Документ z0932-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.08.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2019  № 2551/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2019 р.
за № 932/33903

Про затвердження Положення про Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги

Відповідно до абзацу десятого пункту 15-1 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги, що додається.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Смачило І.В.

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації


І. СадовськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14 серпня 2019 року № 2551/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2019 р.
за № 932/33903

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги

I. Загальні положення

1. Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Наглядова рада) утворює Мін’юст з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги (далі - БПД), незалежності та прозорості управління системою надання БПД.

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504, наказами Мін’юсту та цим Положенням.

3. Основними принципами діяльності Наглядової ради є:

1) політична нейтральність;

2) незалежність;

3) колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

4) прозорість діяльності;

5) дотримання місії, бачення та цінностей системи надання БПД;

6) діяльність в інтересах системи БПД та суб’єктів права на БПД;

7) неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради;

8) забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

9) розмежування прав, повноважень та відповідальності між Наглядовою радою та директором Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги (далі - Координаційний центр);

10) запобігання виникненню приватного інтересу. Відсутність приватного інтересу передбачає відсутність особистого інтересу, у тому числі інтересу, пов’язаного з виконанням іншої діяльності під час виконання функцій членів Наглядової ради, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

4. Основними завданнями Наглядової ради є:

1) здійснення нагляду за діяльністю системи надання БПД;

2) сприяння діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень щодо:

реалізації перспективних завдань розвитку Координаційного центру та його територіальних відділень;

забезпечення незалежності управління системою надання БПД;

підвищення довіри громадськості до системи надання БПД.

5. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

1) оцінює діяльність директора Координаційного центру шляхом заслуховування щорічного, зокрема фінансового звіту про функціонування системи надання БПД;

2) здійснює ідентифікацію та оцінювання ризиків (політичних, фінансових та інших), надає директору Координаційного центру рекомендації щодо шляхів запобігання виникненню ризиків або усунення їх та пропозиції щодо мінімізації можливих негативних наслідків;

3) надає директору Координаційного центру пропозиції щодо:

визначення пріоритетних напрямів розвитку системи надання БПД;

реалізації державної політики у сфері надання БПД;

необхідності розроблення проектів нормативно-правових та інших актів у сфері надання БПД;

міжнародного співробітництва;

удосконалення:

діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень (фінансового та матеріально-технічного забезпечення), у тому числі шляхом залучення заінтересованих сторін, вивчення думки громадськості, аналізу конфліктних питань, надання рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень;

структури Координаційного центру та його територіальних відділень;

4) надає директору Координаційного центру консультативну допомогу щодо стратегічних питань діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень;

5) вносить пропозиції щодо фінансування системи надання БПД та разом з Координаційним центром сприяє залученню додаткових фінансових джерел та інших ресурсів (у тому числі міжнародної технічної допомоги) для забезпечення ефективного функціонування системи надання БПД, реалізації основних напрямів діяльності та розвитку Координаційного центру і його територіальних відділень;

6) за поданням директора Координаційного центру схвалює:

пропозиції щодо стратегічних та пріоритетних напрямів розвитку системи надання БПД та удосконалення її структури;

річні плани діяльності та звіти Координаційного центру;

7) готує подання згідно з пунктом 16 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504;

8) затверджує регламент своєї діяльності та методику аналізу діяльності Наглядової ради;

9) оцінює ефективність діяльності Наглядової ради за критеріями, визначеними регламентом Наглядової ради;

10) сприяє прозорості діяльності системи надання БПД, у тому числі шляхом поширення інформації про її діяльність;

11) інші функції, визначені законодавством.

6. Наглядова рада має право:

1) отримувати від Координаційного центру будь-яку інформацію та документацію про Координаційний центр та його територіальні відділення, якщо такі інформація та документація необхідні для виконання функцій Наглядової ради;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами Координаційного центру;

3) звертатись до Мін’юсту, інших державних органів за експертною допомогою, залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових працівників, представників громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

4) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах.

II. Склад і порядок формування Наглядової ради

1. Наглядова рада складається з дев’яти членів з урахуванням різних спеціальних компетенцій, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього розділу.

Склад Наглядової ради затверджується Мін’юстом.

Кількість членів Наглядової ради за кожною спеціальною компетенцією у її складі не є заздалегідь регламентованою та визначається конкурсною комісією під час проведення конкурсу з урахуванням необхідності збалансованого представництва в ній осіб з різними спеціальними компетенціями.

2. Відбір членів Наглядової ради здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному Мін’юстом.

