Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Витяг, Форма типового документа від 02.10.20081666/5
Документ z0924-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2015, підстава - z0754-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.10.2008 N 1666/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2008 р.
за N 924/15615

Про затвердження Порядку
ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 1274/5 ( z0688-09 ) від 15.07.2009
N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014
N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
02.07.2008 N 595 ( 595-2008-п ) "Про затвердження Порядку
атестації та державної реєстрації методик проведення судових
експертиз" та з метою врегулювання порядку ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення Реєстру методик проведення
судових експертиз (далі - Реєстр), що додається.
2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя
(Л.М.Головченко): забезпечити розгляд поданих на державну реєстрацію документів
та своєчасне внесення до Реєстру даних про методики проведення
судових експертиз; подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України В.В.Богатиря.
Міністр Микола Оніщук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
02.10.2008 N 1666/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2008 р.
за N 924/15615

ПОРЯДОК
ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення
Реєстру методик проведення судових експертиз (далі - Реєстр).
2. Реєстр - це офіційна електронна база даних, що ведеться з
метою створення інформаційного фонду про наявність методик
проведення судових експертиз, які атестовані та рекомендовані до
впровадження в експертну практику відповідно до Порядку атестації
та державної реєстрації методик проведення судових експертиз,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008
N 595 ( 595-2008-п ).
3. Інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою для
запитів правоохоронних органів, судів та заінтересованих юридичних
і фізичних осіб.
4. Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України,
що здійснює його ведення.
5. Функції держателя Реєстру покладаються на Управління
експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.
6. Адміністратором Реєстру є державне підприємство
"Національні інформаційні системи", що забезпечує технічне та
технологічне створення та супроводження програмного забезпечення
Реєстру, надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та
захист даних, що містяться у Реєстрі. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
7. Методика проведення судової експертизи (далі - методика),
а також зміни до неї включаються до Реєстру за рішенням
Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін'юсті
України (далі - Координаційна рада). { Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1/5
( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
8. Відомості, що надаються держателю Реєстру: копія рішення Координаційної ради (витяг); два примірники методики у формі стислої анотації змісту
методики із зазначенням, у разі наявності формул, розрахунків тощо
або витягу зі звіту про виконання наукової роботи; копія рецензії на звіт про наукову роботу з розроблення
методики (змін до методики); { Абзац четвертий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5
( z0001-14 ) від 08.01.2014 } копія довідки про апробацію методики (змін до методики);
{ Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 } копія рішення наукової ради спеціалізованої установи про
рекомендацію до впровадження методики в експертну практику (змін
до методики); { Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 } облікова картка, заповнена спеціалізованою установою, що є
розробником методики (змін до методики). { Абзац сьомий пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5
( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
9. Достовірність відомостей, що надаються держателю Реєстру,
забезпечують відповідальні особи (виконавці), які подають цю
інформацію.
10. До Реєстру вносяться такі відомості: реєстраційний код методики; вид (підвид, рід) експертизи або галузь знань; назва методики; найменування спеціалізованої установи, що є розробником
методики; рік створення методики; дата прийняття рішення про державну реєстрацію методики. У разі, якщо методика розроблялась за участю декількох
установ (розробників), вказуються усі розробники методики із
зазначенням провідної установи (розробника). У разі прийняття Координаційною радою рішення про внесення
змін до методики або припинення застосування методики до Реєстру
вносяться такі відомості: { Пункт 10 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від
08.01.2014 } рік внесення змін до методики або рік припинення застосування
методики; { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 } дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до
методики або дата прийняття рішення про припинення її
застосування. { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
11. Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів
з дня надходження документів на державну реєстрацію методики (змін
до методики) перевіряє правильність їх оформлення та приймає
рішення щодо внесення відомостей до Реєстру. { Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1/5
( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
12. На примірниках методики робиться напис встановленого
зразка із зазначенням дати її державної реєстрації і
реєстраційного коду згідно з Реєстром. Один примірник залишається
в Управлінні експертного забезпечення правосуддя Міністерства
юстиції України, другий надсилається до спеціалізованої установи -
розробника методики.
13. Поряд з атестованими методиками під час проведення
судових експертиз також використовуються джерела інформації, які
не підлягають атестації і є обов'язковими для застосування на
території України, зокрема: нормативно-правові акти та нормативні
документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні
умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації,
переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а
також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні
класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього
СРСР тощо. { Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1274/5 ( z0688-09 ) від 15.07.2009 }
14. У разі потреби під час проведення експертиз також можуть
використовуватись науково-технічна та довідкова література,
перелік якої затверджується наказом Міністерства юстиції України
та не є вичерпним, інформаційні бази даних з мережі Інтернет, а
також програмні продукти, рекомендовані для використання в
експертній практиці рішенням Координаційної ради з проблем судової
експертизи при Міністерстві юстиції України. { Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1274/5 ( z0688-09 ) від 15.07.2009 }
15. У разі надходження запиту від правоохоронних органів,
судів та заінтересованих юридичних і фізичних осіб щодо реєстрації
відповідної методики з Реєстру надається витяг за формою згідно з
додатком.
Начальник
Управління експертного
забезпечення правосуддя Л.М.Головченко

Додаток
до Порядку ведення Реєстру
методик проведення
судових експертиз

ВИТЯГ
з Реєстру методик проведення судових експертиз

------------------------------------------------------------------------- |Р/код | Вид | Назва | Найменування | Рік | Дата | | |експертизи|методики| спеціалізованої |створення|прийняття | | | (підвид, | | установи | методики| рішення | | | рід, | | | | про | | | галузь | | | | державну | | | знань) | | | |реєстрацію| |------+----------+--------+-----------------------+---------+----------| | | | | | | | |------+----------+--------+-----------------------+---------+----------| | | | | | | | |------+----------+--------+-----------------------+---------+----------| | | | | | | | |------+----------+--------+-----------------------+---------+----------| | | | | | | | |------+----------+--------+-----------------------+---------+----------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Посада Підпис
(розшифрування підпису)вгору