Документ z0954-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.06.2013 N 1149/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
N 954/23486
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 359/5 ( z0200-16 ) від 09.02.2016 }
Про затвердження Змін
до Порядку підготовки та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань громадян
та інших громадських формувань

Відповідно до абзацу третього пункту 3 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року N 395 ( 395/2011 ), підпункту 19
пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
N 401 ( 401/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських
формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
8 липня 2011 року N 1828/5 ( z0855-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 855/19593, що
додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора
Департаменту взаємодії з органами влади Палій Н.О.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Д.М.Ворона

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.06.2013 N 1149/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
N 954/23486

ЗМІНИ
до Порядку підготовки та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань громадян
та інших громадських формувань
( z0855-11 )

1. Пункт 2 після слів "статуту (положення) громадських
формувань," доповнити словами "щодо взяття до відома рішення про
припинення громадського формування,".
2. Пункт 3 після слів "списків третейських суддів постійно
діючих третейських судів;" доповнити словами "взяття до відома
рішення про припинення громадського формування,".
3. Пункт 8 після абзацу шостого доповнити новим абзацом
такого змісту: "про взяття до відома рішення про припинення громадського
формування;". У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами восьмим - десятим.
4. Пункт 9 викласти в такій редакції: "9. Рішення, зазначені у пункті 8 цього Порядку, приймаються
залежно від результатів правової експертизи в межах установленого
строку виключно на підставах, встановлених законами, а також
прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та
наказами Мін'юсту України, а в разі реєстрації (погодження або
взяття до відома) змін до статутних документів, взяття до відома
інформації про зміни у складі керівних органів - також на підставі
статуту (положення) відповідного громадського формування. Такі
рішення оформляються наказами, до яких додається правовий висновок
щодо відповідності законодавству України установчих документів,
поданих на легалізацію (реєстрацію) (додатки 1, 2), щодо
відповідності законодавству України повідомлення організації
професійної спілки про належність до певної профспілки
(додаток 3), щодо відповідності законодавству України та статуту
(положенню) громадського формування змін до статутних документів
(додатки 4, 5), щодо відповідності законодавству України та
статутному документу громадського формування інформації про зміни
у складі керівних органів (додатки 6, 7), щодо відповідності
законодавству України та статуту (положенню) громадського
формування документів, поданих для видачі дублікатів свідоцтва про
реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення) (додатки 8,
9), щодо відповідності законодавству України та статуту
(положенню) громадського формування документів, поданих для взяття
до відома рішення про припинення громадського формування (додатки
10, 11), щодо відповідності законодавству України та статутному
документу громадського формування документів, поданих для
скасування запису про легалізацію (реєстрацію) (додатки 12, 13),
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню)
громадського формування документів, поданих для реєстрації
символіки (додаток 14), щодо відповідності законодавству України
та статутному документу громадського формування документів,
поданих для державної реєстрації змін до положення, регламенту,
списку третейських суддів постійно діючого третейського суду
(додатки 15, 16). Правовий висновок є невід'ємною частиною наказу.
У разі прийняття кількох рішень щодо одного громадського
формування такі рішення можуть оформлюватись одним наказом та
правовим висновком.".
5. Абзац перший пункту 23 після слів "статуту (положення)
громадського формування," доповнити словами "у взятті до відома
рішення про припинення громадського формування,".
6. Доповнити Порядок ( z0855-11 ) новим пунктом 24 такого
змісту: "24. Наказ про взяття до відома рішення про припинення
громадського формування видається на підставі рішення засновників
(учасників) або уповноваженого ними органу про припинення
діяльності громадського формування.". У зв'язку з цим пункти 24, 25 вважати відповідно пунктами 25,
26.
7. Доповнити Порядок ( z0855-11 ) після додатка 9 новими
додатками 10, 11, що додаються. У зв'язку з цим додатки 10-14 вважати відповідно
додатками 12-16.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади Н.О.Палій

Додаток 10
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
(пункт 9)
( z0855-11 )

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Голови ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20___ року "___" ___________ 20___ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
документів, поданих для взяття до відома рішення
про припинення громадського формування
___________________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "__"______________,
свідоцтво N _______
Рішення про припинення діяльності організації прийнято
(загальними) зборами (конференцією, з'їздом), ______________.
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що рішення про припинення
діяльності громадського формування відповідає (не відповідає)
(підкреслити потрібне) законодавству та статуту громадського
формування (оцінка відповідності документів законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування). У разі виявлення
невідповідності рішення про припинення діяльності громадського
формування вимогам законодавства та/або статуту (положення)
зазначаються норми актів законодавства та/або пункти статуту, яким
суперечать чи з якими не узгоджуються рішення керівних органів.
Висновок: рішення про припинення ____________________________
(назва громадського формування)
може (не може) (підкреслити потрібне) бути взяте до відома.
Начальник відділу Департаменту ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________________ ____________ ____________________
(посада спеціаліста) (підпис) (ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ____________
(дата)

Додаток 11
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
(пункт 9)
( z0855-11 )

___________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
документів, поданих для скасування запису
про легалізацію (реєстрацію)
_______________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "___"______________,
свідоцтво N _______
Рішення про припинення діяльності організації прийнято
(загальними) зборами (конференцією, з'їздом), судом _____________.
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що рішення про припинення
діяльності громадського формування відповідає (не відповідає)
(підкреслити потрібне) законодавству та статуту громадського
формування (оцінка відповідності документів законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування). У разі виявлення
невідповідності рішення про припинення діяльності громадського
формування вимогам законодавства та/або статуту (положення)
зазначаються норми актів законодавства та/або пункти статуту, яким
суперечать чи з якими не узгоджуються рішення керівних органів.
Висновок: рішення про припинення ____________________________
(назва громадського формування)
може (не може) (підкреслити потрібне) бути взяте до відома.
____________________________ ___________ _______________________
(посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище) начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)вгору