 4.9-4.14 викласти в такій редакції:

«4.9. Договір та положення про паралельну роботу у складі ОЕС України між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики укладаються таким чином:

договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП «НЕК «Укренерго» укладають енергогенеруючі компанії;

договори та положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» укладають: енергопостачальні компанії, відокремлені ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС та УТДУ, що не входять до складу енергогенеруючих і енергопостачальних компаній, а також суб’єкти господарської діяльності України, які не є суб’єктами господарської діяльності з виробництва електричної енергії, але мають у своєму складі об’єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України, і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління ЕС;

положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» також підписують електростанції, що входять до складу енергогенеруючих компаній і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління електроенергетичної системи.

4.10. ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України під час укладання договорів про паралельну роботу та підписання положень про оперативно-технологічні відносини мають право за узгодженням сторін вносити до них зміни та доповнення з огляду на місцеві умови, але якщо вони не суперечать основним положенням цих Правил.

У разі змін до чинного законодавства України сторони вносять до договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

4.11. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини потрібно переглядати за необхідності (у разі структурних змін у галузі, змін у структурі централізованого ОДУ, законодавстві України тощо), але не рідше ніж один раз на п’ять років.

4.12. Усі учасники, які працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, забезпечують обов’язкове виконання нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, інструкцій ДП «НЕК «Укренерго» з питань ОДУ, стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України, правил ОРЕ, а також приписів, розпоряджень ДП «НЕК «Укренерго» та органів державного нагляду (контролю).

4.13. Міненерговугілля України разом з ДП «НЕК «Укренерго» розробляє механізм та процедуру нагляду і контролю (моніторингу) суб’єктів (об’єктів) електроенергетики у складі ОЕС України, які мають договори про паралельну роботу або положення про оперативно-технологічні відносини (у передбачених цими Правилами випадках).

4.14. При невиконанні вимог цих Правил суб’єктами (об’єктами) електроенергетики за поданням ДП «НЕК «Укренерго» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, приймає рішення про застосування до цих суб’єктів (об’єктів) санкцій відповідно до чинного законодавства.»;

у пункті 4.15 цифри «34.20.507» замінити цифрами «34.20.507-2003».

6. У додатку 2 до Правил:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Южно-Українська АЕС.»;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Донузлавська ВЕС.».

7. Додатки 3, 4 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

8. Після додатка 4 доповнити Правила новим додатком 5, що додається.

У зв’язку з цим додатки 5-15 вважати відповідно додатками 6-16. У тексті Правил посилання на додатки 5-15 замінити посиланнями відповідно на додатки 6-16.

9. Додаток 6 до Правил викласти в новій редакції, що додається.

10. У додатку 7:

пункти 12, 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14-28 вважати відповідно пунктами 12-26;

після пункту 17 доповнити додаток новим пунктом 18 такого змісту:

«18. Севастопольська ТЕЦ.».

У зв’язку з цим пункти 18-26 вважати відповідно пунктами 19-27.

11. У додатку 8 до Правил слова «НЕК «Укренерго» замінити словами «ДП «НЕК «Укренерго».

12. Додатки 9, 11 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

13. У додатку 12 до Правил:

1) у пункті 2.3 розділу ІІ:

у підпункті 2.3.2 слова «Національної комісії регулювання електроенергетики України» замінити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,»;

підпункт 2.3.4 викласти в такій редакції:

«2.3.4. Ліцензія НКРЕ від «___» ____________ 20___ № _______ на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання, видана Суб’єкту.»;

2) у розділі ІІІ:

пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Керівники ДП «НЕК «Укренерго» та Суб’єкта, які підписують цей договір, можуть додатково доручити об’єктам Суб’єкта підписати з відповідними відокремленими підрозділами ДП «НЕК «Укренерго» положення про оперативно-технологічні відносини.»;

пункт 3.4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.5 вважати пунктом 3.4;

3) у розділі ІV:

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. У разі порушення умов цього договору ДП НЕК «Укренерго» має право ініціювати перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, питання щодо зупинення або анулювання дії ліцензії, виданої Суб’єкту, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії.»;

4) пункти 7.6, 7.7 розділу VII виключити;

5) пункт 9.2 розділу IX викласти в такій редакції:

«9.2. Положення про оперативно-технологічні відносини між об’єктами електроенергетики Суб’єкта та відокремленими підрозділами ДП «НЕК «Укренерго» під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи у складі ОЕС України.».

14. У додатку 13 до Правил:

1) у розділі І:

пункт 1.2 після слів «засобів обліку» доповнити словами «та контролю якості»;

пункт 1.3 після цифр «№ 637/1662,» доповнити словами «Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.06.2008 № 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23.07.2008 за № 673/15364 (зі змінами),»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Організацію централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) здійснюють згідно зі структурою ОДУ.

Організаційну структуру централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) визначає ДП «НЕК «Укренерго».»;

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.1 доповнити словами «або через ЧД (начальника зміни) ЕГК (для ПАТ «Укргідроенерго»)»;

підпункт 2.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При цьому оперативний персонал суворо дотримується вимог технічного регламенту з режиму роботи реакторної установки (для АЕС), включаючи можливе розвантаження та повну зупинку енергоблока без будь-яких попередніх узгоджень з диспетчером ЦДС ЕС.»;

підпункт 2.2.4 викласти в такій редакції:

«2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції (начальнику зміни ЕГК) розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов’язаний зробити обґрунтоване заперечення, проте у випадку повторного підтвердження диспетчером розпорядження повинен виконати його, але в будь-якому випадку начальник зміни АЕС (головний інженер АЕС) має право і зобов’язаний прийняти рішення з режиму роботи АЕС та окремого обладнання, виходячи із ситуації і безумовного виконання вимог норм і правил з ядерної і радіаційної безпеки, технологічного регламенту, інструкцій, правил технічної експлуатації та інших нормативно-технічних документів.»;

підпункт 2.2.6 викласти в такій редакції:

«2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження або відключення обладнання (загроза життю людей, пошкодження обладнання, відмова, аварія), воно повинно бути розвантажене або відключене оперативним персоналом згідно з вимогами інструкцій з попереднім, якщо це можливо, і з обов’язковим наступним повідомленням про це оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня. Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини й орієнтовного терміну ремонту чи зупинки енергоблоків електростанції, а начальник зміни електростанції негайно повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕЕС і діє відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.»;

підпункт 2.2.7 після слів «засобів обліку» доповнити словами «та контролю якості»;

підпункт 2.2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Надалі подання уточнювальної інформації про всі порушення в роботі устаткування здійснюється згідно з регламентом оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України.»;

абзац третій підпункту 2.2.9 виключити;

перше речення підпункту 2.3.1 пункту 2.3 після слів «знижує наявну» доповнити словами «або підвищує мінімальну»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

у підпункті 3.1.1 абзаци п’ятий - дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

абзац сьомий після абревіатури «ЗДТУ» доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

в абзаці дев’ятому слово «оперативні» виключити;

