Документ z0950-03, поточна редакція — Прийняття від 13.10.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 20.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2003 N 688
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2003 р.
за N 950/8271

Про внесення змін до Інструкції,
затвердженої наказом Міністерства освіти
і науки України від 16 липня 2001 року N 521

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Інструкції про подання, розгляд,
публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на
використання винаходу (корисної моделі), затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року N 521
( z0644-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
30 липня 2001 року за N 644/5835, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності:
2.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію.
2.2. Опублікувати цей наказ у офіційному бюлетені "Промислова
власність".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти
і науки України
13.10.2003 N 688
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2003 р.
за N 950/8271

ЗМІНИ
до Інструкції про подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстру відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та видачу
ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
( z0644-01 )

1. У пункті 1.1, додатках 1-8 та 10 після слів "реєстру
патентів" виключити слово "України".
2. Пункт 1.4 виключити. Пункти 1.5, 1.6, 1.7 та 1.8 вважати
відповідно пунктами 1.4, 1.5, 1.6 та 1.7.
3. В абзацах перших пунктів 1.6 та 2.2 слова "власник
патенту; його правонаступник", "власника патенту або його
правонаступника" замінити словами відповідно "сторона договору",
"сторони договору".
4. В абзаці другому пункту 1.6 та в абзаці третьому пункту
2.2 слова "ліцензіар; ліцензіат", "ліцензіара або ліцензіата"
замінити словами відповідно "сторона договору", "сторони
договору".
5. У пункті 2.1: в абзаці першому після слова "Для" додати слова "публікації в
офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та"; в абзаці п'ятому слова "власника патенту, його
правонаступника або ліцензіата" замінити словами "сторони
договору".
6. В абзаці другому пункту 2.1, абзацах першому, другому та
третьому пункту 2.2, абзаці восьмому пункту 4.1, абзацах перших
пунктів 4.4 та 4.5 та в підпункті 4.6.1 після слів "заяву про"
додати слова "публікацію та".
7. В абзаці другому пункту 2.2 цифри "1.8" замінити
відповідно цифрами "1.7".
8. В абзаці шостому пункту 2.4 після слів "подаються для"
додати слова "публікації та".
9. У назві розділу 3 після слів "розгляд документів"
поставити кому та додати слово "публікація".
10. Абзац другий пункту 3.1 виключити.
11. У пункті 3.2: абзац третій викласти в такій редакції: "приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до
реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців
від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно
оформлених документів, що до неї додаються"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "готує відомості для публікації в бюлетені та вносить
відомості до відповідного реєстру"; в абзаці п'ятому після слів "щодо якого" додати слова
"опубліковано та", після слів "рішення про" додати слова
"публікацію та"; абзац шостий виключити.
12. В абзаці першому пункту 3.4 та в абзаці шостому пункту
4.5 після слів "не можуть бути" додати слова "опубліковані та".
13. Назву розділу 4 викласти в такій редакції: "Публікація та внесення до реєстру змін у відомості про
видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)".
14. У пункті 4.1: в абзаці першому після слова "що" додати слова "опубліковані
та", після слова "вносяться" додати слова "та публікуються"; в абзаці другому перед словом "сторін" додати слова "повного
імені або найменування та/або адреси для листування"; доповнити абзацом такого змісту: "Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного
договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення
строк його дії".
15. У пункті 4.2 після слів "Заява про" додати слова
"публікацію та".
16. У пункті 4.4 в абзаці першому після слів "рішення про"
додати слова "публікацію та", в абзаці другому після слів "в
заяві" поставити кому та додати слова "після публікації зазначених
змін у бюлетені".
17. У підпункті 4.6.1 після слова "Для" додати слова
"публікації та".
18. У підпункті 4.6.2: абзац перший викласти в такій редакції: "Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про
публікацію та внесення до відповідного реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно
оформленої заяви, публікує та вносить такі відомості до
відповідного реєстру"; в абзаці другому після слів "Рішення про" додати слова
"публікацію та", після слів "в заяві" поставити кому та додати
слова "після публікації вказаних відомостей у бюлетені".
19. У підпункті 4.6.3 після слова "недійсним" додати слова
"публікуються та".
20. Розділ 5 виключити.
21. У додатках 1-3 після слова "Прошу" додати слова
"опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та".
22. У додатках 4-6, 8 та 10: перед словом "внесення" додати слова "публікацію в офіційному
бюлетені "Промислова власність" та"; після слів "прийняв рішення" додати слова "опублікувати в
офіційному бюлетені "Промислова власність" та".
23. У додатку 7 після слова "Просимо" додати слова
"опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та".
24. У додатках 7-10 після слів "рішення за N ________ від
"____"__________ _______ р." додати слова "та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N ________ від
"____"__________ _______ р."
25. У додатку 9 після слова "просимо" додати слова
"опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та".
Начальник управління державних
реєстрацій та інформаційного
забезпечення в сфері
інтелектуальної власності Л.А.Меняйловгору