Документ z0944-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.11.2012, підстава - z1835-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
01.10.2010 N 1148/3437
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 944/18239
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 1116/673 ( z1835-12 ) від 24.10.2012 }
Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 74/403 ( z0232-11 ) від 09.02.2011 }

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р ( 538-2002-р ), Концепції
реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
(далі - Типовий перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим
місцевих фінансових органів; Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) - до Міністерства
у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних
підрозділів у справах сім'ї, дітей та молоді обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів
України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
України у справах сім'ї, молоді та спорту Толстоухову С.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Р.С.Сафіуллін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
01.10.2010 N 1148/3437
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
09.02.2011 N 74/403)
( z0232-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 944/18239

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів *

---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Програма|Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих| | | обставинах | | | (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | | (далі - КТКВК) 090700) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, | | | які опинилися в складних життєвих обставинах | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Утримання закладів, |Показники затрат: | | |що надають | кількість установ у розрізі їх видів (притулків для дітей, | | |соціальні послуги | центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних | | |дітям, які опинилися| гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | |в складних життєвих | піклування), од.; | | |обставинах; | кількість штатних працівників (у притулках для дітей, центрах | | |надання соціальних | соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних | | |послуг дітям, які | гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | |опинилися в складних| піклування), осіб; | | |життєвих обставинах | кількість місць у притулках для дітей/центрах соціально- | | | | психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках для | | | | дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість осіб, які перебували в притулках для дітей/центрах | | | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках| | | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, | | | | осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середньорічні витрати на одне місце в притулку для дітей/центрі | | | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальному гуртожитку| | | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, | | | | грн; | | | | середньомісячна заробітна плата працівника притулку для | | | | дітей /центру соціально-психологічної реабілітації дітей/ | | | | соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | | | батьківського піклування, грн. | | | |Показники якості: | | | | зменшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального | | | | захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %; | | | | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих| | | | в сім'ї протягом року, осіб; | | | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | | | піклування, влаштованих у сім'ї громадян України (усиновлення, | | | | опіка, піклування, патронат: прийомні сім'ї та дитячі будинки | | | | сімейного типу) протягом року, осіб; | | | | кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття | | | | із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | | | батьківського піклування (працевлаштовано, забезпечено житлом, | | | | відновлено родинні зв'язки, здобуто навички самостійного життя), | | | | осіб | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВК 090802) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення соціально-правового захисту дітей | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Створення умов для |Показники затрат: | | |забезпечення прав | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей | | |дітей, у тому числі | (у розрізі напрямів діяльності), од. | | |тих, які виховуються|Показники продукту: | | |в сім'ях, які | кількість учасників регіональних заходів державної політики з | | |неспроможні або не | питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), осіб; | | |бажають виконувати | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | |виховні функції | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки | | | | сімейного типу, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів | | | | діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах | | | | державної політики з питань дітей одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами | | | | державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %; | | | | зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні| | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих | | | | обставинах, порівняно з минулим роком, %; | | | | відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що | | | | знаходяться на обліку служби у справах дітей, %; | | | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | | | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки | | | | сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, | | | | позбавлених батьківського піклування в регіоні, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які | | | перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Утримання центрів |Показники затрат: | | |соціальних служб для| кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | | |сім'ї, дітей та | од.; | | |молоді; | кількість штатних працівників центрів, осіб; | | |надання соціальних | загальна площа приміщень, кв.м; | | |послуг дітям, молоді| обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх | | |та сім'ям, які | видів), од. | | |опинилися в складних|Показники продукту: | | |життєвих обставинах | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та| | |та потребують | молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб | | |сторонньої допомоги;| для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.; | | |соціальне | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, | | |інспектування та | сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених | | |соціальний супровід | соціальним супроводом, од. | | |сімей, дітей та |Показники ефективності: | | |молоді, які | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для | | |перебувають у | сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |складних життєвих | середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних | | |обставинах, | служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |прийомних сімей та | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника | | |дитячих будинків | центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |сімейного типу; | середні витрати на утримання/оренду приміщень, грн; | | |підбір та навчання | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | | |кандидатів в | (у розрізі їх видів), грн. | | |опікуни, |Показники якості: | | |піклувальники, | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, | | |прийомні батьки, | прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, | | |батьки-вихователі | осіб; | | |та їх навчання з | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, | | |метою підвищення їх | які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, | | |виховного потенціалу| осіб; | | | | збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, | | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних | | | | життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним | | | | результатом, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091102) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, | | | молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та | | | потребують сторонньої допомоги | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Надання соціальних |Показники затрат: | | |послуг дітям, молоді| кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.; | | |та сім'ям, які | кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб. | | |опинилися в складних|Показники продукту: | | |життєвих обставинах | кількість звернень до центру, од.; | | |та потребують | кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених | | |сторонньої допомоги;| центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб; | | |проведення | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | | |інформаційно- | (у розрізі їх видів), осіб. | | |просвітницької |Показники ефективності: | | |роботи, спрямованої | середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений | | |на популяризацію | центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |здорового способу | середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), | | |життя, запобігання | проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | | |тютюнопалінню, | грн. | | |вживанню алкоголю |Показники якості: | | |та наркотиків, | збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів | | |зниження шкоди від | соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим | | |вживання наркотиків,| роком, %; | | |дотримання | відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень,| | |безпечної | які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої | | |сексуальної | соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %; | | |поведінки | відсоток зменшення кількості осіб регіону, які перебувають в | | | | складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та | | | | наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | послуг порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики з питань молоді (КТКВК 091103) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Створення |Показники затрат: | | |сприятливих умов для| кількість регіональних заходів державної політики з питань | | |соціального | молоді (у розрізі напрямів діяльності), од. | | |становлення та |Показники продукту: | | |розвитку молоді | кількість учасників регіональних заходів державної політики з | | | | питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів | | | | діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах | | | | державної політики з питань молоді одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами | | | | державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %;| | | | збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з | | | | профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та | | | | формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | | | (КТКВК 091104) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Проведення |Показники затрат: | | |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення| | |заходів, спрямованих| рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів| | |на забезпечення | діяльності), од. | | |гендерної рівності в|Показники продукту: | | |суспільстві | кількість учасників регіональних заходів державної політики із | | | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | | | | (у розрізі напрямів діяльності), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей | | | | жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах | | | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей | | | | жінок та чоловіків одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із | | | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, | | | | порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики з питань сім'ї (КТКВК 091107) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Проведення |Показники затрат: | | |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї| | |заходів, спрямованих| (у розрізі напрямів діяльності), од. | | |на підтримку сім'ї, |Показники продукту: | | |демографічний | кількість учасників регіональних заходів державної політики з | | |розвиток | питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики з питань сім'ї | | | | (у розрізі напрямів діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах | | | | державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | |збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами | | | |державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за | | | рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської | | | катастрофи) (КТКВК 091108) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги | | | та підтримки | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Придбання путівок на|Показники затрат: | | |оздоровлення та | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб; | | |забезпечення | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.; | | |відпочинком дітей, | кількість дітей, які забезпечені відпочинком, осіб. | | |які потребують |Показники продукту: | | |особливої соціальної| кількість заходів з оздоровлення, од.; | | |уваги та підтримки | кількість людино-днів оздоровлення дітей, од., | | | | у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними | | | | путівками, од.; | | | | кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах, од. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на придбання однієї путівки, грн; | | | | середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн;| | | | середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей, грн; | | | | середні витрати на 1 людино-день відпочинку дітей, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, | | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, | | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у | | | | загальній кількості дітей в регіоні, % | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
{ Типовий перелік в редакції Наказу Міністерства фінансів N 74/403
( z0232-11 ) від 09.02.2011 }
Заступник директора Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.Б.Маркович
Директор департаменту економіки
та фінансів Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту Р.А.Мироненковгору