абзац одинадцятий після абревіатури «ЗДТУ» доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«видає завдання та обробляє дані контрольних вимірювань у визначених обсягах;

погоджує технічні завдання на розробку передпроектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції;»;

у підпункті 3.1.3:

абзаци п’ятий, шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«забезпечує передачу технічної документації на обладнання імпортного виробництва (з перекладом українською мовою), що встановлюється на об’єктах ЕГК, і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«надає матеріали контрольного вимірювання в установлені ЕС терміни;»;

друге речення підпункту 3.2.13 пункту 3.2 після слів «у тижневі плани» доповнити словами «з обов’язковим зазначенням наступного запланованого терміну ремонту цього обладнання або визначенням іншого обладнання, яке можливо вивести в ремонт у цей період за режимом роботи ОЕС України, передбаченим річним графіком»;

у пункті 3.3:

абзац сьомий підпункту 3.3.5 виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п’ятнадцятим;

підпункт 3.3.7 викласти в такій редакції:

«3.3.7. Закупівля обладнання, апаратури, виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення принципових схем та комплекс монтажно-налагоджувальних робіт пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанціях і ПС, що належать ДП «НЕК «Укренерго» (і які працюють у єдиному комплексі) та перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС, фінансується ЕГК і ДП «НЕК «Укренерго» згідно з їх балансовою належністю.»;

підпункт 3.3.10 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3.3.11 вважати підпунктом 3.3.10;

у пункті 3.4:

абзац перший після слова «облік» доповнити словами «та якості»;

у підпункті 3.4.1:

в абзаці четвертому слово «Технічні» замінити словами «Загальні технічні»;

абзац п’ятий після цифр «12.12.2006 № 1110/484/1146,» доповнити словами та цифрами «, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за № 7/13274»;

абзац шостий після цифр «№ 417/1442» доповнити словами «(зі змінами)»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«Закон України «Про електроенергетику»;

Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за № 1037/21349;

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації АСКОЕ.»;

підпункт 3.4.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі;»;

у пункті 3.5:

в абзаці першому слова «обчислювальної техніки» замінити словами «ЗДТУ та ОТ»;

доповнити пункт новими підпунктами 3.5.1-3.5.5 такого змісту:

«3.5.1. Експлуатація ЗДТУ, які складаються з обладнання засобів радіозв’язку, ущільнення ліній зв’язку, комутаційної техніки, пристроїв збору телеметричної інформації та апаратури селекторних нарад, має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», інших чинних нормативних та експлуатаційних документів.

3.5.2. Персонал енергетичних компаній у частині експлуатації ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних служб ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань експлуатації обладнання.

3.5.3. Порядок, терміни виявлення та усунення пошкоджень на обладнанні та пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС чи диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», визначаються чинними нормативними документами, експлуатаційними і заводськими інструкціями для відповідного обладнання.

3.5.4. У частині експлуатації та модернізації обладнання ЗДТУ, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), персонал СЗДТУ ЕС виконує такі функції:

доводить до відома енергетичних компаній періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв ЗДТУ, які використовуються для організації диспетчерського управління, здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків їх технічного обслуговування;

проводить систематичний облік і аналіз роботи обладнання ЗДТУ;

доводить до енергетичних компаній плани модернізації засобів ДТУ, впровадження сучасних телекомунікаційних протоколів та протоколів телемеханіки;

погоджує плани енергетичних компаній з модернізації ЗДТУ, за потреби бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з доопрацювання цього обладнання;

забезпечує технічне обслуговування обладнання ЗДТУ енергетичних компаній, яке перебуває на їх балансі і знаходиться на вузлах зв’язку ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), відповідно до вимог чинних нормативних документів, інструкцій та укладених договорів;

складає телефонний довідник абонентів у межах єдиної телефонної мережі ЕС;

складає та веде єдиний план частот на канали ВЧ по ВЛ-зв’язку, РЗ і ПА на території ЕС. Видає частоти для організації таких каналів для потреб енергетичних компаній;

забезпечує за потреби енергетичні компанії каналами телефонного зв’язку і передавання інформації, які проходять через вузли зв’язку ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) і використовуються для їх власних потреб на договірній основі.

3.5.5. У частині експлуатації та модернізації обладнання ЗДТУ, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), підрозділи ЗДТУ енергетичних компаній виконують такі функції:

забезпечують ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) каналами диспетчерського зв’язку та збору телеметричної інформації за допомогою своїх засобів або шляхом укладання відповідних договорів, у тому числі зі сторонніми операторами зв’язку;

забезпечують каналами радіозв’язку, телефонного зв’язку і передавання інформації, які транзитом проходять через вузли зв’язку енергетичних компаній і (ЕС), для диспетчерського і технологічного управління на договірній основі;

погоджують графіки ремонтів, технічного обслуговування і заміни спрацьованого обладнання і пристроїв ЗДТУ, розроблені СЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

забезпечують технічне обслуговування обладнання ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), яке знаходиться на вузлах зв’язку енергетичних компаній, відповідно до вимог чинних нормативних документів, інструкцій та укладених договорів;

у другому кварталі року, який передує плановому, енергетичні компанії готують та погоджують з ДП «НЕК «Укренерго» (через ЕС) плани заміни застарілих засобів ДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС) і працюють у єдиному комплексі. Ці плани складають з урахуванням затвердженої ДП «НЕК «Укренерго» програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв ЗДТУ. Технічні завдання на модернізацію обладнання, його інтерфейси та протоколи обміну інформації погоджуються з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).».

У зв’язку з цим підпункти 3.5.1, 3.5.2 вважати відповідно підпунктами 3.5.6, 3.5.7.

15. Після додатка 13 доповнити Правила новими додатками 14, 15, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 13-15 вважати відповідно додатками 16-18.

16. У додатку 16:

1) у розділі І:

пункт 1.2 після слів «засобів обліку» доповнити словами «та контролю якості»;

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199 (зі змінами), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.96 № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 408/1433, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662 (зі змінами), ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» і електростанції.»;

пункти 1.4, 1.5 виключити;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.2:

в абзаці шостому підпункту 2.2.1 слова «Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж Мінпаливенерго України» замінити словами «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд),»;

у підпункті 2.2.3:

абзац другий доповнити словами «(зі змінами)»;

в абзаці третьому слова «зональний орган Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж» замінити словами «інспекцію Держенергонагляду у відповідному регіоні»;

у підпункті 2.2.9 друге речення викласти в такій редакції: «Перемикання проводять згідно із взаємопогодженими між ЕС та ЕПК інструкціями, розробленими відповідно до вимог ГКД 34.5.507-96 «Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання» і ГКД 34.35.501-93 «Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкції з обслуговування для оперативного персоналу».»;

друге речення підпункту 2.2.12 виключити;

абзац другий підпункту 2.2.14 виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«2.2.21. Організація збирання, передавання та обліку у взаємопогоджених форматах (протоколах) інформації, необхідної для функціонування ОІК, АСДУ, ЧД, ЕПК.».

