Документ z0947-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.08.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.06.2016  № 683


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2016 р.
за № 947/29077

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою регулювання питань провадження депозитарної діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами), що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Директор-розпорядник
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб

Т.в.о. Голови Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
К.М. ВорушилінО.М. ЧаузовЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
30.06.2016  № 683


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2016 р.
за № 947/29077

ЗМІНИ
до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. В абзаці одинадцятому пункту 2 розділу І слова «уповноважена особа Фонду» замінити словом «Фонд».

2. Доповнити пункт 7 розділу ІІІ після абзацу дев’ятого двома новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

«Центральним депозитарієм витягу з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що містить інформацію про включення особи в зазначений перелік (видається у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, за запитом особи, яка має право на отримання дивідендів, або уповноваженої нею особи у випадку складення Центральним депозитарієм такого переліку);

Центральним депозитарієм довідки щодо неперерахування дивідендів через депозитарну систему України (видається за запитом особи у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, за певним випуском з певною датою виплати);».

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.

3. У розділі V:

1) у главі 1:

доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:

«Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.»;

в абзаці першому пункту 4 останнє речення виключити;

в абзаці третьому пункту 10 слова «уповноважена особа Фонду» замінити словом «Фонд»;

у пункті 11:

у третьому реченні абзацу першого після слів «тільки один керуючий рахунком» доповнити словами «(крім рахунку в цінних паперах, що відкривається на ім’я держави)»;

в абзаці другому слова «Уповноважена особа Фонду» замінити словами «У випадках, визначених законодавством, Фонд»;

в абзаці третьому слова «уповноваженою особою Фонду» замінити словом «Фондом»;

у пункті 12:

абзаци третій-п’ятий викласти в такій редакції:

«Фонд відповідно до закону набуває повноваження від імені депонента розпоряджатися акціями банку з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Фонд не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору (у тому числі державі), повідомляє про це Центральний депозитарій. Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, до завершення операційного дня в день отримання такого повідомлення від Фонду, а також надає Фонду інформацію стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких обслуговуються акції такого банку.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту акцій неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.»;

абзац шостий виключити;

у пункті 13:

в абзаці першому слова «уповноваженої особи» виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

«оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних);»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«документи, перелічені в пункті 22 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом (крім Фонду), або в пункті 24 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 23 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;»;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком).».

У зв’язку з цим абзаци шостий-дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим-десятим;

в абзаці дев’ятому слова «щодо уповноваженої особи Фонду» замінити словами «, призначеного Фондом,»;

у пункті 14 слова «уповноваженою особою Фонду» замінити словом «Фондом»;

у пункті 22:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«копія зареєстрованого установчого документа. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення);».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;

у першому реченні абзацу п’ятого пункту 23 слово «нотаріально» замінити словами «нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій»;

в абзаці сьомому пункту 30 слова «, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально» виключити;

в абзацах шостому та восьмому пункту 33 слова «, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально» виключити;

в абзаці п’ятому пункту 40 слова «, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально» виключити;

в абзаці четвертому пункту 41 слова «, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально» виключити;

в абзаці четвертому пункту 50 слова «, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або в нотаріальному порядку» виключити;

2) у пункті 1 глави 2:

в абзаці третьому підпункту 9 слова «депозитарних установ.» замінити словами «депозитарних установ;»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:

депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм. До розпорядження, що подається депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія рішення Кабінету Міністрів України щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

депозитарною установою, з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, та повідомленням Фонду про затвердження плану врегулювання, яким передбачено участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений рішенням Кабінету Міністрів України, до якого додається копія цього рішення.»;

пункт 13 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної(го) постанови чи розпорядження уповноваженої особи Комісії або рішення Комісії здійснює безумовну операцію щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску, якщо цими документами не встановлена інша пізніша дата встановлення/зняття обмеження.».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

3) у главі 3:

у підпункті 3 пункту 6 слова «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер» замінити словами «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер»;

у пункті 7:

підпункт 3 після слів «застави цінних паперів тощо)» доповнити словами «(реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі)»;

у підпункті 4 слова «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер» замінити словами «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер»;

у підпункті 5:

слова «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер» замінити словами «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер», слова «(у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)» замінити словами «(у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку емітента).»;

доповнити підпункт новим реченням такого змісту: «У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов’язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії;»;

у підпункті 4 пункту 8 слова «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер» замінити словами «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер»;

у підпункті 3 пункту 10 слова «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер» замінити словами «для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер»;

у пункті 12:

абзац дванадцятий після слів «у розпорядженні» доповнити словами «та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції,», після слів «але ще не виконаних розпоряджень» доповнити словами «та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції»;

абзац тринадцятий після слів «вказані у розпорядженні» доповнити словами «та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції,»;

абзац чотирнадцятий після слів «надання розпорядження» доповнити словами «та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції,»;

в абзаці двадцять восьмому слова «рішення суду.» замінити словами «рішення суду;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«виконання безумовних операцій, пов’язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням Комісії.».

4. У розділі IX:

у пункті 5 слова «в професійних учасниках фондового ринку» замінити словами «у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку»;

абзац восьмий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Внутрішній документ, що визначає систему управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності, має також відповідати вимогам, встановленим Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (крім банку).»;

доповнити пункт 20 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання абзацу третього частини першої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Центральний депозитарій та депозитарні установи, в яких обліковуються(обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкривають операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінавгору