Документ z0940-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.07.2006, підстава - z0850-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2002 N 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2002 р.
за N 940/7228

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету ядерного регулювання
N 99 ( z0850-06 ) від 04.07.2006 }

Про затвердження Правил ведення системи обліку
та контролю ядерних матеріалів на підприємствах,
що не є ядерними установками

Відповідно до п. 7 Положення про державну систему обліку та
контролю ядерних матеріалів, що затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1996 р. N 1525 ( 1525-96-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила ведення системи обліку та контролю
ядерних матеріалів на підприємствах, що не є ядерними установками
(далі - Правила), що додаються.
2. Установити, що Правила набирають чинності з 15.03.2003.
3. Головному управлінню державної інспекції з ядерної та
радіаційної безпеки (М.Бережний) забезпечити: - подання цього наказу в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; - доведення інформації про набрання чинності цим наказом та
Правилами до відома зацікавлених організацій.
4. Державному підприємству "Державний науково-технічний центр
з ядерної та радіаційної безпеки" (В.Васильченко) у місячний
термін після державної реєстрації забезпечити тиражування цих
Правил.
5. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій
(В.Голубєв) та Управлінню регулювання безпеки поводження з
радіоактивними відходами (В.Биков) погоджувати документи
заявників, подані на одержання ліцензій і дозволів на поводження з
джерелами іонізуючого випромінювання і радіоактивними відходами,
що містять ядерний матеріал, з Відділом гарантій нерозповсюдження
ядерної зброї.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови О.Миколайчук.
Голова В.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держатомрегулювання
України
22.07.2002 N 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2002 р.
за N 940/7228

ПРАВИЛА
ведення системи обліку та контролю ядерних
матеріалів на підприємствах,
що не є ядерними установками

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР )
та Положення про державну систему обліку та контролю ядерних
матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18.12.96 за N 1525 ( 1525-96-п ).
1.2. Ведення системи обліку та контролю ядерних матеріалів
(далі - СОЯМ) на підприємствах, що не є ядерними установками,
належить до забезпечення державної системи обліку та контролю
ядерних матеріалів України (далі - ДСОК). Правила встановлюють
вимоги до ведення обліку та контролю ядерних матеріалів
підприємствами і вимоги до звітних документів, які направляються
до Держатомрегулювання України.
1.3. Правила поширюються на підприємства, організації,
установи (далі - підприємства) в Україні, що не є ядерними
установками та де зареєстрована кількість ядерного матеріалу не
перевищує одного ефективного кілограма.
1.4. Обліку та контролю підлягають ядерні матеріали - уран
(U), плутоній (Pu), торій (Th), а саме такі ізотопи: уран-238
238 233 234 236 ( U); уран-233 ( U); уран-234 ( U); уран-236 ( U);
235 238 239
уран-235 ( U); плутоній-238 ( Pu); плутоній-239 ( Pu);
240 241 242 плутоній-240 ( Pu); плутоній-241 ( Pu); плутоній-242 ( Pu).
Зазначені ізотопи можуть перебувати в будь-якому фізичному стані
або в хімічних сполуках. Допускається вказувати загальну кількість
плутонію і загальну кількість торію без зазначення ізотопного
складу. Вибір з переліку ядерних матеріалів, які підлягають
обліку, уточнюється за результатами розгляду Інформації щодо
конструкції. Для виробів зі збідненого урану вказується зміст
238 235 урану-238 ( U) та урану-235 ( U).
1.5. Необхідність наявності системи обліку та контролю
ядерних матеріалів на підприємстві вказується в особливих умовах
ліцензії на провадження підприємством діяльності, пов'язаної з
використанням, перевезенням або зберіганням ядерного матеріалу.
1.6. Облік ядерних матеріалів провадять незалежно від обліку
джерел іонізуючого випромінювання.
1.7. Правила не поширюються на облік уранової руди.
1.8. Припинення застосування гарантій до ядерного матеріалу
(зняття з обліку ядерного матеріалу) здійснює Держатомрегулювання
України в установленому порядку.
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: підприємство - підприємство, організація, установа,
навчальний або лікувальний заклад або будь-який інший об'єкт, що
не відноситься до ядерних установок, але використовує чи зберігає
ядерний матеріал, максимальна інвентарна кількість якого становить
один ефективний кілограм або менше;
235 збіднений уран - уран, у якому вміст U нижче, ніж у
природному урані; природний уран - форма урану, у якій він звичайно
зустрічається в природі. Відносна атомна маса - приблизно 238.
234 235 Природний уран містить незначну кількість U, 0,7% U і 99,3%
238
U;
ефективний кілограм - спеціальна одиниця вимірювання ядерних
матеріалів, яка використовується при застосуванні гарантій до
ядерного матеріалу і яка враховує його стратегічну цінність.
Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах визначається: для плутонію - його масою в кілограмах; для урану із збагаченням 0,01 (1%) і вище - його масою в
кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення; для урану із збагаченням нижче 0,01 (1%) і вище 0,005(0,5%) -
його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; для збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5%) або нижче і
для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на 0,00005; інформація щодо конструкції - інформація, що стосується
ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до угоди, а
також характеристик обладнання, що має відношення до постановки
під гарантії такого матеріалу. Важливими характеристиками зокрема
є: опис підприємства; форма, кількість і розміщення ядерного
матеріалу, що використовується; розташування підприємства;
характеристики заходів для зберігання, процедури обліку та
контролю ядерного матеріалу; розбіжність у даних відправника та одержувача - розбіжність
між кількістю ядерного матеріалу в партії, що повідомлена
відправником і яка вимірюється одержувачем; зона балансу матеріалу (ЗБМ) - зона, де можуть бути
визначені: кількість ядерних матеріалів при кожній передачі в зону (із
зони) балансу матеріалів; фактично наявна кількість матеріалу згідно з установленими
процедурами зведення матеріального балансу ядерних матеріалів. Для підприємств, що не є ядерними установками та де
зареєстрована кількість ядерного матеріалу не перевищує одного
ефективного кілограма, зоною балансу матеріалу (далі - ЗБМ) є
регіон України, у якому розташовано підприємство. Розподіл на
регіони враховує вимоги щодо забезпечення гарантій в Україні.
Кожна ЗБМ одержує код для ідентифікації, який встановлює
Держатомрегулювання України; ключова точка вимірювання - місце, де ядерний матеріал
перебуває в такій формі, що він може бути виміряний для визначення
потоку матеріалу або інвентарної кількості. Підприємство є ключовою точкою вимірювання (далі - КТВ). Для
кожної КТВ Держатомрегулювання України встановлює код
ідентифікації. КТВ поширюється на місцезнаходження ядерного
матеріалу, який підприємство використовує у своїй діяльності; облікова одиниця - це один виріб, який містить ядерний
матеріал. Облікова одиниця повинна мати унікальне ідентифікаційне
маркування (ідентифікатор); партія - це одна або декілька облікових одиниць, що мають
єдиний комплекс характеристик, які формально об'єднані для
полегшення обліку. У цьому разі облік кожного виробу окремо не
здійснюється, а у звітній документації відображаються сумарні дані
за всіма виробами, які належать до даної партії.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
3.1. Керівник підприємства призначає особу, відповідальну за
функціонування системи обліку ядерних матеріалів (далі -
Відповідальний за СОЯМ), яку наділяє повноваженнями, достатніми
для ефективного функціонування СОЯМ.
3.2. Адміністрація підприємства забезпечує Відповідального за
СОЯМ необхідними матеріально-технічними засобами і
науково-методичними рекомендаціями щодо ведення СОЯМ в обсязі,
достатньому для забезпечення постійного контролю наявної кількості
ядерного матеріалу в місцях його перебування, при переміщенні в
межах підприємства, а також змін його інвентарної кількості.
3.3. Адміністрація підприємства подає на узгодження до
Держатомрегулювання України план організаційно-технічних заходів
зі створення на підприємстві СОЯМ відповідно до вимог цих Правил.
3.4. При створенні СОЯМ адміністрація підприємства повинна
направити до Держатомрегулювання України: заповнену форму Інформації щодо конструкції; список інвентарної кількості ядерного матеріалу.
3.5. Адміністрація підприємства розробляє та подає на
узгодження до Держатомрегулювання України програму вимірювань
ядерних матеріалів для перевірки кількості ядерних матеріалів в
обліковій одиниці. Вимоги до програми вказані в розділі 6.
3.6. Адміністрація підприємства встановлює порядок проведення
щорічної фізичної інвентаризації ядерних матеріалів. Термін
проведення фізичної інвентаризації встановлюється
Держатомрегулювання України.