у пункті 2.3:

доповнити пункт новим підпунктом 2.3.1 такого змісту:

«2.3.1. Обов’язкова участь у селекторних нарадах за регламентом ЕС.».

У зв’язку з цим підпункти 2.3.1-2.3.15 вважати відповідно підпунктами 2.3.2-2.3.16;

у підпункті 2.3.6 слова та цифри «затвердженим наказом Міністра палива та енергетики України від 05.12.2005 № 595» виключити;

підпункти 2.3.9-2.3.11 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.3.12-2.3.16 вважати відповідно підпунктами 2.3.9-2.3.13;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«2.3.14. Організація збирання, передавання даних ТА та ТС, необхідних для функціонування ОІК АСДУ ЧД ЕС, в обсягах, погоджених з ЕС.»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

абзац перший після слів «режимів роботи» доповнити словами «електричних мереж»;

у підпункті 3.1.1:

абзац перший після слів «перспективного розвитку» доповнити словами «електричних мереж»;

в абзаці третьому слова та цифри «ГКД 34.20.544-96 «Планування та облік робочої потужності устаткування на теплових електростанціях і в енергокомпаніях Мінпаливенерго України. Методика» замінити словами та цифрами «СОУ 40.1-21677681-32:2010 «Робоча потужність ТЕС. Методика нормування і обліку»;

в абзаці п’ятому слова «нормальних і ремонтних режимів експлуатації електричних мереж» замінити словами «електричних з’єднань мереж»;

абзаци шостий - десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять четвертим;

у четвертому реченні абзацу восьмого слова «на договірній основі» виключити;

в абзаці шістнадцятому абревіатуру та цифри «ГКД 34.35.511» замінити словами та цифрами «Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 № 449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за № 667/6955 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.07.2012 № 554)»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«подання до ЕПК для погодження в частині підвідомчого обладнання схем електричних з’єднань ремонтних режимів ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

приймання та розгляд оперативних заявок на виведення в ремонт обладнання ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), яке перебуває в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК;

погодження технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше та погодження технічних умов на приєднання генеруючих потужностей (ВЕС, СЕС та інші) потужністю 1 МВт і більше.»;

підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції:

«3.1.2. У частині взаємовідносин з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з підготовки та ведення режимів роботи обладнання та в частині перспективного розвитку ЕПК на ЕПК покладають такі функції:

подання до ЕС прогнозного добового графіка споживання по ЕПК у терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП «НЕК «Укренерго»;

подання до ЕС інформації, необхідної для складання графіків навантаження електростанцій ЕПК, в обсягах і в терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП «НЕК «Укренерго», та даних про забезпечення паливом ТЕС;

подання до ЕС на погодження місячних і річних графіків ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за наданими ЕС переліками);

подання у визначені ЕС терміни результатів вимірювання режимів роботи електричних мереж;

подання до ЕС погоджених з ДП «ДонОРГРЕС» показників обмежень потужностей електростанцій на наступний рік з розподілом за кварталами і місяцями;

подання до ЕС показників планової робочої потужності для ТЕС, які входять до складу ЕПК, з розподілом за кварталами, місяцями, обґрунтованих пропозицій про коригування, звітів про використання установленої потужності, а також показників щодобової фактичної робочої потужності;

подання до ЕС для погодження нормальних схем електричних з’єднань мереж ЕПК напругою від 110 кВ до 150 кВ і головних схем електростанцій, які входять до складу ЕПК, щодо обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, згідно з переліком, погодженим з ЕС;

погодження за потреби технічних умов електропостачання, виданих ЕС (у випадках, обумовлених Правилами приєднань електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768), погодження проектів передпроектних напрацювань, техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) у частині модернізації, автоматизації, реконструкції та переоснащення електромереж та енергооб’єктів ЕС, режим роботи яких впливає на надійність електропостачання споживачів ЕПК та (або) обладнання яких перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЕПК.

Технічні умови, розроблені згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, у якому відображена необхідність реконструкції магістральних електричних мереж, надаються на розгляд до ЕС разом з договором на приєднання до електричних мереж, у якому вказані строки введення об’єкта в експлуатацію, та документами, які додаються разом із заявою на видачу технічних умов згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж;

забезпечення одержання документації за контрактом, її переклад українською мовою (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;

забезпечення одержання для СРЗА від постачальників або розробка методичних вказівок з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва і надання ЕС;

забезпечення включення під час комплектації груп для навчання на фірмах - постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем у СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

залучення представників ЕС на участь у технічних нарадах з представниками фірм - постачальників обладнання;

розроблення програм випробувань (перевірок) та експлуатаційної документації, погодження їх з ЕС;

приймання в експлуатацію нового обладнання та апаратури за участю представників ЕС;

технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕС;

подання у визначені ЕС строки результатів вимірювання режимів роботи електромереж;

подання до ЕС паспортних даних і параметрів обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, допустимих навантажень обладнання за елементами схеми в нормальних та аварійних режимах;

дотримання передбачених ЕС щодо АЧР, ЧАПВ, САВН обсягів підключеної потужності, настроювання уставок, а також подання до ЕС даних про розміщення АЧР, ЧАПВ, САВН на об’єктах ЕПК і обсяги підключеної до них потужності за результатами вимірювання;

подання до ЕС даних про стан і результати випробування схем плавки ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

розроблення та погодження з органами місцевої влади режимних заходів із забезпечення дотримання граничних значень щодо споживання та значень стосовно обмеження споживання електроенергії і потужності та протиаварійних систем зниження електроспоживання (графіки обмеження, аварійного відключення, САВН, АЧР);

подання до ЕС звітів за формою 1Б (ТВЕ) «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 154 - 0,38 кВ»;

подання на погодження до ЕС інвестиційних програм (інформації в межах компетенції ЕС), передпроектних напрацювань, схем розвитку, схем зовнішнього електропостачання споживачів, які стосуються розвитку та зміни електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, що перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

подання на погодження до ЕС проектної документації в частині питань змін і розвитку схем основної електричної мережі напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем розподільчих установок об’єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем видачі потужності електростанціями ЕПК;

подання на розгляд до ЕС технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше, розроблених на основі затверджених схем перспективного розвитку, та технічних умов на включення на паралельну роботу з ЕС генеруючих установок усіх типів (ВЕС, СЕС тощо) потужністю більше 1 МВт;

щокварталу (до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом) подання до ЕС в узагальненому вигляді даних про видані технічні умови ЕПК на приєднання споживачів потужністю менше ніж 1 МВт та генеруючих установок (ВЕС, СЕС тощо) з прив’язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ та про фактичні навантаження джерел живлення для літнього та зимового дня минулого року за формою для споживачів:

Назва підстанції

Рік

видано, МВт

реалізовано, МВт

діючі технічні умови, що не були реалізовані, МВт

поточне навантаження, МВт, зима/літо минулого року


та за такою формою для генеруючих установок:

