Документ z0923-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.05.2017, підстава - z0554-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
30.06.2011 N 413
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2011 р.
за N 923/19661

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 674 ( z0041-12 ) від 27.10.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 N 793 ( z0694-16 ) від 14.04.2016 N 3157 ( z0033-17 ) від 20.12.2016 N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }

Відповідно до Закону України від 22.12.2010 N 2850-VI
( 2850-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо статутного капіталу", статті 28 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
що додаються.
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з департаментом юридичного
забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет
після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Голови Комісії М.Лутак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Аудиторської палати України І.І.Нестеренко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.Кузьмін
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку Д.Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 30 червня 2011 р. N 646

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
30.06.2011 N 413
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2011 р.
за N 923/19661

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України

1. У Положенні про Державний реєстр фінансових установ,
затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41 ( z0797-03 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за
N 797/8118 (у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2007
N 6640) ( z0092-07 ): в абзаці шостому підпункту 4.1 пункту 4 розділу III та у
тексті додатка 3 до Положення слова "статутний фонд (статутний або
складений капітал)" у всіх відмінках замінити словами "статутний
(складений) капітал" у відповідних відмінках; у тексті додатка 3 до Положення слова "статутного фонду
(статутного капіталу)" замінити словами "статутного капіталу".
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 118 ( z0025-04 ) від 13.11.2003, до якого
вносились зміни } 2. У тексті додатка 11 до Ліцензійних умов
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних
фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 118
( z0025-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
12.01.2004 за N 25/8624 (у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
29.12.2005 N 5226) ( z0143-06 ), слова "статутний фонд" у всіх
відмінках замінити словами "статутний капітал" у відповідних
відмінках.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 674
( z0041-12 ) від 27.10.2011 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
5. У додатку 1 до Положення про внесення до Державного
реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів
недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22.02.2005 N 3617 ( z0336-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.03.2005 за N 336/10616: у таблицях пунктів 2 та 3 додатка слова "статутному капіталі
(фонді)" замінити словами "статутному капіталі"; у таблиці пункту 7 додатка слова "статутному фонді" замінити
словами "статутному капіталі".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
7. У заголовку та тексті розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 124
( z1075-03 ) "Про порядок формування статутного фонду страховика
цінними паперами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.11.2003 за N 1075/8396, слова "статутного фонду" замінити
словами "статутного капіталу".
8. У додатку 4 до Порядку складання звітних даних
страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39
( z0517-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.04.2004 за N 517/9116 (у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
15.09.2005 N 4619) ( z1153-05 ), слова "статутний фонд" в усіх
відмінках замінити словами "статутний капітал" у відповідних
відмінках.
9. У підпункті 2.1.16 пункту 2.1 розділу 2 Положення про
реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 N 736
( z0801-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.06.2004 за N 801/9400, слово "(фонду)" виключити.
10. У тексті Положення про особливості забезпечення
правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі
реорганізації страховиків, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
04.06.2004 N 913 ( z0776-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.06.2004 за N 776/9375, слова "статутний капітал
(фонд)" в усіх відмінках замінити словами "статутний капітал" у
відповідних відмінках.
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
12. У тексті додатка до Порядку складання та подання
звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 04.08.2005 N 4421 ( z0955-05 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 30.08.2005 за N 955/11235, слова
"статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу".
{ Пункт 13 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 4934 ( z1506-05 ) від 22.11.2005, до якого
вносились зміни } 13. У тексті Положення про внесення інформації
про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків
(перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 22.11.2005 N 4934
( z1506-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.12.2005 за N 1506/11786, слова "статутний фонд" в усіх
відмінках замінити словами "статутний капітал" у відповідних
відмінках.
Заступник директора департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами І.Коноваленковгору