3.7. Адміністрація підприємства розробляє та подає на
узгодження до Держатомрегулювання України інструкцію з обліку та
контролю ядерних матеріалів. Інструкція повинна містити: опис організаційної структури, що здійснює ведення обліку
ядерних матеріалів, із зазначенням посад персоналу, який
забезпечує ведення СОЯМ; порядок звітності перед Держатомрегулювання України; опис облікової і звітної документації; порядок заповнення облікової документації; порядок ідентифікації облікових одиниць ядерного матеріалу; порядок визначення інвентарної кількості ядерного матеріалу; порядок визначення фактично наявної кількості ядерного
матеріалу (проведення фізичної інвентаризації); порядок підготування до проведення інспекцій
Держатомрегулювання України та МАГАТЕ з перевірки СОЯМ; порядок одержання і відправлення ядерних матеріалів; порядок повідомлення Держатомрегулювання України у випадках,
що вимагають надання спеціального звіту; додатки (програма проведення вимірювань; опис обладнання, яке
для цього використовується, і дані про його метрологічне
забезпечення - за необхідності; опис спеціалізованих комп'ютерних
програм, якщо такі використовуються).
3.8. Держатомрегулювання України встановлює форму та зміст
запитань Інформації щодо конструкції. У цьому документі вказують
інформацію, яка потрібна для прийняття рішення щодо організації
обліку та контролю ядерних матеріалів. Адміністрація підприємства подає до Держатомрегулювання
України заповнену форму Інформації щодо конструкції та відновлює
її один раз у 3 роки. При плануванні змін у конструкції, що
стосуються системи обліку та контролю, і таких змін, що можуть
змінити фізичний стан, кількість і розміщення ядерного матеріалу,
адміністрація підприємства зобов'язана направити до
Держатомрегулювання України повідомлення про зміни та відновлену
Інформацію щодо конструкції протягом 20-денного терміну з моменту
прийняття рішення про проведення змін.
3.9. Адміністрація підприємства, яке планує проведення робіт,
що виконуються з використанням, перевезенням або зберіганням
ядерних матеріалів, повинно сповістити Держатомрегулювання України
за 7 місяців до отримання ядерного матеріалу.
3.10. Адміністрація підприємства повинна враховувати
процедури СОЯМ при складанні програм робіт з використанням
устаткування, що містить ядерні матеріали.
4. ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
4.1. Відповідальний за СОЯМ забезпечує ведення звітної й
облікової документації, вимоги до якої викладені в розділі 5.
4.2. Відповідальний за СОЯМ забезпечує заходи для збереження
ядерних матеріалів згідно з вимогами чинних документів щодо
фізичного захисту ядерного матеріалу.
4.3. Відповідальний за СОЯМ при одержанні або відправленні
ядерного матеріалу повинен переконатися, що: є достовірні (засновані на вимірюванні) дані про кількість
ядерного матеріалу (крім збідненого урану, для якого припускається
наявність довідкових або розрахункових даних); відправник/одержувач в Україні має СОЯМ та коди ЗБМ та КТВ.
4.4. Відповідальний за СОЯМ забезпечує: перевірку ідентифікаторів (номерів тощо) усіх облікових
одиниць; облік наявної кількості ядерних матеріалів; реєстрацію переміщень ядерного матеріалу; реєстрацію одержання/відправлення ядерного матеріалу та інших
змін інвентарної кількості ядерного матеріалу; підбиття матеріального балансу; проведення фізичної інвентаризації (перевірки фактично
наявної кількості ядерного матеріалу). Фізична інвентаризація
проводиться наприкінці звітного періоду. Звітний період
починається з дати, наступної за датою попередньої інвентаризації,
та закінчується датою завершення поточної інвентаризації; аналіз даних про одержаний ядерний матеріал та, у разі
відсутності в супровідній документації достовірних даних про його
кількість, проведення потрібних вимірювань відповідно до програми
вимірювань. Для визначення кількості ядерних матеріалів у вигляді
збідненого урану в складі промислових виробів допускається
використання довідкових даних; оформлення і передачу звітів, планів, попередніх повідомлень
і іншої інформації до Держатомрегулювання України; сприяння інспекторам Держатомрегулювання України в проведенні
перевірок СОЯМ та забезпечення безперешкодного доступу інспекторів
до місць розташування ядерних матеріалів; проведення термінової інвентаризації у разі виявлення втрат
або несанкціонованого використання ядерного матеріалу; своєчасне внесення змін у діючі інструкції та їх перегляд.
4.5. Відповідальний за СОЯМ повинен унеможливити переміщення
ядерного матеріалу під час інвентаризації.