Назва підстанції

Рік

видано, МВт

встановлена потужність діючих електростанцій, МВт

потужність за реалізованими технічними умовами, МВт

;

подання до ЕС (щороку до 15 лютого) в узагальненому вигляді (однією цифрою за окремими ПС ЕПК) даних про потужність фактично приєднаних до електричних мереж ЕПК споживачів потужністю до 5 МВт та генеруючих установок (з прив’язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ);

передача ЕС інформації щодо приєднаної потужності та резервів дозволеної потужності за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності до її оприлюднення на веб-сайті ЕПК.»;

у пункті 3.3:

у підпункті 3.3.3:

підпункт «ґ» доповнити словами та цифрами «та СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 «Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила»;

підпункт «д» доповнити новим підпунктом такого змісту:

«10) режими роботи нейтралей трансформаторів напругою від 110 кВ до 150 кВ за умовами роботи їх основної ізоляції;»;

підпункт 5 підпункту «г» підпункту 3.3.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6-11 вважати відповідно підпунктами 5-10;

у пункті 3.4:

доповнити пункт новим підпунктом 3.4.1 такого змісту:

«3.4.1. Енергооб’єкти ЕС і ЕПК повинні бути оснащені засобами диспетчерського і технологічного управління відповідно до РД 34.48.151 «Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем» та інших чинних НД. Експлуатація ЗДТК повинна забезпечувати постійне їх функціонування і готовність до дії з передавання інформації з установленою якістю в нормальних режимах ОЕС України, а також у випадку технологічних порушень ОЕС.».

У зв’язку з цим підпункти 3.4.1, 3.4.2 вважати відповідно підпунктами 3.4.2, 3.4.3;

абзац одинадцятий підпункту 3.4.3 після слів «ДП НЕК «Укренерго» доповнити словами «, на обладнанні і пристроях РЗ і ПА, ЗДТУ, які використовують як середовище передачі інформації лініями зв’язку ЕС та ДП «НЕК «Укренерго»;»;

у пункті 3.5:

в абзаці першому слово «Облік» замінити словами «Облік та контроль якості»;

у підпункті 3.5.1:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

в абзаці четвертому слова «Технічні вимоги» замінити словами «Загальні технічні вимоги»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«Закон України «Про електроенергетику»;

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.»;

підпункт 3.5.6 викласти в такій редакції:

«3.5.6. ЕС оперативно повідомляє ЕПК про:

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку та контролю якості електричної енергії по периметру між ЕС та ЕПК;

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії, які є комерційними та були узгоджені ЕС у додатку до договору між ЕПК та ДП «Енергоринок» - «Перелік точок комерційного обліку»;

виявлені недоліки в роботі вимірювальних комплексів, встановлених у точках комерційного обліку (розрахункових точках) на ПС ДП «НЕК «Укренерго», а також переведення ПЛ на роботу через ОВ та ШЗВ.»;

у пункті 3.6:

підпункт «а» підпункту 3.6.1 викласти в такій редакції:

«а) складає фактичний фізичний баланс електричної енергії регіону на основі фізичних балансів електричної енергії постачальників за регульованим тарифом і виробників, а також узгоджених актів звірки між:

1) ЕПК;

2) виробниками та ЕПК;

3) ЕПК і ЕС;

4) ЕС та суміжними державами за міждержавними ПЛ;

5) між суміжними ЕС України;»;

у підпункті 3.6.2:

у підпункті «а»:

підпункт 3 після слів «митний контроль України» доповнити словами та цифрами «, затвердженої наказом Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.12.2006 № 1110/484/1146, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за № 7/13274;»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Порядком та строками митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за № 1037/21349;»;

підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) подання до ЕС форми статистичної звітності, передбаченої чинним законодавством, зокрема:

даних про купівлю електроенергії ЕПК в ОРЕ України;

звітного балансу електроенергії (форма № 37-енерго).»;

підпункт «в» виключити;

в абзаці другому підпункту 3.7.1 пункту 3.7 слова «міжмашинного обміну» замінити словами «мережевої взаємодії».

17. У додатку 17:

1) у розділі І:

пункт 1.3 після слів «мереж. Правила» доповнити словами «, Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України»;

пункти 1.4, 1.5 виключити;

2) підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини та орієнтовного терміну проведення ремонту.»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

доповнити пункт новими підпунктами 3.1.1, 3.1.2 такого змісту:

«3.1.1. Видача завдань та обробка даних контрольних вимірювань у визначених обсягах.

3.1.2. Погодження технічних завдань на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погодження виконаних проектів.».

У зв’язку з цим підпункти 3.1.1-3.1.3 вважати відповідно підпунктами 3.1.3-3.1.5;

у підпункті 3.1.3:

абзац сьомий доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

в абзаці дев’ятому слово «оперативні» виключити;

абзац десятий виключити;

підпункт 3.1.5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«надає матеріали контрольного виміру в установлені ЕС терміни;

надає на погодження технічні завдання на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погоджує виконані проекти.»;

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 доповнити абревіатурою «, АСОЕ»;

підпункт 3.3.7 пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанції і ПС, які належать ДП «НЕК «Укренерго» і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюється на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку електростанції і ДП «НЕК «Укренерго».»;

у пункті 3.4:

абзац перший після слова «Облік» доповнити словами «та контроль якості»;

у підпункті 3.4.1:

в абзаці п’ятому слова «Технічні вимоги» замінити словами «Загальні технічні вимоги»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«Закон України «Про електроенергетику»;

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.»;

абзаци другий, третій підпункту 3.4.2 викласти в такій редакції:

«Електростанція експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на електростанції, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

Електростанція відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ електростанції. Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.».

18. У додатку 18:

1) назву додатка доповнити абревіатурами «(ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ)»;

2) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«ВЕС;

СЕС»;

3) у пункті 2:

в абзаці третьому абревіатуру «ВАТ» замінити абревіатурою «ПАТ»;

абзац шостий після абревіатури «ГЕС» доповнити абревіатурами «, ВЕС, СЕС, УТДУ»;

в абзаці сьомому абревіатуру «ТЕЦ» замінити абревіатурами «(ТЕЦ, ВЕС, СЕС)».

19. У тексті Правил та додатках до них:

абревіатуру «ЕЕС» замінити абревіатурою «ЕС»;

слово «Мінпаливенерго» замінити словом «Міненерговугілля»;

слова «суб’єкти підприємницької діяльності» в усіх відмінках та числах замінити словами «суб’єкти господарювання» у відповідних відмінках та числах;

слова «оперативне керування» в усіх відмінках та числах замінити словами «оперативне управління» у відповідних відмінках та числах;

цифри та слово «154 кВ» замінити цифрами та словом «150 кВ»;

слова «передавання електричної енергії» в усіх відмінках та числах замінити словами «передача електричної енергії» у відповідних відмінках та числах.

Заступник директора
Департаменту з питань
функціонування
та реформування
електроенергетичного сектору

Б.В. Соркін
Додаток 3
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
об’єктів електроенергетики Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»

№ з/п

Відокремлений підрозділ - ГЕС

1

Дніпровська ГЕС-1

2

Дніпровська ГЕС-2

3

Дніпродзержинська ГЕС

4

Дністровська ГЕС

5

Канівська ГЕС

6

Київська ГЕС

7

Київська ГАЕС

8

Каховська ГЕС

9

Кременчуцька ГЕС

10

Дністровська ГАЕС (Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС)
Додаток 4
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів електроенергетики - енергогенеруючих компаній України

№ з/п

Компанія

Електростанція 

1

ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго»

Запорізька ТЕС
Криворізька ТЕС
Придніпровська ТЕС

2

ПАТ «Донбасенерго»

Слов’янська ТЕС
Старобешівська ТЕС

3

ТОВ «ДТЕК «Східенерго»

Зуївська ТЕС-2
Курахівська ТЕС
Луганська ТЕС

4

ПАТ «ДТЕК «Західенерго»

Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС
Ладижинська ТЕС

5

ПАТ «Центренерго»

Вуглегірська ТЕС
Зміївська ТЕС
Трипільська ТЕС
Додаток 5
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів (об’єктів) альтернативної електроенергетики України

№ з/п

Електростанція

Регіон розташування

1

2

3

СЕС (5 МВт та більше)

1

ТОВ «Ренджи Тростянець»

Вінницька обл.

2

Сонячна електростанція «СЕ-1»

Закарпатська обл.

3

ТОВ «Сонячна Енергія ПЛЮС»

Закарпатська обл.

4

ПрАТ «НЕПТУН СОЛАР»

Миколаївська обл.

5

ТОВ «Соларенерго»

Херсонська обл.

6

ТОВ «Лиманська Енержі 1»

Одеська обл.

7

ТОВ «Лиманська Енержі 2»

Одеська обл.

8

ТОВ «Франко СОЛАР»

Одеська обл.

9

ТОВ «Франко Піві»

Одеська обл.

10

ТОВ «Дунайська СЕС-1» (Арцизька)

Одеська обл.

11

ТОВ «Дунайська СЕС-2»

Одеська обл.

12

ТОВ «Болград Солар»

Одеська обл.

13

СЕС «Роднікове»

Автономна Республіка Крим

14

ТОВ «Альфа СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

15

ТОВ «Бета СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

16

ТОВ «Гамма СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

17

ПрАТ «Дельта СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

18

ТОВ «Зета СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

19

ТОВ «ОМАО СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

20

ТОВ «ОРІОЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

21

ТОВ «ОСПРІЙ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

22

ТОВ «ОУЗІЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

23

ПрАТ «ОУЛ СОЛАР»

Автономна Республіка Крим

ВЕС

1

ВЕО «Вітроенергопром»

Донецька обл.

2

ТОВ «Вітряний парк Новоазовський»

Донецька обл.

3

Ботієвська ВЕС

Запорізька обл.

4

Очаківська ВЕС

Миколаївська обл.

5

Тузлівська ВЕС

Миколаївська обл.

6

Бахчисарайська ВЕС

Автономна Республіка Крим

7

Донузлавська ВЕС

Автономна Республіка Крим

8

Прісноводненська ВЕС

Автономна Республіка Крим

9

Сакська ВЕС

Автономна Республіка Крим

10

Тарханкутська ВЕС

Автономна Республіка Крим

11

Новоросійська ВЕС

Херсонська обл.

12

ТОВ «Сивашенергопром» (Сиваська ВЕС)

Херсонська обл.
Додаток 6
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів електроенергетики - енергопостачальних компаній України

ЕПК

ЕПК

1

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

23

ПАТ «Сумиобленерго»

2

ПАТ «Вінницяобленерго»

24

ВАТ «Тернопільобленерго»

3

ПАТ «Волиньобленерго»

25

АК «Харківобленерго»

4

ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго»

26

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

5

ПАТ «ДТЕК «Донецькобленерго»

27

ПАТ «Хмельницькобленерго»

6

ПАТ «ДТЕК «ПЕМ-Енерговугілля»

28

ПАТ «Черкасиобленерго»

7

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

29

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

8

ПАТ «Закарпаттяобленерго»

30

ПАТ «Чернігівобленерго»

9

ВАТ «Запоріжжяобленерго»

31

ДП «Південна залізниця»

10

ПАТ «Київенерго»

32

ДТГО «Південно-Західна залізниця»

11

ПАТ «Київобленерго»

33

ДП «Придніпровська залізниця»

12

ПАТ «Кіровоградобленерго»

34

ДП «Одеська залізниця»

13

ПАТ «ДТЕК «Крименерго»

35

ДТГО «Львівська залізниця»

14

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»

36

ДП «Донецька залізниця»

15

ПАТ «Львівобленерго»

37

ДП МОУ «102 ПЕМ»

16

ПАТ «Миколаївобленерго»

38

ДП «Регіональні електричні мережі»

17

ПАТ «ЕК Одесаобленерго»

39

ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія»

18

ПАТ «Полтаваобленерго»

40

ТзОВ «Затоцькі електричні мережі»

19

ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

41

ТзОВ «Енергія - Новий Розділ»

20

ПАТ «Рівнеобленерго»

42

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

21

ПАТ «ЕК «Севастопольенерго»

43

ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія»

22

ТОВ «ДТЕК «Високовольтні мережі»

44

КП «Міські електричні мережі»
Додаток 9
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями енергогенеруючих компаній в Об’єднаній енергетичній системі УкраїниДодаток 11
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж енергопостачальних компанійДодаток 14
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та вітровою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ДП «НЕК «Укренерго»
______________________ /П.І.Б./
«___» ________________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник вітрової електростанції
_____________________ /П.І.Б./
____________________________
(найменування вітрової електростанції)

«___» ________________ 20__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та вітровою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

Представник ДП «НЕК «Укренерго»,
відповідальний
за оперативно-технологічні питання
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Відповідальний
за оперативно-технологічні
питання ВЕС
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП «НЕК «Укренерго» та вітровою електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від «___» __________ 20__ року № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП «НЕК «Укренерго» та ВЕС у частині централізованого ОДУ режимами роботи ВЕС, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів ДП «НЕК «Укренерго» і ВЕС.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи ВЕС у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури централізованого ОДУ, визначеної ДП «НЕК «Укренерго».

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України:

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи ВЕС у реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП «НЕК «Укренерго» через ЧД ЦДС ЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні ВЕС в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у зоні ОДУ якого розташована ВЕС (згідно зі структурою централізованого ОДУ ОЕС України).

2.2.3. Диспетчер ДП «НЕК «Укренерго» видає розпорядження оперативному персоналу ВЕС через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження керівникові оперативного персоналу у зміні ВЕС. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» оперативний персонал ЦДС ЕС і ВЕС повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання ВЕС, керівник оперативного персоналу у зміні ВЕС повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго».

