Документ z0955-01, поточна редакція — Редакція від 01.08.2017, підстава - z0825-17

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2001  № 1977


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2001 р.
за № 955/6146

Про затвердження Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1373 від 31.07.2002
№ 479 від 15.03.2004}

{Щодо змін додатково див. Наказ Фонду державного майна № 3228 від 26.12.2005}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 744 від 20.05.2009
№ 806 від 14.06.2010
№ 1856 від 13.12.2010
№ 129 від 26.01.2012
№ 554 від 23.04.2012 - Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}

{Зміни до Наказу див. в Наказі Фонду державного майна № 771 від 30.05.2012 - Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного майна № 2965 від 15.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 799 від 10.06.2013 - Наказ скасовано на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 2386 від 06.10.2014
№ 275 від 03.03.2015
№ 924 від 08.06.2017}

З метою реалізації вимог статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", створення єдиної системи навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, забезпечення виконання навчальними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (додається).

2. Управлінню оцінки майна і фінансово-господарського аналізу (Н.Лебідь):

керуватися зазначеним Положенням під час підготовки угод про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів для укладання з навчальними закладами;

в установленому порядку здійснити реєстрацію вищезазначеного Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

О. Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
29.10.2001  № 1977


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2001 р.
за № 955/6146

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", для створення єдиної системи навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, та забезпечення виконання вказаними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

2. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (далі - угода) з Фондом державного майна України (далі - ФДМУ).

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

3. Угода укладається між ФДМУ і навчальними закладами на строк, що не перевищує три роки. Продовження строку дії угоди здійснюється на строк, що також не перевищує три роки.

{Пункт розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}

4. ФДМУ веде реєстр навчальних закладів, з якими уклав угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, та оприлюднює його через засоби масової інформації.

5. ФДМУ сприяє створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів.

6. ФДМУ контролює дотримання умов угод, укладених з навчальними закладами та спільно з саморегулівними організаціями оцінювачів, їх об'єднаннями, здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів навчальними закладами, що уклали угоди.

{Пункт розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

II. Вимоги угоди щодо організації навчального процесу

7. Професійна підготовка оцінювачів проводиться за програмами базової підготовки та програмами підвищення кваліфікації.

8. Під час професійної підготовки оцінювачів навчальні заклади використовують навчальні програми базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, загальні вимоги до змісту яких встановлено наказом ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами).

9. Програми базової підготовки оцінювачів затверджуються наказом ФДМУ та є єдиними для всіх навчальних закладів. Програми підвищення кваліфікації оцінювачів розробляють навчальні заклади та погоджують з ФДМУ. Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити організацію навчального процесу оцінювачів відповідно до розробленого навчально-методичного комплексу за напрямом(ами) оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).

Навчально-методичний комплекс розробляється для всіх модулів, зазначених у тематичних планах та програмах курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна та повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу: надання навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль.

Навчально-методичний комплекс включає:

робочу навчальну програму;

зміст лекційного курсу;

методичні вказівки та/або рекомендації для виконання практичних занять;

навчально-методичні матеріали для проміжного контролю.

10. В угоді про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів зазначаються програми, за якими навчальний заклад може проводити навчання оцінювачів.

У випадку підвищення кваліфікації за програмами, що включають тренінги і практичні заняття, а також відповідно до спеціальних тематичних програм загальна кількість годин навчальних програм не повинна бути меншою, ніж це визначено загальними вимогами до програм підвищення кваліфікації.

11. Навчальний заклад самостійно визначає викладацький склад, забезпечує фізичних осіб, що проходять професійну підготовку, навчально-методичною літературою з метою забезпечення належної якості викладання навчального матеріалу.

Попередній контроль рівня знань здійснюється навчальним закладом шляхом тестування або проведення заліку осіб, які прослухали курс базової підготовки. За результатами тестування або заліку приймається рішення стосовно доцільності направлення зазначених вище осіб на стажування. У випадку нескладання тестування або заліку особами, які прослухали курс базової підготовки, вони повторно складають тестування або залік у порядку, встановленому навчальним закладом для проведення тестування або заліку, з урахуванням пункту 10 цього Положення.

12. Навчальний заклад організовує стажування фізичних осіб, які прослухали курс базової підготовки, в порядку, встановленому ФДМУ.

13. Навчальний заклад організовує комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляє про це ФДМУ з метою скликання Екзаменаційної комісії.

14. Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити необхідні умови діяльності Екзаменаційної комісії та необхідні умови для фізичних осіб, які складають кваліфікаційний іспит. Екзаменаційна комісія діє на базі навчального закладу. З метою забезпечення зазначених умов навчальні заклади можуть об'єднувати свої зусилля.

15. Фізичній особі, що пройшла навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, навчальний заклад видає документ про те, що особа навчалася за відповідним курсом. Фізичній особі, що прослухала навчальний курс за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів або якій зараховується підвищення кваліфікації відповідно до інших форм підвищення кваліфікації, зазначених у наказі ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (зі змінами), видається посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача за відповідним(и) напрямом(ами) та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).

16. За формою, що встановлюється ФДМУ, та на підставі рішення Екзаменаційної комісії навчальний заклад у 7-денний строк забезпечує підготовку кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів та передає їх до ФДМУ для підписання. ФДМУ забезпечує видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів фізичним особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

{Пункт 16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

17. У 5-денний термін навчальний заклад у двох примірниках готує переліки фізичних осіб, які пройшли навчання за програмами базової підготовки оцінювачів. Один примірник надається до ФДМУ. ФДМУ та навчальний заклад забезпечують збереження зазначених документів.

18. З метою прийняття рішення ФДМУ про доцільність укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з навчальним закладом, а також забезпечення належного рівня контролю за їх підготовкою утворюється Комісія з тестування навчальних закладів (далі - Комісія).

Комісія утворюється з числа фахівців центрального апарату ФДМУ та саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань (по одному представнику від кожної організації), науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності.

19. До складу Комісії входять: Голова Комісії, заступник Голови Комісії та члени Комісії. Один із членів Комісії виконує функції секретаря. У разі відсутності Голови Комісії його функції виконує заступник.

20. Склад Комісії затверджується наказом ФДМУ. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням Голови Комісії та оформляються наказом ФДМУ.

21. До повноважень Комісії належать:

визначення відповідності кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу покладеним на нього завданням щодо підготовки оцінювачів;

контроль ефективності здійснення навчального процесу (склад слухачів; відвідування лекцій; додержання тематичних планів лекцій; відповідність кадрового складу викладачів списку, наданому для укладання угоди; якість підготовки навчально-методичної літератури, забезпечення нею слухачів);

перевірка виконання навчальним закладом умов угоди з ФДМУ (надання інформації ФДМУ, додержання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів);

перевірка рівня засвоєння знань слухачами, що пройшли курс навчання за базовою підготовкою оцінювачів та направляються на проходження стажування (участь у тестуванні слухачів та перевірці заповнених ними тестів);

здійснення перевірки змісту та якості розробки навчально-методичного комплексу;

здійснення моніторингу якості підготовки слухачів з оцінки різними навчальними закладами за визначеними показниками. Комісія може визначати за результатами тестування середній рівень знань слухачів (у балах);

надання методичної допомоги щодо:

розроблення (вдосконалення) навчальними закладами тестів для перевірки знань слухачів;

підготовки рекомендацій стосовно складання слухачами навчального звіту;

розроблення програм базової підготовки оцінювачів та програм підвищення кваліфікації оцінювачів;

розроблення ФДМУ нормативно-правових актів, що регулюють процеси навчання оцінювачів, стажування, складання іспитів.

22. Під час здійснення Комісією своїх функцій та з метою вирішення питань, які потребують залучення до роботи інших фахівців, за рішенням Голови Комісії утворюються робочі групи з перевірки спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів та виконання навчальними закладами умов угоди з ФДМУ, до яких входять особи, що не є членами Комісії (фахівці ФДМУ; представники, делеговані саморегулівними організаціями оцінювачів, їх об'єднаннями; інші фахівці).

Зазначену робочу групу очолює представник, призначений із складу Комісії. Перевірка спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (за наявності письмової згоди керівника навчального закладу) або за умовами виконання навчальними закладами угод з ФДМУ, якщо це передбачено умовами угоди, здійснюється у строки і за участю осіб, визначених відповідними наказами ФДМУ. Перевірка навчальних закладів, які уклали угоди про співробітництво з ФДМУ, відбувається не частіше 1 разу на рік згідно з графіком, оприлюдненим у додатку до державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сторінці ФДМУ в Інтернеті.

{Абзац другий пункту 22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

23. За результатами проведеної перевірки робочою групою складається висновок перевірки, який підписують особи, що здійснили перевірку, та з яким ознайомлюється керівник цього навчального закладу.

24. Висновок перевірки не пізніше двох тижнів від дати його складання подається до Комісії. Керівник робочої групи, яка здійснювала перевірку, доповідає Комісії про результати проведеної перевірки, зокрема висвітлює позитивні сторони роботи навчального закладу, а також вказує на виявлені недоліки.

Рішення, відповідно до якого Голова Комісії затверджує (або не затверджує у разі визнання матеріалів перевірки, здійсненої робочою групою, недостатніми) висновок перевірки, приймається після обговорення членами Комісії матеріалів перевірки. Один примірник висновку перевірки надсилається навчальному закладу, а інший залишається в Комісії.

Комісія може запросити на своє засідання уповноваженого представника навчального закладу, що перевірявся, з метою прийняття виваженого рішення під час обговорення питань, пов'язаних з діяльністю навчального закладу.

