Документ z0931-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2012, підстава - z1548-12

                                                          
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
19.05.2011 N 14
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2011 р.
за N 931/19669

Про затвердження Змін до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 2 ( z0241-02 ) від 12.02.2002, до якого
вносились зміни }

Відповідно до статей 9, 32 Закону України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна
рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2
( z0241-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.03.2002 за N 241/6529 (у редакції рішення адміністративної ради
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 N 2)
( z0552-09 ), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчу
дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності з дня офіційного
опублікування.
Голова адміністративної ради В.Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
19.05.2011 N 14
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2011 р.
за N 931/19669

ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами фізичних осіб
( z0241-02 )

1. Абзац другий пункту 9 глави 1 після слова "Фонду"
доповнити словами "на підставі рішень виконавчої дирекції".
2. У пункті 5 глави 2:
2.1. Абзац шостий викласти в такій редакції: "документів, що засвідчують особу: АА123456, Шевченківським
РУ ГУ МВС України в м. Києві 01/01/2000".
2.2. Абзац восьмий доповнити новим реченням такого змісту:
"У супровідному листі ліквідатор також зазначає електронну і
поштову адреси банку, філії іноземного банку та контактні телефони
для забезпечення обміну інформацією".
3. У главі 3:
3.1. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Після отримання від Національного банку України
документів, що передбачені пунктом 1 глави 2 цього Положення, Фонд
здійснює такі заходи: у місячний строк перевіряє подані ліквідатором розрахунки в
частині невключення до Списку інформації про вкладників, розмір
вкладів яких становить менше 1 гривні або більше встановленої
законодавством гарантованої суми відшкодування, та з урахуванням
обмежень, що містяться у пункті 4 глави 2 цього Положення; на підставі даних Списку складає Реєстр одержувачів суми
відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб (далі - Реєстр) (додаток 4); протягом трьох робочих днів з дня прийняття виконавчою
дирекцією рішення про здійснення відшкодувань за Реєстром
повідомляє вкладників через офіційні друковані засоби масової
інформації про порядок відшкодування коштів за вкладами.
Оголошення публікуються один раз на тиждень протягом одного місяця
з дня прийняття рішення про відшкодування; укладає договори з банком-агентом на виплату відшкодувань за
Реєстром та шляхом переказу коштів за результатами розгляду
індивідуальних звернень; перераховує на вказаний банком-агентом рахунок розраховану за
Реєстром суму коштів, яку банк-агент має сплатити одержувачам
відшкодувань".
3.2. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Виплата сум відшкодувань вкладникам або іншим особам
(за довіреністю, заповітом тощо), які не одержали їх протягом
тримісячного (шестимісячного) строку, здійснюється Фондом шляхом
переказу коштів за індивідуальними зверненнями до Фонду на
підставі рішень виконавчої дирекції, виходячи з передбаченого
статтею 32 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб" ( 2740-14 ) строку позовної давності. Для отримання коштів вкладник або інша особа (за довіреністю,
заповітом тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату
гарантованої суми відшкодування (додаток 7). До заяви додаються: копія паспортного документа (сторінки, що містять прізвище,
ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі,
місце проживання); копія документа заявника про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті, до вказаних документів додають копію сторінки паспорта з
відповідною відміткою). У разі здійснення відшкодування за довіреністю додатково до
перелічених документів надається нотаріально засвідчена копія
довіреності. Переказ коштів здійснюється на ім'я вкладника. Якщо відшкодування виплачується батькам або опікунам, окрім
зазначених документів одного з батьків або опікунів, надається
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини. У
разі опіки - додатково надається нотаріально засвідчена копія
документа, який свідчить, що ця особа на момент здійснення виплат
є опікуном. Якщо відшкодування виплачується за свідоцтвом про право на
спадщину тощо, то спадкоємець додатково подає до Фонду нотаріально