Оперативний персонал ВЕС несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП «НЕК «Укренерго» і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо керівнику оперативного персоналу у зміні ВЕС розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов’язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження диспетчером розпорядження - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб ВЕС, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал ВЕС зобов’язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру ВЕС (технічному директору) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає уточненню через кожні шість годин. Середня за добу похибка заявленого прогнозного графіка не повинна перевищувати 20% від встановленої потужності ВЕС. Похибка розраховується оперативним персоналом ВЕС для кожної години поточної доби.

Оперативний персонал ВЕС повинен повідомляти про очікувані зміни графіка поточної розрахункової доби диспетчера ЦДС ЕС не пізніше ніж за одну годину до кінця поточного шестигодинного періоду.

У випадку виникнення на ВЕС ситуації, яка вимагає розвантаження або повного відключення генерації ВЕС, керівник оперативного персоналу зміни ВЕС повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС та діяти згідно з вимогами чинних інструкцій з експлуатації обладнання ВЕС.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини і орієнтовного терміну ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників ВЕС її персоналу з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП «НЕК «Укренерго» (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Керівник оперативного персоналу у зміні ВЕС зобов’язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання ВЕС, які призвели чи можуть призвести до зниження або збільшення її навантаження більше ніж на 20% від встановленої потужності ВЕС або до порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни ВЕС про виникнення в ОЕС України (ЕС) режиму (у тому числі аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України), внаслідок якого персонал ВЕС повинен за командою диспетчера або самостійно знизити (або повністю припинити) генеруючу потужність ВЕС згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП «НЕК «Укренерго», ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал ВЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і направленими на ВЕС, виконують такі функції:

управління режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України;

управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП «НЕК «Укренерго» та ЦДС ЕС;

попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні ЧД ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України:

2.3.1. ДП «НЕК «Укренерго» розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП «НЕК «Укренерго» перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на ВЕС. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на ВЕС складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання ВЕС відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи ВЕС в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на ВЕС комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ВЕС у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік зазначених інструкцій і положень є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. ВЕС щороку надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з’єднань обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. ВЕС надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання ВЕС і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік зазначених інструкцій і регламентів є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія ВЕС та ЕС ДП «НЕК «Укренерго» з підготовки керівного оперативного персоналу ВЕС та диспетчерів ЦДС ЕС:

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлений керівник оперативного персоналу ВЕС повинен проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, у якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду керівника оперативного персоналу у зміні ВЕС до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи ВЕС відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП «НЕК «Укренерго» на підставі листа, надісланого технічному керівникові ВЕС. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на ВЕС за наявності у диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП «НЕК «Укренерго» та ВЕС щодо забезпечення надійної паралельної роботи ВЕС у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС:

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи ВЕС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) виконує такі функції:

проводить планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації генеруючого обладнання ВЕС, наданого ВЕС;

проводить розрахунки величин абсолютного обмеження потужності, дельта-обмеження та обмеження градієнта потужності ВЕС за умови збереження стійкості для кожного розрахункового періоду;

погоджує значення потужності на годину зимового максимуму та літнього мінімуму навантаження;

приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу устаткування, що перебуває в оперативному віданні ДП «НЕК «Укренерго», з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСУЕ;

для ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи групи ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, ДП «НЕК «Укренерго» разом з ДП «Енергоринок» затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 прогнозні добові погодинні графіки активного навантаження;

погоджує схеми електричних з’єднань обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи;

розробляє і надає ВЕС інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП «НЕК «Укренерго» для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи ВЕС ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

У частині планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС остання виконує такі функції:

забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи ВЕС в складі ОЕС України;

ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, подає обов’язково до ЕС ДП «НЕК «Укренерго» для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення прогнозованої активної потужності;

у разі якщо ВЕС здійснює видачу потужності по одній ПЛ, надає безумовну та безперешкодну згоду на виведення цієї ПЛ в ремонт;

надає в ЕС електричні характеристики основного електротехнічного (у тому числі генеруючого) обладнання (на запит);

розробляє плани ремонтів генеруючого обладнання та подає їх до ЕС (на запит);

щороку надає ЕС затверджену схему нормального режиму пристанційного вузла (для пристанційних вузлів, що не перебувають на балансі МЕМ).

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС):

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечуються якісним проведенням ремонтів основного обладнання ВЕС, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довгострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання ВЕС, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС.

3.2.3. Короткострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об’єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. ВЕС також складає і подає у визначені строки на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП «НЕК «Укренерго». У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ проводять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування ВЕС. ЕС розглядає подані електростанцією плани ремонту обладнання ВЕС, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП «НЕК «Укренерго» плани ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ДП «НЕК «Укренерго» розглядає подані ВЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.5. ЕС на підставі затверджених ДП «НЕК «Укренерго» планів ремонту складає плани ремонту підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє їх на ВЕС.

3.2.6. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання ВЕС і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування проводять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, для місячного - у тижневі плани.

3.2.7. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для ВЕС ЕС.

3.2.8. Виведення в ремонт устаткування ВЕС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП НЕК «Укренерго», навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них проводять згідно з вимогами, викладеними ДП «НЕК «Укренерго» в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання ВЕС, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженій ДП «НЕК «Укренерго». На підставі зазначеної Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють її на ВЕС.

3.2.9. Ремонти основного обладнання ВЕС, які призводять до зменшення потужності генерації, враховують у прогнозному добовому погодинному графіку активної потужності.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на ВЕС:

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має повністю відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», «Правил устройства электроустановок», інших чинних нормативних документів.

3.3.2. Персонал ВЕС у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв’язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та ВЕС визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від ВЕС, виконує такі функції:

проводить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

стежить за оснащуванням електрообладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

відповідно до розподілу обов’язків здійснює необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на ВЕС та які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надаються ВЕС факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надісланим через ЕС;

затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначає необхідність узгодження їх із ДП «НЕК «Укренерго»;

відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов’язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи ВЕС, струмів короткого замикання і до введення в роботу генеруючого обладнання ВЕС, яке вводиться вперше, чи мережевих об’єктів визначає і видає ВЕС у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв’язків ВЕС з ЕС, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв ВЕС оперативно передають в ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає ВЕС вказівки про допустиме навантаження ВЕС у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління ВЕС виконує такі функції:

подає до ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їх функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

розробляє та узгоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), з проектною організацією у частині схемних рішень і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

у процесі розроблення проектної документації подає на узгодження в ДП «НЕК «Укренерго» проектні рішення головної схеми електричних з’єднань електростанції;

складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають, як правило, збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (генеруючі установки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності ВЕС. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв’язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП «НЕК «Укренерго» на запит ВЕС через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, ВЕС підготовляє і погоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП «НЕК «Укренерго» програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), розробляє ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС). Зазначені програми передаються ЕС на ВЕС для використання під час складання місцевих програм.

