Документ z0944-01, перша редакція — Прийняття від 23.10.2001
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 308 від 23.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2001 р.
за N 944/6135

Про затвердження змін та доповнень до Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі, затвердженого рішенням Комісії від 31.07.98 N 95
(із змінами та доповненнями)

Відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) з метою упорядкування
питань щодо вимог до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ) (із змінами та
доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
13.08.98 за N 510/2950 (додаються).
2. Бланки цінних паперів, виготовлені до набрання чинності
цим рішенням з надрукованим реквізитом "Поле для запису серій та
номерів цінних паперів" (який не заповнюється), є чинними.
3. Установити, що сертифікати цінних паперів, які були видані
власникам до набрання чинності цим рішенням з надрукованим
реквізитом "Поле для запису серій та номерів цінних паперів",
залишаються в обігу. Серії та номери цінних паперів, що внесені до
таких сертифікатів, не використовуються.
4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
5. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів
(О.Науменко) забезпечити реєстрацію даного рішення в Міністерстві
юстиції України.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
- заступника Голови Головка А.Т.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 23 жовтня 2001 р. N 46
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23.10.2001 N 308
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2001 р.
за N 944/6135
Зміни та доповнення
до Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній формі, затвердженого рішенням
Комісії від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ), зі змінами та
доповненнями, затвердженими рішенням Комісії
від 03.08.99 N 157 ( z0572-99 )
1. Абзац перший пункту 1.10 викласти в такій редакції: "1.10. Емітент цінних паперів, випущених у документарній
формі, може замовити виготовлення бланків цінних паперів на
спеціалізованих поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів
України, Банкнотно-монетному дворі Національного банку України".
2. Пункт 1.16 викласти в такій редакції: "1.16. Емітенти цінних паперів повинні привести сертифікати
цінних паперів у відповідність до вимог цього Положення до 31
грудня 2003 року включно".
3. Вилучити абзац третій підпункту 3 пункту 8.2.
4. Підпункт 7 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "7. Реквізит "Кількість цінних паперів" визначає кількість
цінних паперів, право власності на які засвідчується цим
сертифікатом, і повинен зазначатися цифрами та літерами".
5. Вилучити абзац сьомий підпункту 13 пункту 8.2.
6. У додатку 1 "Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних акцій" вилучити реквізит "Поле для запису
номерів цінних паперів".
7. У рядку під номером 11 таблиці додатка 4 вилучити
словосполучення "(для іменних акцій)" і "(для іменних облігацій)".
8. У таблиці додатка 4 вилучити рядок під номером 4.
9. У додатку 5 "Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних облігацій" вилучити реквізит "Поле для запису
серій та номерів цінних паперів".
Начальник управління регулювання
та розвитку ринку цінних паперів О.Науменковгору