4.6. Відповідальний за СОЯМ повинен підготувати для надання
до Держатомрегулювання України Попереднє повідомлення про експорт
та імпорт ядерного матеріалу. Попереднє повідомлення має бути надано до Держатомрегулювання
України: у разі експорту - за 20 днів до підготовки ядерного матеріалу
до відправлення з підприємства; у разі імпорту - за 12 днів до розпакування транспортної
упаковки виробу, що містить ядерний матеріал.
5. ВЕДЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ТА ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
5.1. До облікових документів належать: допоміжні документи, що містять ідентифікаційні і вихідні
дані, на яких базується первинна облікова інформація про кожну
облікову одиницю ядерного матеріалу, що надходить (технічні
паспорти, протоколи вимірювань); журнал обліку ядерного матеріалу; облікова картка.
5.2. До звітних документів належать: звіт про зміни інвентарної кількості ядерного матеріалу; матеріально-балансовий звіт; список фактично наявної кількості ядерного матеріалу; спеціальний звіт. Одиницями вимірювань маси матеріалу в звітних документах є: грам - для урану та плутонію; кілограм - для торію.
5.3. Ведення облікових і звітних документів має відповідати
таким вимогам: унесення нової інформації не призводить до втрати попередніх
записів; коригування даних здійснюють шляхом унесення коригувальних
записів. При цьому повинен зберігатися попередній запис; повинен здійснюватися захист від унесення несанкціонованої
зміни в записи.
5.4. Правила оформлення звітної документації встановлює
Держатомрегулювання України.
5.5. Журнал обліку повинен містити: дані про кількість ядерного матеріалу; дані щодо ідентифікації облікових одиниць; дані про зміни інвентарної кількості; дані про відправника/одержувача ядерного матеріалу; дані про наявну кількість ядерного матеріалу після кожної
зміни інвентарної кількості. Реєстрація зміни інвентарної кількості здійснюється в той
самий день, у якому відбулася зміна.
5.6. Облікова картка облікової одиниці ядерного матеріалу
використовується для реєстрації початкових даних, даних про
переміщення ядерного матеріалу та зміну його інвентарної
кількості. У залежності від характеру використання матеріалу форма
картки може бути відповідно змінена за узгодженням з
Держатомрегулювання України.
5.7. Звіт про зміни інвентарної кількості повинен відображати
всі зміни кількості і складу ядерного матеріалу в таких випадках: переміщення ядерного матеріалу між підприємствами у межах
країни; імпорт ядерних матеріалів; експорт ядерних матеріалів; незворотна та ненавмисна (випадкова) втрата ядерних
матеріалів; коригування даних попередніх звітів; несподівана знахідка ядерних матеріалів; переведення ядерних матеріалів у відходи, що зберігаються; зворотне переведення ядерних матеріалів з відходів, що
зберігаються; зменшення кількості ядерного матеріалу в обліковій одиниці; збільшення кількості ядерного матеріалу в обліковій одиниці,
перейменування; виявлення розбіжності між даними відправника й одержувача; що передбачені нормативними документами і розпорядженнями
Держатомрегулювання України. Звіт про зміни інвентарної кількості направляють до
Держатомрегулювання України в установленій Держатомрегулювання
України формі не пізніше 14-денного терміну після того, як
відбулися зміни, але не пізніше 7-го числа місяця, який є
наступним за місяцем, у якому відбулися зміни.
5.8. Список фактично наявної кількості ядерного матеріалу та
матеріально-балансовий звіт складають за результатами фізичної
інвентаризації та направляють до Держатомрегулювання України не
пізніше 14-денного терміну після проведення інвентаризації.
5.9. Список фактично наявної кількості ядерного матеріалу
повинен містити перелік облікових одиниць. Для кожної облікової
одиниці вказуються: ідентифікатор; опис ядерного матеріалу; дані про кількість ядерного матеріалу; дата фізичної інвентаризації; код ЗБМ та КТВ; місцезнаходження КТВ.
5.10. Матеріально-балансовий звіт повинен містити такі дані: сумарна кількість ядерного матеріалу на початок звітного
періоду; сумарна кількість збільшень (за кожним типом інвентарних змін
окремо); сумарна кількість зменшень (за кожним типом інвентарних змін
окремо); сумарна зареєстрована кількість ядерного матеріалу
(зареєстрована кількість); фактично наявна кількість ядерного матеріалу за результатом
фізичної інвентаризації; різниця між фактично наявною та зареєстрованою кількістю
ядерного матеріалу.
