Документ z0954-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012  № 533


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2012 р.
за № 954/21266

Про затвердження Порядку та форм складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство культури України

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство культури України (далі - Порядок), що додається.

2. Затвердити форми подання запитів на отримання публічної інформації (далі - Форми), що додаються.

3. Відділу забезпечення роботи Міністра (Г.Р. Сливка) забезпечити розміщення Порядку та Форм на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

4. Управлінню справами (П.М. Кініченко) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню справами (П.М. Кініченко) довести цей наказ до відома заступників Міністра, керівників структурних підрозділів Міністерства культури України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату О.О. Губіну.

Міністр культури України

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
28.05.2012  № 533


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2012 р.
за № 954/21266

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство культури України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Міністерство культури України (далі - Міністерство).

1.3. Міністерство не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації:

інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

1.6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

1.7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

1.8. Доступ до публічної інформації Міністерства забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.9. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

1.10. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач інформації має право звернутися до Міністерства із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Міністерству в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використовувати форми для подання запитів на отримання публічної інформації, затверджені цим наказом.

2.7. Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі Міністерства за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 19.

2.8. Запитувач може заповнити форму запиту безпосередньо на офіційному веб-сайті Міністерства.

2.9. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації - поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону.

2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу Міністерства, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство.

2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Міністерства, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.13. Інформація на запит надається безоплатно.

2.14. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

2.15. Доступ до конфіденційної інформації здійснюється відповідно до статті 7 Закону та на підставі письмової згоди та документів, які засвідчують фізичну або юридичну особу, яка обмежила доступ, крім суб’єктів влaдних повноважень.

III. Причини відмови у задоволенні запиту

3.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

3.1.1. Міністерство не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбачної законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

3.1.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3.1.3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені пунктом 2.14 розділу II цього Порядку фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів.

3.1.4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, а саме не зазначено:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.2. Рішення, дії чи бездіяльність Міністерства можуть бути оскаржені до Міністра, вищого органу або до суду.

Начальник
управління справами


П.М. Кініченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
28.05.2012  № 533

ФОРМА
подання запиту на отримання публічної інформації від фізичних осіб

Начальник
управління справами


П.М. Кініченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
28.05.2012  № 533

ФОРМА
подання запиту на отримання публічної інформації від юридичних осіб

Начальник
управління справами


П.М. Кініченковгору