Про затвердження Особливостей підготовки клінічних ординаторів для потреб Міністерства оборони України
Міноборони України; Наказ, Форма типового документа, Свідоцтво [...] від 07.07.2017359
Документ z0936-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.08.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2017  № 359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2017 р.
за № 936/30804

Про затвердження Особливостей підготовки клінічних ординаторів для потреб Міністерства оборони України

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 61 Закону України “Про вищу освіту” та Положення про клінічну ординатуру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 1998 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 1998 року за № 106/2546, з метою врегулювання особливостей підготовки клінічних ординаторів для потреб Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Особливості підготовки клінічних ординаторів для потреб Міністерства оборони України, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України


Уляна Супрун


В.В. КовтунецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
07.07.2017 № 359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2017 р.
за № 936/30804

ОСОБЛИВОСТІ
підготовки клінічних ординаторів для потреб Міністерства оборони України

І. Загальні положення

1. Ці Особливості визначають порядок підготовки клінічних ординаторів для потреб Міністерства оборони України (далі - МОУ) з урахуванням специфіки проходження військової служби.

2. Підготовка клінічних ординаторів здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про вищу освіту”, інших нормативно-правових актів України та цих Особливостей.

3. Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, що здійснюється з метою поглиблення професійних знань, підвищення рівня компетентності лікарів-спеціалістів та забезпечення комплектування посад керівників лікувальних підрозділів (начальник клініки, начальник відділення) лікарняних закладів охорони здоров’я в системі МОУ (військово-медичний центр та військовий госпіталь (усіх найменувань).

Підготовка клінічних ординаторів для потреб МОУ  здійснюється в Українській військово-медичній академії (далі - УВМА).

Особи офіцерського складу, котрі навчаються в клінічній ординатурі, є слухачами (клінічними ординаторами).

4. Підготовка в клінічній ординатурі проводиться за очною (денною) формою навчання за державним замовленням (осіб офіцерського складу) з відривом від службової діяльності за місцем проходження військової служби.

Тривалість навчання становить два роки, початок занять - 01 вересня.

5. Підготовка слухачів (клінічних ординаторів) із числа громадян інших країн здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм міжнародного права.

6. Офіцерів, які завершили підготовку у клінічній ординатурі, дозволяється призначати на посади керівників лікувальних підрозділів (начальник клініки, начальник відділення) лікарняних закладів охорони здоров’я в системі МОУ в установленому порядку.

7. Фінансування підготовки слухачів (клінічних ординаторів) здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України за відповідними кодами економічної класифікації видатків та кодами видатків за кошторисом МОУ.

ІІ. Права та обов’язки слухачів (клінічних ординаторів)

1. Слухачі (клінічні ординатори) зобов’язані виконувати обов’язки змінного складу системи вищої освіти, визначені статтею 61 Закону України “Про вищу освіту”, Положенням про клінічну ординатуру, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 1998 року № 12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 лютого 1998 року за № 106/2546, та іншими нормативно-правовими актами України з питань проходження військової служби.

2. На слухачів (клінічних ординаторів) також покладаються відповідні обов’язки, пов’язані з проходженням військової служби, відповідно до законодавства України.

3. Грошове забезпечення слухачів (клінічних ординаторів) здійснюється відповідно до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року № 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за № 638/15329 (із змінами).

ІІІ. Порядок замовлення на підготовку клінічних ординаторів

1. Державне замовлення на підготовку в клінічній ординатурі здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, а також постанов Кабінету Міністрів України про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік. Обсяги державного замовлення із визначенням спеціальностей (спеціалізацій), за якими буде здійснюватись підготовка у клінічній ординатурі щороку визначаються планом прийому до клінічної ординатури УВМА, який затверджується наказом Міністра оборони України (далі - План прийому до клінічної ординатури).

2. Визначення потреби у підготовці слухачів (клінічних ординаторів) здійснюється Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ГУП ГШ ЗСУ) спільно із Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України (далі - ВМД МОУ) як замовником підготовки.

3. Начальники лікарняних закладів охорони здоров’я в системі МОУ (військово-медичний центр, військовий госпіталь (усіх найменувань)  на підставі прогнозу стану укомплектованості посад, що  передбачають відповідний рівень підготовки (військової освіти), подають  до замовника на підготовку військових лікарів (ВМД МОУ) заявку на  набір офіцерів до клінічної ординатури (додаток 1).

4. Замовник на підготовку в клінічній ординатурі проводить аналіз наданих заявок на набір офіцерів до клінічної ординатури та формує узагальнену заявку, яку в установленому порядку щороку до 01 лютого подає ГУП ГШ ЗСУ.

ГУП ГШ ЗСУ визначає потребу в підготовці в клінічній ординатурі  та до 01 травня року, що передує року прийому до клінічної ординатури, подає до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та  гуманітарної політики Міністерства оборони України (далі - ДВОНСГП МОУ) узагальнену потребу в підготовці слухачів (клінічних ординаторів), яка погоджується з Департаментом кадрової політики  Міністерства оборони України (далі - ДКП МОУ).

5. ДВОНСГП МОУ з урахуванням отриманої потреби на підготовку клінічних ординаторів розробляє План прийому до клінічної ординатури УВМА.

6. На підставі Плану прийому до клінічної ординатури УВМА замовник до 30 листопада року, що передує року початку підготовки, розробляє та доводить до підпорядкованих лікарняних закладів охорони здоров’я в системі МОУ та УВМА план відбору кандидатів для вступу до клінічної ординатури УВМА, який затверджується наказом директора ВМД МОУ.

7. На підставі наказу Міністра оборони України орган військового управління, якому підпорядкована УВМА, подає до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо внесення змін до штату УВМА.

IV. Організація прийому до клінічної ординатури УВМА

1. Вступ до клінічної ординатури УВМА здійснюється на конкурсній основі відповідно до Плану прийому до клінічної ординатури УВМА, Правил прийому до УВМА, які затверджуються щороку.

2. Правила прийому до УВМА, зокрема щодо прийому до клінічної ординатури (далі - Правила прийому), розробляє УВМА згідно із законодавством України.

3. УВМА протягом грудня року, що передує року вступу, оголошує у засобах масової інформації МОУ та на офіційному веб-сайті УВМА про прийом офіцерів до клінічної ординатури УВМА із зазначенням Правил прийому.

4. ВМД МОУ спільно з підпорядкованими лікарняними закладами охорони здоров’я в системі МОУ та головними медичними спеціалістами МОУ забезпечують відбір кандидатів із числа осіб офіцерського складу для вступу до клінічної ординатури УВМА відповідно до Плану відбору кандидатів для вступу до клінічної ординатури УВМА.

V. Особливості організації прийому до клінічної ординатури УВМА

1. До клінічної ординатури УВМА на конкурсній основі приймаються особи офіцерського складу віком до 45 років включно, які проходять військову службу, мають ступінь магістра медичного спрямування та кваліфікацію лікаря певної спеціалізації, мають досвід служби у військах (силах) не менше трьох років, стаж (вислугу років) практичної (клінічної) роботи не менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури (резидентури) або спеціалізації (магістратури), лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури.

2. Вступники до клінічної ординатури подають:

рапорт на вступ до клінічної ординатури УВМА (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу);

копію паспорта громадянина України (1 - 3, 10, 11 сторінки);

копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) із зазначенням відповідної спеціалізації медичного спрямування та копію додатка до диплома. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;

копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;

копію документа, який засвідчує право на пільги (за наявності);

витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на навчання;

витяг із резерву для просування по службі (для військовослужбовця);

службову характеристику та автобіографію;

довідку із зазначенням штатно-посадової категорії, на якій проходить службу офіцер;

копію довідки про наявність допуску до державної таємниці;

список опублікованих наукових праць і винаходів, які є у відкритому доступі, реферати з обраної спеціальності (за наявності);

рішення військово-лікарської комісії;

медичну характеристику;

копію службової картки;

фотокартки без головного убору в кількості: розміром 3 х 4 см - 4 шт.; 4,5 х 6 см - 3 шт. (кожна засвідчена печаткою та підписом відповідної особи кадрового органу).

Строк подання документів, необхідних для вступу до клінічної ординатури, визначається в Правилах прийому.

Оригінал диплома про вищу освіту та медична книжка подаються вступником особисто під час прибуття до УВМА для складання вступних іспитів.

3. Рішення про допуск кандидатів на навчання до вступних випробувань виноситься приймальною комісією УВМА за результатами розгляду наданих документів, зазначених у пункті 2 цього розділу. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску у зв’язку з неподанням у встановлений строк документів, визначених Правилами прийому.

4. Особові справи офіцерів, які визначені кандидатами для вступу до клінічної ординатури, їх службові картки, картки медичного огляду, документи, перелічені в пункті 2 цього розділу, та висновки відповідних атестаційних комісій надсилаються кадровими органами лікарняних закладів охорони здоров’я в системі МОУ до УВМА до 15 квітня року вступу на навчання.

5. Рішення про допуск до вступних випробувань УВМА доводять до командування лікарняного закладу охорони здоров’я в системі МОУ не пізніше ніж за два місяці до початку вступних випробувань до клінічної ординатури.

Командири (начальники) військових частин, з’єднань, закладів та установ Збройних Сил України відряджають кандидата для вступних випробувань до клінічної ординатури УВМА у терміни визначені Правилами прийому.

6. Вступні іспити до клінічної ординатури проводяться в УВМА щороку в строки, що визначаються Правилами прийому.

Складання вступних іспитів до клінічної ординатури здійснюється у порядку, визначеному в Правилах прийому.

7. Кожен вступник до клінічної ординатури проходить тестування, співбесіду з членами приймальної комісії УВМА та складає іспит з відповідної лікарської спеціальності.

