Документ z0942-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.07.2007, підстава - z0767-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Н А К А З
N 89 від 18.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 листопада 2001 р.
за N 942/6133
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів
N 93 ( z0767-07 ) від 15.06.2007 }
Про затвердження Положення про створення та функціонування
Державної експертно-аналітичної системи управління процесом
енергозбереження

З метою забезпечення інформатизації паливно-енергетичного
комплексу в частині створення Державної експертно-аналітичної
системи управління процесом енергозбереження відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 06.07.2000 N 1851-III
( 1851-14 ) "Про затвердження Завдань Національної програми
інформатизації на 2000-2002 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про створення та функціонування
Державної експертно-аналітичної системи управління процесом
енергозбереження, що додається.
2. Управлінню стратегії та економічної політики
енергозбереження (Шпиталь О.В.) забезпечити реєстрацію Положення в
Міністерстві юстиції і в тижневий термін після реєстрації довести
його до відома міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Жовтянського В.А.
Голова Комітету Ю.І. Шульга
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з енергозбереження
18.09.2001 N 89
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 листопада 2001 р.
за N 942/6133
ПОЛОЖЕННЯ
про створення та функціонування Державної
експертно-аналітичної системи управління
процесом енергозбереження
1. Загальні положення
Цим Положенням визначаються організаційні засади
функціонування Державної експертно-аналітичної системи управління
процесом енергозбереження (далі - Система), яка створюється на
виконання Постанови Верховної Ради України від 06.07.2000
N 1851-III ( 1851-14 ) "Про затвердження Завдань Національної
програми інформатизації на 2000-2002 роки".
2. Мета створення Системи
2.1. Система створюється з метою поліпшення умов споживання
та якості використання паливно-енергетичних ресурсів виробниками
продукції та всіма прошарками населення для забезпечення
досягнення загальносвітових рівнів енергоспоживання. Система
створюється на базі діючої інформаційної мережі з енергозбереження
Держкоменергозбереження.
2.2. Основними завданнями Системи є: - забезпечення центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій оперативними,
аналітичними та прогнозованими даними у сфері
паливно-енергетичного комплексу для прийняття ними управлінських
рішень з проблем енергозбереження; - створення необхідних умов для забезпечення інформаційних
потреб громадян, підприємств, організацій та установ з питань
енергозбереження та енергоефективності, стану використання
паливно-енергетичних ресурсів, дієвості впровадження енергоощадних
обладнання, технологій, матеріалів тощо; - моніторинг стану енергозбереження в регіонах; - автоматизація, оперативний збір та опрацювання енергетичних
показників, які характеризують діяльність паливно-енергетичного
комплексу з точки зору ефективності енергоспоживання; - інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності мережі
організацій та підприємств, які займаються енергетичними
обстеженнями; - популяризація енергозбереження та підвищення освітнього
рівня населення з питань ощадливого природокористування.
3. Склад Системи
3.1. Система включає Координаційний інформаційний центр і
Регіональні інформаційні центри з енергозбереження. 3.1.1. Координацію функціонування та адміністрування Системи
здійснює Координаційний інформаційний центр (далі - КІЦ) -
юридична особа при Держкоменергозбереження. 3.1.2. Регіональний інформаційний центр з енергозбереження
(далі - РІЦ) створюється з метою реалізації державної політики у
сфері інформаційного забезпечення паливно-енергетичного комплексу
в частині енергозбереження, популяризації знань та освіти з питань
енергозбереження, вивчення стану енергозбереження та
енергоефективності на території певного регіону. Перелік основних
завдань РІЦ наведений у додатку 1 до Положення. 3.1.3. Діяльність РІЦ здійснюється на підставі відповідних
угод, укладених між РІЦ та Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями (за територіальною ознакою),
Держкоменергозбереження та КІЦ.
3.2. Структура баз даних Системи розробляється КІЦ за
погодженням з Держкоменергозбереження. Наповнення бази даних
Системи здійснюється відповідно до Переліку основних показників
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (додаток 2
до Положення). Порядок збору та надання інформації визначається наказом
Держкоменергозбереження у відповідності до вимог чинного
законодавства.
Заступник начальника Управління С.І. Головенко
стратегії та економічної політики
енергозбереження
Додаток 1
до Положення про створення
та функціонування Державної
експертно-аналітичної
системи управління процесом
енергозбереження
ПЕРЕЛІК
основних завдань Регіонального інформаційного центру
з енергозбереження
1. Основними завданнями Регіонального інформаційного центру з
енергозбереження є: - впровадження заходів щодо реалізації державної політики у
сфері енергозбереження; - збір, узагальнення та аналіз інформації про показники
ефективності використання підприємствами й організаціями
паливно-енергетичних ресурсів; - інформаційно-методичне забезпечення впровадження
енергоощадних техніки й технологій, організація навчання і
перепідготовки кадрів з питань енергозбереження; - формування і супровід інформаційних баз даних: про
перспективні науково-технічні проекти, рішення, винаходи та іншу
науково-технічну продукцію у сфері енергозбереження, про передові
технології й устаткування, фахівців тощо; - організація науково-інформаційного обміну у сфері
енергозбереження, в т.ч. із закордонними партнерами, пропаганда
заходів з енергозбереження серед населення та у виробничій сфері; - участь у розробці нормативно-правової бази
енергозбереження; - вивчення та поширення передового вітчизняного та
міжнародного досвіду застосування енергоефективних проектів,
технологій, обладнання, матеріалів тощо.
2. Регіональний інформаційний центр з енергозбереження
відповідно до покладених на нього завдань: - здійснює консалтинг підприємств, установ і організацій
регіону з метою спільної реалізації проектів і програм,
спрямованих на освоєння енергоефективних і екологічно чистих
технологій; - організовує і проводить енергетичні обстеження підприємств,
установ і організацій регіону; - організовує науково-дослідні, дослідно-конструкторські,
дослідно-технологічні і проектні роботи в області енергоощадних
технологій і нетрадиційних та відновлювальних видів
енергоресурсів; - організовує в регіоні виробництво та освоєння різних видів
енергоощадної техніки, технологій, засобів контролю і діагностики
тощо; - здійснює методичне забезпечення діяльності підприємств,
установ і організацій регіону щодо впровадження заходів з
енергозбереження та надає їм практичну допомогу; - здійснює маркетинг ринку у сфері енергозбереження; - бере участь у розробці проектів регіональних комплексних
програм з енергозбереження; - бере участь у складанні і розробці механізму реалізації
державних і регіональних програм з енергозбереження; - аналізує результати роботи підприємств регіону щодо
виконання державних і регіональних програм енергозбереження; - організовує роботу підприємств регіону щодо вдосконалення
обліку та аналізу питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів при
їх видобутку, переробці, транспортуванні і використанні, у тому
числі шляхом упровадження інформаційно-вимірювальних і
автоматизованих систем; - бере участь у підготовці державних стандартів з
енергозбереження і нормативів витрат паливно-енергетичних
ресурсів; - бере участь у розробці перспективних планів технічного
переоснащення, підвищення надійності систем енергопостачання
підприємств і організацій, модернізації і реконструкції
енергетичного устаткування; - бере участь у розробці новітніх технологій обслуговування й
ремонту енергетичного устаткування, пов'язаного з витратами
паливно-енергетичних ресурсів; - бере участь у проведенні разом з Державною інспекцією
енергозбереження державної експертизи енергозбереження та інших
заходів; - бере участь у підготовці міжнародних договорів з питань
енергозбереження за дорученням Держкоменергозбереження та
керівництва регіону; - надає послуги з доведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок до стадії виробництва (у т.ч.
техніко-економічне обгрунтування та бізнес-планування), а також
послуг типу "лізинг", "консалтинг", "ноу-хау" у сфері
енергозбереження, зокрема при проектуванні, будівництві,
реконструкції та технічному переозброєнні підприємств; - організовує конкурси, ярмарки, аукціони, біржі ідей та
іншої інтелектуальної продукції, проведення виставок, конференцій
і навчальних семінарів з питань енергозбереження, здійснює
рекламну та видавничу діяльність відповідно до законодавства; - здійснює інформаційний супровід Web-серверу інформаційної
мережі з енергозбереження.
Додаток 2
до Положення про створення
та функціонування Державної
експертно-аналітичної
системи управління процесом
енергозбереження
ПЕРЕЛІК
основних показників ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів
1. Показники виконання галузями завдань Комплексної державної
програми енергозбереження (економія паливно-енергетичних ресурсів
усього та за їх видами, номенклатура впровадження енергоефективних
заходів з показниками економічної ефективності, вартості тощо).
2. Показники виконання галузями регіонів в Україні завдань
обласних (регіональних) програм енергозбереження (в т.ч. економія
паливно-енергетичних ресурсів усього та за їх видами, перелік та
енергоекономічні і вартісні показники енергоефективних заходів).
3. Показники виконання завдань програм установлення
лічильників та регуляторів обліку споживання енергоносіїв.
4. Питомі витрати палива та енергії на виробництво
енергоємних видів продукції, виконання робіт та надання послуг.
5. Обсяги споживання палива та енергії (щоквартальні та річні
за видами палива (природний газ, вугілля та вуглепродукти, нафта
та нафтопродукти, інші види палива) та енергії (електро-,
теплоенергія) по галузях, регіонах та в цілому по країні.
6. Обсяги виробництва та видобутку палива (вугілля, нафти,
торфу).
7. Обсяги перетворення палива в інші види та непаливну
продукцію.
8. Енергоємність внутрішнього валового продукту України.
9. Енергоємність випуску продукції регіонами.
10. Енергоємність випуску продукції міністерствами, яким
підпорядковані енергоємні виробництва.
11. Втрати енергоносіїв (на кожному з етапів перетворення,
видобутку, транспортування, зберігання та споживання за видами).
12. Енергоємність товарної продукції металургійного та
хімічного комплексів (як визначальна щодо загальних витрат
паливно-енергетичних ресурсів в Україні).
13. Показники зольності вугільної продукції.
14. Енергобаланс України.
15. Імпорт видів енергоносіїв.
16. Експорт видів енергоносіїв.
17. Показники споживання паливно-енергетичних ресурсів та
води бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами.
18. Економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок
використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
19. Показники нераціонального споживання паливно-енергетичних
ресурсів.вгору