25. За результатом перевірки навчального закладу Комісія рекомендує ФДМУ:

укласти (продовжити строк дії) з навчальним закладом угоду(и) або не укладати (не продовжувати строк дії) угоду(и), якщо під час перевірки навчального закладу виявлено неспроможність навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (у разі якщо перевірка здійснювалася до укладення (до продовження строку дії) ФДМУ угоди з навчальним закладом);

{Абзац другий пункту 25 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

визнати роботу навчального закладу з професійної підготовки оцінювачів такою, що відповідає вимогам угоди, укладеної з ФДМУ (у разі необхідності надати навчальному закладу відповідні рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки оцінювачів);

зазначити про порушення вимог угоди, укладеної з ФДМУ, вказати на недоліки у процесі підготовки оцінювачів, а також внести пропозицію ФДМУ стосовно розірвання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (у разі встановлення неодноразових фактів порушень навчального процесу, зокрема, невиконання навчальним закладом умов угоди з ФДМУ, незабезпечення функціонування навчально-методичного комплексу, неусунення навчальним закладом зауважень, встановлених попередньою перевіркою).

{Абзац четвертий пункту 25 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

26. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності не менш як двох третин її кількісного складу. Рішення Комісії приймається більшістю голосів і оформляється протоколом, який затверджує Голова Комісії.

27. У разі потреби Комісія звертається до ФДМУ щодо необхідності оприлюднення інформації про свою діяльність у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" або розміщення на веб-сторінці ФДМУ в Інтернеті.

{Розділ II в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

III. Порядок укладання угоди

28. Для укладання угоди навчальний заклад подає до ФДМУ такі документи:

заяву про укладання угоди за формою згідно з додатком 1;

копію установчих документів;

документи, що підтверджують можливість здійснення навчання за формами, затвердженими цим Положенням, відповідно до чинного законодавства;

копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу; ;

проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, зазначені у заяві;

проект угоди з професійної підготовки оцінювачів, підготовлений відповідно до примірної форми угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів згідно з додатком 2;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівнів їх кваліфікації, посад, наукових ступенів та вчених звань (за наявності) згідно з додатком 3 до цього Положення;

зразок документа про те, що особа навчалася за відповідним курсом базової підготовки оцінювачів та зразок посвідчення про підвищення кваліфікації;

зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам.

{Пункт 28 розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

29. Для продовження дії угоди навчальний заклад подає до ФДМУ за один місяць до закінчення строку дії угоди такі документи:

заяву про продовження угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів за формою, передбаченою додатком 1 до цього Положення;

копію установчих документів (у разі внесення змін до вищезазначених документів);

копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу;

проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, розроблені з урахуванням змін у законодавстві і рекомендацій ФДМУ;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівня їх кваліфікації, посади, наукових ступенів та вчених звань;

зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам;

висновок перевірки навчального закладу, затверджений Комісією.

Усі вищезазначені документи повинні бути підписані керівником та скріплені печаткою навчального закладу (за наявності).

бзац дев’ятий пункту розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 2386 від 06.10.2014}

30. ФДМУ розглядає документи, подані навчальним закладом для укладення (продовженням строку дії) угоди, у строк, що не перевищує 30 календарних днів від дати їх надходження.

ФДМУ відмовляє навчальному закладу в укладенні (продовженні строку дії) угоди у разі відсутності у повному обсязі документів, зазначених у пунктах 28 та 29 цього Положення, їх невідповідності вимогам або неналежного оформлення.

{Пункт 30 розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

31. Усі спори щодо укладання угоди або її розірвання вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

{Розділ III в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}

Начальник Управління
оцінки майна
і фінансово-господарського
аналізу
Н. Лебідь
Додаток 1
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 28)

ЗАЯВА
про укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

{Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна № 479 від 15.03.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009, № 806 від 14.06.2010; № 1856 від 13.12.2010; в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 2386  від 06.10.2014; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}Додаток 2
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 28)

ПРИМІРНА ФОРМА УГОДИ
про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1373 від 31.07.2002, в редакції Наказів Фонду державного майна № 479 від 15.03.2004, № 744 від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 806 від 14.06.2010; № 1856 від 13.12.2010; в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 2386 від 06.10.2014; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}Додаток 3
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 28)

ВІДОМОСТІ
про викладачів, які залучаються до навчального процесу

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (за наявності)

Місце роботи

Наукові ступені, вчені звання (за наявності)

Відомості про членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (далі - СРО)

Відомості про рекомендації СРО та/або державного органу приватизації щодо здійснення викладацької діяльності із зазначенням реквізитів рекомендаційного листа

Теми, які висвітлюватиме викладач, із зазначенням наявності планів лекцій

Підпис викладача{Положення доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}вгору