Документ z0938-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.03.2013, підстава - z0336-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1085
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за N 938/18233

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку та визнання такими,
що втратили чинність, наказів Міністерства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського
обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку (далі - Зміни), що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
фінансів України:
2.1. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.97 N 244
( z0566-97 ) "Про бухгалтерський облік списання та
реструктуризації податкової заборгованості", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 27.11.97 за N 566/2370;
2.2. Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.97 N 272
( z0631-97 ) "Про бухгалтерський облік взаємозаліку та
реструктуризації заборгованості", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 30.12.97 за N 631/2435.
3. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний
строк після його прийняття у встановленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю у
десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі
Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 3
Змін, затверджених цим наказом, що набирає чинності з 01.01.2011.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфименко Т.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України А.А.Максюта
Голова Державної податкової
адміністрації України О.О.Папаіка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.09.2010 N 1085
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за N 938/18233

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому
наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39
( z0161-00 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами):
2.1. Абзац перший пункту 2 замінити трьома абзацами такого
змісту: "2. Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються: суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які
визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих
товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших
фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти,
є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також
суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких
частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та
учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого
підприємництва, перевищує 25 відсотків; представництвами іноземних суб'єктів господарської
діяльності.". У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом
четвертим.
2.2. Пункт 9 доповнити новим реченням такого змісту: "При
переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до
цієї статті на початок звітного року також включаються дані статті
"Відстрочені податкові активи" (рядок 060) Балансу (форма N 1)
( z0396-99 ) на кінець попереднього року.".
2.3. Пункт 22 доповнити новим реченням такого змісту: "У
першому місяці року переходу на застосування Положення
(стандарту) 25 сальдо рахунків 17 "Відстрочені податкові активи"
і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" підлягає згортанню
взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на
рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".".
2.4. Пункт 25 доповнити новим реченням такого змісту: "При
переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до
цієї статті на початок звітного року також включаються дані
статті "Відстрочені податкові зобов'язання" (рядок 460) Балансу
(форма N 1) ( z0396-99 ) на кінець попереднього року.".
2.5. Пункт 31 доповнити абзацом другим такого змісту: "У вписуваному рядку 665 "З рядка 580 графа 4 Прострочені
зобов'язання з оплати праці (665) ____________" наводиться сума
заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що
не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором
строк.".
2.6. Пункт 43 доповнити абзацом другим такого змісту: "При переході підприємств на застосування Положення
(стандарту) 25 у цій статті у графі 4 за аналогічний період
попереднього року наводиться результат відповідного складання
(вирахування) значень статей "Податок на прибуток від звичайної
діяльності" (рядок 180), "Податки з надзвичайного прибутку"
(рядок 210) і "Дохід з податку на прибуток від звичайної
діяльності" (рядок 185) Звіту про фінансові результати (форма N 2)
( z0397-99 ) за попередній рік.".
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 31
"Фінансові витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів
України від 28.04.2006 N 415 ( z0610-06 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 610/12484:
3.1. Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Фінансові витрати визнаються: суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами,
представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності та
юридичними особами, що не займаються підприємницькою діяльністю
(крім бюджетних установ), витратами того звітного періоду, за який
вони були нараховані (визнані зобов'язаннями); іншими юридичними особами витратами того звітного періоду, за
який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), крім
фінансових витрат, які капіталізуються.".
3.2. Підпункт 15.1 пункту 15 викласти в такій редакції: "15.1. Випадки, причини і тривалість зупинення виконання
робіт із створення кваліфікаційного активу та капіталізації
фінансових витрат.".
3.3. У додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 31 "Фінансові витрати" у графі "Приклад" слова "продукту
тощо" замінити словами "продукту та інших нематеріальних активів".
4. У Порядку відображення в бухгалтерському обліку і
звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою
державних підприємств, затвердженому наказом Міністерства фінансів
України від 16.12.93 N 109 ( z0200-93 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 29.12.93 за N 200 (із змінами):
4.1. У пункті 1.3 глави 1 слово "приватизуються" замінити
словами "приватизуються (корпоратизуються)", а слова "передається
в оренду" замінити словами "передається в оренду (повертається
після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)".
4.2. У пункті 2.1 глави 2 слова та цифри "вартості об'єктів
приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 1996 р. N 961 ( 961-96-п )" замінити словами та
цифрами "майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1891 ( 1891-2003-п )".
4.3. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції: "3.4. Для відображення господарських операцій товариство
покупців може використовувати Методичні рекомендації по
застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими
підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 ( v0422201-03 ).".
4.4. У першому реченні пункту 4.5 глави 4 слова та цифри
"Положення про визначення вартості об'єктів приватизації з
урахуванням їх потенційної прибутковості, затвердженого наказом
Фонду державного майна, Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату України
від 27 лютого 1995 р. N 216/40/30/63 ( z0095-95 )" замінити словом
"законодавства".
5. У підпункті 1.6 пункту 1 наказу Міністерства фінансів
України від 14.12.99 N 298 ( z0915-99 ) "Про порядок
бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.12.99 за N 915/4208, слова та
цифри "Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній
валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14
лютого 1996 року N 29 ( z0082-96 ), зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 20 лютого 1996 року за N 82/1107, зі змінами та
доповненнями" замінити словами та цифрами "Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000
N 193 ( z0515-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.08.2000 за N 515/4736 (із змінами)".
Начальник
Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменковгору