Про затвердження Порядку проведення іспитів керівників суб'єктів оціночної діяльності
Фонд державного майна; Наказ, Порядок, Перелік від 10.06.2013798
Документ z0939-13, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 23.08.2014, підстава - 358-2014-п

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013 № 798


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 939/23471

{Наказ скасовано на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014}

Про затвердження Порядку проведення іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до пункту 8 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності, що додається.

2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
10.06.2013  № 798


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 939/23471

ПОРЯДОК
проведення іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності

1. Цей Порядок визначає процедуру складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності, що здійснюватимуть оціночну діяльність за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності", та/або керівниками суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати оціночну діяльність за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - керівники суб’єктів оціночної діяльності).

2. На основі переліку питань для проведення іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності (додаток) (далі - Перелік питань до іспиту) складаються білети. До кожного білета включаються по одному питанню з розділів І, ІІ та ІІІ Переліку питань до іспиту та питання, наведене в пункті 3.9 розділу ІІІ цього Переліку питань до іспиту. Комплект екзаменаційних білетів зберігається у секретаря атестаційно-рецензійної комісії.

3. Фонд державного майна України оприлюднює Перелік питань до іспиту на своєму веб-сайті та/або публікує відповідну інформацію в засобах масової інформації. Перелік питань до іспиту опубліковується у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію " - газеті "Відомості приватизації".

4. Іспит складається у письмово-усній формі шляхом надання відповідей на питання, наведені в білеті.

5. Під час складання іспиту не дозволяється користуватися будь-якими допоміжними матеріалами. У разі фіксування факту користування допоміжними матеріалами керівник відсторонюється від складання іспиту.

6. Під час складання іспиту керівники, які отримали білети, не мають права залишати приміщення, у якому складають іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють подальше складання іспиту (погіршення самопочуття тощо).

7. Для підготовки письмової частини іспиту надається одна година.

8. Після закінчення встановленого на підготовку письмової частини іспиту часу керівнику пропонується приступити до складання іспиту в усній формі. Усна частина іспиту полягає у викладі керівником усних пояснень на всі питання білета. Члени атестаційно-рецензійної комісії мають право поставити керівнику уточнюючі, деталізуючі запитання.

9. Відповідаючи на питання білета, керівник суб’єкта оціночної діяльності має повністю розкрити його суть.

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів,
оцінки та розпорядження
об’єктами державної власності


М. Горяйнов
Додаток
до Порядку проведення іспитів
керівників суб’єктів
оціночної діяльності
(пункт 2)

ПЕРЕЛІК
питань для проведення іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності

І. Загальні засади діяльності суб’єкта господарювання

1.1. Поняття, правоздатність та ознаки суб’єкта господарювання.

1.2. Державна реєстрація суб’єкта господарювання.

1.3. Управління діяльністю суб’єкта господарювання.

1.4. Основи трудових відносин суб’єкта господарювання з найманими працівниками.

1.5. Права роботодавця та працівника. Приймання на роботу та звільнення з роботи.

1.6. Господарські та цивільно-правові відносини суб’єкта господарювання з іншими особами.

1.7. Основи оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

1.8. Відповідальність за порушення законодавства з питань оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

1.9. Облік та звітність суб’єкта господарювання.

1.10. Органи, що здійснюють контроль за діяльністю суб’єкта господарювання.

1.11. Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що порушують права та охоронювані законом інтереси суб’єкта господарювання. Інші способи захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єкта господарювання.

1.12. Господарсько-правова відповідальність суб’єкта господарювання.

1.13. Відповідальність керівника суб’єкта господарювання.

1.14. Припинення діяльності суб’єкта господарювання.

ІІ. Основні положення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні

2.1. Законодавче регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні.

2.2. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.

2.3. Основні положення Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших законів, що регулюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

2.4. Загальні поняття оцінки та їх визначення.

2.5. Строк дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. Порядок зберігання документів з оцінки майна.

2.6. Обмеження щодо проведення оцінки. Правові наслідки порушення обмежень щодо проведення оцінки.

2.7. Професійна підготовка оцінювачів в Україні. Кваліфікаційні документи оцінювачів.

2.8. Вимоги законодавства до діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

2.9. Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

2.10. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності: порядок видачі та анулювання.

2.11. Об’єкти оцінки та їх класифікація відповідно до вимог положень (національних стандартів) оцінки майна.

2.12. Рецензування звітів про оцінку майна: порядок проведення та загальні вимоги до змісту рецензії.

ІІІ. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

3.1. Нормативно-правове регулювання оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.2. Основні положення Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів, що регулюють оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.3. Випадки застосування оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.4. Особливості здійснення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.5. Організація процесу оцінки нерухомого та рухомого майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, її етапи.

3.6. Підстави та правові наслідки визнання недійсною оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.7. Повноваження органів державної влади, що здійснюють регулювання оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.8. Взаємодія органів державної влади під час застосування оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, за окремими видами майна та майнових прав.

3.9. Якість послуг під час здійснення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.вгору