Документ z0930-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.06.2016  № 1214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2016 р.
за № 930/29060

Про внесення змін до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 52 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 27 жовтня 2011 року № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 41/20354, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

Голова Комісії

І. Пашко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
09.06.2016 № 1214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2016 р.
за № 930/29060

ЗМІНИ
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. У розділі ІІ:

у пункті 2.4 слова „ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів” замінити словами „ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів”;

абзац другий пункту 2.5 замінити новими чотирма абзацами такого змісту:

„У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”:

звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається, за винятком довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами), приміток до річної фінансової звітності, складених відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;

не застосовуються вимоги, передбачені пунктом 2.8 та пунктом 2.9 цього розділу (у частині відповідності інформації паперової форми звітності електронній формі) цього розділу;

обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.”

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим.

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

„2.8. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення у паперовій формі, складена відповідно до визначених цим Положенням вимог, повинна бути прошита, пронумерована наскрізно, підписана керівником та бухгалтером Адміністратора, скріплена його печаткою (за наявності).”.

2. У розділі ІІІ:

пункти 3.1, 3.2 викласти в такій редакції:

„3.1. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1).

До складу звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду входять:

а) фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

б) звітні дані згідно з формами:

НПФ-1 „Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд” (додаток 2);

НПФ-2 „Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 3);

НПФ-3 „Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 4);

НПФ-4 „Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду” (додаток 5);

НПФ-5 „Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів” (додаток 6) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного з радою такого фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-6 „Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією” (додаток 7);

НПФ-7 „Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 8);

НПФ-8 „Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 9);

НПФ-9 „Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів” (додаток 10);

пояснювальна записка (довільна форма) у разі необхідності, що подається у паперовій формі.

Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами).

3.2. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 11).

До складу звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів входять:

а) фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

б) звітні дані згідно з формою АПФ-1 „Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду” (додаток 12);

в) звіт про корпоративне управління (у паперовій формі) у складі річної звітності (для Адміністраторів у формі акціонерних товариств).”;

абзац другий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

„У разі внесення за результатами аудиторської перевірки змін до раніше поданої Адміністратором річної фінансової звітності та/або звітних даних Адміністратор повинен подати не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, виправлену звітність у формі коригувального звіту відповідно до пункту 3.4 цього розділу разом із відповідним(ими) звітом(ами) незалежного аудитора (аудиторським(ими) висновком(ами)).”;

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

„3.4. Коригувальний звіт з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем згідно з додатками 1, 11 до цього Положення.

До складу коригувального звіту з недержавного пенсійного забезпечення входять:

виправлені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення;

пояснювальна записка з описом допущених помилок.

Електронна та паперова форми коригувального звіту подаються з урахуванням вимог, визначених у розділі II цього Положення.”.

3. У розділі IV:

у пункті 4.1 слова „звітності з недержавного пенсійного забезпечення” замінити словами „звітних даних”;

у пункті 4.2 слова „звітності з недержавного пенсійного забезпечення, визначеної” замінити словами „звітних даних, визначених”.

4. Розділ V викласти у такій редакції:

"V. Порядок подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратором радам недержавних пенсійних фондів

Фінансова звітність та звітні дані подаються Адміністратором радам недержавних пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування недержавних пенсійних фондів, в обсягах, встановлених цим Положенням, та у строки, передбачені статутом відповідного недержавного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду.”.

5. Розділ VI виключити.

6. У додатках до Положення:

1) У додатку 4:

у графі „Показники” таблиці показник „Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)” викласти в такій редакції: „Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100)”;

у тексті після таблиці:

після слів „у колонці 3” доповнити словами та цифрами „(за винятком рядків 110-112) ”;

у поясненні до частини першої:

абзац другий викласти в такій редакції:

„У рядках 060 - 0624 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати учасникам фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб та витрати на здійснення виплати, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників. У рядках 070 - 100 зазначаються дані про кошти учасників, які нараховані та переведені до інших фінансових установ, включаючи витрати на переведення таких коштів, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.”;

абзац третій після слів „станом на кінець звітного періоду” доповнити словами „з урахуванням проведених коригувань даних про зміну (збільшення або зменшення) заборгованості за звітний період та даних станом на початок звітного періоду.”;

доповнити новим абзацом такого змісту:

„У рядку 120 зазначається інформація щодо загального обсягу виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками щодо пенсійних виплат (рядок 060), переведених пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (рядок 070), до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії (рядок 080), до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника (рядок 090), до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку (рядок 100).”;

2) У додатку 5:

у тексті після таблиці:

абзац четвертий після слів „проведених коригувань” доповнити словами та цифрами „(за винятком рядка 060)”;

абзац двадцять третій після слів „станом на останній день звітного періоду ” доповнити словами „з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду”;

абзац двадцять шостий після слів „станом на останній день звітного періоду ” доповнити словами „з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду”.

3) У додатку 8:

після таблиці 6 „Перелік інших інвестицій” слова „компанії з управління активами” замінити словами „Адміністратора”;

у тексті після таблиці:

абзац третій:

після слів „в іноземній валюті,” доповнити словом „тільки”;

доповнити новим реченням такого змісту: „У колонці 4 зазначається інформація лише про отримані відсотки на рахунках у банках.”;

4) у тексті після таблиці додатка 10 абзац сьомий викласти в такій редакції:

„У рядку „На початок періоду” вказуються дані на перший день звітного періоду. При цьому у рядку „На початок періоду” колонки „зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %” дані не зазначаються.”.

Директор департаменту
регулювання та нагляду
за установами
накопичувального
пенсійного забезпечення

С.П. Зубиквгору