5.11. У разі виявлення втрат або несанкціонованого доступу до
ядерного матеріалу Відповідальний за СОЯМ повинен забезпечити
зберігання, у межах можливого, усіх слідів стороннього втручання
до прибуття представників правоохоронних органів та протягом 24
годин з моменту події підготувати та направити оперативному
черговому Держатомрегулювання України спеціальний звіт.
Спеціальний звіт оформлюють у довільної формі.
5.12. Облікові та звітні документи повинні зберігатися в
архіві підприємства протягом 30 років з моменту звільнення
облікової одиниці з обліку та контролю.
6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ КІЛЬКОСТІ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ЯДЕРНИХ
МАТЕРІАЛІВ
6.1. Вимірювання кількості ядерного матеріалу проводяться у
разі: відсутності даних постачальника про кількість ядерного
матеріалу в обліковій одиниці; виявлення ознак несанкціонованого використання або фізичного
втручання у виріб, що містить ядерний матеріал; одержання ядерного матеріалу у вигляді облікової одиниці, що
містить складові частини, які можуть бути вилучені з облікової
одиниці без її руйнування; вимоги інспектора Держатомрегулювання України.
6.2. Для ядерного матеріалу у вигляді збідненого урану в
складі промислових виробів або якщо відсутні ознаки
несанкціонованого доступу до ядерного матеріалу в облікової
одиниці, проводяться лише вимірювання, що підтверджують наявність
ядерного матеріалу.
6.3. Програма вимірювань ядерних матеріалів повинна містити: інформацію про обладнання, яке використовується при
вимірюванні; перелік методик вимірювань з обгрунтуванням їх повноти і
достатності для забезпечення контролю за ядерними матеріалами; опис процедури проведення вимірювань конкретних облікових
одиниць; обгрунтування обсягу вибірки при проведенні вибіркових
вимірювань; найменування організацій, що проводять вимірювання (за
відсутності власного вимірювального обладнання і фахівців).
6.4. При здійсненні процедури зняття з обліку та контролю
ядерних матеріалів, крім ядерних матеріалів у вигляді збідненого
урану у складі промислових виробів, слід проводити визначення їх
елементного складу для обгрунтування зняття цих матеріалів з
обліку та контролю.
7. ЗАХОДИ З КОНТРОЛЮ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ
ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЩО НЕ Є
ЯДЕРНИМИ УСТАНОВКАМИ
7.1. Держатомрегулювання України здійснює заходи з контролю
організації і ведення обліку ядерних матеріалів на підприємствах,
що не є ядерними установками, відповідно до законодавства України
і міжнародних договорів.
7.2. Держатомрегулювання України розглядає документи, які
надаються підприємством згідно з пунктами 3.3-3.9, та в місячний
термін приймає рішення про надання підприємству кодів ЗБМ та КТВ.
7.3. Держатомрегулювання України проводить періодичні
інспекції з перевірки додержання підприємствами правил ведення
обліку та контролю ядерних матеріалів. Періодичність інспекцій
встановлює Держатомрегулювання України.
7.4. Держатомрегулювання України здійснює організацію
інспекцій МАГАТЕ відповідно до Положення про реалізацію Угоди між
Україною і Міжнародним агентством з атомної енергії про
застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній
ядерній діяльності України (затверджено наказом Мінекобезпеки від
19.11.97 N 189 ( z0625-97 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 29.12.97 за N 625/2429) та Угоди між Україною і
Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій
у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
( 995_028 ) (ратифікований 17.12.97 N 737/97-ВР ( 737/97-ВР ) і
визначає перелік інформації, що надається інспекторам МАГАТЕ.
7.5. Держатомрегулювання України може доручити організації,
що перебуває в сфері його управління, підготовку даних щодо обліку
ядерних матеріалів, які містяться на підприємствах, що не є
ядерними установками, та підготовку звітів на підставі наданих
звітних документів. Призначена організація повинна забезпечити
Держатомрегулювання України необхідною інформацією для ведення
ДСОК і для проведення інспекцій на підприємствах, що не є ядерними
установками, та негайно інформувати Держатомрегулювання України,
якщо звітні документи свідчать, що має місце або можлива втрата
або несанкціоноване використання ядерного матеріалу.
7.6. Додаткові вимоги до ведення обліку та контролю у рамках
діючих норм і правил установлюються Держатомрегулювання України з
урахуванням специфіки ядерного матеріалу, який використовується, і
видів діяльності, що здійснюються на підприємстві.
Начальник Головного управління
державної інспекції з ядерної та
радіаційної безпеки М.Бережнийвгору