Документ z0934-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2012, підстава - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2005 N 735
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2005 р.
за N 934/11214
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказів Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 N 657 ( z1669-12 ) від 31.05.2012 }
Про запровадження єдиної форми заяви
підприємства, подання якої митному
органу передує митному оформленню
товарів і транспортних засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007
N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011
Наказом Міністерства фінансів
N 386 ( z0498-12 ) від 21.03.2012 }

Відповідно до статті 187 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) і з метою скорочення переліку
документів, що подаються митному органу для митного контролю й
митного оформлення товарів і транспортних засобів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Форму заяви підприємства, подання якої митному органу передує
митному оформленню товарів і транспортних засобів (далі - заява); Правила заповнення заяви підприємства, подання якої митному
органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів
( z0935-05 ).
2. Установити, що подання заяви митному органу передує:
митному оформленню товарів у будь-якому митному режимі, яким
передбачено отримання дозволу митного органу на розміщення їх у
цей митний режим; продовженню строку тимчасового ввезення
(вивезення) товарів; митному оформленню товарів у спрощеному
порядку; випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною
декларацією (крім випадків, установлених Держмитслужбою); поданню
періодичної митної декларації; а також можливе в інших випадках.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 наказу
Держмитслужби України від 26.12.2003 N 918 ( z0062-04 ) "Про
внесення змін до Порядку застосування митного режиму тимчасового
ввезення (вивезення)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16.01.2004 за N 62/8661, і форму заяви про допущення
товарів до переміщення через митний кордон України в митному
режимі тимчасового ввезення (вивезення), затверджену зазначеним
наказом.
5. До Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій
відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг),
затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 N 932
( z0066-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.01.2004 за N 66/8665 (зі змінами), внести такі зміни:
5.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням
тимчасової чи неповної декларації приймається начальником або
вповноваженою посадовою особою митного органу на підставі заяви
підприємства, форма якої визначається Державною митною службою
України".
5.2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 2 до
зазначеного Порядку ( z0066-04 ).
6. До Положення про спрощений порядок митного оформлення
деяких видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби України
від 24.12.2003 N 908 ( z1248-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.12.2003 за N 1248/8569, внести такі зміни:
6.1. Абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Рішення про проведення митного оформлення товарів у
відповідному митному режимі в спрощеному порядку приймає начальник
або вповноважена посадова особа митного органу на підставі заяви
підприємства, якому належать товари, за формою, що визначається
Державною митною службою України".
6.2. Додаток ( z1248-03 ) визнати таким, що втратив чинність.
7. До Порядку застосування митних режимів переробки на митній
території України та переробки за межами митної території України,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 13.09.2003 N 609
( z0897-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.10.2003 за N 897/8218 (зі змінами), внести такі зміни:
7.1. Пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Для отримання дозволу на розміщення товарів у режим
переробки (далі - дозвіл) підприємство подає митному органу за
місцем державної реєстрації підприємства письмову заяву за формою,
що визначається Державною митною службою України".
7.2. Додаток ( z0897-03 ) визнати таким, що втратив чинність.
8. До Порядку застосування митного режиму знищення або
руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 N 905
( z1246-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.12.2003 за N 1246/8567, внести такі зміни:
8.1. У пункті 2.1 слова та цифру "наведеною в додатку 1 до
цього Порядку" замінити словами "що визначається Державною митною
службою України".
8.2. Додаток 1 ( z1246-03 ) визнати таким, що втратив
чинність.
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 386 ( z0498-12 ) від 21.03.2012 }
10. Департаменту декларування та митних режимів
(Науменко В.П.) і Юридичному департаменту (Боженко І.Ф.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
11. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Державної митної
служби України В.В.Скомаровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
09.08.2005 N 735
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2005 р.
за N 934/11214
Форма
Начальнику _________________
(назва митного органу) ____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника підприємства, його
місцезнаходження)

ЗАЯВА
Прошу надати відповідно до __________________________________
(положення нормативно-правових актів)
дозвіл на ________________________________________________________
___________________________________, код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО
(найменування підприємства)
________________, місцезнаходження ______________________________.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник підприємства ________________ ____________________
(підпис, дата) (ініціали, прізвище)
М.П.
Зворотний бік заяви
РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ/ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОЗВОЛУ/ПРИЧИНИ ВІДМОВИ: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
________________________ ______________ ____________________
(посада посадової особи (підпис, дата) (ініціали, прізвище)
митного органу)
М.П.
Директор Департаменту
декларування та митних режимів В.П.Науменковгору