ВЕС на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань;

щодо всіх пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», готує три примірники виконавчих (принципових) схем, а щодо пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА ВЕС, затверджує (відповідно до переліку) та узгоджує із СРЗА ЕС головний інженер ВЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», СРЗА ЕС погоджує з СРЗА ДП «НЕК «Укренерго»;

забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) звітних даних про режим роботи ВЕС в складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині ВЕС надає на запит ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо запобігання їм. Інформація про аварійні ситуації на ВЕС надається у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до ВЕС, персонал ВЕС надає персоналу ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від ВЕС.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП «НЕК «Укренерго»), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні інструкції виробника на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на ВЕС і ПС, які належать ДП «НЕК «Укренерго» і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюють на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку ВЕС і ДП «НЕК «Укренерго».

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на ВЕС, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на ВЕС фінансує ВЕС.

Проектування на ВЕС ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування ВЕС.

3.3.9. До введення в роботу нових генеруючих установок чи нових об’єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції систем їх керування і (або) регулювання ВЕС надає ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» інформацію про допустимі впливи ПА на розвантаження ВЕС і обмеження градієнта потужності, а також генеруюче обладнання, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять у роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС. Термін надання інформації узгоджується з ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» залежно від потужності ВЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії:

3.4.1. Положення цього пункту поширюються тільки на ВЕС, яка є членом ОРЕ України.

ДП «НЕК «Укренерго» або відповідна ЕС та ВЕС у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативно-правовими актами та нормативними документами:

Закон України «Про електроенергетику»;

Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612 (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634 (додаток 3 до ДЧОРЕ);

Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (зі змінами);

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП «НЕК «Укренерго», а також лічильники електричної енергії, встановлені на ВЕС, на міждержавних ПЛ усіх класів напруги та на ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

3.4.3. ВЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ВЕС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

ВЕС відповідає за збереження лічильників електроенергії, технічних засобів АСОЕ та пломб, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ ВЕС.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

ВЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на ВЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.4. ВЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлені на ВЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.5. ЕС щороку надає до ВЕС списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго», а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП «Енергоринок» та ВЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на перетині між ЕС та ВЕС.

3.4.6. ВЕС надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП «Енергоринок» та ВЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на зв’язках між ВЕС та ЕС.

ВЕС своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

ВЕС подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом ВЕС та завірений печаткою;

акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекади.

ВЕС подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на ВЕС, ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС:

3.5.1. У взаємовідносинах з ВЕС з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ВЕС погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу;

організація оперативної взаємодії з персоналом ВЕС, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ВЕС для забезпечення обміну інформацією з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп’ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та ВЕС;

проведення технічної політики Міненерговугіллям України та ДП «НЕК «Укренерго» у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ВЕС покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом;

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переоснащення ОІК, комп’ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

оперативна взаємодія з персоналом ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП «НЕК «Укренерго», що забезпечують обмін інформацією з ВЕС;

надання у встановлений термін ЦДС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв’язку, засобів мережевої взаємодії інформацією чи в разі відсутності на об’єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

подання заявок у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) протоколів про обсяги обміну телекомунікаційними мережами інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України.

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ВЕС в складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає ВЕС.

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання ВЕС, які ВЕС надає ЦДС ЕС.

Підписи керівників служб або підрозділів кожної зі Сторін, визначених керівниками Сторін:

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)
Додаток 15
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ДП «НЕК «Укренерго»
______________________ /П.І.Б./
«___» _________________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник сонячної електростанції
_______________________ /П.І.Б./
_____________________________
(найменування сонячної електростанції)

«___» _________________ 20__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

Представник ДП «НЕК «Укренерго»,
відповідальний
за оперативно-технологічні питання
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Відповідальний
за оперативно-технологічні
питання СЕС
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від «___» __________ 20__ року № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП «НЕК «Укренерго» та СЕС у частині централізованого ОДУ режимами роботи СЕС, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів ДП «НЕК «Укренерго» і СЕС.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи СЕС

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеної ДП «НЕК «Укренерго».

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України:

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції в реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП «НЕК «Укренерго» через ЧД ЦДС ЕС;

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні СЕС в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у регіоні керування якого розташована СЕС (згідно зі структурою централізованого ОДУ ОЕС України).

2.2.3. Диспетчер ДП «НЕК «Укренерго» видає розпорядження оперативному персоналу СЕС через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження керівникові оперативного персоналу у зміні СЕС. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» оперативний персонал ЦДС ЕС і СЕС повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання СЕС, керівник оперативного персоналу у зміні СЕС повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго».

Оперативний персонал СЕС несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП «НЕК «Укренерго» і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо керівнику оперативного персоналу у зміні СЕС розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов’язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження диспетчером розпорядження - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб СЕС, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал СЕС зобов’язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру СЕС (технічному директорові) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. СЕС встановленою потужністю 5 МВт або більше чи група СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 5 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає уточненню через кожні три години. Допустима похибка уточненого прогнозного графіка не повинна перевищувати 30% від реальної потужності, яка видається кожну годину в мережу.

Оперативний персонал СЕС повинен повідомляти про очікувані зміни графіка поточної розрахункової доби диспетчера ЦДС ЕС не пізніше ніж за одну годину до кінця поточного тригодинного періоду.

У випадку виникнення на СЕС ситуації, котра вимагає розвантаження або повного відключення генерації СЕС, керівник оперативного персоналу зміни СЕС повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС та діяти згідно з вимогами чинних інструкцій з експлуатації обладнання СЕС.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини і орієнтовного терміну ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників СЕС її персоналу з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП «НЕК «Укренерго» (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Керівник оперативного персоналу у зміні СЕС зобов’язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання СЕС, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження більше ніж на 30% від реальної потужності СЕС чи повної втрати генерації СЕС або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни СЕС про виникнення в ОЕС України (ЕС) режиму (в тому числі аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України), внаслідок якого персонал СЕС повинен за командою диспетчера або самостійно знизити (або повністю припинити) генеруючу потужність СЕС згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП «НЕК «Укренерго», ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал СЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і направленими на СЕС, виконують такі функції:

управління режимом роботи СЕС в складі ОЕС України;

управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК «Укренерго» та ЦДС ЕС і встановлені на СЕС;

попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні ЧД ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС;

проведення оперативних перемикань в електричних установках ЕС, на обладнанні, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП «НЕК «Укренерго» та ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України:

2.3.1. ДП «НЕК «Укренерго» розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП «НЕК «Укренерго» перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на СЕС, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на СЕС. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на СЕС складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання СЕС відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи СЕС в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на СЕС комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою СЕС у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік зазначених інструкцій і положень є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. СЕС щороку надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з’єднань обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. СЕС надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання СЕС і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік зазначених інструкцій і регламентів є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія СЕС та ЕС ДП «НЕК «Укренерго» з підготовки керівного оперативного персоналу СЕС та диспетчерів ЦДС ЕС:

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлений керівник оперативного персоналу СЕС повинен проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, у якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду керівника оперативного персоналу у зміні СЕС до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи СЕС відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП «НЕК «Укренерго» на підставі листа, надісланого технічному керівникові СЕС. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на СЕС за наявності у диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП «НЕК «Укренерго» та СЕС щодо забезпечення надійної паралельної роботи СЕС у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи СЕС:

