Документ z0938-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.09.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.07.2014  № 943


Зареєстроване в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2014 р.
за № 938/25715

Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та «Про інститути спільного інвестування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за № 1475/24007 (далі - Положення), такі зміни:

1) у пункті 6 розділу ІІ слова «цінних паперів» замінити словами «, зарахування прав на цінні папери»;

2) у розділі V:

доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

«Зазначений звіт компанія з управління активами зобов'язана подати до Комісії протягом трьох робочих днів з дати, яку компанія з управління активами вважає датою досягнення мінімального обсягу активів.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Звіт складається за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, підписується уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженою особою зберігача активів ІСІ (у разі укладення договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ) і засвідчується печатками компанії з управління активами та зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів ІСІ).»;

абзац четвертий пункту 4 після слова «бухгалтером» доповнити словами «(особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«6. Підставами для залишення Звіту без розгляду є:»;

абзац шостий після слова «зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

3) у розділі IX:

у пункті 2 слово «інтервального» замінити словом «відкритого»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«4. З робочого дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, розміщення інвестиційних сертифікатів такого інституту здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування».»;

4) додаток 3 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
Додаток 3
до Положення про порядок
розміщення, обігу та викупу
цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 3 розділу V)

ЗВІТ
про досягнення мінімального обсягу активів ІСІ
станом на "___" ____________ 20__ року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд:

Повне найменування фонду __________________________________________________

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування
__________________________________________________________________________

Строк діяльності фонду (для строкових ІСІ) у форматі день/місяць/рік ______________

Повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління
активами фонду ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Контактний телефон (факс) __________________________________________________

Повне найменування, код за ЄДРПОУ зберігача активів фонду
(у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)
__________________________________________________________________________

2. Склад активів інституту спільного інвестування

1) перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінних паперів

Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ код нерезидента

Найменування емітента-резидента/ нерезидента

Код країни-1

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)

Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)

Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)

Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)

Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)

Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)

Векселі (по кожному векселедавцю)

Похідні цінні папери (по кожному емітенту)

Інші цінні папери (по кожному емітенту)

РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ХХ

Х

Х

__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів);

2) перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

Найменування об’єкта нерухомого майна
(по кожному об’єкту окремо)

Місцезнаходження об’єкта нерухомості

Оцінна вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів (%);

РАЗОМ:

Х3) грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку

Сума грошових коштів

Назва валюти-2

Найменування банку

Код за ЄДРПОУ банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком (%)

Дата початку зберігання

Дата закінчення зберігання

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

у гривнях

в іноземній валюті

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

РАЗОМ:Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


__________
-2 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів;

4) перелік інвестицій в банківські метали

Найменування банку

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Вид банківського металу

Кількість банківського металу (унцій)

Офіційний (обліковий) курс НБУ на банківський метал (грн/10 унцій)

Оцінна вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)


;

1

2

3

4

5

6

7

8

РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х5) перелік інших інвестицій

Об’єкт інвестування (по кожному об’єкту окремо)

Предмет інвестицій

Оцінна вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
;

1

2

3

4

РАЗОМ:

Х6) дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора

Найменування дебітора

Предмет заборгованості

Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)

Розмір забезпечення (у разі наявності)

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Чиста реалізаційна вартість (грн)

Первісна вартість (грн)

Резерв сумнівних боргів (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)


.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)

№ з/п

Найменування показника

Значення показника

1

2

3

1

Активи фонду, грн (оцінна вартість)

 

2

Зобов'язання фонду, грн

 

3

Вартість чистих активів фонду, грн (рядок 1 - рядок 2)

 

4

Кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу, одиниць, у тому числі розміщених серед:

 

1)

юридичних осіб, у тому числі:

 


резидентів

 


нерезидентів

 

2)

фізичних осіб, у тому числі:

 


резидентів

 


нерезидентів

 

5

Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн/один. (рядок 3/рядок 4)

 

6

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

____________________
(посада уповноваженої особи
компанії з управління активами)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


М. П.


____________________
(посада уповноваженої особи
зберігача активів ІСІ
у разі наявності)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


М. П.


Головний бухгалтер
(особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку)
компанії з управління активами

__________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


М. П.
вгору