засвідчену копію документа, що дає право на отримання
відшкодування на правах спадщини, або виданий нотаріусом дозвіл на
отримання частини вкладу спадкодавця. Копії документів мають бути чіткі. Фонд звіряє подані заявником дані, зазначені у копіях
документів, із даними, що вказані ліквідатором у Списку. Після
перевірки дані про особу, яка має право на отримання гарантованої
суми відшкодування, включаються до Реєстру на переказ грошових
коштів. Розраховану за Реєстром суму коштів Фонд перераховує на
вказаний банком-агентом рахунок. Заявнику направляється
лист-повідомлення про прийняте рішення щодо здійснення переказу із
зазначенням найменування банку-агента. Заяви розглядаються і вирішуються у строк не більше одного
місяця від дня їх надходження. Якщо в місячний строк вирішити
питання, викладене в заяві неможливо, встановлюється необхідний
строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала
звернення. Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній
особі, до Фонду надсилається письмова заява про виплату
гарантованої суми відшкодування, засвідчена підписом керівника та
відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові особи, що була вкладником, а також
платіжні реквізити для перерахування коштів. Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися через
банк-агент, відділення "Укрпошти" та на банківський рахунок за
вказаними реквізитами, юридичним особам - на банківський рахунок
за вказаними реквізитами".
4. У главі 5:
4.1. Назву глави викласти в такій редакції: "5. Порядок перевірки даних вкладників або інших осіб, які
мають право на відшкодування коштів за вкладами".
4.2. У пункті 1 слово "ідентифікація" замінити словами
"перевірка даних".
4.3. У пункті 2: в абзаці першому слово "ідентифікації" замінити словами
"перевірки даних"; абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: "Фізичні особи - резиденти, крім паспорта або документа, що
його замінює, додатково мають пред'явити документ про присвоєння
їм реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Документ, що підтверджує право отримувати гарантовану суму
представником (довіреність або нотаріально засвідчена копія
довіреності), зберігається в банку-агенті".
4.4. Перше речення абзацу першого пункту 3 викласти в такій
редакції: "Результат перевірки даних особи, яка звернулася за
отриманням відшкодування до банку-агента, встановлюється після
перевірки кожного окремого елемента інформації про особу".
4.5. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції: "6. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника
банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми
відшкодування не здійснюється і не пізніше наступного робочого дня
банк-агент повідомляє про це Фонд шляхом направлення відповідного
листа. Лист, що подається до Фонду, засвідчується підписом
керівника та відбитком печатки банку, філії іноземного банку".
5. У тексті Положення ( z0241-02 ) та додатках 1, 4, 5 слова
"ідентифікаційний номер" в усіх відмінках замінити словами
"реєстраційний номер облікової картки платника податків" у
відповідних відмінках.
6. Доповнити Положення ( z0241-02 ) додатком 7, що додається.
Начальник відділу
організації виплат
та методології обліку
вкладних операцій Т.П.Лінник

Додаток 7
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб
( z0241-02 )
Директору-розпоряднику
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника)
за вкладом _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові вкладника)
який проживає за адресою: _________________________________________________________________
(місце проживання - поштовий індекс, область, район, місто,
назва вулиці, N будинку, N квартири)
_________________________________________________________________
Контактний номер телефону: ______________
(стаціонарний)

ЗАЯВА

Прошу виплатити мені гарантовану суму відшкодування за
вкладом, розміщеним у банку ______________________________________
(найменування банку, у якому був вклад)
Додатки: 1. Копія паспорта (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по
батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце
проживання). 2. Копія документа органу державної податкової служби про
присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків або копія сторінки паспорта з відповідною відміткою для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті. 3. Нотаріально засвідчена копія документа, що дає право на
отримання відшкодування на правах спадщини, виданий нотаріусом
дозвіл на отримання частини вкладу спадкодавця або нотаріально
засвідчена копія довіреності.
"__" _______ 20__ року __________
(підпис)вгору