8. За поданням начальника УВМА відповідно до протоколу прийому, який затверджується директором ВМД МОУ, готується наказ МОУ щодо зарахування та навчання слухачів (клінічних ординаторів) в УВМА.

9. Начальники кафедр, де здійснюється підготовка клінічних ординаторів, є безпосередніми начальниками клінічних  ординаторів та відповідальними за організацію і стан виконання індивідуального навчального плану підготовки в клінічній ординатурі з конкретної лікарської спеціальності.

10. Навчання в клінічній ординатурі здійснюється відповідно до індивідуального навчального плану клінічного ординатора, що розробляється на основі Типового плану підготовки лікаря в клінічній ординатурі, зазначеного у додатку 2 до Положення про клінічну ординатуру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 1998 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 1998 року за № 106/2546.

Індивідуальний навчальний план клінічного ординатора затверджується вченою радою УВМА протягом одного місяця з дня зарахування до клінічної ординатури, є обов’язковим до виконання клінічним ординатором і використовується для оцінювання успішності його навчання.

VІ. Організація розподілу випускників клінічної ординатури

1. Призначення осіб, що завершили підготовку в клінічній ординатурі, на посади здійснюється наказами МОУ (по особовому складу).

2. ВМД МОУ готує проект наказу про призначення випускників клінічної ординатури та погоджує з ДВОНСГП МОУ і в установленому порядку подає до ДКП МОУ за три місяці до дня випуску.

3. Особи, які протягом навчання не виконали індивідуальний навчальний план підготовки без поважних причин у встановлені терміни, відраховуються та призначаються на посади, не вищі тих, з яких вони поступали на навчання до клінічної ординатури.

VІІ. Контроль підготовки слухачів (клінічних ординаторів)

1. Слухач (клінічний ординатор) за період навчання в клінічній ординатурі повинен повністю виконати індивідуальний навчальний план.

2. Слухачі (клінічні ординатори) не рідше двох разів на рік доповідають про виконання індивідуальних планів на засіданні вченої ради УВМА.

3. За результатами засідань вченої ради УВМА відповідним наказом начальника УВМА слухачі (клінічні ординатори) переводяться на наступний рік навчання або підлягають до відрахування.

4. До вченої ради УВМА подається звіт слухача (клінічного ординатора), за результатами якого приймається рішення про подальше його перебування в клінічній ординатурі.

5. Слухач (клінічний ординатор) може бути відрахований з клінічної ординатури з причин, які визначені у статті 46 Закону України “Про вищу освіту”.

Крім зазначених причин, вони можуть бути відраховані з однієї з причин, визначених пунктом 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року № 490, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 89/2529.

6. Рішення про відрахування клінічного ординатора приймається Міністром оборони України за поданням директора ВМД МОУ, погодження ДВОНСГП МОУ та за клопотанням начальника УВМА на підставі ухваленого вченою радою УВМА рішення.

7. Документом, що засвідчує закінчення підготовки у клінічній ординатурі, є свідоцтво про підвищення кваліфікації за встановленою формою (додаток 2).

8. УВМА щороку до 15 вересня подає до ДВОНСГП МОУ Звіт про підготовку клінічних ординаторів (додаток 3). Копії звітів УВМА надсилає за підпорядкованістю до ВМД МОУ.

Звіт повинен містити відомості про клінічну ординатуру УВМА (додаток 4).

Директор
Військово-медичного
департаменту Міністерства
оборони України
генерал-майор медичної
служби


А.В. ВербаДодаток 1
до Особливостей підготовки клінічних
ординаторів для потреб Міністерства
оборони України
(пункт 3 розділу ІV)

ЗАЯВКА
на набір офіцерів до клінічної ординатури

__________________________________________ у ______ році

№ з/п

Лікарняні заклади охорони здоров’я в системі МОУ, для яких планується підготовка клінічних ординаторів

УВМА (ВВНЗ, де планується підготовка клінічних ординаторів)

Галузь знань, шифр та назва спеціальності

Обсяги підготовки

1

2

3

4

5


Начальник лікарняного закладу охорони
здоров’я в системі МОУ


_______________________________
(посада, військове звання, підпис)

Головний медичний спеціаліст МОУ

___________________________________
(посада, військове звання, підпис)

Начальник кадрового органу (органу по
роботі з особовим складом)


_____________________________
(посада, військове звання, підпис)

“___”_______________ 20___ рокуДодаток 2
до Особливостей підготовки клінічних
ординаторів для потреб Міністерства
оборони України
(пункт 7 розділу VII)

СВІДОЦТВО


Додаток 3
до Особливостей підготовки клінічних
ординаторів для потреб Міністерства
оборони України
(пункт 7 розділу VII)

ЗВІТ
про підготовку клінічних ординаторів


Додаток 4
до Особливостей підготовки клінічних
ординаторів для потреб Міністерства
оборони України
(пункт 8 розділу VII)

ВІДОМОСТІ
про клінічну ординатурувгору