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи СЕС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) виконує такі функції:

проводить планування та ведення надійного режиму роботи СЕС з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації генеруючого обладнання електростанції, наданого СЕС;

проводить розрахунки величин абсолютного обмеження потужності, дельта-обмеження та обмеження градієнта потужності СЕС за умови збереження стійкості для кожного розрахункового періоду;

приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСУЕ;

для СЕС встановленою потужністю 5 МВт або більше чи групи СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 5 МВт або більше, ДП «НЕК «Укренерго» разом з ДП «Енергоринок» затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 прогнозні добові погодинні графіки активного навантаження;

погоджує схеми електричних з’єднань обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи;

розробляє і надає СЕС інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП «НЕК «Укренерго» для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи СЕС ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення надійного режиму роботи СЕС виконує такі функції:

забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи СЕС в складі ОЕС України;

СЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, подає обов’язково до ЕС ДП «НЕК «Укренерго» для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення прогнозованої активної потужності;

у разі якщо СЕС здійснює видачу потужності по одній ПЛ, надає безумовну та безперешкодну згоду на виведення цієї ПЛ в ремонт.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ СЕС, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС):

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання СЕС, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довгострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання СЕС, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС.

3.2.3. Короткострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об’єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. СЕС також складає і подає у визначені строки на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП «НЕК «Укренерго». У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ проводять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування СЕС. ЕС розглядає подані СЕС плани ремонту обладнання СЕС, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП «НЕК «Укренерго» плани ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ДП «НЕК «Укренерго» розглядає подані СЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.5. ЕС на підставі затверджених ДП «НЕК «Укренерго» планів ремонту складає плани ремонту підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє їх на СЕС.

3.2.6. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування проводять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.7. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для СЕС ЕС.

3.2.8. Виведення в ремонт устаткування СЕС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП «НЕК «Укренерго», навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них проводять згідно з вимогами, викладеними ДП «НЕК «Укренерго» в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання СЕС, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженій ДП «НЕК «Укренерго». На підставі зазначеної Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють її на СЕС.

3.2.9. Ремонти основного обладнання СЕС, які призводять до зменшення потужності генерації, враховують у прогнозному добовому погодинному графіку активної потужності.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на СЕС:

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має повністю відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», «Правил устройства электроустановок», інших чинних нормативних документів.

3.3.2. Персонал СЕС у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв’язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та СЕС визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від СЕС, виконує такі функції:

проводить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

стежить за оснащуванням електрообладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

відповідно до розподілу обов’язків виконує необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на СЕС та які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надаються СЕС факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надісланим через ЕС;

затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначає необхідність узгодження їх із ДП «НЕК «Укренерго»;

відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов’язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи СЕС, струмів короткого замикання і до введення в роботу генеруючого обладнання СЕС, яке вводиться вперше, чи мережевих об’єктів визначає і видає СЕС у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв’язків СЕС з ЕС, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв СЕС оперативно передають в ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає СЕС вказівки про допустиме навантаження СЕС у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління СЕС виконує такі функції:

подає до ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їх функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

розробляє та узгоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), з проектною організацією у частині схемних рішень і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

у процесі розроблення проектної документації подає на узгодження в ДП «НЕК «Укренерго» проектні рішення головної схеми електричних з’єднань електростанції;

складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (генеруючі установки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності СЕС. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв’язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП «НЕК «Укренерго» на запит СЕС через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, СЕС підготовляє і погоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП «НЕК «Укренерго» програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях СЕС, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), розробляє ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС). Зазначені програми передаються ЕС на СЕС для використання під час складання місцевих програм.

СЕС на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань;

щодо всіх пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», готує три примірники виконавчих (принципових) схем, а щодо пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА СЕС, затверджує (відповідно до переліку) та узгоджує з СРЗА ЕС головний інженер СЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», СРЗА ЕС погоджує із СРЗА ДП «НЕК «Укренерго»;

забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) звітних даних про режим роботи СЕС в складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині СЕС надає на запит ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо запобігання їм. Інформація про аварійні ситуації на СЕС надається у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до СЕС, персонал СЕС надає персоналу ЕС (ДП «НЕК «Укренерго») дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від СЕС.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП «НЕК «Укренерго»), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні інструкції виробника на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на СЕС і ПС, які належать ДП «НЕК «Укренерго» і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюють на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку СЕС і ДП «НЕК «Укренерго».

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на СЕС, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на СЕС фінансує електростанція.

Проектування на СЕС ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування СЕС.

3.3.9. До введення в роботу нових генеруючих установок чи нових об’єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їх систем керування і (або) регулювання СЕС надає ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» інформацію про допустимі впливи ПА на розвантаження СЕС і обмеження градієнта потужності, а також генеруюче обладнання, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять у роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС. Термін надання інформації узгоджується з ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» залежно від потужності СЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії:

3.4.1. Положення цього пункту поширюються тільки на СЕС, яка є членом ОРЕ України.

ДП «НЕК «Укренерго» або відповідна ЕС та СЕС у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативно-правовими актами та нормативними документами:

Закон України «Про електроенергетику»;

Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612 (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634 (додаток 3 до ДЧОРЕ);

Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (зі змінами);

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП «НЕК «Укренерго», а також лічильники електричної енергії, встановлені на СЕС, на міждержавних ПЛ усіх класів напруги та на ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

3.4.3. СЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на СЕС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

СЕС відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ СЕС.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

СЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на СЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.4. СЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників СЕС, встановлені на СЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.5. ЕС щороку надає до СЕС списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго», а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП «Енергоринок» та СЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на перетині між ЕС та СЕС.

3.4.6. СЕС надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП «Енергоринок» та СЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на зв’язках між СЕС та ЕС.

СЕС своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

СЕС подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом СЕС та завірений печаткою;

акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекади.

СЕС подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на СЕС, ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС:

3.5.1. У взаємовідносинах із СЕС з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу СЕС погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу;

організація оперативної взаємодії з персоналом СЕС, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів СЕС для забезпечення обміну інформацією з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп’ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та СЕС;

проведення єдиної технічної політики Міненерговугіллям України та ДП «НЕК «Укренерго» у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на СЕС покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом;

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переоснащення ОІК, комп’ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

оперативна взаємодія з персоналом ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП «НЕК «Укренерго», що забезпечують обмін інформацією з СЕС;

подання у встановлений термін ЦДС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв’язку, засобів мережевої взаємодії інформацією чи в разі відсутності на об’єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

представлення заявок у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) протоколів про обсяги обміну телекомунікаційними мережами інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України.

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою СЕС в складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає СЕС.

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання СЕС, які СЕС надає ЦДС ЕС.

Підписи керівників служб або підрозділів кожної зі Сторін, визначених керівниками Сторін:

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)on top