Документ z0929-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.07.2016  № 786


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2016 р.
за № 929/29059

Про внесення змін до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою забезпечення рівних умов вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 500, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2016 року за № 760/28890, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05.07.2016  № 786


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2016 р.
за № 929/29059

ЗМІНИ
до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

1. У розділі I:

1) підпункт 7 пункту 2 після слів «фахову комісію з питань оцінювання виконання завдань» доповнити словами «з певного(их) блоку(ів)», а слова «фахова комісія» замінити словами «фахові комісії»;

2) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Вступні випробування в порядку експерименту передбачають виконання тесту, який містить 3 блоки тестових завдань: «Право», «Тестування загальних навчальних правничих компетентностей» (далі - ТЗНПК), «Англійська мова».»;

в абзаці другому слово «Блок» замінити словом «Блоки», а після слів «завдань «Право» доповнити абревіатурою «, «ТЗНПК»;

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«Вступники - учасники експерименту, які вивчали англійську мову під час здобуття ступеня бакалавра або виявили бажання складати блок тестових завдань «Англійська мова» під час проведення вступних випробувань в порядку експерименту, складають блок тестових завдань «Англійська мова» під час проведення вступних випробувань в порядку експерименту.

Вступники - учасники експерименту, які не вивчали англійську мову під час здобуття ступеня бакалавра та під час подання документів до приймальної комісії засвідчили бажання складати вступне випробування з іншої іноземної мови, складають відповідний іспит з іноземної мови у вищому навчальному закладі.»;

3) у пункті 5:

підпункт 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3 вважати відповідно підпунктом 2;

абзац третій підпункту 2 після слів «(далі - пункт тестування)» доповнити словами «, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій»;

4) після пункту 6 доповнити новими пунктами 7, 8 такого змісту:

«7. Вступники - учасники експерименту, які вступають до вищого навчального закладу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту за результатами вступних випробувань в порядку експерименту за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених абзацом другим пункту 6 розділу III Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

8. Вступні випробування у вищих навчальних закладах, передбачені абзацом п’ятим пункту 4, пунктами 5, 6 цього розділу, проводяться відповідно до Програми № 409 та Програми № 1121.

Результати вступних випробувань у вищих навчальних закладах визначаються у вигляді оцінок за шкалою 100 - 200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої відповідною фаховою комісією мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник - учасник експерименту з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту (далі - поріг склав/ не склав).».

У зв’язку з цим пункт 7 вважати відповідно пунктом 9.

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) у разі необхідності повідомити приймальній комісії про неможливість виконання завдань блоку «Англійська мова» через вивчення іншої іноземної мови під час здобуття ступеня бакалавра та надати документи, що підтверджують цей факт, або про бажання виконати завдання блоку «Англійська мова»;».

У зв’язку з цим підпункти 3-7 вважати відповідно підпунктами 4-8;

2) підпункт 4 після слів «що посвідчує особу» доповнити словами «, та екзаменаційним листком».

3. У розділі III:

1) у підпунктах 2, 3 пункту 2 слова «фахова комісія» замінити словами «фахових комісій»;

2) у пункті 3:

абзац третій підпункту 4 та абзац другий підпункту 5 відповідно після слів «фаховій комісії», «фаховою комісією» доповнити словами «з певного(их) блоку(ів)»;

3) підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

«1) формує базу даних вступників - учасників експерименту, що містить прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію та номер документа, що посвідчує особу, місце проживання, контактні телефони, адресу електронної пошти, найменування навчального закладу, до якого подається заява про вступ на навчання, номер екзаменаційного листка, інформацію щодо складання або нескладання вступником завдань блоку «Англійська мова», ідентифікатор особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та передає її не пізніше 10.00 години 19 липня 2016 року Українському центру з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису;».

4. У розділі IV:

1) підпункт 3 пункту 1 викласти в такій редакції:

«3) фахові комісії;»;

2) підпункт 3 пункту 2 викласти в такій редакції:

«3) розробляє та ухвалює схеми нарахування балів за виконання тесту, а також методику встановлення мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник - учасник експерименту з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту (далі - поріг «склав/не склав»);»;

3) у пункті 4:

абзац перший після слів «Фахова комісія» доповнити словами «з певного(их) блоку(ів)»;

після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) встановлює поріг «склав/не склав» за виконання завдань відповідного блоку («Право» та «Англійська мова»);».

У зв’язку з цим підпункт 2 вважати відповідно підпунктом 3;

підпункт 3 після слів «завдань тесту» доповнити словами «певного(их) блоку(ів)».

5. Пункт 4 розділу V доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Вступники - учасники експерименту, які не виконують тестові завдання блоку «Англійська мова», спрямовуються до окремих аудиторій.».

6. У розділі VI:

1) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Результатом вступних випробувань в порядку експерименту є оцінки за шкалою 100-200 балів, визначені окремо за кожним з блоків тестових завдань («Право», «ТЗНПК», «Англійська мова») з урахуванням таких вимог:

оцінки за шкалою 100-200 балів визначаються відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці;

тестові бали за виконання завдань тесту визначаються окремо за кожним з блоків тестових завдань відповідно до вимог Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 359/26804;

таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці розробляються із застосуванням відповідних методик Українського центру;

рейтингові оцінки за блоками «Право» та «Англійська мова» встановлюються лише тим вступникам - учасникам експерименту, які подолали поріг «склав/не склав» (мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»).».

У зв’язку з цим пункти 2-12 вважати відповідно пунктами 3-13;

2) у пункті 4 слова «фаховою комісією» замінити словами «відповідними фаховими комісіями»;

3) пункт 5 після слів «та оприлюднені» доповнити словом «до»;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Результати вступних випробувань в порядку експерименту визначаються окремо за кожним з блоків тестових завдань («Право», «ТЗНПК», «Англійська мова») у вигляді оцінок за шкалою 100-200 балів із застосуванням відповідних методик Українського центру.»;

5) після пункту 10 доповнити новими пунктами 11 та 12 такого змісту:

«11. Конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту або визначених ними структурних підрозділах обчислюється як сума тестових балів результатів виконання тестових завдань блоків «Право», «ТЗНПК», «Англійська мова», помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються правилами прийому до вищого навчального закладу - учасника експерименту. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

12. Рейтингові списки вступників із зазначенням осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб, формуються приймальними комісіями вищих навчальних закладів - учасників експерименту після 05 серпня та оприлюднюються на їх веб-сайтах не пізніше 12.00 години 08 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу до 18.00 години 12 серпня.».

У зв’язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 13, 14.

7. У розділі VII:

1) пункт 3 після слів «оскарження змісту завдань тесту здійснює» доповнити словом «відповідна»;

2) у пункті 17:

абзац перший після слів «можна до» доповнити словом «відповідної»;

абзац другий після слів «оскарження змісту завдань тесту» доповнити словом «відповідна».

8. Додатки 2, 3 викласти в новій редакції, що додаються.

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. ШаровДодаток 2
до Положення про проведення
у 2016 році як експерименту
вступних випробувань під час
вступу на основі ступеня бакалавра
на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 081
«Право» з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання
(підпункт 10 пункту 4 розділу ІІІ)

ВІДОМІСТЬ
результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. Шаров


Додаток 3
до Положення про проведення
у 2016 році як експерименту
вступних випробувань під час
вступу на основі ступеня бакалавра
на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 081
«Право» з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання
(пункт 7 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ
змін результатів вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв вступників на засіданні апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. Шароввгору