3. Особи, які обираються до складу Наглядової ради, повинні:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати підтверджений досвід роботи не менше п’яти років у сфері захисту прав людини, правосуддя та/або підтримки розвитку системи надання БПД, або роботи з людьми з особливими потребами, малозабезпеченими особами, іншими вразливими категоріями, або фінансового та економічного аналізу, розроблення системи бюджетування, або у IT-сфері, або публічної служби;

3) мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за однією із галузей знань, зокрема «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Соціальна робота», «Інформаційні технології», «Соціальні та поведінкові науки», «Право», «Міжнародні відносини», «Гуманітарні науки»;

4) мати такі компетенції:

загальні, якими повинні володіти всі члени Наглядової ради:

доброчесність;

стратегічне та аналітичне мислення, інноваційність;

ефективна комунікація та командна робота;

спеціальні компетенції, однією або кількома з яких повинні володіти члени Наглядової ради:

управління людськими ресурсами;

ведення та управління змінами;

управління фінансами;

публічна служба;

правнича діяльність;

підтримка розвитку системи надання безоплатної правової допомоги;

орієнтованість на забезпечення потреб вразливих груп;

впровадження інновацій.

4. До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, члени та секретар Наглядової ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради шляхом таємного голосування.

Членами Наглядової ради не можуть бути працівники органів державної влади, Координаційного центру та його територіальних відділень.

5. Строк повноважень членів Наглядової ради не може перевищувати п’яти років із урахуванням процедури оновлення відповідно до пункту 2 цього розділу.

Третина складу Наглядової ради оновлюється один раз на 2 роки. Під час визначення складу Наглядової ради, яка підлягає оновленню, враховуються результати оцінювання її членів відповідно до критеріїв, визначених регламентом Наглядової ради.

Одна і та сама особа не може бути членом Наглядової ради більше двох строків підряд.

6. Члени Наглядової ради мають право ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного; подавати пропозиції до проектів рішень Наглядової ради; надавати керівництву Наглядової ради рекомендації з усіх питань, віднесених до її компетенції.

7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Наглядової ради у разі:

1) письмової заяви члена Наглядової ради (за власним бажанням);

2) неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);

3) набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого член Наглядової ради перестає відповідати вимогам, передбаченим пунктом 3 цього розділу, зокрема щодо професійної компетенції та ділової репутації;

4) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього цим Положенням;

5) визнання його недієздатним або обмеження його дієздатності судом;

6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

7) смерті;

8) з інших підстав, передбачених цим Положенням.

8. Член Наглядової ради надає Наглядовій раді для розгляду достовірну, повну та об’єктивну інформацію.

III. Організація роботи Наглядової ради

1. Голова Наглядової ради забезпечує належне виконання завдань, покладених на Наглядову раду.

2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові засідання, що проводяться не рідше одного разу на квартал.

У засіданнях Наглядової ради беруть участь директор Координаційного центру та уповноважені представники структурних підрозділів Мін’юсту, які запрошуються не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення таких засідань.

За рішенням голови Наглядової ради або за ініціативою не менше третини від її складу, або за ініціативою директора Координаційного центру чи уповноважених представників структурних підрозділів Мін’юсту за потреби можуть проводитись позачергові засідання Наглядової ради, в яких також беруть участь уповноважені представники структурних підрозділів Мін’юсту та директор Координаційного центру. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради має містити обґрунтування потреби розгляду питання, яке вимагає обговорення, та прийняття Наглядовою радою рішення.

Директор Координаційного центру бере участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

3. Засідання Наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

4. Голова Наглядової ради:

1) організовує та координує роботу Наглядової ради відповідно до регламенту діяльності Наглядової ради;

2) скликає і веде її чергові та позачергові засідання, виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення Наглядової ради;

3) спільно з директором Координаційного центру може представляти систему надання БПД зі стратегічних питань;

4) сприяє прозорості діяльності системи надання БПД, у тому числі шляхом поширення інформації про її діяльність;

5) підписує запити, листи та інші документи Наглядової ради;

6) представляє Наглядову раду у зовнішніх комунікаціях, у тому числі під час взаємодії з громадськістю, органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

5. Ведення і зберігання протоколів засідань Наглядової ради та іншої документації здійснює секретар Наглядової ради, функції якого визначаються регламентом діяльності Наглядової ради.

6. Питання, які розглядаються Наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують усі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

7. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її членів.

8. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів шляхом відкритого голосування, крім випадку обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради, які обираються з числа членів Наглядової ради шляхом таємного голосування.

У випадках обрання голови Наглядової ради та затвердження подання згідно з пунктом 16 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504, рішення приймається 2/3 голосів від складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається строком на один рік.

9. Член Наглядової ради може запропонувати зміни до проекту порядку денного засідання Наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення, якщо інше не передбачено цим Положенням.

10. Член Наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член Наглядової ради під час голосування має один голос.

11. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть у письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до протоколу.

12. З протоколами засідань Наглядової ради її члени ознайомлюються протягом п’яти робочих днів.

13. Прийняті рішення Наглядової ради протягом п’яти робочих днів після їх прийняття офіційно доводяться до відома директора Координаційного центру для розгляду та врахування в роботі.

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Координаційний центр.

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО. Василякавгору